ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Lauku attīstība

20.08.2010.
Aktualitātes lauksaimniecībā augustā

Lauksaimniecības kooperatīvi varēs saņemt lielāku aizdevumu

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

Ņemot vērā valstī esošo ekonomisko situāciju un to, ka, sākoties kulšanas darbu sezonai, nepieciešami lielāki aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem, veiktas izmaiņas noteikumos, kas paredz iespēju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) pretendēt uz aizdevumu līdz 2 000 000 latu.

Līdz šim maksimālais aizdevums, ko varēja saņemt LPKS, bija pieci līdz 700 tūkst. latu. Šie nosacījumi arī turpmāk paliek spēkā lauksaimniecības primārajiem produktu ražotājiem (saimnieciskās darbības veicējiem), kā arī augļu un dārzeņu ražotāju grupām.

Izmaiņas noteikumos atbalsta gan biedrība „Zemnieku Saeima” gan „Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”, kā arī programmas īstenotāja „Latvijas Hipotēku un Zemes banka”. Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40186892&mode=mk&date=2010-08-17

2010. gada 4. augustā ir stājusies spēkā kārtība, kādā darbosies Kredītu fonds lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšanai. Arī jūs jau informējām par izveidoto Kredītu fondu (sīkāk informācija Lauku Lapā Nr. 65).

Lai fonda darbība būtu skaidrāka, Lauku atbasta dienests sagatavojis un savā mājaslapā ievietojis noderīgu informāciju par Kredītu fondu; ir sagatavota arī fonda īstenošanas shēma, kas parāda, kādas darbības jāveic, lai saņemt kredītu. Visa informācija atrodama www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Kredītu fonds (konkrēti šajā adresē: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/kreditu-fonds/kreditu-fonds/ ).

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus 2010. gada 12. maija MK noteikumos Nr. 444 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes” (noteikumi Nr. 736), kas stājās spēkā 2010. gada 14. augustā.

Ar grozījumiem tiek palielināta maksimālā zemes platība (līdz šim normatīvais akts paredzēja 800 000 ha), par kuras apstrādāšanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa, uz hektāru skaitu, kas tiks noteikts, ņemot vērā nosacījumu, ka maksimālā zemes platība attiecīgajā saimnieciskajā gadā nevarēs pārsniegt kārtējā gadā vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto platību hektāros, kurai pieskaitīta meža vai purva zemes, kur kultivē dzērvenes vai mellenes. Tas darīts, lai LAD katru gadu varētu noteikt nodokļa atbrīvojumam garantēto platību hektāros, saimnieciskajā gadā rēķinot 100 litru dīzeļdegvielas uz vienu hektāru.

Tāpat grozījumi paredz, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kas 2010. gada jūlija mēnesī iegādājušies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokli, ir tiesīgi saņemt akcīzes nodokļa atmaksu, atbilstoši šo Noteikumu nosacījumiem.

Minēto atmaksu par jūlijā iegādāto degvielu var saņemt tie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, par kuriem LAD, saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem, ir pieņēmis lēmumu par piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu un, iegādājoties degvielu, viņi norēķinājušies veicot bezskaidras naudas darījumu.

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atmaksu, lauksaimniekiem līdz 2010. gada 31. augustam jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi. Procesu administrēs LAD un akcīzes nodokļa atmaksu budžeta apakšprogrammas „Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem” pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros veiks Valsts ieņēmumu dienests.

Akcīzes nodokli atmaksās tikai par to saņemtās dīzeļdegvielas daudzumu, kas iegādāts 2010. gada jūlijā un par kuru samaksa izdarīta līdz 15. augustam.

LAD lūdz ņemt vērā, ka par to degvielas daudzumu, par kuru tiks veikta akcīzes nodokļa atmaksa par jūlija mēnesī iegādāto dīzeļdegvielu, tiks samazināts kopējais 2010./2011. saimnieciskajam gadam piešķirtais degvielas limits.

Iesnieguma veidlapa akcīzes nodokļa atmaksai, atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes degviela ( http://www.lad.gov.lv/lv/akcizes-degviela/lauksaimniekiem/ ). Šajā sadaļā atrodams arī bezakcīzes degvielas tirgotāju saraksts un cita noderīga informācija.

Minēto MK noteikumu grozījumu pilns teksts atrodams šajā adresē: http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=214911Sagatavoja:
Alojas novada lauku attīstības speciāliste
Inga Možvillo, m.t.26423456
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________