ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Aloja -> Pļaušanas svētki

26.06.2010. 10:00 Alojā, Jūras ielā 10
Alojas novada Pļaušanas svētki

Sacensību nolikums

Mērķis un uzdevums
- Veicināt lauku darba tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.
- Pulcināt kopā dažādu paaudžu (bērnus, jauniešus, pieaugušos) darbīgākos un aktīvākos Alojas novada iedzīvotājus.
- Noskaidrot Alojas novada labākos pļāvējus ar izkaptīm individuālajā un komandu vērtējumā.

Vieta un laiks

Sacensības notiks 2010. gada 26. jūnijā, Alojā.
Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija ( Alojā, Jūras ielā 10) no plkst. 9.30- plkst.10.00
Pirmā vāla pļaušana sāksies plkst. 10.00.

Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta pa e- pastu: anfonds@inbox.lv vai telefoniski 29430123, līdz 25. jūnijam.
Pieteikumā jānorāda:
1) pļaušanas klase (A klase – izkapts garums līdz 90 cm; Karaliskā klase- izkapts garums virs 90 cm,
2) sacensību veids: individuāli (vārds, uzvārds, vecums); komandas (nosaukums, kapteinis – vārds, uzvārds, vecums, dalībnieki – vārds, uzvārds, vecums.)

Sacensības organizē:
biedrība „Alojas novada attīstība”

Čempionātu atbalsta: Veterinārais serviss „Būsi vesels”.

Galvenais tiesnesis: Jānis Viļumsons vada pļaušanas sacensību tiesnešus, izšķir strīdīgos jautājumus atbilstoši sacensību nolikumam, un viņa pieņemtais lēmums nav apstrīdams.

Galvenā sekretāre: Ineta Laizāne vada sekretariāta darbu un atbild par sacensību rezultātu apkopojumu.

Dalībnieki
Sacensībās aicināti piedalīties Alojas novada iedzīvotāji bez vecuma un dzimuma ierobežojuma.
Atkarībā no izkapts izmēra dalībniekus iedala divās klasēs, bet pēc vecuma iedala grupās.
Ja ir pļaušanas niknums un spēka rezerves, sacensību dalībniekiem atļauts piedalīties gan individuālajās, gan komandu sacensībās kā A klasē, tā arī Karaliskajā klasē.

Darbarīki

Čempionātā katrs dalībnieks piedalās ar savu izkapti.
Izkapts garums A klasē nedrīkst pārsniegt 90 cm, bet Karaliskajā klasē nedrīkst būt mazāks par 90 cm. Ja izkapts neatbilst atbilstošajai klasei noteiktajiem izmēriem, dalībnieks pļauj grāvmalu.
Dalībnieku un skatītāju drošībai, dodoties uz sacensību vietu un no sacensībām, izkapts asmenim obligāti jābūt aptītam.
Par iepriekšminētā noteikuma neievērošanu dalībnieku diskvalificē.

Norises gaita:

1) Starta un pļaušanas lauka izloze
Pļaušanas laukumus izlozēs, dalībniekam reģistrējoties sacensībām. Reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
2) Individuālā pļaušana
Dalībnieks pēc signāla sāk pļaut lauku no kreisā priekšējā stūra. Laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pļāvējs būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus savu izkapti.
3) Komandu sacensība
Pēc signāla pirmais komandas dalībnieks sāk pļaušanu no kreisā priekšējā stūra. Kad pirmais pļāvējs ir sasniedzis lauka vidu, pļaušanu drīkst sākt nākamais pļāvējs utt. Laika uzskaiti pārtrauks brīdī, kad pēdējais komandas dalībnieks būs nopļāvis lauku un uzslējis stāvus savu izkapti.
4) Dalībnieku atrašanās sacensību vietā
- Sacensību dalībniekiem un skatītājiem jāievēro sacensību organizatoru norādījumi par atrašanos sacensību vietā.
- Pārvietoties atļauts tikai pa starp laukiem izpļautajiem celiņiem.
- Pļaušanas laukā drīkst atrasties tikai tas dalībnieks, kurš pļauj doto lauku.
- Kad pļauja laukumā pabeigta, līdz novērtēšanas beigām tajā atrasties drīkst tikai sacensību tiesneši un viņu palīgi.
5) Pļaušanas rezultātu izvērtēšana
Pļaušanas galīgo rezultātu sastāda šādi komponenti:
- Pļaušanas ātrums, ko ar hronometru fiksē laika tiesnesis, sākot no starta signāla līdz brīdim, kad dalībnieks nopļautā lauka galā ir uzslējis stāvus savu izkapti.
- Vāla taisnums
- Pļāvuma gludums,
- Pļāvuma tīrība (pārcilā nopļautos vālus),
- Pļāvēja iznesīgums,
- Pļāvēja tērps,
- Pļāvēja līdzjutēju aktivitāte
- Vāla taisnumu, pļāvuma gludumu un tīrību izvērtē divi tiesneši, kas vērtējumu nosaka punktos no 0 līdz 4. Jo labāka pļāvuma kvalitāte, jo mazāks punktu skaits. Iegūto punktu skaitu reizina ar 10 un pieskaita hronometra laikam. Dalībnieka galīgais rezultāts ir tas, ko iegūst, summējot pļaušanai patērēto laiku ar soda sekundēm par nekvalitatīvu pļāvumu.
6) Apbalvošana
Katrā sacensību grupā trīs labākos dalībniekus apbalvo ar sacensību atbalstītāju, organizatoru un sponsoru sarūpētajām balvām.

Dalībnieki startē šādās klasēs un vecuma grupās:

A klase –( izkapts garums līdz 90 cm)
1. Individuālās sacensības
Meitenes līdz 13 gadiem 6 x 5 m
Zēni līdz 13 gadiem 6 x 5 m
Jaunieši līdz 18 gadiem 6 x 5 m
Jaunietes līdz 18 gadiem 6 x 5 m
Dāmas līdz 50 gadiem 6 x 5 m
Dāmas virs 50 gadiem 6 x 5 m
Kungi līdz 50 gadiem 7 x 7 m
Kungi virs 50 gadiem 7 x 7 m
Vecmeistari virs 65 7x 7 m

2. Komandu sacensības – (komandā četri dalībnieki)
Jaunietes līdz 18 gadiem 6 x 10 m
Jaunieši līdz 18 gadiem 6 x 10 m
Dāmas 6 x 10 m
Kungi 8 x 15 m

3. Ģimeņu komandas (divi pieaugušie un divi
bērni līdz 18 gadiem) 6 x 10

Karaliskā klase – (izkapts garums virs 90 cm)
nav vecuma ierobežojuma
Dāmas 7 x 7 m
Kungi 6 x 10 m

Sīkāka informācija: galvenais tiesnesis Jānis Viļumsons, tālr.26342549

GAIDĪSIM PĻĀVĒJUS UN LĪDZJUTĒJUS!!!


 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________