ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Īģes lauku partnerība

BIEDRĪBA „ĪĢES LAUKU PARTNERĪBA”, reģ. Nr.40008127377,
Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064, e-pasts ige.aloja@inbox.lv
Biedrība „Īģes lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4.ass 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros .

Projektu iesniegumus pieņems no 2010.gada 26.aprīļa līdz 2010.gada 26.maijam.

II. Kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 22 005,54 LVL.

1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

1.Rīcība

Pakalpojumu pieejamībai, kvalitātes un sasniedzamības paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģijas un programmu nodrošinājuma iegāde.

Rīcības mērķis:

Uzlabot dzīves kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai.

Plānotās darbības:

Jaunu un esošo sadzīves un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un pieejamībai dzīvesvietās iekārtu, aprīkojuma iegāde, infrastruktūra uzlabošana, pieejai visām iedzīvotāju grupām.

Projektu vērtēšanas kritēriji:

Īģes lauku partnerībā tiek izvērtēta iesniegto projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai. Atbilstībai ir noteikti triju līmeņu kritēriji. Pirmais līmenis - Formālie vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiek salīdzināta projekta formālā atbilstība stratēģijas noteiktajai rīcībai. Šie kritēriji ir vienādi visām stratēģijā paredzētajām rīcībām un ir sekojoši:

1.

Vai atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā aktivitātē paredzētajam atbalsta saņēmēju lokam?

Jā /nē

2.

Vai paredzētās aktivitātes ir atbilstošas attiecīgajai stratēģijas rīcībai

 

2.1

mērķis

 

2.2

pamatojums

 

2.3

aktivitātes

 

2.4

laiks

 

2.5

vieta

 

3

Vai paredzētais finansējuma apjoms ir atbilstošs

 

Šie kritēriji tiek vērtēti arvai Nē.

Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts. Šie kritēriji ir doti stratēģijas pielikumā un attiecas uz visiem projektu pieteikumiem visās rīcībās.

Otrais līmenis – Projekta nozīmība vietējās teritorijas attīstības kontekstā.

Katram vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0- neatbilst, 0,5-vāji atbilst, 1,0-atbilst apmierinoši, 1,5-atbilst labi, 2-atbilst pilnībā)

N.p.k..

Vērtēšanas kritēriji

Punkti

1.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, ir pamatota plānotā rīcību un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

2

Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību

sasniegšanu ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm

2

3.

Projekta iesniegumā projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un atspoguļo kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (risku un to novēršanas iespēju apraksts)

2

4

Projekta nozīme partnerības teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanai

2

5

Projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši reāli iespējamam laika grafikam

2

6

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultātu rādītāji

2

7

Cik atbilstoša ir attiecība starp projekta rezultātiem un izmaksām

2

8

Projektā plānotā naudas plūsma sagatavota atbilstoši projekta pieteicēja finanšu pārskatiem un plānotajām projekta aktivitātēm

2

9

Projekts ir ilgtspējīgs teritorijas attīstībai

2

10

Projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība

2

11

Projekta plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

Trešais līmenis - specifiskie kritēriji, pēc kuriem tiek izvērtēta projektu pieteikumu nozīmība konkrētās rīcības ietvaros.

1.Rīcībai:

 

Kritērijs

Punkti

1

Projekta aktualitāte

2

2

Projekta novitāte

2

 

KOPĀ

4

Projekta maksimālais kopējo punktu skaits 26, minimālais punktu skaits 19,5.

Projektu īstenošanas laiks ir 2 gadi pēc LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Partnerības Stratēģija pieejama Alojas novada domē, Alojas bibliotēkā, Staiceles bibliotēkā, Vilzēnu bibliotēkā, Puikules bibliotēkā Sabiedriskajā centrā.

Projektu iesniegšanas adrese: Rīgas iela 4, Aloja, biedrība „Īģes lauku partnerība”.

Kontakti: e-pasts: ige.aloja@inbox.lv, vai pa telefonu 20218529.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________