ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Lielā talka 24. aprīlī
 
Lielā Talka Alojas novadā

Alojas novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties 24. aprīļa Latvijas Lielajā Talkā un sakopt savā pārziņā esošo teritoriju – mājsaimniecību, zemnieku saimniecību, uzņēmumu.

23.04.2010. ZAAO: Lielās talkas norise poligonā Daibe24.aprīlī
plkst. 9.00
visi talkas dalībnieki aicināti pulcēties Alojā, laukumā pie autoostas, kur koris Ale skanīgi iedvesmos kopīgam darbam, bet paši dziedātāji tālāk dosies uz Limbažu koru apriņķa skati.
plkst. 13.00 talkas noslēgums Alojas Ausekļa vidusskolas parkā, kur dziedās skolas 5.-6. klašu koris un dejos skolēnu deju kolektīvi - Avotiņš (9.-12.kl.), Resgaļi (5.-6.kl.) un Resgalīši (3.-4.kl.).

Alojas novada Lielās Talkas koordinators - pašvaldības izpilddirektors Gundars Karlsons – t. 64031219, mob. 29385488, e-pasts: gundarskarlsons@inbox.lv

Lielās Talkas koordinatori pārvaldēs:

 • Alojas pilsētas pārvaldē – pārvaldes vadītājs Gundars Karlsons;
 • Staiceles pilsētas pārvaldē – pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, t. 64023031, mob. 26516306, staiceles.dome@staicelesnovads.lv/2007_2012/
 • Braslavas un Brīvzemnieku pagastu pārvaldēs – pārvalžu vadītājs Arvīds Bērziņš, mob. 28684163.

Alojas novadā saņemti 4000 maisi atkritumu savākšanai, kas būs pie koordinatoriem pārvaldēs. Cimdi jāgādā talciniekiem pašiem.

Lielie konteineri būs izvietoti šādās vietās:

 • Alojā pie stacijas,

 • Ungurpilī starp parku un dzirnavām,

 • Vilzēnos pie garažām,

 • Urgā, laukumā pie vecā veikala.

Par konteineru atrašanās vietām Staicelē sazināties ar SIA Staiceles komunālais uzņēmums vadītāju Kārli Kļaviņu – mob. 26427141.

Lielā Talka Alojā

Alojas novada domes darbinieki, kas dzīvo Alojā, dosies uz Ausekļa memoriālo muzeju Sīpolos un sakārtos Ausekļa piemiņas vietu, pārējie piedalīsies talkā savā dzīvesvietā.

Biedrības „Alojas Seniori” aktīvisti kops Luterāņu kapus.

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori ir aicinājuši kolektīvus, kas piedalīsies dziesmu un deju svētkos, sakopt savās pašvaldībās svētku norises vietas.

Alojā skolēnu kolektīvi –

 • Alojas Ausekļa vidusskolas 5.-9. klašu koris, vadītāja Anita Āriņa,

 • Alojas Ausekļa vidusskolas 9.-12. klašu deju kolektīvs Avotiņš, vadītāja Sarmīte Mangulsone,

 • Alojas kultūras nama 5.-6. klašu deju kolektīvs Resgaļi, vadītāja Maija Drozda,

 • Alojas kultūras nama 3.-4. klašu deju kolektīvs Resgalīši, vadītāja Maija Drozda -

strādās Virsdiriģentu birzī, skolas stadionā, kur vasarā notiks dziesmu svētku ieskaņas koncerts un skolas parkā.

Lielā Talka Ungurpilī

24. aprīļa Lielās Talkas laikā Ungurpilī tiks sakopta ezermalas pludmale līdz parkam. Talkas organizators Ungurpilī – Andrejs Hansons. Tiek aicināti piedalīties visi, kas vēlas.

Lielā Talka Braslavas pagastā

Gatavojoties LIELAJAI TALKAI aicinām sakopt katram savas mājas, saimniecības un uzņēmuma teritoriju.

TALKOŠANAS VIETAS BRASLAVAS PAGASTĀ:

● Braslavas parks. Atbildīgā – Dace Šķepaste.
Blankaskrogā, Vilzēnos, Vilženmuižā un Braslavā dzīvojošie skolēni talkā piedalās Braslavas parkā
● Urgas pansionāts. Atbildīgā – Sandra Fiļipova.
Urgā un Urgas teritorijā dzīvojošie skolēni talkā piedalās Urgas pansionāta parkā
● PII “Auseklītis” Vilzēnu filiāle. Atbildīgā – Rudīte Karlsone.
● Ceļa posms Strautiņi – Vilzēnmuiža. Atbildīgā Ludmila Baluhto.

Transports:
8.50 BLANKASKROGS
9.00 VILZĒNU tautas nams

Dodoties uz talku līdzi paņem PRIEKU, DARBARĪKUS, CIMDUS, PUSTDIENU MAIZĪTES.

Lielā talka Brīvzemnieku pagastā

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes Lielās talkas koordinatore Guna BROMA tel. 29164376.

Lielās talkas dalībnieki varēs saņemt maisus, (cimdus un nepieciešamos darbarīkus jāņem līdz pašiem). Nepieciešamo maisu skaitu pieteikt pa tel. 64031003 līdz 22. aprīlim.

PUIKULĒ
23. aprīlī no plkst. 8.30 pie Puikules pamatskolas (atbildīgā persona Gita Rudzīte).
24. aprīlī no plkst.9.00 pie Puikules Tautas nama (atbildīgā persona Maija Martinova).

Daudzdzīvokļu un individuālo māju iedzīvotāji tiek aicināti sakopt savu māju apkārtni un teritoriju pie kūtiņām, zemes īpašnieki - savu īpašumu teritoriju.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maisus varēs saņemt pie savu māju atbildīgajām personām (Ainas Tomsones, Ainas Ozoliņas, Margaritas Gustas, Veltas Vasiļauskas).
Savāktos atkritumus nogādāt pie Puikules skolas malkas šķūņa vai pie kūtiņām.

OZOLMUIŽĀ
no plkst. 9.00 pie Ozolmuižas pamatskolas (atbildīgā persona Juta Circene).
no plkst. 9.00 pie BSAC „Zīles”, ābeļdārza teritorija (atbildīgā persona Dace Lapšāne).
no plkst. 9.00 pie sporta kompleksa (atbildīgā persona Ilona Dārziņa).
no plkst. 9.00 pie darbnīcām (atbildīgā persona Ritvars Jērcītis).
Daudzdzīvokļu un individuālo māju iedzīvotāji tiek aicināti sakopt savu māju apkārtni.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maisus varēs saņemt pie savu māju vecākajiem.
Savāktos atkritumus nogādāt pie darbnīcām vai pie kūtiņām.

BUIVĀ
Daudzdzīvokļu un individuālo māju iedzīvotāji
tiek aicināti sakopt savu māju apkārtni, zemes īpašnieki - savu īpašumu teritoriju.
Māju iedzīvotāji maisus varēs saņemt pie Lailas Baumanes.
Savāktos atkritumus nogādāt pie darbnīcām.

Lielā Talka Staicelē

Staicelē notiks pilsētas teritorijas sakopšana, kurā aktīvi jau 22. aprīlī iesaistīsies Staiceles vidusskolas kolektīvs un kas tiks turpināta talkas dienā.

Atkritumu savākšana gar autoceļu (uz Vīķiem, Rozēniem, Karogiem) malām, grāvjiem, ietverot arī daļu no pieguļošās meža teritorijas. Atkritumu savākšana autobusa pieturvietā Vīķos.

Pilsētas iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties centrā esošās šķūnīšu teritorijas sakopšanā, kur atkritumu vairošanā savu roku pielikuši daudzi staicelieši.

Par 24. aprīlī savākto atkritumu novietošanu Talkas dienā sazināties ar Staiceles komunālā uzņēmuma vadītāju Kārli Kļaviņu – mob. 26427141.

Staiceles vidusskolas kolektīvs – talko 22. aprīlī pēc stundām pēc šāda plāna:

 • 1.klase, I. Neimane - ap internāta ēku un skolu.
 • 2.klase, G. Vizule - lielie grāvji skolas ceļa abās pusēs līdz bumbai un līdz autoostai mežmala.
 • 3.klase, D. Priekule - skolas aizmugure no bijušā šķūņa vietas, sašķūrētā kalna aizmugure, ap kurtuves ēku un zēnu mājturības klasi, auto stāvvietas teritorija.
 • 4. klase, B. Eglīte - gar ūdenstorni līdz baznīcai, leja, pārupē gar aku pa taku līdz Lielajai ielai.
 • 5.klase, I. Jurka - parks, estrādes apkārtne, tunelis, līdz Lielajai ielai.
 • 6.klase, I. Konrāde - ap mazo futbollaukumu un tālāk „Līvānciema” kopīgās teritorijas.
 • 7.klase, L. Abendrote - ap mazo futbollaukumu un tālāk „Līvānciema” kopīgās teritorijas.
 • 8.A klase, V. Tiltiņa - no skolas lielās bumbas abas ceļmalas līdz V.Tiltņas privātīpašuma ceļam.
 • 8.B klase, I. Apsīte - ceļmalas (mežmalas) no neuzceltās mājas uz Vīķu pusi līdz līkajai priedei.
 • 9.klase, V. Brente, A. Rudzīte - no gaisa tilta pie SPF ap „Mežbiržas” veikalu, ceļmalas līdz kapiem, tālāk ceļmalas līdz „Karogi” un atpakaļ pa šoseju līdz Zaļajai pieturai.
 • 10.klase, V. Lūse - ap Stārķu muzeju, garāžām, ceļmalas gar tradīciju namu līdz “Selgām” un pļavmala pilsētas pusē (arī ap puķu dobi), ceļmalas līdz “Miks”.
 • 11.klase, E. Ozols - krauja – krasts zem internāta līdz parkam un no golfa mājas celiņš uz futbollaukumu, mežs aiz golfu laukumiem, ap lielo futbollaukumu.
 • 12.klase, V. Andrejeva - no Represēto akmens ap stabiem zem stārķu ligzdas un mežmala, pa Nākotnes ielu līdz Zaļajai pieturai, tās teritorija, ceļmalas līdz ”Selgām”.

Cienījamie vecāki!

Staiceles vidusskolas kolektīvs arī šajā pavasarī iesaistīsies Latvijas LIELAJĀ TALKĀ – Staiceles apkārtnes sakopšanā, tādēļ lūdzam atbalstīt pasākumu un līdz 22. aprīlim sagādāt bērnam darba cimdus (konkrētu dienu, laiku un veicamo klases audzinātāja paziņos skolēniem), varat iesaistīties mūsu talkā arī JŪS!

Alojas novada pārvalžu vadītāju sniegto informāciju apkopoja
Ieva Drone

16.04.2010. ZAAO: Lielā talka nav lielgabarīta atkritumu vākšanas akcija!

Lielo Talku atbalstīt pieteikušās gandrīz visas pašvaldības

24. aprīļa Lielās Talkas organizēšanas darbi uzņem apgriezienus. Šobrīd Lielo Talku atbalstīt pieteikušās gandrīz visas pašvaldības – 108 novadi un 9 republikas pilsētas, kas nozīmē, ka visi sagatavošanās darbi var ritēt raiti uz priekšu. Tikai Babītes novads pagaidām nav apstiprinājis dalību talkā.

Pašvaldību galvenais uzdevums Talkas organizēšanā ir nodrošināt atkritumu savākšanu un aizvešanu uz poligoniem, kuri savukārt Talkā savāktos atkritumus no pašvaldībām pieņems bez maksas.

Šobrīd pašvaldības ir nozīmējušas Talkas koordinatorus, līdz ar to jau darbojas 116 Lielās Talkas koordinatori visā Latvijā. Talkas koordinatoru vārdi un kontakti atrodami Talkas mājas lapā www.talkas.lv. Talkas koordinatori būs galvenie atbildīgie par veiksmīgu Talkas norisi katrā pašvaldībā – viņi dalīs maisus, nodrošinās informāciju talkotājiem, koordinēs talkas maisu savākšanu un izvešanu pēc talkas.

Daudzas pašvaldības Lielajā Talkā organizē arī uzmundrinošus pasākumus talciniekiem – kā kopīgu tēju vai zupas grāpi pēc darba, vai uzmundrinošu kopā dziedāšanu.

Rīgā Lielās Talkas grupas vadītāji tikās ar Rīgas Domes izpilddirektoru un vienojās par konceptuālu sadarbību organizējot talku Rīgā. Nenoliedzami, Rīga ir liela pilsēta, kura prasa īpašu organizatoru uzmanību. Lai Rīgā Lielā Talka noritētu sekmīgi, tiek piesaistīti papildus brīvprātīgie, kas palīdzēs Talkas koordinatoriem Rīgā.

„Talkas organizatori aicina šogad visas pašvaldības radoši pieiet talkas organizēšanai –piesaistīt brīvprātīgos, organizēt konkursus un tamlīdzīgi. Izvērtējot situāciju savā pašvaldībā, organizēt Talku atbilstoši vajadzībām un iedzīvotāju vēlmēm. Talka nav tikai atkritumu vākšana – tā ir arī koku stādīšana, pagalmu sakopšana, utml. Talka tā ir kopā sanākšana, kur visi ir ieguvēji – gan mūsu zeme, gan mūsu cilvēki,” aicina Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

*****

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms pusotra gada - ar vērienīgu talku 2008. gada 13. septembrī - Latvijas 90.dzimšanas dienas pasākumu ietvaros, bet otrā Lielā Talka notika pagājušajā pavasarī - 18.aprīlī. Grandiozajā vides sakopšanas akcijā Lielā Talka kopumā piedalījušies vairāk kā 110 tūkstoši brīvprātīgo, savācot simtiem tonnu atkritumu. Lielās Talkas patrons un aktīvs dalībnieks ir Valsts prezidents Valdis Zatlers. Lielās Talkas kustības mērķis ir, lai Latvija pēc 10 gadiem būtu tīrāka valsts pasaulē.

Lielo Talku organizē Projekts Pēdas, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, domu biedru grupa Tīriem mežiem, sadarbībā ar RIMI, Vides ministriju, Latvijas Valsts mežiem, Komunikāciju aģentūru/ Edelman Affiliate, Latvijas Valsts ceļiem, LASUA, Latvijas Zaļo punktu, Latvijas Radošo savienību padomi, portālu www.kurtuesi.lv.

*****

Papildus informācija:

Vita Jaunzeme, vita.jaunzeme@pedas.lv
Ilona Zacmane, Komunikāciju aģentūra/Edelman Affiliate: 67201460, ilona.zacmane@ka.lv

www.talkas.lv

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________