ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads -> Lauku attīstība

11.01.2010.
Lauku attīstības informatīvā diena - seminārs
Braslavas pārvaldē, Vilzēnos 2010.gada 11. janvārī

Tēmas:
● Aktualitātes ES projektu piesaistē un atvērtie projekti,
● Iespējamie finansēšanas risinājumi jauniem uzņēmējiem ALTUM, mikrokreditēšana u.tml.,
● Lopu atzīmēšana un uzskaite.

• ATVĒRTIE PROJEKTI

• no 18.12.2009 līdz 04.03.2010

1.5.2.2.2.apakšaktivitāte “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Finansējamās aktivitātes: Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā
sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā.

Finansējums: Kopējais plānotais finansējums ir 2 459 814 LVL apjomā.

Kontaktinformācija: E-pasts: Sandija.Auermane@lsif.lv vai Dace.Rasa@lsif.lv vai fakss 67078224

Iesniegšanas vieta: Sabiedrības integrācijas fonds, Brīvības ielā 4039, 6.stāvs, Rīgā, LV1050

Saite uz fonda dokumentāciju: http://www.likumi.lv/doc.php?id=184993
Konkursa dokumentācija: http://www.lsif.lv/projektukonkursi/eiropassocialaisfonds

• no 21.08.2009 līdz 31.12.2013

1.3.1.2.aktivitāte "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Finansējuma saņēmējs ir valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, kas sniedz atbalstu personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību (fiziska persona atbilstoši
aktivitātes mērķa grupai), un saimnieciskās darbības uzsācējiem (fiziska vai juridiska persona
atbilstoši aktivitātes mērķa grupai).

Finansējamās aktivitātes: Aktivitātes mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti
valstī, īpaši teritorijās ārpus Rīgas, attīstot saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanas un
iemaņas saimnieciskajā darbībā, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās
darbības uzsākšanai nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Finansējums: Kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 14 315 238 LVL apmērā.

Kontaktinformācija: Konsultantu saraksts: http://www.altum.lv/public/29712.html

Iesniegšanas vieta: valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Saite uz fonda dokumentāciju: http://www.likumi.lv/doc.php?id=190611
Konkursa dokumentācija: http://www.altum.lv/public/29221.html


• ALTUM PROGRAMMA

Uz atbalstu var pretendēt iedzīvotāji darbspējas vecumā, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir
izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibinātie komersanti.
Par jaundibinātiem komersantiem, šīs programmas izpratnē, tiek
uzskatīti komersanti, kuri ir reģistrējuši savu darbību likumā noteiktajā kārtā ne agrāk kā 3
gadus pirms griešanās pēc atbalsta programmas ietvaros.

Ierobežojumi:

Par programmas dalībniekiem nevar būt personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām iepriekšējā gada laikā ir bijusi būtiska (virs 25%) līdzdalība citā komersantā. Atbalsts
netiks piešķirts, ja pretendentam ir aktuāls parāds VID un parādnieku reģistros, vai parāds LB
Kredītu reģistrā dzēsts mazāk kā pirms 2 mēnešiem.

Programma neatbalsta: zivju audzēšanu, zvejniecību, zivju un vēžveidīgo pārstrādi;
lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi; vairumtirdzniecību; apdrošināšanu, finanšu starpniecību un banku pakalpojumus; transporta līdzekļu, mašīnu, iekārtu u.c. iznomāšanu; operācijas ar nekustāmo īpašumu; azartspēles un derības; ieroču ražošanu, piegādi vai tirdzniecību; tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošanu un tirdzniecību; kravas
transporta pakalpojumus.

Programma piedāvā kompleksu atbalstu biznesa uzsācējiem un jaundibinātajiem komersantiem, t.i.: konsultācijas, apmācības un finansējumu aizdevumu un grantu veidā sava biznesa uzsākšanai.

Personas, kas vēlas uzsākt vai ir uzsākušas saimniecisko darbību pēdējā gada laikā, programmas ietvaros var saņemt pilna spektra atbalstu:
(1) konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā;
(2) apmācības;
(3) finansiālo atbalstu – aizdevums līdz 54 tūkst. LVL; grants saimnieciskās darbības uzsākšanai (līdz 3.6 tūkst. LVL, bet ne vairāk kā 35% no aizdevuma summas); grants aizdevuma dzēšanai līdz 2 tūkst. LVL (bet ne vairāk kā 20% no aizdevuma summas).

• Personas, kas ir uzsākušas saimniecisko darbību agrāk kā pirms gada, bet ne agrāk kā trīs
gadus pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas, programmas ietvaros varēs saņemt
tikai konsultācijas un aizdevumu. GRANTI ŠIEM NETIEK PIEDĀVĀTI!

• KREDĪTI

LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA
Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma


Ar šīs programmas (Nr. X 399/2009) palīdzību finansējumu var saņemt mazie, vidējie un lielie
uzņēmumi, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams
kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

Uzņēmējiem piedāvājam divu veidu aizdevumus investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem (t.sk. kredītlīnijas).

Aizdevumus neizsniedzam:
- esošo aizdevumu refinansēšanai;
- uzņēmumu kapitāldaļu pirkšanai.

Maziem un vidējiem komersantiem kā aizdevuma galvinieki ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieki,
kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļu. Lieliem komersantiem jāieķīlā vismaz 75% uzņēmuma
kapitāla daļas, vai jāsniedz uzņēmumu īpašnieku, kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļu,
galvojums.

Iegādājamiem pamatlīdzekļiem jābūt jauniem, izņemot gadījumus, kad aizdevuma saņēmējs ir mazais vai vidējais komersants, un gadījumus, kad pārņem cita komersanta aktīvus. Aizdevumus nevar saņemt komersanti, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās (ja tie ir vecāki par 3 gadiem), kā arī komersanti, kuriem ir nodokļu parādi. Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 6 milj. latu vienam komersantam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem.

AIZDEVUMAM INVESTĪCIJĀM PIEDĀVĀJAM:

- aizdevumu var saņemt EUR valūtā;
- maksimālo summu līdz 5 milj. LVL, bet ne vairāk kā 75% no kopējām projekta izmaksām;
- minimālā aizdevuma summa 350 000 LVL (500 000 EUR)*;
- fiksētu un mainīgu procentu likmi;
- termiņš līdz 10 gadiem;
- iespēja atlikt pamatsummas maksājumus līdz 2 gadiem, ja tas ir saistīts ar ilgstošu finansētā projekta ieviešanu;
- aizņēmēja līdzfinansējumam jābūt vismaz 25% vai piesaistot citus kredītresursus, kuriem nav
piešķirts nekāds publiskais finansējums;
- aizdevuma nodrošinājuma koeficients var sasniegt 100%, pirms garantijām.

Aizdevumus nepiešķir šādās darbības jomās:
- atbalstam lauksaimniecības produktu primārai ražošanai;
- tērauda nozarē;
- kuģu būves nozarē;
- sintētisko šķiedru ražošanas nozarē;
- pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē;
- ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;
- tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
- azartspēles un derības;
- ogļu nozare;
- finanšu un apdrošināšanas darbības;
- operācijas ar nekustamo īpašumu;
- vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
- automobiļu un motociklu remonts;
- transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;
- transports un uzglabāšana;
- ēdināšanas pakalpojumi;
- datorprogrammatūras tiražēšana, kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un
skaņu ierakstu producēšana, radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide, telekomunikācija; profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
- administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība; izglītība; veselība un sociālā aprūpe; māksla, izklaide un atpūta;
- sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana; mājsaimniecību kā darba devēju darbība.

MAZO UN VIDĒJO KOMERSANTU MIKROKREDĪTI

- Mazo un vidējo komersantu mikrokredīti tiek piešķirti biznesa projektu realizācijai
investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem un tie paredzēti izsniegšanai uzņēmējiem ārpus Rīgas
pilsētas teritorijas. Tie tiek pieš�irti "Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas
programmas" ietvaros.

- Mikrokredītus var saņemt Komercreģistrā reģistrēti komersanti līdz 10 strādājošajiem, kur vismaz 51% uzņēmuma kapitāla daļu pieder privātpersonai LR rezidentam, kā arī fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāji, respektīvi, pašnodarbinātās personas.

- Šīs programmas ietvaros katram aizņēmējam tiek piešķirts tikai viens aizdevums un visi konkrētā uzņēmuma īpašnieki ir jāpiesaista kā galvinieki. Aizņēmējam nedrīkst būt aktuāli nodokļu parādi.

- Kopējais saistību apjoms ne vairāk kā 10 000 LVL.

- Maksimālā summa līdz 3000 LVL;
- fiksēta procentu likme no 5% līdz 8% gadā;
- termiņš līdz 5 gadiem;
- vidēji finansējumu varēs saņemt 300 uzņēmēji; uz mikrokredīta piešķiršanas brīdi nav nepieciešams aizdevuma nodrošinājums.

Aizdevumus nepiešķir šādās darbības jomās:
- lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde;
- zvejniecība, kā arī zivju un vēžveidīgo pārstrāde;
- kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar
autotransportu;
- finanšu starpniecība un apdrošināšana;
- azartspēles;
- ieroču ražošana, piegāde vai tirdzniecība;
- tabakas ražošana un tās specializēta tirdzniecība;
- ieguves rūpniecība; • operācijas ar nekustamajiem īpašumiem;
- būvniecība;
- vairumtirdzniecība.

VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

• Biedrība “Īģes lauku partnerība “ izsludinās pieteikšanās laikus uz LEADER aktivitātēm,
informācija tiks publicēta laikrakstā “Auseklis” un interneta resursos www.orient.lv/aloja

Plānotās LEADER programmas 2010.gadā Alojas novadā:
1.Pakalpojumu pieejamība 2010.gada 1.pusgads;
2.Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 2010.gada 2.pusgads.

PIELIKUMĀ: izraksts no Īģes stratēģijas par aktivitātēm
PLĀNOTS:

Sīkie, mazie un vidējie komersanti.
2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.3.apakšaktivitāte “Jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai”

Finansējamās aktivitātes: Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno
produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu)
rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu.

Finansējums: Kopējais publiskais finansējums ir 1 000 000,13 LVL apjomā.

Kontaktinformācija: Tel. 67039499
Iesniegšanas vieta: Valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, Pērses iela
2, Rīga, LV1442.

Saite uz fonda dokumentāciju: http://www.likumi.lv/doc.php?id=183245

• Konkursa dokumentācija:
http://www.liaa.gov.lv/?module=explorer&object_id=48726

Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošana.
Atvērts no 14.12.2009. līdz 08.02.2010.
Pieejamais finansējums 5 000 000.
Sīkāka informācija www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


IZMAIŅAS VALSTS UN ES ATBALSTA PIEŠĶIRŠANĀ LAUKU UN ZIVSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI
2009. gada 29. decembrī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”.

Grozījumi paredz vairākas izmaiņas, galvenās no tām: *iepriekš LAD pēc projektu iesniegumu
sarindošanas turpināja vērtēt tikai tos projektus, kuru īstenošanai turpināja vērtēt tikai tos projektus, kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams. Turpmāk LAD vērtēs arī projektus, kuriem kārtā pieejamais publiskais finansējums pietiek tikai daļēji. Ja šie projekti tiks apstiprināti, tad trūkstošo publiskā finansējuma daļu piešķirs no konkrētajam atbalsta pasākumam piešķirtās kopējās publiskā finansējuma summas. Tie projektu iesniegumi, kuriem piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nebūs pietiekams, tiks noraidīti;

* turpmāk atbalsta pretendents būs tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu jau pēc projekta
iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ja lauku
atbalsta dienests pieņems lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents segs visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus;

* turpmāk atbalsta saņēmējam, nodrošinot projekta informācijas un publicitātes pasākumu norisi,
jānorāda arī fondu administrējošās iestādes - 'Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku
atbalsta dienests".

* turpmāk avansu varēs pieprasīt arī tie atbalsta pretendenti, kas līdz šim to nevarēja (tātad
arī uzņēmēji un zemnieku saimniecības). Lai saņemtu avansu, atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā avansa pieprasījums (MK noteikumu Nr. 783 4. pielikums) un neatsaucama bankas garantija, kas garantē finansiālo saistību izpildi 110% apmērā no avansa summas. LAD triju mēnešu laikā pārskaita atbalsta saņēmējam avansu, pamatojoties uz avansa pieprasījumu, bet ne vairāk kā 20% apmērā no kopējā projektam piešķirtā ES finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra.

Sagatavots LLKC Ekonomikas nodaļā pēc LAD, ZM un citas informācijas Lauku lapa Nr.58,
11.01.2010

Alojas novada lauku attīstības speciāliste Inga MOŽVILLO

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________