ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Rīgas Plānošanas reģionam deleģēta kultūras funkcija

26.11.2009.
Rīgas reģiona novadu kultūras koordinatoru sanāksme

2009.gada 25.novembrī Rīgas Plānošanas reģions organizēja Rīgas reģiona novadu kultūras koordinatoru sanāksmi. Sanāksmē piedalījās: no Salacgrīvas novada deputāte Dace Martinsone un kultūras nama direktore Pārsla Dzērve, no Alojas novada kultūras nama direktore Ineta Laizāne.Sanāksmē notika Rīgas plānošanas reģionā iekļauto novadu kultūras darba koordinatoru iepazīšanās un domu apmaiņa par sadarbību.

Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra vadītāja Dace Grīnberga sapulces dalībniekus iepazīstināja ar Rīgas reģiona veidošanos un attīstību, struktūru, misiju un funkcijām.

Pēc LR Kultūras ministrijas rajonu kultūras inspektoru institūcijas likvidēšanas kultūras attīstības joma Rīgas reģionā deleģēta Rīgas Plānošanas reģiona darbiniekiem. Plānošanas reģionam turpmāk būs

1) jāveido reģiona kultūrpolitikas izstrāde un tās īstenošanas programma, izstrādājot reģiona kultūrpolitikas pamatnostādnes,

2) jāiekļauj kultūras jautājumus Plānošanas reģiona plānošanas dokumentos,

3) sadarbībā ar VKKF jāizstrādā un jāadministrē reģionālās kultūras atbalsta programmas,

4) jāizstrādā reģiona līmeņa projekti un jānodrošina to īstenošana, apzinot kultūrpolitikas īstenošanas aktualitātes reģionā un veidojot kultūras projektu ideju datu bāzi,

5) jāveicina starpnozaru sadarbība, piedaloties Izglītības un Zinātnes ministrijas profesionālās izglītības plāna izstrādē,

6) jākoordinē nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tai skaitā Dziesmu un deju svētku process reģionā,

7) jānodrošina kultūras informācijas aprite, īstenojot un uzturot projektu Latvijas digitālā kultūras karte.

Lai datu ievade Latvijas digitālajā kultūras kartē būtu precīza un savlaicīga, notika mācības novadu kultūras darba koordinatoriem, kas kontrolēs šo procesu novadā. Drīzumā piekļuve kultūras kartei ar iespēju ievadīt savas iestādes datus tiks nodrošināta visiem kultūras un tautas namu vadītājiem. Līdz 2010.gada 15.februārim iestāžu darba statistiskās pārskatus būs jāievada digitālajā kultūras kartē. Reģiona līmenī datu ievadi pārraudzīs Rīgas Plānošanas reģiona plānošanas speciālists Pauls Lielmanis.

LR Kultūras ministrijas nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras speciālists Jānis Puriņš informēja par izveidotajiem dziesmu virsdiriģentu un deju virsvadītāju apriņķiem.

Rīgas Plānošanas reģiona vecākā speciāliste Liesma Grīnberga informēja par finansējuma iespējām realizējot kultūras projektus un aicināja iesaistīties kultūras projektu ideju datu bāzes veidošanā. L.Grīnberga skaidroja, ka reģionālie projekti ir aktivitātes, kurs tiek realizētas iespējami plašā teritorijā, sadarbojoties vairākām pašvaldībām, to iestādēm un nevalstiskajām organizācijām un kuri risina visa reģionā aktuālas problēmas.

Informāciju sagatavoja
Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne
tālr. 20247106, alojaskulturasnams@inbox.lv

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________