ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> Alojas novada iedzīvotāju forums

31.10.2009.
Noslēdzies Iedzīvotāju foruma otrais posms

Iedzīvotāju forums – šādu aktivitāti mūsu novadā līdz šim zināja tikai Alojā, kur forumu jau trīs gadus organizēja biedrība Alojas novada attīstība. Kāpēc - stāsta biedrības valdes locekle un šīs idejas iedibinātāja Ineta Laizāne: „Piedaloties iedzīvotāju sapulcēs, kas Alojā notika katru gadu – bija sajūta, ka iedzīvotāji runā vienā valodā, pašvaldības darbinieki – otrā, sapratne un dialogs neveidojas, kaut gan doma un mērķis abām pusēm ir viens. Dialogs var veidoties tad, ja ļoti labi viens otru pazīstam un esam līdzvērtīgi, tādēļ, organizējot forumus, biedrības mērķis bija tuvāka iepazīšana – lai iedzīvotāji saprastu, kāds ir lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā, ierobežojumi un iespējas, kā arī, lai pašvaldības darbinieki zinātu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Trīs Alojā notikušie forumi parādīja, ka varam runāt vienā valodā un sasniegt mērķus.”

Šogad biedrība Alojas novada attīstība aicināja talkā visa novada nevalstiskās organizācijas, lai kopīgi organizētu Iedzīvotāju forumu ne vairs tikai viena pilsētā, bet visā novadā. „Mūsu dzīve kļuvusi citāda un neierastāka kā līdz šim, jo 4 mazās pašvaldības apvienotas vienā lielā, un atkal pazudis dialogs – novada vadībai grūtāk saprast, kas vajadzīgs cilvēkiem, kaimiņu pašvaldības viņiem nav tik zināmas, bet lēmumi jāpieņem par visiem. Lai novada vadības pieņemtie lēmumi būtu iedzīvotājiem labvēlīgi, aicinām uz dialogu visu 4 bijušo pašvaldību iedzīvotājus ar vienu mūsu kopējo vadību brīdī, kad tiks veidots novada 2010. gada budžets, noteiktas tā prioritātes,” – skaidro foruma galvenā organizatore Ineta Laizāne.

Iedzīvotāju forums sastāv no 4 posmiem:

 1. Anketu aizpildīšana;
 2. Aktīvāko iedzīvotāju kopīga pulcēšanās, lai dalītos ar savām idejām, spriestu, kas visvairāk vajadzīgs, nezinot par likumdošanu un budžeta iespējām; šajā sarunā visiem dalībniekiem ir iedzīvotāju statuss;
 3. Darba grupu sanāksmes, kurās piedalīsies iedzīvotāji, speciālisti, iestāžu vadītāji un deputāti; šajās debatēs satiksies iedzīvotāju un speciālistu viedoklis, te iedzīvotāju vēlmes saņems atbildi, vai ir reāli izdarāmas;
 4. Noslēguma konference, kurā darba grupas prezentēs sasniegtos rezultātus.

Šobrīd noslēgušies foruma divi posmi.

Anketas novadā kopumā aizpildīja 112 cilvēki: Alojā – 43, Staicelē – 18, Braslavā – 16, Brīvzemniekos -35.

31. oktobrī foruma otrajā posmā katrā no bijušajām pašvaldībām kopā sanāca aktīvākie iedzīvotāji, lai diskutētu par 6 dzīves jomām, kas skar ikvienu no mums: pārvalde; izglītība; kultūra; transports un apgāde, apsaimniekošana; drošība; veselība un sociālā palīdzība.

45 minūšu garumā, izmantojot anketās minēto, katra grupa izvirzīja 3-5 risināmas problēmas konkrētā jomā. Pēc tam diskusiju dalībnieki balsojot atzīmēja aktuālākās un ieteica to risinājumus.

ALOJĀ

Alojieši darbojās Dienas centrā, forumu vadīja Liene Čečiņa.


7 foruma dalībnieki vairāk domāja un diskutēja par veselības un sociālo jomu. Pārējās jomās palika anketās izvirzītās problēmas, iekavās norādīts iedzīvotāju skaits, kas atzīmējuši šo jautājumu).

Kultūra:

 • Ungurpils bibliotēkā presi, jaunas grāmatas, jaunas telpas. (4)
 • Estrādi Alojā. (3)
 • Tūrisma attīstība Alojā. (2)
 • Sporta pasākumi visiem. (2)

Izglītība:

 • Nesakopts skolas parks - savākt lapas, sakārtot skolas parku. (3)
 • AMMS saglabāšana. (2)
 • Interešu izglītība.

Pārvalde, drošība un citi jautājumi:

 • Ķildas starp deputātiem. (10)
 • Jaunas darba vietas. (9)
 • Uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, organizēt iedzīvotāju sapulces. (5)
 • Uzlabot pārvaldes struktūru, darbinieki nepārzina savus pienākumus. (3)
 • Kontrolēt jauniešu uzvedību uz ielām vakaros. (3)

Apsaimniekošana, apgāde un transports:

 • Ilgāk ielu apgaismošanu. (11)
 • Steidzami salabot asfaltu ielās. (10)
 • Labiekārtot sabiedriskās tualetes. (3)

Veselība un sociālā palīdzība:

1) Iedzīvotājiem pieejamu aptiekas darba laiku. (4)

 • - Aptiekai būtu jāstrādā plkst. 10.00 – 18.00, kā arī sestdienās (kaut pāris stundas).
 • - Jāpaplašina medikamentu klāsts Mēness aptiekās.
 • - Jārisina recepšu medikamentu operatīvāka saņemšana (1-2 dienu gaidīšana ir pārāk ilga).

2) Veicināt mazpulku organizācijas darbības aktivizēšanu Alojā (4)

 • - Radīt veidus un formas kā jaunietim iesaistīties sabiedriskajā darbā – kā jaunietis varētu sniegt atbalstu un palīdzēt veciem un vientuļiem cilvēkiem.
 • - Nodrošināt organizācijai aktīvu koordinatoru.

3) Vientuļo pensionāru, invalīdu apsekošana. (1)

 • - Nepieciešams koordinators, kas aktivizētu šādu darbību.
 • - Apzināt visus vientuļos pensionārus un invalīdus.
 • - Piesaistīt NVO vientuļo pensionāru un invalīdu apsekošanā.
 • - Sadarboties sociālajam dienestam ar NVO (sniedzot vairāk informācijas, nodrošinot transportu apsekošanai).

STAICELĒ

Staicelieši darbojās pilsētas bibliotēkā. Forumā piedalījās 22 cilvēki, arī galvenā organizatore Ineta Laizāne. Forumu vadīja Anda Timermane, jauniešu biedrības Pivalind valdes priekšsēdētāja.


Foruma dalībnieki reģistrējas.


Anda Timermane (no kreisās) un Ineta Laizāne uzrunā foruma dalībniekus.


Pēc darba grupās, foruma dalībnieki balso par aktuālākajām tēmām, kurām jāmeklē risinājumi.

Izglītība

 • 1.Aktivizēt pedagogu iesaistīšanos skolas un pilsētas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.(8)

 • 2. Izglītību noteikt kā novada prioritāti. (5)

 • 2.Sakārtot (vai uzcelt) skolas sporta zāli. ( 3)

Kultūra

 • 1.Atjaunot pašdarbības kolektīvus kultūras namā, dibinot štata vietas un maksājot algu katram kolektīva vadītājam. (7)

 • 2.Kopīgus kultūras pasākumus starp novada pārvaldēm, un finansēt tos no novada budžeta. (7)

 • 3.Diskotēkas rīkot jauniešu klubā Čempiņš nevis kultūras namā. (4)

Veselība

 • 1. Ģimenes ārstes pieejamību pēc darba laika (dzīvoklis ārstam Staicelē, transports, informācija par ārsta kontaktiem). (8)

 • 2. Doktorāta telpas 1.stāvā. (3)

Sociālā palīdzība

 • 1.Pieejamu informāciju par palīdzības veidiem no pārvaldes. Sabiedrības un sociālo darbinieku iesaistīšana to cilvēku noskaidrošanai, kam nepieciešama palīdzība, bet paši nelūdz. (6)

 • 2. Informatīvas tikšanās ar sociālo darbinieku par izmaiņām likumdošanā.

 • 3.Organizēt akcijas, atbalstot grūtībās nonākušos.

Drošība

 • 1.Uzstādīt ātrumu ierobežojošas zīmes Staicelē (uz Ainažu – Matīšu šosejas pirms skolas un aiz veikala Miks, pie Rozēnu veikala u.c. vietās). (8)

 • 2.Rīkot Staiceles iedzīvotāju (vecāku) reidus vakaros pilsētā, izstrādāt noteikumus.(6)

 • 3.Lielāku ceļu policijas uzraudzību automašīnu kustībai nedēļas nogalēs. (5)

Pārvalde

 • 1.Organizēt līdzekļu vākšanu deputātu mācībām konfliktu risināšanā un komandas veidošanā.(13)

 • 2.Nodrošināt taisnīgu budžeta sadali starp Aloju un Staiceli. (7)

Transports

 • 1.Veikt ceļu remontus Lielā ielā, pie degvielas bāzes.
 • 2.Ierobežot smagā transporta kustību ceļa posmā pie kapiem.

Apsaimniekošana, apgāde

 • 1.Kontrolēt komunālo dzīvokļu iedzīvotāju atbilstību īres līgumiem.(6)

 • 2.Ūdens cenas atbilstību sliktajai kvalitātei. (9)

 • 3.Organizēt centralizētu lapu savākšanu rudenī.(3)


Staicelē foruma otro pusi vēroja biedrības Alojas novada attīstība valdes priekšsēdētājs, deputāts Māris Možvillo. Pēc foruma oficiālās daļas viņš atbildēja uz staiceliešu jautājumiem kā deputāts.

BRASLAVĀ

Braslavieši pulcējās Vilzēnu tautas namā. Forumā piedalījās 14 cilvēki, to vadīja biedrības Alojas novada attīstība valdes locekle Inga Mauriņa- Kaļva.

Izglītība

 • 1. Skolēni netiek no Alojas uz Vilzēniem plkst. 14.00. ( 3)
  - Pašvaldība nodrošina transportu plkst.14.00 no Alojas.
  - Skolēni brauc mājās ar sabiedrisko transportu, bet novada dome apmaksā biļetes.
 • 2. Vilzēnu skolas ēkas renovācija. (2)
  - Pārskatīt jau sagatavoto ēkas renovācijas projektu, nepieciešamības gadījumā to koriģēt un iesniegt konkursam.
 • 3. Brīvpusdienas. (2)
  - Pārskatīt jautājumus par brīvpusdienu piešķiršanu, izstrādājot kritērijus, kas var uz tām pretendēt.
  - Piešķirt brīvpusdienas visiem bērniem līdz 4.klasei.
  - Sociālajam darbiniekam sekot līdzi izpildei, par to informējot vecākus, skolas un bērnudārzus.

Kultūra

 • 1. Pašdarbības kolektīvu pastāvēšana. (4)
  - Domei nodrošināt pulciņu vadītājiem finansējumu.
  - Finansējums caur projektiem, pasākumiem.
  - Brīvprātīgais darbs.
 • 2. Tautas nama saglabāšana un telpu iznomāšana. (3)
  - Domes finansējums.
  - Izstrādāt nolikumu par telpu iznomāšanu.
  - Reklāma par telpu iznomāšanas iespējām.
  - Meklēt iespējas finansējuma piesaistei caur projektiem.
 • 3. Bibliotēkas pastāvēšana Braslavā. (1)
  - Nodrošināt finansējumu darbinieka atalgojumam.

Veselība un sociālā palīdzība

 • 1. Sociālā darbinieka nepieciešamība pie iedzīvotājiem mājās. (6)
  - Sociālajam darbiniekam piešķirt transportu, lai varētu apsekot cilvēkus mājās.
  - Noteikt konkrētu pieņemšanas laiku pārvaldē.
 • 2. Sociālā palīdzība mājās. (4)
  - Ļaut izmantot Vilzenes busiņu, piesaistot sociālo darbinieku.
  - Palīdzības sniegšanā izmantot darba praktizēšanas projektā iesaistītos bezdarbniekus, ko koordinē sociālais darbinieks.
  - Izskatīt jautājumu par malkas piešķiršanu pensionāriem (kaut par samaksu, ļaujot norēķināties no pensijas vairākos mēnešos).
 • 3. Informācijas trūkums par pieejamo palīdzību.(4)
  - Sagatavot informatīvu bukletu par darba laikiem un iespējamiem pakalpojumiem.
  - Organizēt informatīvus seminārus par sociālo palīdzību.
  - Telefoniskais koordinators novadā.

Drošība

 • 1. Jauniešu uzvedība vakaros. (5)
  - Nepieciešams policists un tā regulāri reidi.
  - Vecāku atbildība par saistošo noteikumu ievērošanu.
  - Pastiprināts un regulārs administratīvās komisijas darbs.
 • 2. Nav pašvaldības policijas.
  - Nodrošināt pašvaldības policiju.

Pārvalde

 • 1. Pilnīgs informācijas trūkums – nav cilvēks uz vietas. (9)
  - Jāpieņem pārvaldnieks - komunālais darbinieks.
 • 2. Slikti komunālie pakalpojumi – nav informācijas. (2)
  - Pieņemt darbinieku.
 • 3. Sociālās palīdzības sniegšanas principi novadā. (1)
  - Izveidot vienādus kritērijus novadā.
  - Nesniegt sociālo palīdzību tiem, kas paši neko nedara, lai uzlabotu savus sadzīves apstākļus, bet gaida, lai pašvaldība visu nodrošina.
 • 4. Novada domei ieplānot naudu projektu (lielāku un mazāku) līdzfinansējumam.

Transports, apgāde, apsaimniekošana

 • 1. Autobusu problēma novadā – autobusā vietu par maz, nav informācijas, kas var braukt. (3)
  - Pašvaldības rod risinājumu autobusu izvēlē.
  - Publicē informāciju - kā pieteikt autobusu, kas ar to drīkst braukt utt.
 • 2. Slikta ūdens kvalitāte un avārijas situācijās nav kur ņemt ūdeni. (5)
  - Ūdenssistēmas nomaiņa.
  - Nepieciešams izrakt grodu aku, ko var izmantot avārijas situācijās.
 • 3. Ārpus visām sanitārām normām Alojas sabiedriskā tualete. (2)
  - Sakopt atbilstoši sanitārajām normām!!!!!
 • 4. Lielgabarīta atkritumu novietošanas iespēja Vilzēnos. (2)
  - Izveidot centralizētu atkritumu savākšanu noteiktā vietā vai noteiktā datumā un laikā.

BRĪVZEMNIEKOS

Brīvzemniekos foruma dalībnieki strādāja Sabiedriskajā centrā, kopumā 15 cilvēki. Forumu vadīja Baiba Siktāre.

Veselība un sociāla palīdzība

 • 1. Abu medpunktu saglabāšana. (7)
  - Varētu palīdzēt ar īres maksām ģimenes ārstam.
 • 2. Ozolmuižā nav aptieka. (3)
  - Telpas ir un feldšerīte piekritusi strādāt aptiekā.
 • 3. 50% skolēnu ceļa izdevumu atmaksa gan vidusskolēniem, gan arodskolu audzēkņiem.(3)
  - Meklēt iespēju sociālajā budžetā turpināt atmaksāt vidusskolēniem ceļu izdevumus 50% apmērā un arī arodskolu audzēkņiem, jo valsts vairs neatmaksā.

Pārvalde

 • 1. Trūkst informācija iedzīvotājiem. (5)
  - Informāciju varētu izvietot pie informācijas plāksnēm pārvaldē.
 • 2. Bažas par līdzšinējo pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos. (4)

Drošība

 • 1. Publisko pasākumu drošības nodrošināšana. (5)
  - Nodrošināt apsargus.
 • 2. Policistu reidu trūkums. (2)
 • - Kaut reizi nedēļā policisti varētu izbraukt cauri Puikulei un Ozolmuižai, tas nodrošinātu kārtību.

Transports un apgāde

 • 1. Slikta ūdens kvalitāte Ozolmuiža, Puikulē un Puikules stacijā. (7)
  Ātrāk ieviest plānoto ūdenssaimniecības projektu.
 • 2. Ozolmuižas sadzīves korpusā neapkurinātās telpas. (7)
  - Nodrošināt sporta zālei un visam sadzīves korpusam kaut minimālu apkuri, lai telpas neaizietu bojā.
 • 3. Ozolmuižas pamatskolas katastrofāli sliktais jumts. (3)
  - Nomainīt jumtu.
 • 4. Neiztīrīti ceļi un pagalmi no sniega. (2)
  -Nodrošināt kvalitatīvāku ceļu tīrīšanu.

Kultūra

 • 1. Trūkst izklaides – diskotēkas, balles, tematiskie vakari u.c. (5)
  - Telpas ir, vajag tikai organizēt.
 • 2. Saglabāt sporta bāzi Ozolmuižā. (4)
  - Organizēt nometnes un pasākumus.
 • 3. Trūkst bērnu nodarbības ārpus skolas. (4)
  - Saglabāt esošos pulciņus un organizēt jaunus.

Izglītība

 • 1. Saglabāt abas pamatskolas. (4)
 • 2. Bērniem neļauj iesaistīties apkārtnes un skolas sakopšanā. (2)
 • 3. Rast pielietojumu Ozolu arodvidusskolas telpām. (2)
  - Varbūt var pārcelt pamatskolu uz lielo skolu.

Materiāls tapis sadarbībā ar biedrības Alojas novada attīstība valdes locekli Inetu Laizāni un foruma organizatoriem Alojā, Staicelē, Puikulē un Vilzēnos.

Ieva Drone

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________