ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi -> Alojas Mūzikas un mākslas skola

Par energoefektivitātes projektu Alojas Mūzikas un mākslas skolā

Alojas Mūzikas un mākslas skola Alojas novada domei augustā lūdza atbalstu skolas dalībai „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 24.08.2009. „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” „Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana”.

13.augusta novada domes sēdē šis jautājums tika izņemts no sēdes darba kārtības un atlikts līdz oktobrim. Oktobrī paredzēta konkursa II kārta.

Projekta dokumentācija šī mērķa īstenošanai ir nodota Alojas novada domei, ar to var iepazīties pie domes priekšsēdētājas Daces Vilnes.

Konkursa mērķis ir piešķirt finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanai, samazinot siltumenerģijas patēriņu pašvaldību sabiedriskajās ēkās, īpaši atbalstot izglītības iestādes.

Vienam projektam pieejamais minimālais finansējums 50 000 latu, maksimālais 2 000 000 latu. Klimata pārmaiņu finansu instruments finansē 85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta avanss noteikts 50% apmērā un viens vai vairāki starpposma maksājumi 40% apmērā no kopējās apstiprinātās finansējuma summas ( projekta realizācijas gaitā nav nepieciešams kredīts ).

Kopējās aprēķinātās projekta izmaksas 58826,40 Ls,

Finanšu instrumenta finansējums 50002,44 Ls

Pašvaldības finansējums 6420,20 Ls (nepieciešams uzvarot projektu konkursā 2010./2011.
gadā)

2403,76 Ls ieguldīti energoauditu un tehnisko projektu sagatavošanā no Mūzikas un mākslas skolas šī gada budžeta.

Energoaudita laikā tika konstatēts, ka ēku Jūras ielā 38b un 39a norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients attiecīgi ir 1202 W/K un 569 W/K, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz normatīvos lielumus, kas noteikti būvnormatīvā LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Veicot projektā paredzētos ēku energoefektivitāti uzlabojošos renovācijas darbus, tiks risinātas sekojošas problēmas:

1. Panākts būtisks siltumenerģijas patēriņa samazinājums, kas ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus kurināmā iegādei, kuri, ņemot vērā slikto ekonomisko situāciju, tiks lietderīgi izmantoti citu nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;

2. Uzlabots telpu mikroklimats iestādē, kā rezultātā mazināsies skolēnu un personāla saslimstības risks un tiks nodrošināts veselības, darba aizsardzības un higiēnas normām atbilstošs mācību un darba process;

3. Nosiltinot un renovējot ēku ārējās norobežojošās konstrukcijas, tiks uzlabots ēku vizuālais izskats, tādējādi uzlabojot kopējo vidi pilsētā un veicinot apkārtējos iedzīvotājos vēlmi veikt uzlabojumus arī savos īpašumos;

4. Novērstas būvkonstrukciju tālākas bojāšanās iespēja, kas neveicot nepieciešamos uzlabojumus, nākotnē var radīt draudus apkārtējo drošībai.

Līdz šim veiktie pasākumi ēku energoefektivitātes paaugstināšanai:

Ēkai Jūras ielā 39 a – daļēji nomainītas vecās ārdurvis un logi ar plastmasas pakešu logiem un plastmasas pakešu durvīm, nomainīts vecais jumta segums;

Ēkai Jūras ielā 38 b – daļēji nomainīti vecie logi ar plastmasas pakešu logiem.

Plānotais Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs ir 0,441 kgCO2/Ls.

Alojas Mūzikas un mākslas skola Alojas novada domi lūdz atbalstīt skolas dalību šī konkursa II kārtā.

2009.gada 2.oktobrī. Direktore Laila Ulmane.

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________