ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi -> Eiropas parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

<<< Eiropas Parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas - Priekšvēlēšanu programma

„Zaļo un Zemnieku savienības”
Alojas novada darbības programma

ZZS ir gatava uzņemties novada vadību ne tikai labklājīgā un plaukstošā Latvijā, bet arī brīdī, kad situācija valstī nav tik spoža un ir smagi jāstrādā, lai saglabātu možu garu, darba mīlestību un sakoptību ikvienā cilvēkā, mājā, sētā un uzņēmumā.
Mūsu pamatvērtības – CILVĒKS, VIDE UN DARBS!
Esam apņēmības pilni veltīt savu darbu, pieredzi, zināšanas un labo gribu novada izveidošanai un izaugsmei. Aizstāvēt un virzīt novada intereses valsts mērogā.
Galvenās prioritātes būs:

Izglītība, bērni, jaunatne

- kopīgi ar pedagogiem, vecākiem un sabiedrību panāksim skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu saglabāšanu, izglītības kvalitātes celšanu un nodrošināsim bērnudārzu pieejamību;
- veicināsim jauniešu profesionālo apmācību;
- nodrošināsim bērnu nokļūšanu skolā un no tās mājup;
- organizēsim kursus, seminārus mūžizglītības ieguvei novada iedzīvotājiem.
Ģimene ir sabiedrības pamats ar sociāli un ekonomiski atbildīgiem, aktīviem cilvēkiem. Tādēļ rūpēsimies par iespējam audzināt izglītotus bērnus. Mūsu mērķis ir veselīga, pārtikusi un saliedēta ģimene.

Veselība, sociālā aprūpe un drošība

- izveidosim vienotu sociālo dienestu, saglabājot jau esošos pakalpojumus, paplašināsim sniegto pakalpojumu klāstu (sevišķi pievēršot uzmanību mobilajām mājas aprūpēm);
- sadarbosimies ar ģimenes ārstiem un FVP vadītājiem, lai uzlabotu novada iedzīvotāju medicīnisko pakalpojumu saņemšanas iespējas;
- nostiprināsim pašvaldības policistu dienesta darbu uzlabojot tehniskos līdzekļus;
- veiksim satiksmes drošības uzlabojumus.

Kultūra, sports un tūrisms

- organizēsim sadarbību starp pagastu sporta un kultūras kolektīviem, tā radot iespēju novada iedzīvotājiem apmeklēt un pašiem piedalīties daudzpusīgos sporta, kultūras un atpūtas pasākumos;
- atbalstīsim mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, sportistus un to piedalīšanos novada, valsts, starptautiskos pasākumos un sacensībās;
- izveidosim kopīgu informāciju par aktīvas atpūtas un lauku tūrisma iespējām Alojas novadā;
- meklēsim sadarbības iespējas ar kaimiņu novadiem (piemēram: bijušā dzelzceļa izmantošanu velotūrismam).

Darbs un novada saimniecība

- nodrošināt budžeta līdzekļu racionālu un caurspīdīgu izlietošanu;
- esam atvērti kopīgam darbam ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Atbalstīsim jaunu NVO veidošanu;
- nodrošināsim pieejamas konsultācijas lauksaimniekiem, uzņēmējiem , amatniekiem, nevalstiskām organizācijām;
- paplašināsim komunālo un citu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. Veicināsim dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas projektus. Aicināsim komunālos dienestus, uzņēmējus un iedzīvotājus lielāku vērtību pievērst vides sakopšanas darbiem;
- nodrošināsim ceļu uzturēšanu labā kārtībā un to remontu un būvi;
- optimizēsim valsts un novada autobusu transporta organizāciju;
- novada teritorijā izveidosim autobusa maršrutus.

Iedzīvotāju līdzdalība novada pārvaldē

- organizēsim regulāru un vispusīgu informācijas apmaiņu starp NVO, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un domi;
- iedzīvotāju forumos apkopotus viedokļus, vajadzības respektēsim un ieviesīsim turpmākos plānos;
- uzturēsim novada, pilsētu un pagastu informatīvos izdevumus un WEB lapas, interneta pieejamību iedzīvotājiem.

Nodrošināsim vienlīdzīgu pagastu un pilsētu ar lauku teritorijām attīstību Alojas novadā, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības.

LEPOSIMIES AR SAVU NOVADU !Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________