ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi -> Eiropas parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

<<< Eiropas Parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

Partija "Visu Latvijai!"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas - Priekšvēlēšanu programma

Partijas “Visu Latvijai!” Alojas novada deputātu kandidātu
Rīcības programma 2009.-2013. gadam

PAMATVĒRTĪBAS:
Labklājība, drošība un stabilitāte ikvienam Alojas novada iedzīvotājam.
Ikviens novada iedzīvotājs – vērtība!

Pamatvērtību īstenošanai mēs apņemamies:

Izglītībā

• saglabāt visas izglītības iestādes;
• uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi;
• turpināt pilnveidot izglītības iestāžu telpas;
• atbalstīt jauniešu, pieaugušo profesionālo apmācību ar mērķi, lai jaunieši paliktu novadā dzīvot, strādāt;
• dot iespēju novada bērniem nokļūt Mākslas un mūzikas skolās, nodrošinot ar transportu;
• palielināt vietu skaitu bērnudārzos;
• sekmēt daudzpusīgas ārpusstundu nodarbības.

Kultūra, sports

• atbalstīt sporta un kultūras būvju celtniecību;
• pilnveidot esošās sporta bāzes;
• apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināt to apskati ikvienam interesentam;
• atbalstīt pašvaldības iedzīvotāju sporta un atpūtas aktivitātes ;
• pilnveidot iesākto kultūras pasākumu tradīcijas, attīstot tās jaunā kvalitātē;
• atbalstīt pašdarbības, interešu izglītības, mākslinieciskās jaunrades kolektīvu darbību;
• saglabāt visas novadā esošās bibliotēkas, papildināt to fondus. Nodrošināt publiskā interneta pieejamību.

Uzņēmējdarbībā

• sekmēt vietējo zemnieku un uzņēmēju darbības tālāku attīstību;
• nodrošināt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi privāto investīciju piesaistei, vienlaicīgi sabalansējot uzņēmēju intereses ar iedzīvotāju vēlmēm;
• ar privātām investīcijām un vietējo uzņēmēju attīstību palielināt darba vietu skaitu un iedzīvotāju labklājību;
• nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību un konsultācijas uzņēmējiem Eiropas Savienības un citu fondu apguvē.

Pārvaldē

• nodrošināt atklātību, informācijas pieejamību par domes darbību, budžeta izlietojumu (lēmumu pieņemšanā ņemt vērā iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, budžeta veidošanā un apspriešanā);
• skaidri nodalīt lēmējvaru no izpildvaras. Lēmējvara – vēlēti domes deputāti un no sava vidus ievēlēts novada domes priekšsēdētājs. Izpildvara – iecelts novada domes izpilddirektors konkursa kārtībā. Izpilddirektors izsludina konkursu uz četrām vietvalžu vietām, un novada dome apstiprina konkursa rezultātus;
• uz brīvajām darba vietām izvēlēties darbiniekus pēc profesionālās kvalifikācijas atklātos konkursos; padarīt pašvaldības pakalpojumus pieejamākus iedzīvotājiem,
• uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti, sekmēt Eiropas Savienības finanšu līdzekļu un valsts investīciju piesaisti novada infrastruktūras attīstībai;
• veicināt sabiedrisko organizāciju, jauniešu, pensionāru un citu interešu grupu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, projektu izstrādē un realizācijā;
• pašvaldības pasūtījumu izpildei nodrošināt godīgus un saprotamus konkursa noteikumus;
• panākt sabiedrības uzticēšanos novada pārvaldei, kā galvenajai atbildīgajai par novada attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Sociālā aprūpē

• novada sociālajam dienestam ir jābūt pirmajai iestādei, kas palīdz grūtībās nonākušajam iedzīvotājam;
• pilnveidot sociālo palīdzību iedzīvotājiem, palielinot domes budžetu iespēju robežās;
• atbalstīt doktorātus, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu un mūsdienīgu medicīnisko aprūpi;
• atbalstīt brīvpusdienu piešķiršanu bērniem izglītības iestādēs, palielinot to ģimeņu loku, kas varētu pretendēt uz šo atbalstu;
• atbalstīt novada pensionāru apvienību idejas un aktivitātes;
• saglabāt un paplašināt novada sociālās aprūpes iestādes.

Vides sakārtošanā un infrastruktūrā

• lauki – skaista, tīra un droša dzīves vide;
• izstrādāt, ieviest vienotu plānu novada teritorijas sakopšanai;
• izstrādāt ceļu apsaimniekošanas plānu;
• turpināt attīstīt novada tūrisma iespējas;
• nodrošināt galveno ielu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā, pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem;
• saglabāt, kopt novada zaļās zonas, parkus, laukumus un rūpēties par to apzaļumošanu un labiekārtošanu;
• atbalstīt dzīvojamo māju renovāciju un atjaunošanu novada teritorijā;
• meklēt konstruktīvus risinājumus neapsaimniekoto ēku sakārtošanai;
• apzināt novada iedzīvotāju problēmas, sadarbojoties ar NVO organizētajiem forumiem, kas palīdzētu pašvaldībai rast konkrētus problēmu risinājumus;
• nodrošināt labu satiksmi, kuru koordinētu dispečeru dienests.

Drošība un aizsardzība

• veicināt sadarbību ar Valsts policiju un Zemessardzi;
• izveidot mobilo novada policijas vienību;
• uzstādīt novērošanas kameras novada sabiedriski aktīvākajās vietās;
• turpināt ielu apgaismojuma ierīkošanu. Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________