ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi -> Eiropas parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

<<< Eiropas Parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

Tautas partija
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas - Priekšvēlēšanu programma

Alojas novada deputātu kandidātu vēlēšanu programma

Alojas novadā apvienojušās četras pašvaldības – Aloja, Staicele, Braslava un Brīvzemnieki. Katra no tām ir ar savu unikālu vēsturi un nākotnes iecerēm. Mūsu - Tautas partijas Alojas novada deputātu kandidātu – mērķis ir veikt savus pienākumus tā, lai Alojas novads veidotos par vienotu, stipru, stabilu pašvaldību, kurā ikviens iedzīvotājs justos piederīgs, novērtēts, atbalstīts.
Mūsu komandas sastāvā ir dažādu nozaru speciālisti, kuru pieredze ļaus nodrošināt programmas izpildi. Mēs esam iecerējuši paveikt sekojošo:

Sociālā aprūpe

1.Izveidot sistēmu alternatīvajai aprūpei mājās;
2.Saglabāt esošos primārās veselības aprūpes centrus (ģimenes ārstu prakses, feldšerpunkti);
3.Saglabāt esošos un ar 01.01.2010 pēc vajadzības veidot jaunus sociālo pakalpojumu centrus Alojas novada apdzīvotajās vietās;
4.Nodrošināt brīvpusdienas 1.-4.klašu skolēniem novada skolās;
5.Izstrādāt atbalsta programmu pensionāriem un ģimenēm ar bērniem, un sniegt palīdzību programmai piešķirtā finansējuma ietvaros

Izglītība

1.Saprātīgi plānot novada skolu tīklu, lai nodrošinātu lietderīgu līdzekļu izlietojumu un vispārējās izglītības pieejamību katram novada iedzīvotājam.
2.Optimāli un plānveidīgi veikt novada izglītības iestāžu remontus un moderno tehnoloģiju ieviešanu skolu darbā.
3.Izmantojot novadā esošos resursus un piesaistot papildus līdzekļus, izveidot kārtību skolēnu vešanai uz skolu un mājās.
4.Sadarboties ar Limbažu novada izglītības pārvaldi izglītības darba organizācijas jautājumos.
5.Nodrošināt bērniem iespēju izkopt savus talantus un saturīgi pavadīt brīvo laiku, izvēloties atbilstošu izglītības programmu novada mākslas un mūzikas skolās, interešu izglītības pulciņos, dienas centros.
6.Atbalstīt NVO un iedzīvotāju grupu iniciatīvas mūžizglītības jomā;
7.Atbalstīt sadarbību ar citu novadu un ārvalstu izglītības iestādēm.

Kultūra un sports

1.Saglabāt un kopt esošās novada kultūras un sporta tradīcijas;
2.Uzlabot kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi un piedāvāt iedzīvotājiem iespēju darboties pašdarbības kolektīvos.
3.Saglabāt visas novadā esošās bibliotēkas;
4.Nodrošināt racionālu esošo sporta bāzu izmantošanu, turpināt Alojas sporta halles labiekārtošanas darbus;
5.Atbalstīt iedzīvotāju grupu sporta iniciatīvas (motosports, novuss u.c.)
6.Turpināt sadarbību ar Limbažu sporta skolu, izmantojot vietējo sporta bāzi;
7.Atbalstīt novada jauniešu organizāciju aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai

Novada pārvalde

1.Izveidot optimālu novada pārvaldes struktūru, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti;
2.Nodrošināt pašvaldības pakalpojumu pieejamību novada, pagastu, pilsētu centros;
3.Paplašināt informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas iedzīvotāju saziņai ar pašvaldību;
4.Nodrošināt informācijas pieejamību par novada aktualitātēm un pieņemtajiem lēmumiem ( mājas lapa, avīze, regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem), sekmēt novada publicitāti.

Komunālie pakalpojumi

1.Izveidot vienotu novada komunālās saimniecības struktūru, saglabājot pakalpojumu punktus pilsētās un pagastu centros;
2.Turpināt iesākto novada ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu;
3.Izstrādāt novada lauku ceļu un pilsētu ielu sakārtošanas plānu un nodrošināt tā kvalitatīvu īstenošanu;
4.Sakārtot un uzturēt novada apdzīvoto vietu ielu apgaismojumu;
5.Nodrošināt novadā esošo ēku, būvju un tām piederošo teritoriju apsaimniekošanu, dibinot privāto un publisko partnerību.

Sabiedriskā kārtība un drošība

1.Nodrošināt novadu ar profesionālu un tehniski aprīkotu pašvaldības policijas dienestu;
2.Izveidot novada pašvaldības policijas mobilo vienību;
3.Izveidot vienotu sistēmu pašvaldības struktūru un tiesībsargājošo institūciju sadarbībai.

Novada attīstība

1.Izstrādāt novada attīstības stratēģiju;
2.Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novadā, dibinot uzņēmēju atbalsta centru un piedāvājot uz likuma pamata balstītus atvieglojumus-nodokļu un nomas maksu samazinājumu, atbalsta programmu izstrādi u.c.
3.Sniegt atbalstu lauksaimniecības konsultanta darbības nodrošināšanai;
4.Veicināt Alojas novada sadarbību ar citu novadu un valstu pašvaldībām.

Vide un tūrisms

1.Veicināt publisko un privāto partnerību tūrisma infrastruktūras veidošanā un uzturēšanā;
2.Apzināt novada kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu, pieejamību un publicitāti;
3.Atbalstīt aktivitātes tīras un sakoptas vides saglabāšanā un uzturēšanā.  Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________