ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi -> Eiropas parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

<<< Eiropas Parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

Pilsoniskā savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas - Priekšvēlēšanu programma

Mūsu mērķis – īstenot ilgstošu un līdzsvarotu attīstību Alojas novadā, kura balstās uz zināšanām, pieredzi un atbildību

Laba pārvaldība - garants sekmīgam darbam

• Saglabāt esošās infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.
• Veidosim iedzīvotājiem pieejamus pakalpojumu centrus.
• Katrā novada pašvaldībā izveidosim konsultatīvo padomi,
• Sabiedrības informēšanai dome uzturēs izdevumu "Alojas novada ziņas" un mājas lapu.
• Pašvaldību funkciju veikšanai veidosim budžetu sabalansētu.
• Izmaiņas novadā jāveic tikai pēc rūpīgas situācijas apzināšanas un ekonomiski pamatotas nepieciešamības.

Novada attīstība

• Izstrādāsim novada sociālo ekonomisko attīstības plānu un teritoriālo plānojumu.
• Infrastruktūras sakārtošanā maksimāli piesaistīsim valsts investīcijas un piedalīsimies konkursos par ES fondu izmantošanu, ka ari veicināsim privāto investoru piesaisti.
• Sadarbībā ar Lauksaimniecības konsultāciju biroju nodrošināsim pagastu pārvaldēs lauku konsultantu darbību un sniegto pakalpojumu attīstību
• Stimulēsim vietējo pārtikas un mājamatniecības noietu, organizēsim „zaļos tirdziņus”
• Nodrošinot novada vajadzības, ievērosim ilgtspējīgas vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas principus.
• Veidosim tūristiem Alojas novadā pieejamu infrastruktūru.

Drošība un sabiedriskā kārtība

• Veicināsim pašvaldības policistu koordinētu sadarbību ar novada iedzīvotājiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
• Kopā ar uzņēmējiem izveidosim fondu novada sabiedriskās kārtības uzturēšanai

Veselības aizsardzības joma

• Atbalstīsim mājas aprūpes vienotu dienestu, veicināsim mediķu un sociālā dienesta darbinieku sadarbību, īpaši mājas aprūpē un "sociālo gultu" izmantošanā,
• Rūpēsimies par lauku feldšeru punktu un ārsta prakses vietu saglabāšanu novada lauku teritorijās.
Kultūras dzīve
• Saglabāsim un attīstīsim novadā esošās kultūras tradīcijas un novada kultūrvēsturisko mantojumu,
• Attīstīsim bibliotēkas kā mūžizglītības un informācijas centrus,
• Atbalstīsim novadpētniecības muzeju attīstību.

Izglītība

• Saglabāsim mazās skolas kā izglītības, kultūras un sociālos centrus,
• Nodrošināsim izglītības pieejamību, saskaņojot sabiedriskā transporta un skolas autobusu maršrutus,
• Nodrošināsim pirmsskolas iestāžu pieejamību novadā,
• Veicināsim Alojas vidusskolas kā novada izglītības metodiskā centra attīstību.

Sociālā aizsardzība

• Veidosim vienotu, darboties spējīgu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmu, kas būs vērsta uz labklājības vairošanu un sociālā taisnīguma veicināšanu un ietvers sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību novadā (iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietām).
• Nodrošināsim visu novada iedzīvotāju informētību par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām.
• Veidosim vienotu aprūpes mājā dienestu tīklu, veicinot medicīnas darbinieku un sociālā darba speciālistu sadarbību.
• Turpināsim attīstīt novadā esošo sociālo pakalpojumu sniedzēju (pansionātu, bērnu namu, dienas centru) infrastruktūru.

Sports

• Sekmēsim un atbalstīsim veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
• Saglabāsim un pilnveidosim pilsētu un pagastu sporta tradīcijas,
• Nodrošināsim pilsētu un pagastu sporta bāžu darbību un uzturēšanu.

Jaunatne novadā

• Piedāvāsim iespēju jaunatnes organizācijām un iniciatīvas grupām iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā,
• Sniegsim atbalstu jauniešu nodarbinātības un izglītošanās veicinošiem projektiem.

Nevalstisko organizāciju darbība

• Izveidosim fondu nevalstisko organizāciju iniciatīvas atbalstīšanai.
• Sadarbosimies ar novada nevalstiskajām organizācijām pašvaldības darbības pilnveidošanai.
• Veicināsim nevalstisko organizāciju attīstību rīkojot konkursus. Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________