ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Pasākumi -> Eiropas parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

<<< Eiropas Parlamenta un Pašvaldību vēlēšanas

Jaunais laiks
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas - Priekšvēlēšanu programma

Partijas „Jaunais laiks” programma Alojas novada vēlēšanās

Darbības pamatprincipi
• godīgums, profesionalitāte, atklātība.

Mērķis
• novadā vienlīdzīga attieksme pret visiem iedzīvotājiem

Mūsu prioritātes
• novadā iedzīvotāju sociālā, finansiālā un fiziskā drošība;
• saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, piesaistot investīcijas un palielinot novada budžeta ieņēmumus.

Alojas novada vienmērīga attīstība
saglabāsim un optimizēsim sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem pārvaldes centros;
• veidosim sabalansētu novada infrastruktūru;
• nodrošināsim informāciju par novada domes darbu katram novada iedzīvotājam, lai katram būtu vienlīdzīgas iespējas piedalīties novadā notiekošajos procesos, rosinot diskusijas par aktuālajiem jautājumiem.

Sociālā drošība

Atbalstīsim:
• izveidot novadā optimālu uz klientu orientētu sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu un attīstīt institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus;
• trūcīgās, maznodrošinātās, vientuļās māmiņas, jaunās un daudzbērnu ģimenes;
• invalīdu integrāciju sabiedrībā un dažādu pakalpojumu pieejamību, esošo sociālo aprūpes centru saglabāšanu;
• ģimenes ārstu prakses vietas un aptieku tīklu pilnveidošanu;
• sadarbību sociālo jautājumu risināšanā ar valsts institūcijām, nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām, kā arī ar fiziskām un juridiskām personām;
• dzīvokļu jautājumu risināšanu;
• sadarbību ar NVA, bezdarbnieku nodarbināšanu algotos sabiedriskos darbos;
• rūpes par iedzīvotāju drošību un novada pašvaldības policijas izveidi.

Novada infrastruktūra

Atbalstīsim:
• Alojas novadā reģistrētos vietējos uzņēmējus domes iepirkumos, sniegto pakalpojumu izmantošanā, rosināt uzņēmējus veidot Alojas novadam svarīgus sabiedriskos objektus, novadam piedaloties ar savu īpašumu un infrastruktūras veidošanu;
• iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu apguvē jomās, kuras aktuālas novadā;
• sadarbībā ar uzņēmējiem sekmēt lauku infrastruktūras attīstību, radot jaunas darba vietas;
• uzņēmējdarbības attīstību, ieviešot elastīgu nodokļu politiku un nodokļu atvieglojumu ilgtermiņā;
• vietējo zemnieku lauksaimniecības produkcijas realizāciju novada skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes centros un iedzīvotājiem;
• ūdenssaimniecības attīstības projektus, izbūvējot jaunus un rekonstruējot esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus novada centros;
• vietējo energoresursu attīstību un racionālu izmantošanu;
• energoefektivitātes uzlabošanas projektus (daudzdzīvokļu māju siltināšanu);
• ceļu rekonstrukciju projektu virzību un realizāciju;

Izglītība, kultūra un sports

Atbalstīsim:
• izglītības kvalitāti veicinošus pasākumus novada skolās, pirmskolas izglītības iestādēs;
• esošo pirmskolu izglītības iestāžu un skolu saglabāšanu;
• mūzikas un mākslas skolas;
• bērnu un jauniešu sportu, interešu izglītību, un jauniešu centrus;
• sadarbību ar NVO, biedrībām un interešu grupām, realizējot dažādas mūžizglītības programmas piesaistot projektu naudas;
• esošo kultūras iestāžu pastāvēšanu Alojas novadā, nodrošinot cilvēkiem plašu kultūras pieejamību;
• bibliotēku darbu, to nodrošināšanu ar modernām informācijas tehnoloģijām;
• sportistu piedalīšanos Latvijas un starptautiskās sacensībās, organizēt Alojas novada sporta sacensības;
• tūrisma attīstību novadāŠī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________