ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Reportāžas -> 3. Alojas iedzīvotāju forums

09.03.2009.

3. Alojas iedzīvotāju forums

2009.gada februārī Alojā notika II Iedzīvotāju forums. Forumu organizēja biedrība „Alojas novada attīstība”. Foruma ietvaros notika alojiešu aptauja par problēmām pašvaldības dzīvē. Tika saņemtas 55 aizpildītas anketas.


Iedzīvotāju aptaujas rezultātus apkopoja biedrības „Alojas novada attīstība” aktīvisti (no kreisās) Liene Čečiņa, Inga Možvillo, Artis Rama, Inga Mauriņa –Kaļva.


Foruma klātienes diskusijā 21.februārī Alojas Dienas centra telpās piedalījās 29 dalībnieki. Viņu vidū pašvaldības deputāti, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji.


Foruma dalībniekus sveica biedrības „Alojas novada attīstība” valdes priekšsēdētājs Māris Možvillo.

Apkopojot anketās paustos viedokļus, secināja, ka forumā nepieciešams apspriest problēmas sešās darba grupās. Foruma dalībnieki pēc nejaušās izlozes principa izveidoja darba grupas - Izglītība, apmācība; Sociālie jautājumi; Vides sakopšana; Tūrisms, pilsētas tēls; Atpūta, brīvais laiks; Iespējas jauniešiem.


Darba grupa – Izglītība, apmācība.


Darba grupa – Tūrisms, pilsētas tēls.


Pilsētas jauniešus forumā pārstāvēja Betija Bondare.


Darba grupa- Iespējas jauniešiem.


Darba grupa – Sociālie jautājumi.


Darba grupa – Vides sakopšana.


Darba grupas pēc grupas dalībnieku viedokļa un aptaujas anketu rezultātiem formulēja trīs svarīgākās problēmas konkrētajā jomā. Visi foruma dalībnieki balsoja par viņuprāt kopumā aktuālākajām sešām problēmām.


Inga Možvillo un Ērika Dzene (no kreisās) iedzīvotāju forumu izmanto kā iespēju paust jauno māmiņu viedokli par dzīvi Alojā.


Kafijas pauzē daudz jautājumu tika uzdots pašvaldības deputātam Valdim Bārdam.

Pēc balsošanas darba grupas meklēja risinājumus v visaktuālāko problēmu iespējamajam risinājumam. Uzsvars tika likts uz iedzīvotāju iesaistīšanos un pašiniciatīvu nevis uz kritizēšanu un prasību izvirzīšanu pilsētas domei. Foruma noslēgumā darba grupu vadītāji prezentēja rezultātus.


Rasma Līsmane - Tūrisms, pilsētas tēls.


Inga Možvillo – Izglītība apmācība


Liene Čečiņa, Betija Bondare – Iespējas jauniešiem.


Inese Lāčauniece - Sociālie jautājumi.


Baiba Siktāre – Atpūta, brīvais laiks

Lai labāk izstrādātu problēmu risinājumus 23.,25.,27.februārī tie tika precizēti apspriesti kopā ar pašvaldības speciālistiem. Gala ziņojumu par III Alojas iedzīvotāju foruma rezultātiem prezentēja 5.martā.
Foruma dalībnieki uzsvēra, ka šāda iedzīvotāju tikšanās nepieciešama katru gadu, tā ir iespēja paust savu viedokli un satikt domubiedrus kopīgu ideju realizēšanai. Kā galvenos trūkumus foruma norisē iedzīvotāji minēja nepietiekamu reklāmu un zemo atsaucību no pilsētas deputātu un pašvaldības iestāžu vadītāju puses.

Reportāžu sagatavoja I.Laizāne

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________