ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas

Biedrība „Ungurpils ezera saimnieks”
Juridiskā adrese: „Ezera iela-4”, Ungurpils, Alojas novads, LV – 4064.
Dibināta 2010. gada 11. martā

Kontaktinformācija:
Inga Možvillo - M.t.26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv

Biedrības mērķis
Biedrības mērķis ir lietderīga un efektīva Ungurpils ezera apsaimniekošana, publisku pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem, ūdenssporta, un ūdens tūrisma organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Ungurpils ezera izmantošanu.

Biedrības uzdevumi un metodes

Biedrības uzdevumi:

 • - Bioloģisko pasākumu veikšana, zivju resursu atjaunošana, Ungurpils ezera zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana.

 • - Ungurpils ezera ekoloģiskā aizsardzība.

 • - Makšķerēšanas sporta sacensību organizēšana.

 • - Dažādu izglītojošo pasākumu organizēšana.

 • - Mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustību organizēšana Ungurpils ezerā (tikai ar elektromotoru dzinējiem).

 • - Veicināt un organizēt Ungurpils ezera un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Metodes – visu ar likumu atļauto darbību kopums – civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus un uzdevumus tajā skaitā:

 • - Savu biedru atpūtas un sporta vajadzību apmierināšana, informatīvā apkalpošana, kooperatīvās izglītības un sabiedriskās darbības veicināšana.

 • - Materiāli tehniskās bāzes radīšana, inventāra un citu materiālo vērtību iegāde, izgatavošana, glabāšana, realizācija un īre.

 • - Ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, pilsoņiem.

 • - Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas un simbolikas, metodisko materiālu, iekārtu un citas ražošanas organizēšana.

 • - Līgumu slēgšana ar speciālistiem par dažāda veida sadarbību.

Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” aktivitātes 2010. gadā:

1) Ir notikusi Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” sanāksme, kurā piedalījās arī Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Uldis Lencbergs un viņa palīgs. Viņi izskaidroja, kā biedrības dalībnieki var likumīgi cīnīties ar malu zvejniekiem. Novada domei tiks lūgts 2 izraudzītos pārstāvjus pilnvarot kā ezera resursu sargātājus.

2) Lielās talkas ietvaros tika sakopta ezera krasta zona un neliela parka daļa.

3) par ezera resursu sargātājiem iecelti - Alojas novada domes pilnvarotas personas Guntis Krūmiņš un Jurijs Ševčenko.

Biedrība Alojas mednieku klubs

Biedrība ALOJAS MEDNIEKU KLUBS, reģ.Nr. 40008007295
Juridiskā adrese: Lidlauka iela 9, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakti: e-pasts: leter@apollo.lv
Valdes priekšsēdētājs - Aigars Rumbergs, mob. +37129455304.

Alojas mednieku klubs (AMK) ir sabiedriska organizācija, kas iesaistījusies Latvijas medību saimniecību veidošanā. Tas darbojas Alojas pagasta teritorijā un ir gatavs sadarboties ar zemju īpašniekiem, lai sakārtotu medību saimniecību mūsu apkārtnē.

VĒSTURE. Kolektīvs kā pirmorganizācija pastāv jau no 1957.gada, kuru 1994. gadā pārveidoja par sabiedrisku organizāciju. Viens no pirmajiem tā laika (Alojas mednieku biedrības) vadītājiem bija Nikolajs Kuks. Aiz viņa ir nākuši biedrības vadītāji: Uldis Krišjānis, Elmārs Mangulsons, Māris Lasmanis, Jāzeps Garjānis, Jānis Niedrītis, Jānis Veidemanis. Te sevišķi vajadzētu izcelt Elmāru Mangulsonu, kura vadībā mednieki saviem spēkiem izbūvēja šautuves kompleksu ar mednieku māju un saimniecības šķūni, kas kalpo vēl šodien. Vairākus gadus biedrības, vēlāk arī kluba, vadītājs bija Dzintars Kļaviņš. Šobrīd kluba vadītājs ir Aigars Rumbergs. Alojas mednieku klubam bijušas vairākas paplašināšanās un sašaurināšanās. Agrāk Alojas mednieku biedrībā iekļāvās arī Braslavas mednieki, sastādot aptuveni 70 cilvēku lielu kolektīvu, kas apmedīja Alojas, Braslavas, Urgas, Vīķu, Vilzēnu teritorijas. Bet neatkarības sākumā, 1990. gadā, Braslavas mednieki atdalījās un izveidoja savu Braslavas mednieku klubu.

AMK DARBĪBA. Alojas mednieku klubs aktīvi sadarbojas ar Alojas mežniecību un apkaimes mednieku formējumiem. Klubs veido sadarbību ar zemju īpašniekiem, kurā ietilpst arī meža zvēru postījumu likvidēšana.

AMK ŠAUTUVE. „Reišmalīši” AMK sertificētā gludstobru šautuve piedāvā iespēju izmantot apaļā stenda, tranšejstenda vingrinājumu iespējas, kā arī 35 m skrejošo „meža cūku”. Piedāvājam arī apkārtnes mednieku formējumiem izmantot AMK šautuvi saviem treniņiem un sacensībām, iepriekš vienojoties. Sīkāka informācija pie AMK valdes priekšsēdētāja A. Rumberga, telefons +37129455304.

Lasīt vairāk >>>


Aktuāli:
18.martā plkst.18.00 Rīgas ielā 4
Biedrības biedru kopsapulce

Fotoreportāžas:
31.10.2009. Noslēdzies Iedzīv. foruma 2.posms
19.09.2009. Krāmu tirdziņš Alojā
09.03.2009. 3. Alojas iedzīvotāju forums
02.11.2008. Es dzīvoju Ungurpils ez. krastā
01.06.2008. Alojas dienas centram 1g. jubileja
10.02.2008. „Ja grib... ir ko darīt!”
01.11.2007. Iekārtojam telpu Alojā, Rīgas 4
28.10.2007. Pier. apm. seminārs Brīvzemniekos

Biedrība Alojas novada attīstība

2003.gada 3.jūnijā reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā.
2006.gada 15.martā reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā

reģ. Nr.: 40008075484

Juridiskā adrese:
Rīgas iela 4, Aloja,  Alojas novads, LV-4064

Banka:
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV55HABA0551004914405

e - pasts: anfonds@inbox.lv
Fakss: 64024229

Tālruņi informācijai
:
29107600 (Māris Možvillo),
29430123 (Inga Mauriņa-Kaļva)
20247106 (Ineta Laizāne)

Mērķis
Ar Biedrības un fizisko un juridisko personu ziedojumu līdzekļiem veicināt Alojas novada attīstību sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, kas vērsta uz labdarību, sabiedrisko labumu, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas rakstura.


Uzdevumi:

Biedrības galvenais uzdevums ir veicināt Alojas novada attīstību, organizējot un finansējot dažāda veida novada attīstību veicinošus projektus.

Savu uzdevumu īstenošanai Biedrība:
1) organizē Biedrībai piederošo līdzekļu apsaimniekošanu;
2) organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti, fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu, Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu piesaisti Alojas novada attīstību veicinošu projektu finansēšanai;
3) izlieto Biedrības un ziedojumu vākšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Alojas novada attīstību veicinošiem pasākumiem;
4) apbalvo personas par īpašiem nopelniem Biedrības darbības mērķu īstenošanā;
5) sadarbojas ar citām fiziskām un juridiskām personām;
6) veic izdevējdarbību un attiecīgo Biedrības mērķiem un uzdevumiem atbilstošo reklāmas darbību;
7) veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Iestāšanās nauda:
Vienreizēja maksa fiziskām personām 5,00 Ls, jāsamaksā iestāšanās brīdī.

Biedru nauda:
Reizi gadā maksāt biedra naudu (fiziskām personām 20,00 Ls gadā, juridiskām personām 50,00 Ls) līdz 31.martam.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā, līdz 31.martam.

Biedrības izpildinstitūcija: valde
valdes priekšsēdētājs Māris Možvillo
valdes locekļi Inga Mauriņa-Kaļva un Ineta Laizāne

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas novada attīstība”?
Biedrība „Alojas novada attīstība” piedāvā:
- iespēju realizēt savas idejas ar domubiedru palīdzību,
- veicināt Alojas un Alojas novada attīstību,
- iegūt jaunas zināšanas un dalīties ar jau esošām,
- veidot pilsonisku sabiedrību Alojā, uzturēt dialogu ar pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem,  
 - aktīvi piedalīties labdarības un biedrību popularizējošos pasākumos.

Biedrība
Alojas radošais klubs

08.03.2011. Liepales 5. (8.) marts...
20.08.2010. Liepale konkursa noslēg. Rubenē
26.05.2010. „Liepale” piepilda sapni
21.12.2009. Alojas radošais klubs „Liepale”
22.06.2009. Dekori un vells Ungurpils ezera svētkiem, ugunskuru konkurss un 1.vieta
25.05.2009. Maija aktivitātes „Liepalē”
09.05.2009. Liepale čaklāko pērļotāju darbi
01.03.2009. Liepale pērļo
01.11.2008. Alojas radošā kluba "Liepale" aktivitātes 2008.gadā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2008.gada 10.maijā. Reģ. numurs: 40008127517

Juridiskā adrese: Alojas novads, Aloja, Rīgas iela 4, LV-4064
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta numurs: LV63HABA0551021007531

e - pasta adrese: liepale@inbox.lv

Tālruņi informācijai:
26491241 (Guna), 26300217 (Liene)

 

Mērķis
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi.

Uzdevumi:
1. Veicināt lauku iedzīvotāju pašizglītību;
2. sekmēt ģimeņu un jaunatnes radošo iniciatīvu;
3. atbalstīt lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbību;
4. sekmēt un atbalstīt dzimumu līdztiesību;
5. veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā;
6. popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu;
7. veicināt sabiedrības integrāciju;
8. veidot un attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
Valdei jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums, Valde pieņem lēmumu divu nedēļu laikā.

Iestāšanās nauda:
Vienreizēja maksa fiziskām personām 5,00 Ls, jāsamaksā iestāšanās brīdī.

Biedru nauda:
Regulāri maksāt biedra naudu (fiziskām personām 12,00 Ls gadā) līdz kalendārā gada 31.decembrim.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā, līdz 31.martam.

Biedrības izpildinstitūcija:
Valde, trīs cilvēku sastāvā:
Valdes priekšsēdētāja: Guna Krūmiņa
Valdes locekļi: Inese Mētriņa, Liene Čečiņa

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas radošais klubs „Liepale”?
Biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale” piedāvā:
   *iespēju būt kopā radošā, draudzīgā kolektīvā,
   *iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas,
   *interesanti pavadīt brīvo laiku,
   *nedaudz uzlabot savu veselību,
   *piedalīties dažādos pasākumos (ekskursijās, talkās, u.t.t.)
   *satikt daudz interesantu cilvēku,
   *mainīt savu un Alojas pilsētas iedzīvotāju attieksmi pret savu pilsētu un vidi,
   *padarīt krāsaināku un priecīgāku savu un apkārtējo dzīvi,
   *iespēju pašapliecināties brīvprātīgi un aktīvi iesaistoties dažādās Biedrības aktivitātēs.
15.02.2011. Domāt, strādāt, dzīvot pa jaunam! Alojas seniori 2010.gadā

04.08.2010. Pensionāru ekskursija uz Liepāju - Ventspili
14.07.2010. „Alojas Seniori” ciemos pie draugiem Ainažos
16.06.2010. Biedrība Alojas Seniori sumina 2. ceturkšņa jubilārus
22.01.2010. Alojas Seniori atskatās uz 2009. gadā paveikto
25.08.2009. Alojas Seniori uz Ainažiem
13.08.2009. Alojas seniori Piebalgā!
11.06.2009. Sumina 2. cet. jubilārus

Biedrība Alojas Seniori

Lēmums par biedrības dibināšanu pieņemts: 2008.gada 02.aprīlī.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta: 2008.gada 13.maijā.  Reģ. numurs: B009061

Juridiskā adrese: Alojas novads, Aloja, Rīgas iela 4, LV-4064

Tālruņi informācijai:
mob.: 26403225, tel.: 64031234 (Raimonds)

Mērķis
Apvienot Alojas pilsētas un lauku teritorijā dzīvojošos pensionārus, lai kopīgā darbā sasniegtu noteiktos uzdevumus.

Uzdevumi:
1. Apzināt pensionāru ikdienas problēmas un informēt par tām pašvaldības institūcijas;
2. Aizstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses;
3. Veicināt pensionāru informētību un mazināt sociālo izolētību;
4. Sadarboties ar pašvaldību, veselības un sociālās aprūpes institūcijām;
5. Organizēt biedru kopīgus un saturīgus brīvā laika pasākumus;
6. Uzturēt kontaktus un veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
    
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
     Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Iestāšanās nauda:
Biedrības biedru iestāšanās nauda ir LVL 1,00 ( viens lats 00 santīmi) apmērā.

Biedru nauda:
Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi ceturksnī LVL 1,00 ( viens lats 00 santīmi) apmērā.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam

Biedrības izpildinstitūcija:
Valde, piecu cilvēku sastāvā:
Valdes priekšsēdētājs: Raimonds – Ziedonis Ģīmis
Valdes priekšsēdētāja vietniece: Līvija Buliņa
Valdes locekļi: Elmārs Muķelis, Laima Graumane, Skaidrīte Vija Jenča
Revidents: Ieva Šneidere

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas Seniori”?
Biedrība „Alojas Seniori” piedāvā:

 • NEIESŪNOT,
 • Iespēju būt sabiedrībā,
 • nebūt vientuļam,
 • uzlabot savu veselību,
 • piedalīties un organizēt dažādus pasākumus (ekskursijas, talkas, teātri, koncerti, atpūtas vakari, filmu vakari u.t.t.),
 • interesantas sarunas,
 • būt informētiem par to, kas notiek pašu pagastā, novadā, valstī, pasaulē,
 • interesanti pavadīt brīvo laiku,
 • izglītoties, piedalīties dažādās lekcijās,
 • uzklausīt citu cilvēku domas un idejas,
 • priekšroku visa veida organizētajos izbraukumos,
 • piepildīt ikdienu,
 • tikšanos ar interesantiem cilvēkiem,
 • pieredzes apmaiņu ar citām pensionāru biedrībām,
 • sadarbību ar citām NVO,
 • piesaistīt naudas līdzekļus ar projektiem,
 • mazināt sociālo izolētību.


 • Biedrība

  Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģija EZF 2009.- 2013.gadam (.docx).
  Apstiprināts Biedrības „Īģes lauku partnerība” valdes sēdē Alojā, 25.09.2009. protokols Nr.6

  Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģija LAP 2009.- 2013.gadam (.docx).
  Apstiprināts Biedrības „Īģes lauku partnerība” kopsapulcē Alojā 24.11.2008.
  Protokols Nr.2 “

  Biedrība Īģes
  lauku partnerība

  LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2008.gada 7.maijā. Reģ. Nr. 40008127377.
  AS SEB banka, LV74UNLA0050013154659

  Juridiskā adrese:
  Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV- 4064

  e-pasta adrese: ige.aloja@inbox.lv

  ● 28.10.2011. Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 28.10.-28.11.2011. „Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009.-2013.g.

  Pasākumu „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana” un “Lauku ekonomikas dažādošana..” apmeklētāju pieņemšanas laiki

   

  Kas ir LEADER partnerības biedrība un kāpēc tā dibināta?

  Līdz ar Latvijas iestāšanos ES, Latvijas lauku teritorijām ir iespēja apgūt investīcijas no dažādiem ES fondiem. Viens no šādiem atbalstiem ir LEADER programma, kura būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos. LEADER pasākumā no Latvijas lauku attīstības programmas šajā plānošanas periodā līdz 2013.gadam paredzēti Ls 16 463222, un no Eiropas Zivsaimniecības fonda – Ls 21 944 629.

  Šo projektu naudu var iegūt tikai veidojot partnerības biedrības, kuru struktūrā pastāv zināmi nosacījumi: jābūt kompaktai teritorijai, iedzīvotāju skaits no 5000 līdz 65 0000, pilsētu iedzīvotāji nepārsniedz 49%, lemjošās institūcijas veido pēc partnerības principa: ne vairāk kā 50% valsts un pašvaldības pārstāvji, vismaz 50% ekonomiskie un sociālie partneri (t.sk.NVO), nodrošina lauksaimnieku/zivsaimnieku nozares, lauku sieviešu un jauniešu intereses.

  Citur Latvijā partnerības biedrības nodibinātas jau iepriekšējā Lauku attīstības plānošanas periodā, un šajā arī mēs kopā ar kaimiņu pašvaldībām nolēmām

  Biedrības „Īģes lauku partnerība” mērķis ir veicināt Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu attīstību, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu.

  Biedrības nosaukumā Īģes vārds nav izvēlēts nejauši, jo Īģes upīte apvieno visas četras pašvaldību teritorijas- sākas Brīvzemniekos, tad cauri Alojas lauku teritorijai un Braslavai Staiceles lauku teritorijā ietek Salacā.

  Biedrības biedri pašreiz ir visas 4pašvaldības- Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku un Staiceles, vairākas nevalstiskās organizācijas – b-ba ”Alojas attīstības fonds”, Alojas mednieku klubs no Alojas, Lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles” no Brīvzemniekiem, PKS „Braslava” un „Apmācības , kultūras un estētikas centrs „Vilzene”” no Braslavas, b-bas „Pivalind”, „Ūdensrozes”, „Stazele” no Staiceles, kā arī zemnieku saimniecības un privātpersonas no visām pašvaldībām.

  Iestāšanās biedrībā var jebkura persona, kura darbojas partnerības teritorijā.

  Biedru nauda: Pašvaldības maksā vienreizēju iestāšanās naudu – Ls 0,50 par katru iedzīvotāju; pārējās juridiskās personas – Ls 10,00 gadā, fiziskās personas – Ls 5,00 gadā.

  Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā 1x gadā, līdz 31.martam.

  Sapulču starplaikā biedrības lēmējinstitūcija ir valde, kas sastāv no 12 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir Almats Štelcs ( z.s. „Jaunminkiņi” no Staiceles) . Alojas intereses valdē pārstāv Dace Vilne (pašvaldība), Armands Neļķe, z.s. „Mīlēni” un Māris Možvillo (b-ba ”Alojas novada attīstība”).

  Izpildinstitūcija: Izpilddirektors un 4 koordinatori (pa vienam no katras pašvaldības) – Aloju pārstāv Astra Minalto.

  Pašreiz biedrība ir izstrādājusi darbības stratēģiju turpmākiem gadiem, kura jāapstiprina Lauku atbalsta dienestā, lai turpmākos gados ar projektu palīdzību veicinātu dažādas aktivitātes.

  Būsiet laipni gaidīti ar savām idejām un konkrētiem rīcības plāniem „Īģes lauku partnerībā”!


  30.10.2009. Impulss Latgalē


  24.03.2009. Biedrības „Īģes lauku partnerība” kopsapulce

  Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība
  Reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2009.gada 2.septembrī,
  Vienotais reģistrācijas Nr. 40008145616
  Alojas novads, Aloja, Jūras ielā 39a, LV – 4064

  Mērķis – veicināt kultūras un izglītības attīstību Ziemeļvidzemē.

  Uzdevumi –

  • ierosināt, atbalstīt un īstenot kultūrizglītības attīstības projektus;

  • apvienot kopējā darbībā mūzikas un mākslas skolas atbalstītājus – absolventus, audzēkņu vecākus, skolotājus, u.c;

  • aizstāvēt mūzikas un mākslas skolas intereses un vajadzības;

  • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām.

  Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  Dibinātāji – Jānis Ansons, Inese Mētriņa, Laila Ulmane

  Amatpersonas –

  • Inese Mētriņa ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi,

  • Laila Ulmane ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

  Iestāšanās Biedrībā notiek iesniedzot rakstisku pieteikumu, adresētu biedrības valdei, un veicot iemaksu 5.00 Ls AS „SEB BANKA” Limbažu filiālē, konts: LV92 UNLA 0050 0145 8595 8

  Izstāties no Biedrības var jebkurā laikā rakstveidā paziņojot par to valdei.

  Kontakti – e–pasts: alojamms@inbox.lv
  Tālr. 64031235, 29433917   

  Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
  Lapas veidotājs Māris Kalējs
  tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

  2007-2011 © Alojas novada dome

  Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
  _____________