ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads ->  Nevalstiskās organizācijas (NVO)

Alojas novada nevalstiskās organizācijas

Novada attīstība

Biedrība „Ungurpils ezera saimnieks”
Biedrība „Alojas novada attīstība”
Biedrība „Īģes lauku partnerība”

Vide un sports

Biedrība „Alojas mednieku klubs”
Biedrība "Eiropas stārķu pilsētu organizācija" (ESCO)
Makšķernieku biedrība „Ūdensroze”
Biedrība „Brīvzemnieku pagasta mednieku klubs”
Jātnieku sporta klubs „Happy Horse”
Biedrība „Motoklubs ASB”
Biedrība „Tenisa klubs Aloja”
Biedrība „Stārķu ieleja”
Basketbola klubs "Aloja"

Jaunieši

Jauniešu biedrība „Pivālind”

Seniori

Biedrība „Alojas Seniori”
Biedrība „Staiceles seniori”
Senioru klubs „Vecie ozoli”

Izglītība un kultūra

Staiceles radošo sieviešu klubs „Stazele”
Alojas radošais klubs „Liepale”
Lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles”
Lauku sieviešu klubiņš „Saulgriezes”
Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība
Izglītības biedrība „Studeo”

Sabiedrība

Latvijas Sarkanais krustsBiedrība „Ungurpils ezera saimnieks”
Juridiskā adrese: „Ezera iela-4”, Ungurpils, Alojas novads, LV – 4064.
Dibināta 2010. gada 11. martā

Kontaktinformācija:
Inga Možvillo - t.26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv

Biedrības mērķis:
Biedrības mērķis ir lietderīga un efektīva Ungurpils ezera apsaimniekošana, publisku pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem, ūdenssporta, un ūdens tūrisma organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Ungurpils ezera izmantošanu.

Biedrības uzdevumi un metodes:

Biedrības uzdevumi:

- Bioloģisko pasākumu veikšana, zivju resursu atjaunošana, Ungurpils ezera zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana.
- Ungurpils ezera ekoloģiskā aizsardzība.
- Makšķerēšanas sporta sacensību organizēšana.
- Dažādu izglītojošo pasākumu organizēšana.
- Mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustību organizēšana Ungurpils ezerā (tikai ar elektromotoru dzinējiem).
- Veicināt un organizēt Ungurpils ezera un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Metodes – visu ar likumu atļauto darbību kopums – civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus un uzdevumus tajā skaitā:

- Savu biedru atpūtas un sporta vajadzību apmierināšana, informatīvā apkalpošana, kooperatīvās izglītības un sabiedriskās darbības veicināšana.
- Materiāli tehniskās bāzes radīšana, inventāra un citu materiālo vērtību iegāde, izgatavošana, glabāšana, realizācija un īre.
- Ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, pilsoņiem.
- Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas un simbolikas, metodisko materiālu, iekārtu un citas ražošanas organizēšana.
- Līgumu slēgšana ar speciālistiem par dažāda veida sadarbību.

Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” aktivitātes 2010. gadā:

1) Ir notikusi Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” sanāksme, kurā piedalījās arī Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Uldis Lencbergs un viņa palīgs. Viņi izskaidroja, kā biedrības dalībnieki var likumīgi cīnīties ar malu zvejniekiem. Novada domei tiks lūgts 2 izraudzītos pārstāvjus pilnvarot kā ezera resursu sargātājus.

2) Lielās talkas ietvaros tika sakopta ezera krasta zona un neliela parka daļa.

3) par ezera resursu sargātājiem iecelti - Alojas novada domes pilnvarotas personas Guntis Krūmiņš un Jurijs Ševčenko.Biedrība „Alojas novada attīstība”

2003.gada 3.jūnijā reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā.
2006.gada 15.martā reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā

Reģ. Nr.: 40008075484

Juridiskā adrese:
Rīgas iela 4, Aloja,  Alojas novads, LV-4064

Banka:
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV55HABA0551004914405

e - pasts: anfonds@inbox.lv
Fakss: 64024229

Tālruņi informācijai
:
29107600 (Māris Možvillo),
29430123 (Inga Mauriņa-Kaļva)
20247106 (Ineta Laizāne)

Mērķis:
Ar Biedrības un fizisko un juridisko personu ziedojumu līdzekļiem veicināt Alojas novada attīstību sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, kas vērsta uz labdarību, sabiedrisko labumu, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Biedrības darbībai nav peļņas gūšanas rakstura.

Uzdevumi:

Biedrības galvenais uzdevums ir veicināt Alojas novada attīstību, organizējot un finansējot dažāda veida novada attīstību veicinošus projektus.

Savu uzdevumu īstenošanai Biedrība:
1) organizē Biedrībai piederošo līdzekļu apsaimniekošanu;
2) organizē finanšu un citu līdzekļu piesaisti, fizisko un juridisko personu ziedojumu vākšanu, Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļu piesaisti Alojas novada attīstību veicinošu projektu finansēšanai;
3) izlieto Biedrības un ziedojumu vākšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Alojas novada attīstību veicinošiem pasākumiem;
4) apbalvo personas par īpašiem nopelniem Biedrības darbības mērķu īstenošanā;
5) sadarbojas ar citām fiziskām un juridiskām personām;
6) veic izdevējdarbību un attiecīgo Biedrības mērķiem un uzdevumiem atbilstošo reklāmas darbību;
7) veic jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Iestāšanās nauda:
Vienreizēja maksa fiziskām personām 5,00 Ls, jāsamaksā iestāšanās brīdī.

Biedru nauda:
Reizi gadā maksāt biedra naudu (fiziskām personām 20,00 Ls gadā, juridiskām personām 50,00 Ls) līdz 31.martam.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā, līdz 31.martam.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde
valdes priekšsēdētājs Māris Možvillo
valdes locekļi Inga Mauriņa-Kaļva un Ineta Laizāne

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas novada attīstība”?
Biedrība „Alojas novada attīstība” piedāvā:
- iespēju realizēt savas idejas ar domubiedru palīdzību,
- veicināt Alojas un Alojas novada attīstību,
- iegūt jaunas zināšanas un dalīties ar jau esošām,
- veidot pilsonisku sabiedrību Alojā, uzturēt dialogu ar pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem,  
 - aktīvi piedalīties labdarības un biedrību popularizējošos pasākumos.Biedrība „Īģes lauku partnerība”

● 25.09.2011. Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 28.10.-28.11.2011. „Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 2009.-2013.g.

LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2008.gada 7.maijā. Reģ. Nr. 40008127377.
AS SEB banka, LV74UNLA0050013154659

Juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV- 4064
e-pasta adrese: ige.aloja@inbox.lv

Biedrības „Īģes lauku partnerība” mērķis ir veicināt Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu attīstību, iedzīvotāju dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu.

Biedrības nosaukumā Īģes vārds nav izvēlēts nejauši, jo Īģes upīte apvieno visas četras pašvaldību teritorijas- sākas Brīvzemniekos, tad cauri Alojas lauku teritorijai un Braslavai Staiceles lauku teritorijā ietek Salacā.

Biedrības biedri pašreiz ir visas 4pašvaldības- Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku un Staiceles, vairākas nevalstiskās organizācijas – b-ba ”Alojas attīstības fonds”, Alojas mednieku klubs no Alojas, Lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles” no Brīvzemniekiem, PKS „Braslava” un „Apmācības , kultūras un estētikas centrs „Vilzene”” no Braslavas, b-bas „Pivalind”, „Ūdensrozes”, „Stazele” no Staiceles, kā arī zemnieku saimniecības un privātpersonas no visām pašvaldībām.

Iestāšanās biedrībā var jebkura persona, kura darbojas partnerības teritorijā.

Biedru nauda:

Pašvaldības maksā vienreizēju iestāšanās naudu – Ls 0,50 par katru iedzīvotāju; pārējās juridiskās personas – Ls 10,00 gadā, fiziskās personas – Ls 5,00 gadā.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā 1x gadā, līdz 31.martam.

Sapulču starplaikā biedrības lēmējinstitūcija ir valde, kas sastāv no 12 valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir Almats Štelcs ( z.s. „Jaunminkiņi” no Staiceles). Alojas intereses valdē pārstāv Dace Vilne (pašvaldība), Armands Neļķe, z.s. „Mīlēni” un Māris Možvillo (b-ba ”Alojas novada attīstība”).

Izpildinstitūcija: Izpilddirektors un 4 koordinatori (pa vienam no katras pašvaldības) – Aloju pārstāv Astra Minalto.

Pašreiz biedrība ir izstrādājusi darbības stratēģiju turpmākiem gadiem, kura jāapstiprina Lauku atbalsta dienestā, lai turpmākos gados ar projektu palīdzību veicinātu dažādas aktivitātes.

Būsiet laipni gaidīti ar savām idejām un konkrētiem rīcības plāniem „Īģes lauku partnerībā”!Biedrība „Alojas mednieku klubs”

Reģ.Nr. 40008007295
Juridiskā adrese: Lidlauka iela 9, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Kontakti: e-pasts: leter@apollo.lv
Valdes priekšsēdētājs - Aigars Rumbergs, mob. +37129455304.

„Alojas mednieku klubs” (AMK) ir sabiedriska organizācija, kas iesaistījusies Latvijas medību saimniecību veidošanā. Tas darbojas Alojas pagasta teritorijā un ir gatavs sadarboties ar zemju īpašniekiem, lai sakārtotu medību saimniecību mūsu apkārtnē.

VĒSTURE. Kolektīvs kā pirmorganizācija pastāv jau no 1957.gada, kuru 1994. gadā pārveidoja par sabiedrisku organizāciju. Viens no pirmajiem tā laika (Alojas mednieku biedrības) vadītājiem bija Nikolajs Kuks. Aiz viņa ir nākuši biedrības vadītāji - Uldis Krišjānis, Elmārs Mangulsons, Māris Lasmanis, Jāzeps Garjānis, Jānis Niedrītis, Jānis Veidemanis. Te sevišķi vajadzētu izcelt Elmāru Mangulsonu, kura vadībā mednieki saviem spēkiem izbūvēja šautuves kompleksu ar mednieku māju un saimniecības šķūni, kas kalpo vēl šodien. Vairākus gadus biedrības, vēlāk arī kluba vadītājs bija Dzintars Kļaviņš. Šobrīd kluba vadītājs ir Aigars Rumbergs. Agrāk Alojas mednieku biedrībā iekļāvās arī Braslavas mednieki, sastādot aptuveni 70 cilvēku lielu kolektīvu, kas apmedīja Alojas, Braslavas, Urgas, Vīķu, Vilzēnu teritorijas. Bet neatkarības sākumā, 1990. gadā, Braslavas mednieki atdalījās un izveidoja savu Braslavas mednieku klubu.

AMK DARBĪBA. „Alojas mednieku klubs” aktīvi sadarbojas ar Alojas mežniecību un apkaimes mednieku formējumiem. Klubs veido sadarbību ar zemju īpašniekiem, kurā ietilpst arī meža zvēru postījumu likvidēšana.

AMK ŠAUTUVE. „Reišmalīši” AMK sertificētā gludstobru šautuve piedāvā iespēju izmantot apaļā stenda, tranšejstenda vingrinājumu iespējas, kā arī 35 m skrejošo „meža cūku”. Piedāvājam arī apkārtnes mednieku formējumiem izmantot AMK šautuvi saviem treniņiem un sacensībām, iepriekš vienojoties. Sīkāka informācija pie AMK valdes priekšsēdētāja A. Rumberga, telefons +37129455304.Biedrība "Eiropas stārķu pilsētu organizācija"

Adrese: Liela iela 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043

Kontaktpersona: Ārija Daugule, t. +371 29166998, e-pasts: arijadaugule@gmail.com

2001.gada 28. aprīlī Staicelē tika nodibināta savdabīga starptautiska organizācija, kas savās rindās apvieno Eiropas pilsētas, kuru ģerboņos attēlots stārķis. Kaut arī Eiropā ir apzinātas vairāk kā 30 pilsētu ar stārķa simbolu ģerbonī, jaundibināmajā organizācijā tika pārstāvētas - Storkow (Vācija), Busk (Ukraina), Stolin (Baltkrievija), Komarovce (Slovākija), Luka nad Jihlavou (Čehija) un Staicele (Latvija). 2003.gadā par organizācijas biedri kļuva Ramygala (Lietuva) , bet 2005.gadā – Demenes pagasts (Latvija). Stārķu pilsētas ir dažādas- tās atrodas katra savā valstī, tām ir atšķirīgas kultūras tradīcijas, vēsture, sociālekonomiskā situācija, tām ir dažāds iedzīvotāju skaits. Vairumā pilsētu tas balansē uz 2000 iedzīvotāju atzīmes, taču ir arī ESCO pilsētas, kurās dzīvo vairāk kā 10 000 cilvēku (Busk, Stolin). Ikgadējās konferencēs, kas notiek katru gadu citā ESCO dalībpilsētā (2002.gadā konferences rīkotāji bija Storkow (Vācija) pilsētas saimnieki, 2003.gadā – Buskas(Ukraina) pilsēta, 2004.gadā – Luka nad Jihlavou (Čehijas Republika), 2005. gadā- Komarovce –Slovākijā, bet 2006.gadā nama mātes lomu uzņēmusies Ramygala ( Lietuva), tiek izvērtēts paveiktais un pārrunāts, kādas aktivitātes veicamas nākamajā darbības gadā.

Organizācijas mērķis:
Attīstīt savstarpējo sadarbību un dalīties pieredzē ekonomikas, kultūras, tūrisma, izglītības, vides aizsardzības un sociālajā jomā.

Organizācijas misija:
Apvienojot vienā organizācijā Eiropas pilsētas, kuru ģerboņos attēlots stārķis, veidot
savstarpēji izdevīgus kontaktus un pārrobežu sadarbību.

Organizācijas uzdevumi:

• Veidot sadarbības tīklu Eiropa caur ekonomiskajiem un kultūras sakariem;
• Dalīties pieredzē , izstrādāt un realizēt videi draudzīgu politiku;
• Attīstīt sadarbību starp uzņēmumiem dalībpilsētās;
• Organizēt starptautiskas dabas aizsardzības konferences un izstādes;
• Attīstīt sadarbību tūrisma, mākslas un kultūras jomā, organizējot izstādes un pasākumus
dalībpilsētās.
• Iesaistīt vietējo sabiedrību. It sevišķi jauniešus un skolniekus starptautiskās dabas
aizsardzības, kultūras un sporta programmās;
• Veidot starptautisku dabas aizsardzības ekspertu tīklu,
• Sekmēt demokrātijas attīstību, veicinot sadarbību starp skolām, nevalstiskajām organizācijām,
vietējiem māksliniekiem;
•Veicināt esošas lauku vides saglabāšanu un identitātes stiprināšanu;

Organizācijas aktivitātes:

• 2002.gada septembrī noorganizēta jauniešu nometne sadarbībā ar Rīgas 49.vidusskolu „Vide ir arī tavas mājas”;
• 2002.gada vasarā noorganizētais starptautiskais džeza saksofona festivāls „Spožā nots”;
• 2003.gadā Baltijas-Amerikas Sadarbības fonda finansējumu guvušais projekts „Glābiet profesora namu” (starptautisks bērnu zīmējumu konkurss);
• 2003.gadā finansējumu guvušais projekts ”Pa svēteļa pēdām” ar kura palīdzību izstrādāts Staiceles pilsētas plāns ar tūrisma informāciju;
• 2005.gada pavasarī izsludināts bērnu zīmējumu konkurss „Mana pilsēta-stārķu pilsēta”;
• 2005.gada 2.-5.augustā noorganizētais Baltijas valstu džeza saksofonistu festivāls „Spožā nots- 2005” R.Raubiško piemiņai;
• 2005.gada 1.-10.augustā kopīgi ar Ramygala (Lietuva) noorganizētā bērnu keramikas nometne „Radot sev, dodu citiem”.
• 2005.gada rudenī izsludināts konkurss „Eiropas stārķu pilsētas”.Makšķernieku biedrība „Ūdensroze”

Dibināta: 2007. gada 12. janvārī, reģistrēta: 2007. gada 27. martā,

Reģ.Nr. 40008113377
Adrese: Lielā iela 13, Staicele, Alojas novads, LV–4043

Valdes priekšsēdētājs: Jānis Treijs, tālr. 27841278
Valdes locekļi: Andrejs Krūmiņš, Ziedonis Jēkabsons
Makšķernieku biedrībā „Ūdensroze” pašlaik ir 51 biedrs. Biedrībā iestāties var, uzrakstot iesniegumu, iestāšanās maksa – Ls 1, biedra gada maksa – Ls 4.

Galvenās aktivitātes:
1. Sadarbībā ar Ainažu makšķernieku biedrību „Lielsalaca” makšķerēšanas licenču iegāde un realizācija Salacas posmā Salaca III Staiceles pašvaldības teritorijā.
2. Dalība ikgadējo makšķerēšanas sacensību „Staiceles Vimba” organizēšanā.
3. Upes krastu sakopšana.
4. Zivju resursu aizsardzības pasākumi.Biedrība „Brīvzemnieku pagasta mednieku klubs”

Aktīvi darbojas 32 biedri.

Biedrība veic izglītojošus pasākumus, rīko aktivitātes ģimenēm, medību trofeju izstādes. Ar labiem rezultātiem ik gadu piedalās Latvijas mednieku festivālos.Jātnieku sporta klubs „Happy Horse”

Reģistrēta 2011. gada 6. janvārī.

Adrese: „Pērkoņi”, Alojas pagasts, Ungurpils, Alojas novads.

Informācija: 26184931 (Jeļena), 27642733 (Irīna), 29227642 (Santa), e-pasts: happy.horse@inbox.lv

Uzdevumi:

- popularizēt jātnieku sportu kā brīvā laika pavadīšanas veidu bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem;
- attīstīt pareizu jāšanas pamatiemaņu apgūšanu;
- organizēt un piedalīties jāšanas sporta sacensībās Alojas novadā.Biedrība „Motoklubs ASB”

Valdes priekšsēdētājs Normunds Šķepasts, t. 29340656

Aktīvi piedalās Latvijas Alternatīvās motosporta asociācijas (LAMA) organizētajās motokrosa sacensībās. 2009. gadā sacensību kopvērtējumā motoklubs „ASB” ieguva 3. vietu. Sacensībās Alojas novadu aktīvi pārstāv 10 dalībnieki.Biedrība „Tenisa klubs Aloja”

Reģistrēts 2010. gada 28.jūlijā. Kā neformāla organizācija un domubiedru grupa pastāv jau no 1995. gada. Sadarbojas ar Latvijas galda tenisa federāciju un Mazsalacas tenisa klubu.

Kontaktinformācija:

Artis Golubevs, t. 26461572, Aivars Balodis, t.29472382

Biedrības darbība ir vērsta uz aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Ar inovatīvo ideju palīdzību, veicina vietējo iedzīvotāju ( arī jauniešu) veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mērķi:

- veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīva dzīvesveida aktivitātēs;
- atbalstīt un organizēt kultūras, sporta, brīvā laika pavadīšanas un citas aktivitātes, sakārtojot un veidojot jaunu infrastruktūru lauku teritorijās;
- veicināt iedzīvotāju interesi un sapratni par fiziskām aktivitātēm, sportu un aktīvo atpūtu veselības saglabāšanā un uzlabošanā;

Projektā „Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam” pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros iegādāti 6 tenisa galdi un tenisa inventārs.Biedrība „Stārķu ieleja”

Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2010. gada 23.jūlijā.

Kontaktpersona: Jānis Bakmanis, t.29177705Basketbola klubs „Aloja”


Mērķis - rūpēties par basketbola attīstību Alojā. Par šīs spēles popularizēšanu alojieši var pateikties bijušajam vidusskolas direktoram Jurim Arumam. Godinot viņa veikumu, iecerēts rīkot J. Aruma piemiņas turnīru - absolventu kausa izcīņu.Jauniešu biedrība „Pivālind”


Dibināta 2007.gada 24.aprīlī.
Priekšsēdētāja Anda Timermane, t.22400122, e-pasts: jauniesipivalind@inbox.lv

Mērķi:
• Bērnu un jaunatnes kultūrizglītības sekmēšana;
• Pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana;
• Unikālās kultūrvēsturiskās vides sakopšana.

Biedrībā darbojas 14 jaunieši. Tie aktīvi iesaistās pilsētas un novada aktivitātēs, jauniešu problēmu risināšanā, kā arī dzimtās vietas sakopšanā un pilnveidošanā.

2008. gadā biedrība veiksmīgi startēja Limbažu rajona padomes projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” un ieguva finansējumu projekta izstrādāšanai. Biedrība ir biedrs biedrībai „Īģes lauku partnerība” kopš 2008.gada. Sadarbojamies ar Limbažu jauniešu biedrību „Mēs nākotnei”, kopš 2009.gada aizsākusies sadarbība ar „Mazo Kavalēriju”.Biedrība „Alojas Seniori”


Lēmums par biedrības dibināšanu pieņemts 2008.gada 2. aprīlī.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta: 2008.gada 13.maijā. 

Reģ. numurs: B009061

Juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Tālruņi informācijai
mob. 26403225, tel. 64031234 (Raimonds)

Mērķis:
Apvienot Alojas pilsētas un lauku teritorijā dzīvojošos pensionārus, lai kopīgā darbā sasniegtu noteiktos uzdevumus.

Uzdevumi:
1. Apzināt pensionāru ikdienas problēmas un informēt par tām pašvaldības institūcijas;
2. Aizstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses;
3. Veicināt pensionāru informētību un mazināt sociālo izolētību;
4. Sadarboties ar pašvaldību, veselības un sociālās aprūpes institūcijām;
5. Organizēt biedru kopīgus un saturīgus brīvā laika pasākumus;
6. Uzturēt kontaktus un veidot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
    
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
     Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Iestāšanās nauda:
Biedrības biedru iestāšanās nauda ir LVL 1,00 ( viens lats 00 santīmi) apmērā.

Biedru nauda:
Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi ceturksnī LVL 1,00 ( viens lats 00 santīmi) apmērā.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam

Biedrības izpildinstitūcija:
Valde, piecu cilvēku sastāvā:
Valdes priekšsēdētājs: Raimonds – Ziedonis Ģīmis
Valdes priekšsēdētāja vietniece: Līvija Buliņa
Valdes locekļi: Elmārs Muķelis, Laima Graumane, Skaidrīte Vija Jenča
Revidents: Ieva Šneidere

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas Seniori”?
Biedrība „Alojas Seniori” piedāvā:

 • · neiesūnot,
 • · iespēju būt sabiedrībā,
 • · nebūt vientuļam,
 • · uzlabot savu veselību,
 • · piedalīties un organizēt dažādus pasākumus (ekskursijas, talkas, teātri, koncerti, atpūtas vakari, filmu vakari u.t.t.),
 • · interesantas sarunas,
 • · būt informētiem par to, kas notiek pašu pagastā, novadā, valstī, pasaulē,
 • · interesanti pavadīt brīvo laiku,
 • · izglītoties, piedalīties dažādās lekcijās,
 • · uzklausīt citu cilvēku domas un idejas,
 • · priekšroku visa veida organizētajos izbraukumos,
 • · piepildīt ikdienu,
 • · tikšanos ar interesantiem cilvēkiem,
 • · pieredzes apmaiņu ar citām pensionāru biedrībām,
 • · sadarbību ar citām NVO,
 • · piesaistīt naudas līdzekļus ar projektiem,
 • · mazināt sociālo izolētību.Biedrība „Staiceles seniori”

Dibināta 2006. gada 1. oktobrī.
Reģistrēta: 2007. gada 26. janvārī, Nr. 40008110629

Adrese: Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV – 4043

Valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs, tālr. 26436444
Valdes locekļi: Gaļina Kalniņa, Dzidra Graviņa

Staiceles pensionāru biedrībai ir padome 14 cilvēku sastāvā, pašlaik darbojas 28 biedri. Biedrībā „Staiceles seniori” iestāšanās maksa Ls 1, gada maksa – Ls 1.

Galvenās aktivitātes – pensionāru problēmu un vajadzību apzināšana, risināšana, pasākumu organizēšana.Senioru klubs „Vecie ozoli”

Darbojas Ozolmuižā. Klubā reģistrējušies 19 biedri.

· Aktīvi piedalās pagasta rīkotajos pasākumos. Organizē atpūtas un izglītojošos pasākumus, piedalās Ozolmuižas teritorijas sakopšanā.

· Senioru ansamblis ar dziesmām un teātra izrādēm priecē vietējo un tuvāko pagastu ļaudis.

· Rīko rokdarbu izstādes.

· Sadarbībā ar KIF un Limbažu rajona padomi īstenoti vairāki projekti.Staiceles radošo sieviešu klubs „Stazele”

Adrese: Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Telefons: 6432932, fakss 4035396
e–pasts: stazele@inbox.lv
Vadītāja: Anita Strokša

VĒSTURE:
Staiceles radošo sieviešu klubs “Stazele” tika izveidota 2002. gada 2. februārī. Oficiāli kā sabiedriskā organizācija tika noreģistrēta 2002. gada 19. aprīlī. Organizācija nodibinājās sanākot kopā 27 Staiceles sievietēm, kuras grib izglītoties, radoši darboties sava novada attīstībā, ieguldīt savas zināšanas vietējās sabiedrības problēmu risināšanā.

MĒRĶIS:

   Celt lauku sieviešu pašapziņu, mazināt sociālo spriedzi, atbalstīt un stiprināt sieviešu sabiedrisko aktivitāti.

UZDEVUMI:

1. Veicināt lauku sieviešu pašizglītošanos, sekmēt bērnu un jauniešu netradicionālās izglītības formu attīstību.
2. Atbalstīt dažāda veida lauku sieviešu uzņēmējdarbību.
3. Veicināt sabiedrības integrāciju, demokrātiju.
4. Uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli.
5. Sekmēt veselības aprūpes attīstību.
6. Veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes.
7. Piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā.
8. Attīstīt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām.

METODES:

   Savas organizācijas pilnvērtīgai darbībai darbs tiek organizēts 3 komandās - vienā – sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība, otrā – sociālā, trešā - izglītības, kultūras.

1. Mērķu sasniegšanai organizācija iesaista šajā darbā dažādu profesiju pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu, sniedz konsultācijas, informējot un izglītojot
2. Klubs organizē dažāda veida apmācības kursus, seminārus, ārvalstu pieredzes braucienus.
3. Uztur sakarus ar dažādiem valsts un pašvaldību dienestiem, kā arī kontaktus ar citām iestādēm, organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
4. Veic labdarības pasākumu organizēšanu.
5. Veido un piedalās dažādos projektos.
6. Veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.

AKTIVITĀTES:

• Gūstot finansiālu atbalstu no Phare Access 2000 programmas Staicelē tika izveidots bērnu izglītības, informācijas un interešu centrs „Spārni”, kurš ir domāts nelabvēlīgo ģimeņu bērnu integrācijai sabiedrībā, pārējo bērnu vidū. Projekta laikā sāka reālu darbu ar šiem bērniem. Ieinteresēja viņus darboties šajā centrā. Mācīja komunicēties savstarpēji, ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem, ar sabiedrību. Caur izklaidi tika radīta viņos vēlme izglītoties, lika saprast, ka viņi tiek gaidīti un viņu spējas novērtētas.

• Kopā ar Svētdienas skolu tika iesniegts projekta pieteikums Limbažu rajona padomes un Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu konkursam par kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanas lomu jauniešu garīgajā attīstībā. Projekta rezultātā, darbojoties ar svētdienas skolas bērniem tika apkopota Staiceles evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsture un izdota bukletā.

• Ar Latvijas Kultūras fonda atbalstu sākās projekts “ Trūcīgo ģimeņu bērnu kultūrizglītības ilgtermiņa nometne “Rūķu nams”, kuras pamatā bija iemācīt bērniem darboties tautas lietišķās mākslas jomā, apgūt pirmās iemaņas aušanā, keramikā un floristikā.

• 2004. gadā Latvijas vides aizsardzības fonds ir atbalstījis projektu “ Vidrūpes un ekonomiskās attīstības kompromiss Staiceles pašvaldībā”, kura ilgtermiņa mērķis ir informēt un aktivizēt vietējo sabiedrību, veicināt ilgtspējīgu lauku nodarbinātības dažādošanu un jaunu darba vietu izveidi, saglabājot Salacas ielejas dabas parka ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību.

• 2004. gadā gūts atbalsts ES Phare grantu programmas “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana” iesniegtajā projektā, kura rezultātā Staicelē tiks izveidots daudzbērnu ģimenes atbalsta centrs “3 Plus”. Centra mērķis ir uzlabot daudzbērnu ģimenēm dzīves kvalitāti, atbalstīt šo ģimeņu reintegrāciju pilsoniskas sabiedrības attīstības procesos, kuras ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ pārejas periodā pakļautas atstumtības riskam. Centra darbība orientēta uz aktivitātēm, kuras tiek organizētas gan ģimeņu vecākiem, gan kopā ar ģimenēm. . 2006. gadā aktivitāšu prioritāte būs kopīgi ģimeņu vakarēšanas pasākumi.

• 2005. gadā gūts finansiāls atbalsts Limbažu rajona padomes projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” Projekta rezultātā izvests mācību cikls „Daba nacionālā simbolikā”. Projekts, kura ietvaros 3. – 4.- to klašu bērni ar atraktīvām metodēm apguva zināšanas par Latvijas dabas simboliku.Biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale””

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2008.gada 10.maijā.

Reģ. numurs: 40008127517

Juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta numurs: LV63HABA0551021007531

e - pasta adrese: liepale@inbox.lv

Tālruņi informācijai
26491241 (Guna), 26300217 (Liene)

Mērķis:
Celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, mazinot sociālo spriedzi.

Uzdevumi:
1. Veicināt lauku iedzīvotāju pašizglītību;
2. sekmēt ģimeņu un jaunatnes radošo iniciatīvu;
3. atbalstīt lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbību;
4. sekmēt un atbalstīt dzimumu līdztiesību;
5. veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā;
6. popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu;
7. veicināt sabiedrības integrāciju;
8. veidot un attīstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Iestāšanās, izstāšanās biedrībā:
Valdei jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums, Valde pieņem lēmumu divu nedēļu laikā.

Iestāšanās nauda:
Vienreizēja maksa fiziskām personām 5,00 Ls, jāsamaksā iestāšanās brīdī.

Biedru nauda:
Regulāri maksāt biedra naudu (fiziskām personām 12,00 Ls gadā) līdz kalendārā gada 31.decembrim.

Biedrības augstākā lēmējinstitūcija:
Biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā, līdz 31.martam.

Biedrības izpildinstitūcija:
Valde trīs cilvēku sastāvā:
Valdes priekšsēdētāja: Guna Krūmiņa
Valdes locekļi: Inese Mētriņa, Liene Čečiņa

Kāpēc pievienoties Biedrībai „Alojas radošais klubs „Liepale”?
Biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale” piedāvā:
   *iespēju būt kopā radošā, draudzīgā kolektīvā,
   *iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas,
   *interesanti pavadīt brīvo laiku,
   *nedaudz uzlabot savu veselību,
   *piedalīties dažādos pasākumos (ekskursijās, talkās, u.t.t.)
   *satikt daudz interesantu cilvēku,
   *mainīt savu un Alojas pilsētas iedzīvotāju attieksmi pret savu pilsētu un vidi,
   *padarīt krāsaināku un priecīgāku savu un apkārtējo dzīvi,
   *iespēju pašapliecināties brīvprātīgi un aktīvi iesaistoties dažādās Biedrības aktivitātēs.Lauku sieviešu klubs „Naktsvijoles”

Darbojas kopš 1996. gada

Biedrības mērķis ir Apvienot lauku sievietes pašizglītībai, dažādu pasākumu rīkošanai pagastā.

Uzdevumi:

Radīt iespēju sociāli maznodrošinātiem cilvēkiem apgūt jaunas zināšanas, jaunas informācijas tehnoloģijas, organizēt mācību seminārus dažādām interešu grupām, piesaistīt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes radīšanai, sociāli aktivizēt pagastā dzīvojošās ģimenes.

Darbojoties, veiksmīgi novadīti vairāki projekti bezdarbniekiem angļu valodas apguvē, mazajā uzņēmējdarbībā, psiholoģijā, biznesa plāna sastādīšanā. Tikusi izveidota pirmā mikrokredīta grupa Limbažu rajonā. Īstenoti projekti sadarbībā ar Limbažu rajona padomi, BAP, ESF un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību. Pateicoties Nīderlandes fondam, 2003. gadā tika īstenots projekts un izveidots Mācību un veselības centrs Puikulē.

Sieviešu klubs aktīvi iesaistās pašvaldību funkciju īstenošanā pagastā, organizē tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, palīdz apgūt dažādas mājsaimniecības iemaņas, organizē lietderīgas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta jauniešiem.

Nākotnes vīzija:

Telpu remonts un jaunu trenažieru iegāde trenažieru zālē.Lauku sieviešu klubiņš „Saulgriezes”

Dibināts 1999. gadā. Vadītāja Ārija Korpa. Klubā darbojas 16 pensionāres.

Mērķi:

- lauku sieviešu interešu aizstāvība;
- lauku sieviešu problēmu risināšana;
- vides uzlabošana un pilnveidošana.

Katru pavasari kluba biedres piedalās kapu teritorijas sakopšanā. Izveidojusies laba sadarbība ar biedrību „Baltā māja”, EK Europe Direct informācijas centru. Biedrības „Baltā māja” organizētajos pasākumos saņem vērtīgu informāciju par pensionāru problēmu risināšanu.Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība

Reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2009.gada 2.septembrī,
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008145616
Alojas novads, Aloja, Jūras ielā 39a, LV – 4064

Mērķis: veicināt kultūras un izglītības attīstību Ziemeļvidzemē.

Uzdevumi:

 • · ierosināt, atbalstīt un īstenot kultūrizglītības attīstības projektus;
 • · apvienot kopējā darbībā mūzikas un mākslas skolas atbalstītājus – absolventus, audzēkņu vecākus, skolotājus, u.c;
 • · aizstāvēt mūzikas un mākslas skolas intereses un vajadzības;
 • · sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām.

Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

Dibinātāji: Jānis Ansons, Inese Mētriņa, Laila Ulmane

Amatpersonas: Inese Mētriņa ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, Laila Ulmane ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

Iestāšanās biedrībā notiek, iesniedzot rakstisku pieteikumu adresētu biedrības valdei, un, veicot iemaksu, 5.00 Ls AS „SEB BANKA” Limbažu filiālē, konts: LV92 UNLA 0050 0145 8595 8

Izstāties no biedrības var jebkurā laikā rakstveidā, paziņojot par to valdei.

Kontakti – e–pasts: alojamms@inbox.lv
Tālr. 64031235, 29433917Izglītības biedrība „Studeo”

Reģistrēta 2010. gada 1.martā

Mērķis: veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interesi par formālo, neformālo un interešu izglītību, sevis pilnveidošanu un izaugsmi, kā arī pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

Līdz 2011. gada 31. augustam ar LAD „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošana teritorijā” atbalstu tiek realizēts projekts „Alojas novada iedzīvotāju interešu iniciatīvas materiāltehniskajam atbalstam”.

26.10.2011. Izglītības biedrība "Studeo" informēLatvijas Sarkanais krusts

· LSK Staiceles nodaļa – Parka iela 2, Staicele. Vadītāja Laila Līsmane, e-pasts: lailalismane@inbox.lv, t.64035404

· LSK Puikules nodaļa – Puikule, Brīvzemnieku pagasts, „Sabiedriskais centrs”

· LSK Alojas nodaļa – Rīgas iela 4, Aloja. Vadītāja Nijone Gaugere. Darbojas 34 biedri.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas un novada domes interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________