ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA ->  Lauku attīstība

LAUKU ATTĪSTĪBA

AKTUALITĀTES:

16.12.2011.
     Atgādinu vēlreiz – lūdzu aizpildīt veidlapu!
Būsim aktīvi! Tikai no mums pašiem ir atkarīgs kā mēs turpmāk dzīvosim, kādas būs atbalsta iespējas un kam paredzētas!
    
Tuvojoties nākošajam plānošanas periodam (2014.–2020. g.) Zemkopības ministrija ir uzsākusi konsultācijas ar partneriem par aktualitātēm nozarēs un nepieciešamo rīcību turpmākai nozaru attīstībai. Tādēļ esam sagatavojuši anketu viedokļu apzināšanai attiecībā uz atbalsta aktivitātēm šajā periodā un situācijas novērtējumu nozarēs, kuru aicinām aizpildīt līdz š.g. 23. decembrim. Papildus vēlamies izzināt arī viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kas būtu aktuāli nākošajam plānošanas periodam mūsu partneru un nozarē iesaistīto skatījumā.
     Anketa paredzēta viedokļu apzināšanai  lauku attīstības, lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības jomās institūciju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju līmenī. Anketā sniegtie viedokļi netiks uzrādīti individuālā līmenī, tie tiks apkopoti un turpmākai diskusijai izmantoti apkopotā veidā. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka nozaru sabiedrisko organizāciju viedoklis tiks publiskots, ar mērķi iepazīstināt plašāku interesentu loku ar organizāciju viedokli.
     Lai aizpildītu aptaujas anketu, spiediet www.laukutikls.lv/aptauja_prioritates

25.11.2011.

Precizē pieejamo bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu lauksaimniekiem 2011/2012. saimnieciskajā gadā

Izdota brošūra par meža īpašnieku kooperāciju Latvijā (.pdf)

Aitu audzētāju diskusijas

Aicinām vidzemniekus būt aktīviem un paust savu viedokli seminārā „Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!“

Veicinās pašvaldību infrastruktūras un lauku teritoriju attīstību23.11.2011. Lauku atbalsta dienests informē klientus par nepieciešamību mainīt AS „Latvijas Krājbanka” kontus
     Sakarā ar a/s "Latvijas Krājbanka" darbības apturēšanu ir radušās problēmas tiem lauksaimniekiem, kuriem atbalsta maksājumi tiek pārskaitīti uz šo banku.
     Sazinoties ar Lauku Atbalsta dienestu (LAD), tika saņemta informācija, ka no 22.11.2011. vairs neviens maksājums uz Latvijas Krājbanku netiek veikts.
     LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Linda Puriņa:
- Krājbankas darbības apturēšana rada zināmas izmaiņas arī uzņēmumu grāmatvedības lietās. Personām, kurām norēķinu konti ir tikai a/s Latvijas Krājbanka, norēķinu veikšanai tagad ir jāizvēlas cita kredītiestāde, kurā jāatver norēķinu konts un par jaunajiem norēķinu rekvizītiem noteikti nekavējoties ir jāinformē savi darījumu partneri. Savukārt, veicot maksājumus saskaņā ar darījumu partneru izsniegtajiem rēķiniem vai citiem dokumentiem, kā arī izmaksājot bezskaidrā naudā darbiniekiem darba samaksu, jāskatās, uz kuru banku maksājumi veicami. Ja saņēmēja norēķinu rekvizītos ir tikai norēķinu konts Latvijas Krājbankā, tad ar naudas saņēmēju vajadzētu sazināties, lai noskaidrotu, uz kādu kontu naudu labāk pārskaitīt.
     Ir ieteikums lauksaimniekiem, lai varētu turpmāk saņemt maksājumus, viņiem ir jāatver konts maksājumu saņemšanai citā bankā un par to obligāti divu nedēļu laikā jāinformē LAD iesniedzot atbilstošu veidlapu:
fiziskām personām - www.lad.gov.lv/files/fp2011.xls 
juridiskām personām - www.lad.gov.lv/files/jp_2011.xls 
     Vai arī, ja maksājumu saņēmējam jau ir konts citā bankā, uz kuru turpmāk viņš vēlas saņemt maksājumus, tad arī ir jāiesniedz atbilstošās veidlapas, kurās ir norādīts šis konts.
     Aizpildot veidlapas ir jāatceras:
• Noteikti ir jānorāda LAD klienta numurs!
• Jāieliek atzīme, ka tās ir izmaiņas klienta datos.
• Jānorāda, ka jaunais konts būs pamatkonts.
     Veidlapas var sūtīt gan pa pastu, gan savākt un ievest tuvākajā LAD pārvaldē.
     Veidlapas iespējams aizpildīt arī pie novada lauku attīstības speciālistes Ziedītes Jirgensones, mob.t.28398769, 26425717
Lasīt vairāk >>>

19.11.2011.
Lūdzam sabiedriskā organizācijas un uzņēmējus aizpildīt Anketu viedokļu apzināšanai  lauku attīstības, lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības jomās

Tuvojoties nākošajam plānošanas periodam (2014.–2020. g.) Zemkopības ministrija ir uzsākusi konsultācijas ar partneriem par aktualitātēm nozarēs un nepieciešamo rīcību turpmākai nozaru attīstībai. Tādēļ esam sagatavojuši anketu viedokļu apzināšanai attiecībā uz atbalsta aktivitātēm šajā periodā un situācijas novērtējumu nozarēs, kuru aicinām aizpildīt līdz š.g. 23. decembrim. Papildus vēlamies izzināt arī viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem, kas būtu aktuāli nākošajam plānošanas periodam mūsu partneru un nozarē iesaistīto skatījumā.

Anketa paredzēta viedokļu apzināšanai  lauku attīstības, lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības jomās institūciju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju līmenī. Anketā sniegtie viedokļi netiks uzrādīti individuālā līmenī, tie tiks apkopoti un turpmākai diskusijai izmantoti apkopotā veidā. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka nozaru sabiedrisko organizāciju viedoklis tiks publiskots, ar mērķi iepazīstināt plašāku interesentu loku ar organizāciju viedokli.

Lai aizpildītu aptaujas anketu, spiediet šeit >>>

16.11.2011.
ELFLA pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”
projekta iesniegumus varēs iesniegt arī elektroniski

Lauku atbalsta dienests kļūst arvien pieejamāks lauksaimniekiem un, pilnveidojot savu elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), pirmo reizi piedāvā klientiem iesniegt projektu iesniegumus Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” arī elektroniski.

Galvenās priekšrocības projekta iesnieguma elektroniskai sagatavošanai ir iespēja taupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpildīšanā. Projekta iesniegumus EPS var sākt aizpildīt jau šobrīd.

EPS lietotāji var izmantot visas šīs sistēmas priekšrocības - sekot līdzi iesnieguma administrēšanas virzībai, redzēt izmaksātās atbalsta summas, kā arī iesniegt atskaites. Bez tam lauksaimnieki EPS var lietot arī sadaļu „Platību maksājumu iesniegumi” un „Bezakcīzes degviela lauksaimniekiem”.

Tā kā EPS ir pieejama tikai tiem LAD klientiem, kuri noslēguši līgumu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu, aicinām esošos un topošos klientus noslēgt šādu līgumu un aktīvi izmantot visas sistēmas sniegtās priekšrocības.

Atgādinām, ka pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” 11.kārta ir izsludināta no 2011.gada 21.novembra līdz 21.decembrim Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Viduslatvijas, Ziemeļaustrumu un Ziemeļvidzemes reģionālo lauksamniecības pārvalžu aptvertajās teritorijās. 

Vairāk informācijas >>>

04.11.2011.

Lauku atbalsta dienests uzsāk platību maksājumu avansu izmaksu

Lauku atbalsta dienests informē par platību maksājumiem novembrī un decembrī

Izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 21.novembra līdz 21.decembrim vairākos Eiropas Savienības atbalsta pasākumos lauksaimniecībā, no kuriem uz Alojas novadu attiecas tikai „Lauku saimniecību modernizācija” ar publisko finansējumu lauku saimniecībām 30 647 053 latu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) 5 000 000 latu. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Uzmanībai visām saimniecībām, kuras audzē cūkas tikai pašu vajadzībām.
     Pēdējā laikā vairākkārt nācies dzirdēt par pārbaudēm saimniecībās un atklātām problēmām ar nereģistrētām cūkām. Tāpēc vēlos atgādināt kā un kādi dokumenti jākārto, lai nebūtu jāpiedzīvo nepatīkamas sankcijas.
     Cūku kustības kopsavilkums ir dokuments, kurā atspoguļo cūku kustību novietnē attiecīgajā periodā (kustība par katru mēnesi, piem.: 01.01.2011. - 31.01.2011.).
     Turētājam katru mēnesi ir jāaizpilda cūku kustības kopsavilkums par cūku kustību novietnē un līdz nākamā mēneša 10. datumam jānosūta Datu centram datu ievadei (piem., cūku kustības kopsavilkumu par jūnija mēnesi aizpilda un iesūta no 1. jūlija līdz 10. jūlijam).
     Veidlapā (skat. paraugā) obligāti jānorāda novietnes numurs. Ganāmpulku īpašniekiem, kuriem ir reģistrētas vairākas cūku novietnes, jāaizpilda cūku kustība atsevišķi par katru novietni.
     Ja turētājs cūkas audzē tikai paša vajadzībām, tad cūku kustības kopsavilkumu ar īpašu atzīmi [X] Pašpatēriņš
iesniedz Datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk kopsavilkumu par katru iepriekšējo pusgadu iesniedz mēneša laikā pēc 1.janvāra un 1.jūlija.
     Veidlapa pieejama pub.ldc.gov.lv/pub_veidlapas.php
Konsultācijas un veidlapas saņemamas arī pie novada lauku attīstības speciālistes Ziedītes Jirgensones, mob.t.28398769, 26425717 vai e-pasts: ziedite.jirgensone@llkc.lv

18.10.2011.

Lauku atbalsta dienests informē par platību maksājumiem novembrī un decembrī
     Lauku atbalsta dienests (LAD) šī gada novembrī uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
     Lasīt vairāk >>>

17.10.2011.

Lauksaimnieki neizpratnē par valdības veidošanas nerezultatīvajiem procesiem

Tiek izsludināts konkurss jaunajiem lauksaimniekiem "Senču aicinājums 2011"

● 2.,7. un 8.novembrī Iespēja mācīties! Par aitām, putniem, trušiem!
     Lielie rudens darbi ir apdarīti un nu ir iespēja izrauties no mājām , lai paklausītos ko jaunu, tad aicinu pievienoties apmācību seminārā, kura programmu atradīsiet pielikumā.
      Šoreiz būs jārēķinās ar  trim dienām(2.; 7. un 8 novembri), lai uzzinātu ko jaunu par aitām, mājputniem un trušiem, kā arī, lai apskatītu  saimniecības, kur  minētos dzīvniekus audzē.
     Pieteikšanās - http://laukutikls.lv/piesakies_apmacibam
Piesakies bezmaksas apmācībām - tad to veram vaļā un piesakamies, jo dalībnieku skaits būs ierobežots. Ja nu kādam nesanāk pieteikties, zvaniet man t.27875479 - kaut ko izdomāsim.
Brigita Skujiņa, SIA LLKC Limbažu nodaļa

10.10.2011.

LLKC reģionālo nodaļu speciālisti sāk ikgadējo lauku saimniecību apsekojumu
     Oktobrī sākas ikgadējais lauku saimniecību apsekojums. To CSP uzdevumā veiks LLKC reģionālo nodaļu un novadu lauku attīstības speciālisti. Šogad jāapkopo informācija un jānosūta CSP par gandrīz 4000 lauku saimniecību, kas izraudzītas pēc nejaušas CSP izvēles.
     Tāpat, kā tas bija iepriekšējos gados, tiks veikti divi apsekojumi. Pirmais no tiem attiecas uz lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar augkopības produkcijas ražošanu un realizāciju, un to apsekošana notiks no 10. oktobra līdz 15. novembrim.
     Līdz 2011. gada 15. janvārim jāveic otrs apsekojums, kas attiecas uz lauku saimniecībām, kurās notiek lopkopības produkcijas ražošana un realizācija.
     Alojas novada lauku attīstības speciāliste Ziedīte Jirgensone - mob.t.28398769 vai 26425717.
     Lasīt vairāk >>>

Lauksaimnieku organizācijas: Eiropas Parlamenta deputāti nespēj sniegt skaidras un saprotamas atbildes par lauksaimniecības nākotni!
    
Neilgi pirms Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta priekšlikuma, ar ko Eiropas Komisija nāks klajā š. g. 12. oktobrī, Latvijas lauksaimnieku organizācijas ar citu ES valstu lauksaimniekiem COPA–COGECA rīkotajā seminārā Briselē diskutēja par Eiropas lauksaimniecības nākotni.
     Lasīt vairāk >>>

● 12.oktobrī 14:00 Rīgā, Aspazijas bulv. 24 Lauksaimnieku pikets: Ražošanu Latvijas laukos iznīcina nevienlīdzīgie konkurētspējas nosacījumi!

● 17. un 21.oktobrī 11:00 Valmierā, Mūrmuižas ielā 9
LLKIC Valmieras birojs sadarbībā ar Rūjienas mežu īpašnieku biedrību KPFI atbalstītā projekta „Neaizņemies nākotni” ietvaros, rīko semināru privātmāju īpašniekiem:
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”
.

● 18.oktobrī Kocēnu pagasta, zs Mazdzērvītēs LLKIC Valmieras birojs rīko demonstrējuma semināru „Efektīvi liellopu ēdināšanas paņēmieni nobarošanas beigu posmā”

● 19.oktobrī Valmierā un 2.,9.,23.novembrī, 7.decembrī citur Latvijā Semināri "Karstuma stress govīm" - piena ražotājiem, piena ražotāju konsultantiem, veterinārārstiem, pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem


● 23.oktobrī 9:00 Limbažos Mājražotāju un amatnieku svētki10.10.2011.

Zemnieki turpinās cīņu Briselē par labāku Eiropas Komisijas piedāvājumu līdzvērtīgiem tiešmaksājumiem Eiropas Savienībā

03.10.2011.

Banka Citadele piešķirs 1000 latus konkursa "Mammu bizness" uzvērētajai

● 6.oktobrī 10:00 viesnīcas Wolmar zālē (Valmierā, Tērbatas 16a) Seminārs „ES atbalsts uzņēmējdarbībai un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai”

● 7.-8.oktobrī Siguldā Starptautiska konference "Baltijas valstu sadarbība ES Kopējās Lauksaimniecības Politikas veidošanā"

 

Alojas novada lauku attīstības speciāliste
Ziedīte JIRGENSONE,
mob.tālr.: 26425717,
ziedite.jirgensone@llkc.lv

Apmeklētājus pieņem:
● Alojas novada domē otrdienās 08:30-16:30;
● Braslavas pagasta pārvaldē Katra mēneša 1. un 3. pirmdienā plkst. 08:30-16:30;
● Brīvzemnieku pagasta pārvaldē Katra mēneša 2. un 4. pirmdienā plkst. 08:30-16:30;
● Staiceles pilsētas pārvaldē katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā 08:30-16:30.

Lauku lapa
Zivju lapa
Čiekurs

Lauku Lapa nr.81 (.pdf)
par
• LAD paziņojumiem un pieņemtajiem MK noteikumu grozījumiem;
• zemnieku un zvejnieku saimniecību reformu. (Lasīt šo rakstu...);
• grozījumiem grāmatvedības normatīvajos aktos;
• nodokļu piemērošanu apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un iemaksām pensiju fondos (Lasīt šo rakstu...);
• semināru ciklu par pārtikas mājražošanu (Lasīt šo rakstu...);
• savstarpējās atbilstības nodrošināšanu (Lasīt šo rakstu...).
     Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2012. gada janvārī (Kalendāru skatīt šeit...).

Zivju Lapas nr.10 (.pdf)
• Notikusi ikgadējā Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētā konference;
• Noslēgušies 2011. gada demonstrējumi akvakultūrā;
• Vidzemes lauku partnerība "Brasla" īstenojusi nozīmīgus projektus;
• Pie lasītāja ieradusies "Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata 2011".Čiekurs nr.4 rudens (.pdf) – aktuāla informācija mežu īpašniekiem:
• Par šobrīd pieejamo Eiropas Savienības atbalstu;
• Par meža sertifikāciju pēc PEFC sistēmas;
• Par pārsteigumiem mazapjoma mežsaimn. konferencē Vācijā;
• Par koksnes energo resursu izmantošanu Zviedrijā;
• Par darba aizsardzību mežā;
• Pārdomas par saimniekošanu mežā Dienvidlatgalē;
• Par mednieku kooperēšanos.
Lasīt >>>Lauku Lapa nr.80 (.pdf):

Lauku Lapa Nr.79 (.pdf)

Zivju Lapa Nr.9 (.pdf)

Lauku lapa nr.76 (.pdf)

Zivju Lapa nr.7

Lauku lapa nr.75 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.74 (.pdf) 

Zivju Lapa Nr.6 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.73 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.72 (.pdf)

Zivju Lapa Nr.5 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.71 (.pdf)

Čiekurs, ziema 2011 (.pdf)
Izdevums mežu īpašniekiem

Lauku Lapa Nr.70 (.pdf)

Zivju Lapa Nr.4 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.69 (.pdf)

Zivju Lapa Nr.3 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.68 (.pdf)

Lauku Lapa Nr. 67 (.pdf)

Lauku Lapa Nr.66 (.pdf)

Zivju Lapa Nr.2. (.pdf)15.09.2010. Brīvzemnieku saimniecība „Vīksnas” projektā Demo Farm

23.03.2010. „Vīksnas” – piemājas bioloģiskā saimniecība

06.09.2011.

● 8.septembrī 17:00–18:30 ZM un LAD pārstāvju tikšanās Limbažu novada domes semināra telpā ar lauku saimniekiem un uzņēmējiem

17:00-17:30 Aktuālā informācija 2011.gada projektu pieteikumu konkursa rezultātiem, īpaši programmās: Atbalsts Lauku saimniecību modernizācijai, Atbalsts jaunu un esošu uzņēmumu attīstībai, Pievienotās vērtības radīšana lauksaimniecības produkcijai. LAD;
17:30 – 17:40 Jautājumi;
17:40 – 18:10 Aktuālā informācija vēl 2011.gada atbalsta programmu plānotajiem konkursiem. Informācija par plānotajiem atbalsta maksājumiem un programmām nākamajiem gadiem uzņēmējiem un lauku saimniekiem.
Aktuālie jautājumi: Atbalsts LIZ iegādei ar pazeminātu procentu likmi, Plānotās aktivitātes jaunu lauku saimnieku izveides veicināšanai ZM Lauku Attīstības atbalsta departamenta vadītāja. Liene Jansone;
18:10 – 18:30 Jautājumi

Kontaktpersonas: Kristīne Ragaine, tālr. 26307940; Brigita Skujiņa: 29475127

● 9.septembrī Smiltenes novada Launkalnes pagasta "Ezeriņos" Meža īpašniekiem, kā arī  visiem citiem interesentiem piedāvājam iespēju piedalīties mācību ekskursijā, kuras laikā tiks demonstrēts granulu ražošanas process un zaru šķeldas izmantošana tajā.
     Lūdzam pieteikties dalībai pasākumā, zvanot pa telefonu 29464946
     Rudītei Vasilei vai rakstot uz e-pastu: rudite.vasile@gmail.com
     Vairāk >>>

● 9.septembrī Vidzemē LLKIC Limbažu nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens "Zivsaimniecības attīstības iespējas un lauku ekonomikas dažādošana"
     Laiks, Maršruts, Saturs, Lektors:
09:30 – 11:30 z/s „Pļavnas”, Drustu pag. Zivju ražošanas pilns cikls vienā saimniecībā – no mazuļu ataudzēšanas līdz makšķerēšanai un gatavai produkcijai. Lauku tūrisms. Leonīds Palms;
12:00 – 13:30 Bioloģiskā z/s „Lielkrūzes”, Jaunpiebalgas pag. Bioloģiskā zivsaimniecība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un reto sugu aizsardzība. Sakopta vide. Guntars Dolmanis;
13:30 - 14:00 Bioloģiskā z/s „Lielkrūzes”, Jaunpiebalgas pag. Kafijas pauze un diskusijas Ziedīte Jirgensone;
15:00 – 17:00 Bioloģiskā z/s „Mežvidi”, Liezēres pag.
Konkursa „Sējējs 2007” laureāti. Kā zivsaimniecība spēj papildināt saimniecības diversificēto darbību. Veiksmīga saimniekošana apvienojot dažādas nozares. Ingrīda Šķēle.
     Izbraukšana plkst. 07:30 Limbažos pie kultūras nama.
     Pieteikties līdz 6.septembrim pa t.26425717 vai 28398769, Ziedīte Jirgensone.

● 9.septembrī 20:00 Salacgrīvas Kraukļos Nakts sēņošana
     Aicinām visus piedalīties vienā jaukā Pasaules dabas fonda (PDF0 organizētā pasākumā - Nakts sēņošana. Tas ir tiešām interesants, labi organizēts, emocijām bagāts (sēņošana notiek naktī ar lukturīšiem) PASĀKUMS. Uz pasākumu var doties arī ar ģimenēm.  Komandā ir 3 cilvēki ar kopīgu noformējumu, kas tiešām ir svarīgs pasākumā, lai labi justos starp pārējiem. Zupa un ballīte arī parasti ir lieliska.
     Mežs un draugi aicina:
Mīļi gaidīsim Pasaules Dabas Fonda labdarības 9. Nakts sēņošanas čempionātā š.g. 9. septembrī 20:00 Salacgrīvas pusē „Kraukļos”.
     Šī gada tēma - Meža simboli! Vairāk informācijas un čempionāta nolikums http://www.pdf.lv
     Sēne ir katrā no mums! Piedalies sēningā arī Tu! Sīkāk: http://ej.uz/senings
     Par piedalīšanos čempionātā lūgums paziņot līdz 5. septembrim, rakstot uz info@pdf.lv vai zvanot 67505640!
     Ar sveicieniem un cerot uz satikšanos Nakts sēņošanas čempionātā.
     Pasaules Dabas Fonds
Tel. +371 67505640. Fakss +371 67505651
E-pasts: info@pdf.lv - www.pdf.lv

22. septembrī Agrera Spēkbarības dienas z/s "Viesuļi"
    
Graudu glabātuves un kombinētās spēkbarības sagatavošanas ceha atvērto durvju diena Raunas novada, Raunas pagasta z/s „Viesuļi”.
     Ņemot vērā lielo interesi  un labās atsauksmes par iepriekšējām „Agrera Spēkbarības dienām” z/s „Kalējiņi 1” 10. jūnijā. (Bildes no iepriekšējām „Spēkbarības dienām” skatīt ŠEIT un ŠEIT !
     Agrera aicina iepazīties ar augstas kvalitātes spēkbarības maisījumu ražošanas, barības izejvielu un gatavās barības uzglabāšanas iespējām saimniecībā uz vietas.
     „Spēkbarības dienu” mērķis ir iepazīstināt Latvijas piena ražotājus ar dažādiem spēkbarības ražošanas veidiem, tehnoloģijām un dažādu spēkbarības izejvielu izmantošanas iespējām govju un teļu barības devas sabalansēšanai.

      Spēkbarības dienas organizē un piedalās:
- Spēkbarības izejvielu raksturojums, paraugu demonstrēšana – Agrera;
- Govju un teļu kombinētās spēkbarības gatavošanas uz vietas saimniecībā priekšrocības – Agrera;
- Graudu malšanas un maisīšanas tehnikas demonstrācija - GRUBER -Vējiņš  un Partneri: Graudu pieņemšana,Graudu uzglabāšana un transportēšana iekštelpās un esošajās būvēs (bez kaltes), Salmu dzirnavas, Placinātāji, Spēkbarības sagatavošanas cehs;
- Trapecveida graudu glabātuve ar ventilējamām grīdām (z/s „Viesuļi”).
     Uzmanību ! 2011 gada raža jau mājās un spēkbarības ražošanas cehs jau darbojas !
     Z/s „Viesuļi” graudu glabātuvi un spēkbarības cehu bildēs  variet apskatīt ŠEIT !

     Norises vieta: Raunas novada, Raunas pagasta z/s „Viesuļi”
     Norises datums: 22. septembris ( ceturtdien). Ierašanās: plkst. 10.30. Sākums: plkst. 11.00.
     Lūdzam pieteikties līdz 20. septembrim (otrdienai) pa telefonu 29487443 ( Sanita)

"AGRERA" SIA, Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija.
Tel: +371 29141410, Tel/Fax: +371 6 7910698
e - pasts: agrera@agrera.lv
mājas lapa: www.agrera.lv06.09.2011.

Baltijas saimniecību fotogrāfiju konkurss 2011
     Pirmo reizi tiek rīkots visu trīs Baltijas valstu fotogrāfiju konkurss, kura iniciators ir kompānija NIKON, un kurā var piedalīties ikviens interesents.
     Baltijas saimniecību fotogrāfiju konkursa 2011 mērķis ir iepazīstināt ar lauku saimniecību dzīvi Baltijas valstīs.
     Baltijas saimniecību fotogrāfiju konkursā ir 3 kategorijas:
- Lauku saimniecību dzīve;
- Saimniecību ainava;
- Lauksaimnieka portrets
     Lielā balva labākajai Baltijas saimniecību konkursa fotogrāfijai ir Nikon D7000 ar 18-200mm VR II objektīvu. Katras apakškategorijas uzvarētājam un katras valsts labākajai fotogrāfijai paredzēta īpaša balva. Ar atzinību tiks godināti arī katras apakškategorijas trīs labākie darbi.
     Vairāk >>>
 

Aicina piedalīties konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2011”
     Sākoties jaunajam mācību gadam, Zemkopības ministrija (ZM) izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens”. Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.
     Šā gada konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2011” mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību meža daudzveidīgajām bagātībām un meža nozares devumam Latvijā.
     Konkurss notiek laika posmā no 2011. gada 1. septembra līdz 30. septembrim.
     Vairāk >>>

05.09.2011.

Lauku atbalsta dienests turpina atbalsta izmaksu
par atdalītajiem maksājumiem

     Lauku atbalsta dienests (LAD) turpina maksāt avansu par atdalītajiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) 70% apmērā.
     Septembrī tiks uzsākti maksājumi vēl trīs atbalsta veidiem - atdalītajiem PVTM par laukaugu platībām (ALA) ar atbalsta likmi LVL 20.44 apmērā par hektāru. 70% avanss sastāda LVL 14.31 par hektāru. Tas ir vēsturiskais maksājums par 2009.gadā apstiprinātajām PVTM par laukaugu platībām.
     Vairāk >>>

Programmas „Skolas auglis” un „Skolas piens”
     Lauku atbalsta dienests aicina mācību iestādes pieteikties atbalsta programmā „Skolas auglis”
     Mācību iestādēm, kuras 2011./2012.mācību gadā vēlas piedalīties atbalsta programmā „Skolas auglis”, Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāpiesakās līdz 2011.gada 15.septembrim.
     Šogad programmas ietvaros augļus un dārzeņus saņems skolēni no 1.-9.klasei. Augļus un dārzeņus izdalīs trīs reizes nedēļā.
     Lauku atbalsta dienests rīko informatīvos seminārus par abu šo atbalsta programmu aktivitātēm un darbību 2011./2012.mācību gadā.
     12.09.2011. Valmierā no pl. 11:00-13:00, Mūrmuižas iela 18
Ziemeļvidzemes RLP telpās.
     Vairāk >>>

29.08.2011.

Starptautisks pasākums "Govju dienas 2011 Lauku sētā"
     2.-3.septembrī, 2011 Vārmes pag. Gaļas un piena šķirņu liellopu audzētāju organizācija LPKS „ABC PROJEKTS” aicina uz starptautisku gaļas un piena šķirņu liellopu cilts vērtības noteikšanas un lopkopības nozares popularizēšanas pasākumu Latvijā „Govju dienas 2011 Lauku sētā”.
     Divu dienu garumā notiks dažādas aktivitātes. Pasākuma pirmajā dienā Latvijas un ārvalstu speciālistu vadībā dalībniekiem būs iespēja izglītoties seminārā „Piena un Gaļas šķirņu liellopu audzētājiem: teorija un prakse”. Otrajā dienā apmeklētāji varēs vērot piena un gaļas šķirņu liellopu demonstrējumus un vērtēšanu, kā arī paši piedalīties lauku  viensētas darba  procesos un aktivitātēs.
     Vairāk >>>

LOSP veicina pārtikas amatnieku zināšanas
     Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, sadarbībā ar Lauku Sieviešu apvienību ir izstrādājusi rokasgrāmatu labas prakses vadlīnijām pārtikas amatniecībā.
     Līdz šim visa nepieciešamā informācija par prasībām, noteikumiem attiecībā uz pārtikas amatniecību interesentiem bija jāmeklē daudzos informācijas avotiem. Līdz ar rokasgrāmatas izstrādi interesenti visu nepieciešamo informāciju varēs atrast vienā izdevumā, tādēļ ietaupot savu laiku un enerģiju, ko nu varēs novirzīt veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Rokasgrāmata būs veiksmīgs palīgs ne tikai tiem, kas jau darbojas šai sfērā, bet arī visiem potenciālajiem pārtikas amatniekiem, pie tam visās jomās, jo vadlīnijas aptver visu nozaru prasību apkopojumu un noteikumu skaidrojumu.
     Ceram, ka vadlīnijas būs veiksmīgs palīgs, lai novērstu nepilnības un kļūdas pārtikas amatnieku darbībā, paralēli izvairoties no soda sankcijām par attiecīgu institūciju prasību neievērošanu.
     Vairāk >>>

Seminārs "Recirkulācijas tehnoloģijas akvakultūrā"
     13.septembrī, 2011 Ozolniekos, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā notiks Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizēts starptautisks seminārs "Recirkulācijas tehnoloģijas akvakultūrā".
     Semināra mērķis ir izplatīt informāciju un veicināt jaunāko akvakultūras tehnoloģiju ieviešanu Latvijā.
     Seminārā piedalīsies arī lektori no Dānijas, tai skaitā grāmatas "Rokasgrāmata recirkulācijas akvakultūrā" autors Jakobs Bregnballe. Seminārā tiks prezentēts rokasgrāmatas latviskais izdevums.
     Vairāk >>>

Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija par MK noteikumiem un projektu pieteikumu veidlapām
     Veikto grozījumu MK noteikumos Nr. 78 un Nr. 515 skaidrojums.
     ELFLA 1. ass projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšana. Jautājumi, diskusijas.
     Diskusija – projektu vērtēšanas kritēriji grupu stratēģijās – pozitīvie, negatīvie aspekti, novērtēšanas iespējamība un efektivitāte.
     Vairāk >>>

Seminārs „Ganāmpulka veselības vizīte"
     15.septembrī, 2011 Kauguru pag. Vītoliņos uz semināru aicināti piena ražotāji, piena ražotāju konsultanti, veterinārārsti, pārraugi, mākslīgās apsēklošanas tehniķi.
     Programmā:
Piedalīšanās ganāmpulka veselības vizītē Kauguru pagasta Beverīnas novada z/s „Vītoliņi";
Ko vēlams ņemt vērā gatavojoties ganāmpulka veselības vizītei?;
Govju fiksācija, grūsnības pārbaude, atragošana teļiem, un citi veterinārārsta kompetencē esošie darbi fermā, pēc vajadzības;
Meklēšanās sinhronizācijas programmu izvēle;
Vizītes laikā ievākto datu analīze un plāns problēmu risināšanai.
     Vairāk >>>

16.augustā Reģionāla mācību ekskursija meža īpašniekiem
     16. augustā meža īpašniekiem, kā arī visiem citiem interesentiem piedāvājam iespēju piedalīties mācību ekskursijā, kuras laikā tiks demonstrēta materiālu sagatavošana šķeldošanai, kā arī pats šķeldošanas process.
     Tiekamies 16. augustā plkst.11 degvielas uzpildes stacijā Valdeko, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Tā atrodas pa ceļam no Valmieras uz Valku, iepretim Valmiermuižas pagriezienam http://www.vietas.lv/objekts/valdeko/
     Pēc tikšanās dosimies nepilnus 10 kilometrus Valkas virzienā, kur SIA BalticForest pārstāvis pastāstīs par cirsmu izstrādi enerģētiskās koksnes iegūšanai, demonstrēs šķeldošanai sagatavotos materiālus ceļa malā, kā arī šķeldošanas procesu.
     Ja meža īpašniekus interesē arī reāla harvestera un forvardera darbība, tad pasākuma ietvaros iespējams doties arī uz Naukšēniem, kas ir apmēram 40 kilometru attālumā no Valmieras, kur mācību ekskursijas dienā tiks veikta cirsmu izstrāde.
     Lūdzam pieteikties dalībai pasākumā, zvanot pa telefonu 29464946 Rudītei Vasilei vai rakstot uz e-pastu: rudite.vasile@gmail.com
     Kā atrast Valdeko? Braucot virzienā no Rīgas, pirms pašas Valmieras ir apvedceļš – pa to jānogriežas virzienā uz Valku. Braucot pa apvedceļu, jāizbrauc cauri diviem rotācijas apļiem (virzienā uz Valku) un pēc 150 metriem jāiegriežas DUS Valdeko.  Vairāk: www.afo.eu.com un  laukutikls.lv26.07.2011. 4.augustā LSK Naktsvijoles un Limbažu lauku sieviešu apvienības pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukuma puses saimniecībām.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 31.jūlijam
Kontaktinformācijai: Ziedīte Jirgensone (26425717) vai Jautrīte Rudzīte (26184476)
   Vairāk >>>

26.07.2011. 13.augustā Seminārs. Veselības augu audzēšana, pārstrāde saimniecībā un tirgus nišas meklēšana.
Būs mājražotāju tirdziņš. Iespēja pieteikties.
Informācijai: t.26362975 Aija Paukšēna, bioloģiskās saimniecības „Lielkalni”saimniece vai
t.26425717 vai 28398769, Ziedīte Jirgensone, Alojas novada lauku attīstības speciāliste
   Vairāk >>>

26.07.2011. Rosina LEADER atbalstu dot arī mājražotājiem:
Eiropas Savienības(ES) fondu finansētās LEADER programmas aktivitātes plānots papildināt ar diviem atbalsta pasākumiem mājražotājiem, paredz Zemkopība ministrijas (ZM) izstrādātie grozījumi normatīvos, kas izsludināti valsts sekretāru sanāksmē, portālu "Delfi" informēja ZM.
Tādējādi plānots atbalstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu. Šo atbalsta veidu paredzēts ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, ražojot lauksaimniecības produktus ar pievienoto vērtību.
   Vairāk >>>

11.augustā Kauguru pag. Vītoliņos Praktiskais seminārs
Piena ražotājiem, to konsultantiem, veterinārārstiem, pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem „Ganāmpulka veselības vizīte”


Programmā:
1) Piedalīšanās ganāmpulka veselības vizītē Kauguru pagasta Beverīnas novada z/s „Vītoliņi”
2) Ko vēlams ņemt vērā gatavojoties ganāmpulka veselības vizītei ?
3) Govju fiksācija, grūsnības pārbaude, atragošana teļiem, un citi veterinārārsta kompetencē esošie darbi fermā, pēc vajadzības
4) Meklēšanās sinhronizācijas programmu izvēle
5) Plāns problēmu risināšanai

Praktiskā semināra mērķis: parādīt un pastāstīt par govju ganāmpulka veselības vizīti, tās nepieciešamību, ko tajā dara vai var darīt. Cik bieži tai jābūt, cik kas maksā, kāpēc tas fermerim ir izdevīgi, ko fermeris iegūst izmantojot pakalpojumu – ganāmpulka veselības vizīte!

Semināra norises vieta un laiks:
Norises vieta: Kauguru pagasta Beverīnas novada z/s Vītoliņi,
Laiks: 11.augustā ( ceturtdien)
Dalībnieku sagaidīšana un reģistrācija no plkst. 10.00
Sākums plkst. 10.30

Ganāmpulka veselības vizīti vadīs:
Egils Juitinovičs / SIA „Vidzemes veterinārā serviss” lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsts/
Ieva Rutkovska / z/s „Vītoliņi” saimniece

Semināru organizē: SIA „AGRERA

Dalības maksa – 30 LVL vienai personai
Uzmanību ! Dalībnieku skaits ierobežots
Uzmanību ! Ganāmpulka vizīte notiks govju fermā. Lūdzu ņemt to vērā izvēloties ko vilkt mugurā

Pieteikšanās semināram pa telefonu 29487443 (Sanita)

● 23.jūlijā 10:00–16:00 Brīvzemnieku pagasta piemājas saimniecībā „Vīksnas” Atvērto durvju diena sadarbībā ar LLKC un Latvijas Dabas fondu

Projektā DEMO FARM jūlija sestdienās notiek atvērto durvju dienas, kuru laikā ikvienam interesentam visas dienas garumā iespējams kopā ar saimnieku, dabas un lauksaimniecības ekspertiem uzzināt, kādas ir videi labvēlīgas saimniecības un kā tās atšķiras no parastām saimniecībām, kā arī smelties iedvesmu un uzklausīt vērtīgus padomus, kā videi draudzīgi saimniekot savā lauku sētā.

Atvērto durvju dienās saimniecībās būs pieejamas vietas piknikiem. Visas dienas garumā darbosies ģimeņu pētnieciskais centrs, kur būs iespēja dažādu spēļu un pētniecisko darbu veidā iepazīties ar dabu un dabas un lauksaimniecības mijiedarbību saistītiem jautājumiem. Vairākās saimniecībās būs iespējams iegādāties tur ražoto produkciju.

Vairāk >>>14.06.2011. Iespēja arī mājražotājiem!
     Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un MK 2008.gada 8.aprīļa not. Nr.255 "Noteikumi par valsts un ES atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros".
     7.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem notiks no 2011.gada 13.jūnija līdz 2011.gada 15.jūlijam. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums pārstrādes uzņēmumiem un jauniem pārstrādes uzņēmumiem ir LVL 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) latu apmērā.
     Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ražotājiem mājas apstākļos notiks no 2011.gada 13.jūnija līdz 2011.gada 29.decembrim. Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ražotājiem mājas apstākļos ir 1 000 000 (viens miljons) latu apmērā.
     Vairāk >>>15.-16.jūnijā Limbažos, Jūras 58 un Tūjā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Limbažu nod. rīko Apmācības: Lauku sēta – lauku tūrisms, t.sk., lauku ainavas veidošana un aizsardzība, sētu labiekārtošana.

15.jūnijs
10:00-11:30 2 Lauku sētas plānojums, funkcionālās zonas, to nodalīšanas iespējas. Lauku sētas un apstādījumu veidošanas kompozīcijas pamati. Sniedze Ragže
11:30-11:45 Kafijas pauze
11:45-13:15 2 Stādāmmateriāla izvēle ainavas veidošanai(augu izvēle dažādu funkciju apstādījumiem),stādījumu ierīkošana un kopšana Sniedze Ragže
13:15-13:30 Kafijas pauze
13:30-15:00 2 Praktiski padomi dārza ierīkošanā un kopšanā Sniedze Ragže
15:00-16:30 2 Dārza elementi – keramika, apgaismojums, lapenes. Sniedze Ragže
16.jūnijs
10:00-13:00 4 Dārza plānojuma piemērs O.Kiršteina daiļdārzā Ojārs Kiršteins
13:00-13:15 Kafijas pauze
13:15- 4 Augu izvēles piemēri dažādu funkciju apstājumiem O. Kiršteina daiļdārzā. Sniedze Ragže
Kopā st.16

Trakais karšu pildīšanas un degvielas iesniegumu pieņemšanas laiks ir pagājis. Vēl pirms Jāņiem gribas uztaisīt apmācības par sirdij tuvu tēmu - daiļdārzu lietām. Jārēķinās ar divām dienām un vajadzētu sanākt interesanti! Lektore būs no Valkas rajona Vijciema - atsauksmes - ka prot aizraut klausītājus un laiks paiet ātri.
P.s. Kā jau pienākas, uz apmācību semināriem jāpiesakās www.laukutikls.lv mājaslapā labajā pusītē - Piesakies bezmaksas apmācībām.
Pēc apmācībām tiek izsniegts sertifikāts.

Kontakti informācijai:
Brigita Skujiņa, t.27875479
Ziedīte Jirgensone, t.28398769 vai 26425717

● Neaizmirsīsim pieteikties bezakcīzes dīzeļdegvielai līdz 1.jūnijam!
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji vēl tikai līdz 1.jūnijam var pieteikties dīzeļdegvielai, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu:
• Parakstītu iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē vai centrālajā aparātā, kā arī sūtīt pa pastu;
• LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kur ikdienu varēs iegūt informāciju par izlietotās degvielas daudzumu un atlikumu (iepriekš noslēdzot līgumu).
Uz jauno periodu neizlietotais degvielas atlikums nepāriet! Vēl tikai līdz 30.jūnijam lauksaimnieki var izlietot iepriekš piešķirto limitu bezakcīzes degvielas iegādei. Sākot ar 1.jūliju iepriekšējā gadā piešķirtās degvielas kvotas tiks dzēstas, un piešķirts jauns limits 50 litri uz atbilstošo ha. Līdz30.oktobrim LAD pieņems lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.
Ziedīte Jirgensone, Alojas novada lauku attīstības speciāliste
Mob.t.28398769, 26425717

● Vidzemes uzņēmēji aicināti izmantot visas Eiropas Savienības sniegtās iespējas
ES atbalsta programmām uzņēmējdarbībai var meklēt:
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) www.liaa.gov.lv sadaļa "ES fondi"
- Lauku atbalsta dienests (LAD) www.lad.gov.lv
- Lauku attīstības fonds (LAF) www.lafo.gov.lv
- Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) www.lga.lv
- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) www.nva.gov.lv
- Hipotēku banka www.hipo.lv un www.altum.lv
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) www.vidm.gov.lv
- BaltCap Latvia (Riska kapitāla fonds) www.baltcap.com
- Imprimatur Capital (Sēklas un Starta kapitāla fonds) www.imprimaturcapital.com
- Informācija par ES fondiem Latvijā /Finanšu ministrijas administrētā mājas lapa www.esfondi.lv

Ja dzīvnieku ir sakoduši asinssūcēji kukaiņi, steidzami jāvēršas pēc palīdzības pie praktizējoša veterinārārsta

Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai - atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai (.pdf)

Aktuāla informācija par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai (ES tiešie maksājumi, Latvijas papildu valsts tiešie maksājumi, savstarpējā atbilstība, izmaiņas ar 2011.gadu, risku fonds, kreditēšanas programma u.c.) Lasīt rakstu

Esi aktīvs un informē lauku attīstības speciālistu par aktivitātēm Tavā teritorijā!

Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata ir veidota ar mērķi lai piensaimnieki gūtu informāciju par jaunākajām piensaimniecību apsaimniekošana metodēm, kā arī iespējamajiem piensaimniecību modeļiem veidojot jaunu saimniecību. Lasīt rakstu

Vai arī es varu saņemt ES atbalstu?
Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» ir sagatavojusi interneta rīku par ES atbalsta pieejamības noteikšanu konkrētai lauku saimniecībai, lai jebkurš interesents varētu noskaidrot, kāds ES atbalsts viņam ir pieejams, ņemot vērā nepieciešamās aktivitātes un nosacījumu izpildi konkrētā gadījumā. Lasīt rakstu

19.aprīlī 10:00 Valmierā Seminārs "Nodokļi un NATURA 2000 maksājumi meža īpašniekiem"

● Iespēja mācīties zivsaimniecības jomā
- vienreizējs pasākums ar izglītības sertifikātu, beidzot kursus!

     LLKIC Tukuma un Cēsu nodaļas, Zivsaimniecības sadarbības tīkls pasākumu ietvaros, īstenos profesionālās pilnveides izglītības programmu „Saldūdens zivju un vēžu akvakultūra”.
     Mācību procesā programma tiks arī akreditēta un apmācību dalībnieki pēc programmas apguves saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību (Lauksaimniecības izglītības pirmais līmenis).
     Programmas kopējais apjoms 160 stundas , t.sk, 82 stundas praktiskās nodarbības.
* Akvakultūras loma zivsaimniecības nozares attīstībā Latvijā, tās darbību regulējošie normatīvie akti;
* Ūdens resursi un to izmantošana akvakultūrā;
* Dīķsaimniecību ierīkošana un ekspluatācija;
* Zivsaimniecības biotehniskie pamati;
* Vēžkopība;
* Akvakultūras ražošanas plānošana, produkcijas pievienotās vērtības radīšana un tirgus;
* Darba aizsardzība.
    Šobrīd tiek komplektētas grupas, tāpēc interesentus aicinām sazināties ar Cēsu nodaļas vadītāju Valteru Dambi – 29100430, 64130022, e-pasts: valters.dambe@llkc.lv , lai noskaidrotu precīzāku informāciju par apmācību sākuma datumu un  iespēju pieteikties grupā.
     Šogad šādas grupas visā Latvijā plānojas tikai divas – Cēsīs un Tukumā!08.04.2011. LAD atbilde uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2011.gada 30.marta sanāksmē (.doc)

08.04.2011. Lauku atbalsta dienests informē par pastiprinātu interesi pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”

07.04.2011. Paredz transportēšanas izdevumu samazināšanos lauksaimniekiem

07.04.2011. Plānots vienkāršot cūku pārraudzības kārtību

07.04.2011. Eiropas Komisija atbalsta Latvijas pieprasījumu pagarināt aizliegumu ārvalstniekiem iegādāties zemi

Karstā gaisa ģeneratoru kompleksi KG-GEN no 100kW-1,2MW● 6.aprīlī Siguldā Slieku audzēšanas seminārs22.03.2011. Uzsākta pieteikšanās 2011.gada platību maksājumiem, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu

22.03.2011. LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu LAP pasākumam "Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"

01.03.2011. Jaunumi vides un lauku ainavas uzlabošanas atbalsta pasākumos
Lauksaimnieki arī šogad varēs uzņemties jaunas saistības vides un lauku ainavas uzlabošanas atbalsta pasākumos. Sākot ar 2011.gadu, atsevišķos agrovides maksājumu apakšpasākumos, atbalstam var pieteikt arī to lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
- kura nav bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā;
- par kuru nav tiesības saņemt vienoto platības maksājumu;
- šobrīd ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek izmantota lauksaimniecībā un produkcijas iegūšanā.
Šādas platības var pieteikt atbalstam līdz 1. maijam. Atbalsta pretendentam personiski jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) iesniegums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kartes precizēšanu un karte.
Par citiem grozījumiem vairāk lasīt Zemkopības Ministrijas preses relīzē.

● 7. un 15. aprīlī LLKIC rīko semināru aitkopībā Ķekavā, Gaismas ielā 17.
Tēma: Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, t.sk., ES finansējuma apgūšana lopkopībā.
Programma 07.04.2011
11:00– 12:30 Aitkopības nozares attīstība Latvijā, problēmas un risinājumi Asoc. profesore, Dr. agr. Daina Kairiša
12:30 – 14:00 Ciltsdarbs – aitu šķirnes to izvēles pamatojums.
Zootehniskās uzskaites dokumenti aitkopībā. Asoc. profesore, Dr. agr. Daina Kairiša
14:00 – 14:30 Kafijas pauze ar diskusiju
14:30- 16:00 Dažāda vecuma un dzimuma aitu turēšanas tehnoloģija.
Aitu ēdināšanas pamati. Asoc. profesore, Dr. agr. Daina Kairiša
16:00-17:30 Barības devu sastādīšanas pamatprincipi. Asoc. profesore, Dr. agr. Daina Kairiša.

Kontakta informācija Dace Kārkliņa mob. 29461676, e-pasts: Dace.Karklina@llkc.lv vai Linards Ligeris mob. 28677152, e-pasts: Linards.Ligeris@llkc.lv

● 18.03.2011. Aicina lauksaimniekus pieteikt platībmaksājumu karšu atvešanu no Valmieras LAD! Pieteikties pie lauku attīstības speciālistes Ziedītes Jirgensones, tālrunis 26425717, 28398769.

6.-10.aprīlim "Ziemeļpolija ar dažādiem pārsteigumiem". Limbažu Zemnieku biedrība pirms pavasara darbu sezonas organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Poliju. Vairāk informācijas tad, kad sazināsimies!
   Aicinām pieteikties interesentus līdz 7.martam, t.26425717 vai 28398769 pie Ziedītes (Alojas novada lauku attīstības speciāliste), e-pasts: ziedite.jirgensone@llkc.lv, www.laukutikls.lv, www.llkc.lv
 


25. martā Valmierā, Rīgas ielā 10 Konference lauksaimniekiem „Esi informēts un pelni laukos”, ko organizē Valsts Lauku tīkls sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Ikvienam konferences dalībniekam būs iespēja piedalīties diskusijās un darba grupās par lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem – investīcijām, platībmaksājumiem, izmaiņām nodokļos un citām aktualitātēm.
Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība konferencē ir bez maksas. Lasīt vairāk >>>21.02.2011.
LAD. „Lauku saimniecību modernizācija”

§ Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās.
Devītā kārta no1.marta līdz 31.martam. (publiskais finansējums 5 191 687Ls) 2011.gadā būs pieejama tikai šī viena kārta!

Atbalsta pretendents:
§ juridiska vai fiziska persona, kas ražo lauksaimniecības produkciju;
§ Juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot saimniecību, l/s produktu ražošanai;
§ atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Aktivitātes
• investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
• jaunu lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecība (rekonstrukcija)vai nepieciešamo būvmateriālu iegāde.

Pieteikšanās un projektu īstenošanas nosacījumi:
• jānodrošina, ka neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;
• aprēķinātās VSAOI par pēdējo noslēgto gadu vidēji par vienu strādājošo ir vismaz 700 latu. Neattiecās, ja pēdējā noslēgtā gadā neto apgrozījums no l/s ražošanas nepārsniedz 20000 LVL
• ir noteiktas iegādājamo traktoru maksimālās jaudas saimniecībai.
• projekta realizāciju var uzsākt uzreiz pēc projekta iesnieguma iesniegšanas LAD.
• ir iespējams saņemt avansa maksājumu pirms projekta realizācijas

Atbalsta intensitāte:
– Būvniecībai, rekonstrukcijai un būvmateriālu iegādei un šajās būvēs uzstādamajām stacionārajām iekārtām– 40 % ( būvniecībai un būvēs paredzēto stacionāru iegādei piensaimniecības sektorā papildus +10%)
– Tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, stādījumu ierīkošanai -40%
– Laistīšanas iekārtu un sistēmas iegādei un uzstādīšanai augļkopībā, dārzeņkopībā un dekoratīvo augu nozarē 40%
– Ja fiziska persona, kas projekta iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem atbalsta intensitāti palielina par 10%
– Ja investīcijas veic MLA teritorijās atbalsta intensitāti palielina par 10% būvniecības projektiem, 5% tehnikas un iekārtu projektiem.● 16.maliotēkā
plkst.13:00Alojas Dienas centrā
Seminārs mācības par praktisku elektronisko pieteikšanos platībmaksājumiem.
Lūgums tiem, kam iespējams, ņemt līdzi savus portatīvos datorus!
Lektore, LAD pārstāve Zenta Špata.
Pieteikties: 26425717, 28398769, Ziedīte Jirgensone

● 12.martā plkst. 20:00 Umurgas kultūras namā
Alojas, Salacgrīvas, Limbažu un Krimuldas novadu ikgadējā Lauksaimnieku un uzņēmēju gada balle.
Spēlēs „Kokmuižas muzikanti”, būs klāti galdiņi. Dalības maksa 8,00Ls no personas. Dalību pieteikt līdz 8.martam. Vairāk informācijas: mob.t. 29397490 Zaiga Blaua vai 26425717, 28398769 Ziedīte Jirgensone.● 4.martā plkst. 10:00 Limbažu novada administratīvajā centrā Rīgas ielā 16, lielajā zālē
Limbažu Zemnieku biedrības 2011.gada pilnsapulce.
Darba kārtība:
10:00 – 10:10 Sēdes atklāšana, darba kārtības apstiprināšana;
10:10 – 10:45 Par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis;
10:45 – 11:00 Latvijas zemnieku federācija, tās darbības virzieni, valdes priekšsēdētāja Agita Hauka;
11:00 – 11:20 Valdes priekšsēdētāja Daiņa Jurkas atskaite un informācija par aktualitātēm;
11:20 – 11:25 Vēlēšanu komisijas apstiprināšana;
11:25 – 11:35 Limbažu zemnieku biedrības valdes locekļu izvirzīšana;
11:35 – 11:45 Valdes vēlēšanas ;
11:45 – 12:00 Par aktualitātēm saeimā, likumu virzība - deputāts Didzis Zemmers , ZZS;
12:00 – 12:20 Debates;
12:20 – Vēlēšanu rezultātu paziņošana.
Būs iespēja nomaksāt biedru naudas. Gaidām jaunus biedrus!

21.02.2011.
Zemnieki var pieteikties atbalstam kredītprocentu dzēšanai.

Līdz 1. martam Lauku atbalsta dienestā zemnieki var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai. Šis valsts atbalsta pasākums attiecas uz lauksaimniecības pamatproduktu ražotājiem, kas saņēmuši ilgtermiņa aizdevumu vai finanšu līzingu ražošanas būvēm, iekārtu un aprīkojuma, programmu iegādei, kā arī pirkuši lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja nav izmantojuši subsidētās Hipotēku un zemes bankas programmas.

Zemkopības ministrija atgādina, ka, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, lauksaimniekiem nodokļu un informatīvās deklarācijas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” Valsts ieņēmumu dienestā (VID) būs jāsniedz tikai elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Neskaidrību gadījumā informāciju par EDS sistēmas izmantošanu lauksaimnieki var saņemt arī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) struktūrvienībās visā Latvijā.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, personai ir jāparaksta līgums ar VID un kopā ar iesniegumu jāiesniedz jebkurā tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta pa pastu. Līguma un iesnieguma forma ir pieejama VID mājas lapas sadaļā „Kā kļūt par EDS lietotāju” –http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=518&hl=1 . Nepieciešamības gadījumā šīs formas ir iespējams izdrukāt arī uz vietas VID nodaļā. Pēc līguma noslēgšanas piecu darba dienu laikā nodokļu maksātājs tiek reģistrēts kā EDS klients, tiks reģistrēti lietotāji un uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm tiks nosūtīts lietotāja identifikators un sākotnējā parole.

Klientu vajadzībām katrā VID klientu apkalpošanas centrā ir uzstādīts dators ar pieeju EDS sistēmai. Neskaidrību gadījumā konsultācijas par deklarāciju aizpildīšanu sniegs VID darbinieki turpat klātienē. Tāpat konsultācijas par EDS lietošanu var saņemt telefoniski, zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898, kā arī elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi eds.jautajumi@vid.gov.lv. Nodokļu maksātāji tiek aicināti apmeklēt VID organizētos izglītojošos seminārus par EDS, par kuru norises laikiem un vietām informācija ir pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv.

Papīra veidā nodokļu un informatīvās deklarācijas līdz 2011. gada 31. decembrim varēs iesniegt fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, kā arī tie nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma.

Ar jautājumiem par reģistrēšanos EDS un par EDS lietošanu ikviens lauksaimnieks var droši vērsties ne tikai tuvākajos VID klientu apkalpošanas centros, bet arī LLKC struktūrvienībās.

BŪSI VESELS – KLIENTIEM!
● 22.februārī plkst. 10:00 Dienas centrā, biedrības „Liepale” telpās Rīgas ielā 4, Alojā, AS Siguldas ciltslietu mākslīgās apsēklošanas stacija un veterinārais serviss Būsi vesels organizē semināru.
Tēmas: aktualitātes govju ēdināšanā; liellopu pāru atlase; jautājumi un atbildes.
Lektori no Siguldas ciltslietu mākslīgās apsēklošanas stacijas.
Sīkāka informācija pa telef. 29430123; 29610249; 64031117.
(Orientējoši - semināra ilgums četras stundas)
Inga Mauriņa-Kaļva, veterinārārste.02.02.2011.

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem (.doc)

Ar 2009.gada 1.jūliju Alojas novads ir Pierīgas statistiskas reģionā● 7.februārī 10:00 Vilzēnu kultūras namā
● 11.februārī 10:00 Staiceles bibliotēkā
● 14.februārī 10:00 Puikules Sabiedriskajā centrā
● 15.februārī 10:00 Alojas k.n. mazajā zālē
VID rīkotais seminārs iedzīvotājiem par gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu

● 9.februārī 10:30 Valmierā, viesnīcā Naktsmājas Seminārs Piena ražotājiem, piena ražotāju konsultantiem, veterinārārstiem, pārraugiem, mākslīgās apsēklošanas tehniķiem „Mastīts. Kāpēc govis ar to saslimst ? Kā to uzveikt ? Slaukšanas higiēna.”

● 16.februārī Limbažos Jūras ielā 58 Seminārs „Dārzeņu audzēšana – lauku saimniecību ražošanas dažādošanas iespējas”

24.01.2011.

Gatavojas Meža dienām 2011

Lauksaimnieki par telēm, buļļiem un vēršiem varēs saņemt atbalsta maksājumu

Vienkāršo atbalsta saņemšanas nosacījumus meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai lauksaimniecības un meža zemēs

Palielina atbalsta intensitāti piensaimniecības uzņēmumiem

LOSP: Lauku attīstības programma nav sasniegusi virsmērķi

ZM informācija par bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšanu11.01.2011.

11.-13.februārī 18.starptutiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2011 aicina dalībniekus
   Balttour 2011 aicinājums (.pdf)

Transporta līdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli

Grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli u.c. izmaiņas saistībā ar tā piemērošanu

IIN atvieglojumu summu salīdzinājums 2010. un 2011.gadam

Grozījumi likumā par Uzņēmuma ienākuma nodokli

Izmaiņas PVN piemērošanā

Grozījumi likumā par Valsts sociālo apdrošināšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes 2011.gadā

Demo Farm zemniekus mudina piedāvāt savus profuktus restorāniem

Ģenētiski modificētie organismi ĢMO

No 2011.g. 1.janvāra Liellopu pases neizsniegs

Ministru kabineta noteikumi Nr.444 - Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela10.01.2011. Uzņēmējiem vairs nav jāmaksā par transmisīvās sūkļveida encefalopātijas izmeklējumiem dzīvniekiem

06.01.2011. Par Āfrikas cūku mēri un noteiktajiem drošības pasākumiem

08.12.2010. Lauksaimnieki līdz gada beigām saņems lielāko daļu 2010.gada platībmaksājumu

08.12.2010. Zemkopības ministrs: augļu un dārzeņu tirgū iesaistītajiem jāuzņemas lielāka atbildība par produkcijas uzraudzību

• 08.12.2010. Lauksaimnieki varēs pieteikties PVN atmaksai

• 02.12.2010. Apstiprināti Ozolmuižas "Liellopu fermas" privatizācijas noteikumi

● 15.decembrī SIA LLKC Limbažu birojs organizē informatīvu semināru:
Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
Nosaukums: „Aktuālās atbalsta programmas lauksaimniekiem un ne-lauksaimniekiem vēl 2010.gadā un 2011.gada I. ceturksnī”

Programma
10.00-10.30 0,5 Atbalsta jeb kredītu programmas uzņēmējiem/ lauksaimniekiem. SEB bankas un Hipotēku bankas pārstāvji
10:30 – 12:00 1.5 Aktuālās atbalsta programmas vēl 2010.gadā ("Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”, īpaši attiecas uz privātmāju īpašniekiem!) Inta Luse
12:00 – 13:00 1 Aktuālās atbalsta programmas LAP 2007.-2013. jau 2011.gada I. ceturksnī Inta Luse
13:00 – 13.30 0,5 Aktuālais atbalsts sabiedriskām organizācijām Inta Luse
Kopā: 3.5 st.

Sīkāku informāciju var iegūt: Kristīne Ragaine – Volnianko mob. 26307940, vai e-pasts Kristine.Ragaine@llkc.lv ,lauku attīstības speciāliste Brigita Skujiņa t.27875479

LETIJA semināru un konsultāciju centrs
decembrī  piedāvā
NVO vadītājiem, projektu vadītājiem, izpildinstitūciju darbiniekiem, revidentiem, auditoriem un grāmatvežiem

Semināru dalības maksā ir iekļauts PVN.
Rīkojam pusdienu&kafijas pauzi viesnīcas restorānā, klausītāji saņem izdales materiālu un apliecību.

Laipni lūdzam!

16. decembrī 10:00 – 13:15
Biedrību un nodibinājumu (NVO) 2010. gada pārskata sagatavošana
Konsultācijas un praktiskas nodarbības
Mērķauditorija: NVO vadītāji, projektu vadītāji, izpildinstitūciju darbinieki, revidenti, auditori un grāmatveži.
Mērķis: sniegt praktisku palīdzību NVO gada pārskatu sagatavošanā,
informēt NVO par gada pārskata sagatavošanas priekšdarbiem grāmatvedības kontu uzskaitē,
dot priekšstatu par kontu korespondenci un uzkrāšanas principu uzskaitē un gada pārskata ieņēmumu un izdevumu jomā;
palīdzēt saprast grāmatvedības pamatus.
Lektore: Lilita Kalnāja, pieredzējusi grāmatvede praktiķe, pieredze NVO darbībā un vadīšanā, kā arī projektu piesaistē un finanšu uzskaitē
Maksa: Ls 38

21. decembrī no 10:00 - 13:00
Biedrību un nodibinājumu (NVO) darbības uzskaites grāmatvedības kontu plāns, tā pielietojums, aktualitātes 2010. gadā
Mērķis: informēt NVO vadītājus, uzskaites darbiniekus, auditorus un projektu vadītājus, koordinatorus, ekspertus un projekta dalībniekus -
● par uzskaites politiku, normatīvu pielietošanu
● par grāmatvedības uzskaites metodēm un procedūrām
sagatavot grāmatvedības uzskaites kontu plānu pēc seminārā apskatītās un pievienotās grāmatvedības kontu shēmas
Programmā:
1. NVO grāmatvedības uzskaites normatīvā bāze, izmaiņas:
● Ārējie normatīvi- LR likumi, MK noteikumi, instrukcijas
● Iekšējie normatīvi- grāmatvedības kārtības, inventarizācijas nolikumi, pārskata sagatavošanas nolikumi;
2. Uzskaites metodes, un procedūras;
3. Grāmatvedības konta plāna aktualitātes NVO:
● Bilances konti NVO uzskaitē
● Pamatdarbības konti NVO uzskaitē
● Ieņēmumu uzskaites specifiskie konti NVO
● Izdevumu uzskaites specifiskie konti NVO
● NVO biedru naudu uzskaite, savākšana
● Dažādie ieņēmumi un izdevumi, ārpuskārtas uzskaite NVO
● Projektu sintētiskie un analītiskie konti NVO;
4. Ziedojumu un sponsoru finansējumu uzskaite, kontu pielietojums, aktualitātes;
5. Grāmatvedības konta plāna shēma NVO
● Vienotais kontu plāns
● 2010. gada aktualitātes uzskaitē
● Kontu shēmas pielāgošana konkrētā NVO, praktiskā nodarbība.
Lektore: Lilita Kalnāja, pieredzējusi grāmatvede praktiķe, pieredze NVO darbībā un vadīšanā, kā arī projektu piesaistē un finanšu uzskaitē.
Maksa: Ls 38

Klausītāji saņem izdales materiālu un apliecību par semināra noklausīšanos.
Pārējo semināru tēmas atradīsiet mūsu mājas lapā: www.letija.lv
Lai piedalītos seminārā, aizpildiet, lūdzu, pieteikuma anketu, ko atradīsiet LETIJAS mājas lapā vai vienkārši piezvaniet vai uzrakstiet.
Gaidīsim pieteikumus!

 

3.decembrī 10:00 Ulbrokā Institūta ielā 1 "Piensaimnieku Laboratorija" rīko SEMINĀRU par aktuāliem jautājumiem ciltsdarba likumdošanā un piena testēšanā.
Tālr. informācijai 67910751 vai 29533945.
Dalība seminārā ir bezmaksas. Dalībnieki saņems Apliecību par piedalīšanos seminārā. Pieteikumi līdz 29.11.2010 pa tālr. 67910751 (Inese). Būsiet gaidīti mūsu laboratorijā!

10.00 ZM, Dainis Rungulis – esošās un plānotās izmaiņas ciltsdarba likumdošanā
10.15 LDC, Inguna Slice – ciltsdarba likumdošana un to kontrole. Dzīvnieku reģistrs
10.35 LDC, Daina Lodiņa – ciltsdarba dokumentācija biežāk pieļautās kļūdas, to labošana (kontrollapu aizpildīšana, atkārtota kontrole, aizlaišana)
10.55 LDC, Inese Bernere – piena kvotas (nepieciešama dokumentācija un paziņošana)
11.10 LDC, Inguna Slice – pārraudzības datu bāze, piena reģistrs, piena kvalitates datu baze
11.25 Diskusija, Jusu jautajumi
11.30 Kafijas pauze
12.00 SIA Piensaimnieku laboratorija, paraugu noņemšana, arbitrāžas paraugi, jaunumi piena testēšana (urinviela, mastita tests)
13.00 Semināra noslēgums, diskusijas, Jūsu jautājumi
13.15 Laboratorijas apmeklējums (pēc vēlēšanās, informēt
piesakoties semināram)
P.S. Ludzu sagatavot jautajumus lektoriem un lidz 29.11.2010 iesutit pa e-pastu: info@pienslabs.lv
     Diana Ruska, Piensaimnieku laboratorija


 
VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļa Limbažu klientu apkalpošanas centrs organizē bezmaksas seminārus:
25.11.2010. 10:00 Aktualitātes nodokļu likumdošanā. (Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos, kuri publicēti laikrakstā „Latvijas vēstnesis” septembrī, oktobrī un citas aktualitātes)
26.11.2010. 10:00 Mācības VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājiem: e-paraksta iegūšana, pārskatu un deklarāciju sagatavošana, precizēšana
Notiek Cēsu iela 28, 308.kab., Limbaži.
Piedalās: Limbažu klientu apkalpošanas centrs Limbažu klientu apkalpošanas centrā reģistrētie nodokļu maksātāji.
Papildus informāciju var saņemt VID mājas lapā www.vid.gov.lv , VID VNAD Limbažu KAC KAN Cēsu iela 28, Limbažos, 301.kab., vai pa tālruniem 64020496, 1898.

● 16.novembrī Limbažos, Jūras ielā 6 b-bā Limbažu Filcs Seminārs privāto mežu īpašniekiem "Biomasas izmantošanas iespējas privātajā mežu sektorā"
Semināra programma
8:45 – 9:00 Reģistrācija, kafija
9:00 – 9:10 Projekts „AFO - Privāto mežu īpašnieku iesaistīšana meža biomasas patēriņa veicināšanā”
Maira Jēgere – Valsts SIA „Vides projekti”, projekta vadītāja
9:10 – 10:00 Aktualitātes meža īpašniekiem - likumdošana, ES atbalsts, atbalsts vētras postījumu kompensēšanai
Dzintars Alksnis - Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
10:00 – 10:10 Bioenerģijas tirgus - meža īpašnieku aptaujas rezultāti - Lelde Vilkriste - Valsts SIA „Vides projekti”, eksperte
10:10 – 11:00 Meža biomasas izmantošana biokurināmā ražošanai – resursu potenciāls reģionā, ražošanas un piegādes tehnoloģijas un izmaksas. Andis Lazdiņš – Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, pētnieks
11:00 - 11:30 Kafijas pauze
11:30 – 12:00 Rūjienas meža īpašnieku biedrības darbība un pieredze. Madars Kalniņš, meža īpašnieks
12:00 – 12:30 Firmas STIHL un VIKING produkcija, jaunumi nozarē Petro Vimba - SIA „WESS mežam”, tirdzniecības vadītāja palīgs tehniskajos jautājumos
12:30 - 13:00 Cirsmu izsoles un koksnes pārdošanas iespējas internetā  Janeks Kamerovskis - SIA "Silvita", vadītājs
13:00 – 13:15 Kafijas pauze
13:15 – 14:00 Diskusija ar interesentiem par turpmākās sadarbības iespējām - iespējas un šķēršļi biokurināmā ražošanā. Lelde Vilkriste - Valsts SIA „Vides projekti”, eksperte

2010. gada 6. novembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīst par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumus Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".
Ar jaunajiem grozījumiem veiktas vairākas izmaiņas:
• atcelta prasība palielināt par 0,05 vismaz vienu no dzīvotspējas rādītājiem gadā pēc projekta īstenošanas;
• atbalsta pretendents turpmāk projektu iesniegumu varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta (LAD) centrālajā struktūrvienībā Rīgā vai jebkurā no LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, neatkarīgi no juridiskās adreses vai projekta īstenošanas vietas. Tomēr jāņem vērā, ka publiskais finansējums projektiem tiks piešķirts no tās LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes finansējuma, kuras teritorijā plānots īstenot projektu;
• ja būve atradīsies mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) teritorijā, īstenojot projektu, tiks piemērota papildus atbalsta intensitāte 10% apmērā. Noteikts, ka papildus atbalsta intensitāti tehnikas un iekārtu iegādei 5% apmērā turpmāk varēs piemērot projektiem arī tad, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas atbalsta pretendenta saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Šos abus nosacījumus varēs piemērot arī tiem projektiem, kuri ir iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums;
• īstenojot būvniecības aktivitāti, atbalsta pretendenta (izņemot kooperatīvu) kopējā attiecināmo izmaksu summa ne vairāk kā septiņas reizes varēs pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
• turpmāk izmaksas, kas saistītas ar kravas automašīnu, transporta piekabju un puspiekabju iegādi, ja tās iegādājas kooperatīvs, varēs pieskaitīt attiecināmajām izmaksām.
Ar citiem grozījumiem sīkāk var iepazīties jaunajos MK noteikumos Nr. 1026, kas atrodami šajā adresē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=220705Pārdomas pēc LOSP (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome) dalības kongresā Polijā.

No 4. – 5. novembrim notika Poļu lauksaimnieku organizācijas KZRKIOR ikgadējais kongress. Kongresa laikā nenogurstoši tika runāts par kopējo lauksaimniecības politiku, par vienlīdzīgu attieksmi pret visām Eiropas Savienības dalībvalstīm maksājumu jomā.

Polijas valdība ļoti atbalsta lauksaimniekus, viņi kopīgi cīnās par interesējošiem jautājumiem, Polijā ir pat speciāli izveidota zemnieku televīzija.

Arī poļiem notiek aktīva cīņa par zemes saglabāšanu tautiešu īpašumā.

Zemnieku organizācija kongresa laikā strikti pieprasīja no valsts 10 miljonus zlotu darbības nodrošināšanai Briselē, ja netiks nodrošināti 10 miljoni, tad nevajagot vispār, jo pretējā gadījumā efektīvu un ražīgu darbu nodrošināt nav iespējams.

Ļoti pozitīvi tika atspoguļots lauku sieviešu asociācijas darbs, jo Polijā sieviešu entuziasms ir galvenais dzinējspēks darbam un aktivitātēm laukos. Līdz ar to gan zemkopības ministrs, gan organizācijas vadītājs uzsvēra, ka meitenes jāturpina mācīt, cept, vārīt, aust un adīt, jo mūsdienu jaunatnei tas nav asinīs, bet tas ir jāiemāca. Polijā ir vairāki miljoni mazo saimniecību, kas ražo kvalitatīvu produkciju. Poļi uzskata, ka pēc dažiem gadiem tieši šīs saimniecības būs galvenās pārtikas ražotājas Polijā, Eiropā un citur, kur būs vēlme ēst veselīgu, pašražotu pārtiku.

Saeimas deputāti, kas piedalījās kongresā stipri atbalstīja lauksaimniekus un visas idejas par nodokļu sloga samazināšanu, kā arī vietējo produktu popularizēšanu.

COPA prezidents Padraig Walshe uzsvēra, ka laukos neviens nedzīvos, ja zemnieks nevarēs labi nopelnīt ražojot pārtiku. 40 miljoni cilvēku dzīvo laukos vai nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Katra sestā darba vieta ir saistīta ar lauksiamniecību. Kopējai lauksaimniecības politika jābūt vienādai visā ES, bet šobrīd uzsvars ir jāliek uz ES budžeta un KLP budžeta aizstāvēšanu. KLP ir vienīgā kopējā ES politika un tā izmaksā mazāk par 1 % no kopējiem ES izdevumiem, tāpēc COPA uzskata, ka KLP budžets ir jāpalielina.

Informāciju sagatavoja:
LOSP Briseles nodaļas vadītāja Sarmīte BabāneDivas nedēļas notiks pieteikšanās valsts atbalstam vaislas sivēnmāšu sagatavošanai ierakstīšanai ciltsgrāmatā
     2. novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” izsludināti Ministru kabineta noteikumi Nr.989 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu, lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā un izvērtētu to produktivitātes datus”, saskaņā ar kuriem no 3. novembra līdz 17. novembrim notiks līgumu slēgšana ar atbalsta tiesīgiem pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem, lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā un izvērtētu to produktivitātes datus. Lai saņemtu šo atbalstu, pretendentam divu nedēļu laikā, sākot ar šā gada 3. novembri, ir jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta dienestā. Kopējais atbalsta apmērs šim mērķim ir 3 960 000 latu.
      Uz atbalstu pakalpojuma sniegšanai var pretendēt SIA, biedrība, nodibinājums vai kooperatīvu savienība, ja tā darbojas cūkkopības nozarē un apvieno ne mazāk par 50 cūku audzētāju, ja pretendentam ir ciltsdarba jomā sertificēti speciālisti. Pretendents sniegs pakalpojumu tajos pārraudzības ganāmpulkos, kuros pēc stāvokļa 2010. gada 1. septembrī būs 15 un vairāk vaislas sivēnmātes un no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits (pēc 2009. gada pārraudzības datiem) metienā vidēji ganāmpulkā ir 8,5 sivēni.
Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu un veicinātu dzīvu cūku eksportu.
      Šis pakalpojums ietver izmaksas par vaislas sivēnmāšu ciltsdokumentācijas sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavoto un ciltsgrāmatā ierakstīto vaislas sivēnmāšu produktivitātes datu izvērtēšanu pēc audzējamo šķirņu ciltsdarba programmās noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām. Pakalpojumā iekļautas visas pārraudzības ganāmpulkos esošās Latvijas baltās šķirnes sivēnmātes, ja šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija ir izsniegusi atzinumu par vaislas sivēnmātes atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.Darbu uzsāk jauns instruments darījumos ar meža resursiem – cirsmām, mežu īpašumiem un mežsaimnieciskajiem pakalpojumiem - portāls www.cirsma.lv
Iespējams, labākās darījumu iespējas meža apsaimniekošanā un izmantošanā!
Mūs neinteresē ne sludinājumu ievietotāju personība, ne darījumu summa.
Portāla darbības pamatā ir risinājumi, kādi vēl nav bijuši piedāvāti Latvijas mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem – pilnvērtīgu sludinājumu ievietošanas iespējas gan par cirsmām, gan par mežu īpašumiem, ietverot visu specifisko informācijas spektru; sludinājumu ievietotāju anonimitāte, utt. – un tas viss par parasta laikraksta sludinājuma cenu.
Portāls orientēts tieši uz privāto mežu īpašnieku interešu aizsardzību - sludinājumus iespējams ievietot anonīmi, norādot tikai e-pasta adresi.
Portāla darbības pamatprincips - sludinājumus ievieto cirsmu un mežu īpašumu pārdevēji un mežsaimniecisko pakalpojumu meklētāji. Lūdzam veltīt laiku un pirms sludinājumu ievietošanas iepazīties ar portāla informatīvajām sadaļām - http://www.cirsma.lv/informacija/Izstrādātas jaunas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā pijuma ar nitrātiem.

4. novembrī valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”, kas nomainīs šobrīd spēkā esošos noteikumus, pārņemot Eiropas Padomes Direktīvu par ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti
Normatīvais akts izstrādāts, lai noteiktu prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem īpaši jutīgās teritorijas, uz kurām attiecas pastiprinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, to robežas un noteikšanas kritērijus, kā arī īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas kārtību.

Noteikumu projektā norādītas arī īpaši jutīgo teritoriju robežas Latvijas pagastos un pilsētās. Tāpat norādīta īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas kārtība, kurā paredzēta minerālmēslu un kūtsmēslu izmantošana tajās, kā arī noradīts, kā dokumentējama lauka vēsture.
Pēc Eiropas Komisijas norādījumiem ir pārskatīti kūtsmēslu izkliedes un minerālmēslu izsējas aizlieguma periodi, nosakot, ka nekāda veida kūtsmēslus nedrīkstēs izkliedēt laika posmā no 1. novembra līdz 15. martam. Savukārt slāpekļa minerālmēslus zālājiem nedrīkstēs izsēt laika posmā no 15. septembra līdz 15. martam. Pārējiem kultūraugiem, kā arī augļu dārziem jebkura veida minerālmēslu izsēja un iestrāde augsnē nebūs pieļaujama laika posmā no 1 .novembra līdz 15. martam.

Vairāk informācijas par normatīvā akta projektu pieejama interneta mājas lapas saitē http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40195075Seminārs Rīgā „Sāc SAVU biznesu” izstādes “Darbs un karjeras iespējas 2010” ietvaros
Š.g. 12. novembrī plkst.16:00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā izstādes “Darbs un karjeras iespējas 2010” ietvaros (Ķīpsalas ielā 8, Rīgā) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizē bezmaksas semināru „Sāc SAVU biznesu”, kura laikā būs iespēja dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus par biznesa uzsākšanu, kā arī saņemt informāciju par biznesa inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem biznesa uzsākšanā.


 
Seminārs Rīgā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju
Š.g. 2.decembrī plkst.11:00 Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukums 1, Rīga) informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros tiek organizēts seminārs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju. Semināra laikā interesenti tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nosacījumiem un ieguvumiem. Dalībai seminārā aicinām apsaimniekošanas uzņēmumu un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvjus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju namu vecākos, dzīvokļu īpašniekus un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus. Dalībai seminārā lūdzam iepriekš pieteikties Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā, zvanot 67217975 vai rakstot e-pastu girts.kindzulis@rpr.gov.lvGrāmatvedības apmācību seminārs 10.novembrī Limbažos, Jūras ielā 58. Gads strauji tuvojas noslēgumam un nav vairs tālu laiks, kad saimnieciskās darbības veicējiem būs jāpārskata 2010. gada rezultāti. Tā kā 2010. gadā ir bijis daudz grozījumu grāmatvedības jomā, tad, lai vieglāk būtu sastādīt 2010.gada pārskatus un deklarācijas esam noorganizējuši vienas dienas bezmaksas apmācību semināru grāmatvedībā. Semināra noslēgumā saņem apliecību par zināšanu apguvi. Ar semināra programmu varat iepazīties pielikumā un tāpat, kā uz citiem apmācību semināriem varat pieteikties vai nu mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā apmācību semināri, vai arī zvanot pa tār.64023774, 27875479.23.novembrī plkst.10:00 Limbažu novadā, Limbažu pagastā notiks seminārs: Vēžu un dažādu sugu zivju audzēšanas iespējas. Zivju saderība dīķos. SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu un Ventspils nodaļa rīko izbraukuma semināru "Vēžu un dažādu sugu zivju audzēšanas iespējas. Zivju saderība dīķos. Semināra dalībnieki varēs apmeklēt un apskatīt divas saimniecības: z/s „Jaunsilāres”, Limbažu novadā, kur dalībniekus iepazīstinās ar izplatītākām vēžu sugām un to audzēšanas iespējām un z/s „Brīvnieki”, Priekuļu novadā, kur dalībniekus iepazīstinās ar dažādu zivju sugu audzēšanas īpatnībām, to saderību zivju dīķos, zivju mazuļu atražošanu, zivju dīķu pareizu kopšanu, zivju uzglabāšanas pamatprincipiem. Izbraukuma semināram pieteikties līdz 21. novembrim: Aiva Einštāle   - tālr. 63291909 , mob. t.  28642640 , aiva.einstale@llkc.lv26.novembrī plkst. 11.00 Zemkopības ministrijas Lielajā zālē notiks Latvijas Lauku sieviešu apvienības 10. gadu jubilejas konference "Sieviete - dvēsele un atbalsts laukos. Pasākuma programma:10.30-11.00 Dalībnieku reģistrācija 11.00- 11.10 Konferences atklāšana- R.Freimane LLSA valdes pr-tāja, karoga ienešana 11.10- 11.20 Latvijas himna 11.20 – 11.30 Apsveikumi, viesu uzrunas 11.30 -11.45 Māra Svīre 11.45- 12.10 “Mīli mani, mazliet mīli...” 12. 10- 12.30 Pateicības., labāko dalībnieču godināšana 12.35- 12.50 “LLSA sadarbības projekti“- M. Krūzmētra LLU docente 12.50-13.30 Jauno mākslinieku izpildījums 13.30- 14.30 Pārtraukums. Atvērto durvju diena pie rokdarbnieču , mājražotāju grupām, jubilejas kūkas, tēja, kafija, ūdens. 14.30- 15.00 Mūsdienu deju grupa “Kendī” 15.00 – 16.00 Modes demonstrējumi 16.30 Karoga iznešana. Interesentiem pieteikties savlaicīgi savās Lauku sieviešu organizācijās, biedrībās, klubiņos.LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2010.gada 21.oktobra sanāksmē (.doc)

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsta un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros" 7.1.punktu informē, ka 2010.gadā:
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par platībām likme ir 32,02 EUR/ha jeb 22,71 LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par pienu likme ir 29,87 EUR/tonna jeb 21,18 LVL/tonna;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem likme ir 46,47 EUR/dzīvnieks jeb 32,96 LVL/dzīvnieks;
• atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem likme ir 27,09 EUR/ha jeb 19,21LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par laukaugu platībām likme ir 35,98 EUR/ha jeb 25,52 LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par lopbarības platībām likme ir 3,51 EUR/ha jeb 2,48 LVL/ha;
• atsevišķā maksājuma par cukuru likme ir 11,82 EUR/tonna jeb 8,39 LVL/tonna;
• īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc 2010.gadā veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam par pienu jāpiemēro atbalsta likmes samazinājuma koeficients 0,904396.
Īpašā atbalsta par pienu likme 2010.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir:
• 10,85 EUR/tonna jeb 6,92 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk tonnu piena;
• 9,76 EUR/tonna jeb 7,69 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnām.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Astotajā kārtā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" notiek no 2010.gada 5.maija.
Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegto projektu reģistrētais publiskais finansējums 2010.gada 22.oktobrī sasniedzis 80 procentus no kārtai pieejamā publiskā finansējuma apmēra.
Lauku atbalsta dienests paziņo, ka saskaņā ar 20.10.2010 MK noteikumu Nr. 1209 13.2 punktu projektu iesniegumu pieņemšana LAP pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē turpināsies 30 kalendārās dienas no 2010.gada 22.oktobra līdz 2010.gada 20.novembrim."

PVD pieņem nomedītās lapsas un jenotsuņus trakumsērgas vakcinācijas efektivitātes kontrolei
Lai kontrolētu 2010. gada meža zvēru trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) no 18. oktobra līdz 15. decembrim no medniekiem pieņems lapsas un jenotsuņus (4 dzīvniekus uz 100 km2) laboratoriskai izmeklēšanai.
Par katru nomedīto dzīvnieku mednieks saņems 7 latus.
2009. gadā veiktie trakumsērgas vakcinācijas efektivitātes pētījumi liecina, ka 72% no 3 154 nomedītajiem un izmeklētajiem dzīvniekiem vakcīnu bija saņēmuši, bet 50% dzīvnieku bija izstrādājusies imunitāte pret trakumsērgu.
Lasiet vairāk >>>4.novembrī no plkst. 10.00 – 15.30 Līgatnes kultūras namā Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes iespējas lauku mājsaimniecībā
VSIA Vides projekti un Līgatnes novada pašvaldība rīko praktisku semināru Līgatnē, Saskaņā ar starptautiskās programmas "Baltijas jūras reģions 2007-2013" projektu "Baltijas vietējā un reģionālā attīstība klimata izmaiņu izraisīto izaicinājumu un iespēju kontekstā".
„Atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes iespējas lauku mājsaimniecībā”
Uz semināru aicināti privātmāju saimnieki, ciematu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji un apsaimniekotāji, lauku iedzīvotāji un pārējie zaļi domājošie.
Lasiet vairāk >>>Zemnieku Saeima aicina pieteikt pretendentus konkursam „Senču aicinājums”

Lauksaimniecības sektoram visā Eiropā šobrīd raksturīga „novecošanās” – jauni cilvēki maz izvēlas par savu dzīvesveidu saimniekošanu laukos, jo lauksaimniecības bizness būtībā ir dzīvesveids. Lai atjaunotu jauniešu interesi būtiski ir veicināt lauksaimniecības nozares prestižu un vairāk sabiedrību informēt par moderno lauksaimniecību, kas ir tikpat aizraujoša un interesanta kā darbs citās nozarēs, turklāt prasmīgi saimniekojot tā var būt arī ienesīgs bizness.
Lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību un popularizētu tos jaunos cilvēkus, kas lauksaimniecību redz kā savu dzīves profesiju, Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Saeimu izsludina konkursu „Senču aicinājums”. Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus / lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Pieteikšanās konkursam ilgst no 1. oktobra līdz 15. novembrim.
Lasiet vairāk >>>

No 25. oktobra LAD sāks vienotā platības maksājuma avansa izmaksas lauksaimniekiem
Pirmdien, 25. oktobrī, Lauku atbalsta dienests sāks lauksaimniekiem izmaksāt vienotā platības maksājuma (VPM) avansu līdz 50 procentiem, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece.
Avanss tiks izmaksāts par 2010. gada iesniegumiem VPM, ja būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude.
Eiropas Komisija (EK) šādu lēmumu pieņēma, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas lūgumu rast iespēju sākt izmaksāt VPM jau oktobrī, nevis no 1. decembra, kā noteikts regulā. Lūgums tika pamatots ar finanšu grūtībām lauksaimniekiem šajā gadā. ZM vēstulē EK norādīja, ka joprojām lauksaimnieki izjūt finanšu krīzes negatīvo ietekmi un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pieejamības ierobežojumus, kas kavē viņu ekonomisko un lauksaimniecisko darbību. Savukārt augstās ražošanas resursu izmaksas ierobežo lauksaimnieku tīro ienākumu pieaugumu un iespējas segt pēdējo divu gadu laikā radušos zaudējumus. Tāpat arī iepriekšējā ziemā siltais decembris, dziļais sniegs un straujais atkusnis pavasarī pastiprināja kaitēkļu un slimību izplatību un radīja papildu izdevumus. Tādējādi VPM avansa ātrāka izmaksa mazinās lauksaimnieku finanšu grūtības.

21.10.2010. un 28.10.2010 plkst.10:00 VID Vidzemes nodokļu administrēšanas daļas Limbažu klientu apkalpošanas centrs organizē bezmaksas seminārus: Mācības VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājiem: e-paraksta iegūšana, pārskatu un deklarāciju sagatavošana, precizēšana
Limbažos, Cēsu ielā 28-308.kab. Piedalās Limbažu KAC reģistrētie nodokļu maksātāji. Semināru laikā tiek izmantots internets, līdz ar to izdales materiāli nav pievienoti.

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts un Pārejas noteikumu 97., 98. un 99.punkti nosaka, ka ar 2011.gada 1.janvāri nodokļu maksātājiem - kā juridiskām, tā arī fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, būs jāiesniedz nodokļu un informatīvās deklarācijas VID elektroniskā veidā izmantojot VID EDS
Nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2012.gada 1.janvārim.
Līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja VID to saņēmis piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa.

Papildus informāciju var saņemt VID mājas lapā www.vid.gov.lv , VID VNAD Limbažu KAC KAN Cēsu iela 28, Limbažos, 301.kab., vai pa tālruniem 64020496, 1898.

Piedāvājums - Nīderlandes kompānija - Gunnewick "De Vier Winden" vēlas iegādāties griķus
www.gunnewickdevierwinden.nl
1.Griķus- gan bioloģiskos, gan konvencionālos;
2.Griķu sēnalas (spilvenu pildīšanai);
Ir interese dibināt ilgtermiņa sadarbību ar Latvijas graudkopības saimniecībām.
Papildus informācijai: Mairita Blūma
ekoprodukti@ekoprodukti.lv , T.28676596

● 24.un 25.septembrī Vārmē
Starptautisks pasākums Govju dienas 2010

Gaļas liellopu audzētāju organizācija LPKS „ABC PROJEKTS” ar Zemkopības ministrijas atbalstu 2010.gada 24. un 25. septembrī Kuldīgas novada Vārmes pagasta Lauksaimniecības attīstības centrā „LIELSAKTAS” rīko gadskārtējo pasākumu „Govju dienas 2010” („Cow performance 2010”). Pasākums tiek rīkots ar mērķi parādīt Latvijā sasniegtos rezultātus ciltsdarbā gan piena, gan gaļas šķirņu liellopu nozarēs, aicinot piedalīties piena un gaļas šķirņu liellopu audzētājus ar savu ganāmpulku labākajiem dzīvniekiem, parādot tos plašākai publikai. Pasākuma programma  mājas lapā www.govjudienas.lv 
Papildus informācija un pieteikšanās pa tālr. 26016906 - Inga vai e-pastu inga.muizniece@abcprojekts.lv

Lauku atbalsta dienests uzsāk pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegumu pieņemšanu
     Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus, kuri 2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna (LAP) pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” nosacījumiem, pieteikties atbalsta saņemšanai.
     No 1. septembra reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP), ņemot vērā LAD rīcībā esošo informāciju par pieteiktajiem platību maksājumiem, nodrošinās lauksaimniekus ar datiem, kuri nepieciešami iesnieguma aizpildīšanai. Lauksaimniekus, kuri pieprasīs šādu informāciju, RLP darbinieki aicinās uzrādīt LAD klienta reģistrācijas numuru.
     Maksājuma saņemšanai apakšpasākuma ietvaros līdz 2010.gada 4.oktobrim RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums – “Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegums 2010.gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām lauka platībām.
     Atgādinām, ka 2010.gads ir pēdējais saistību izpildes gads periodā 2006-2010. Informējam, ka šajā apakšpasākumā turpmāk atbalsta sniegšana netiek plānota.
     Erozijas ierobežošanas mērķis - veicināt erozijas samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt augu barības vielu saglabāšanos augsnē.
     Sīkāka informācija par apakšpasākumu atrodama LAD mājas lapā –  www.lad.gov.lv - ES atbalstasadaļā  Tiešie maksājumi.
     Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
t. 67027880, klientu apkalpošanas daļa
t: 67027684, 67027803

Erozijas pieteikumu veidlapas ir iespējam pieteikt pie lauku attīstības speciālistes Ziedītes Jirgensones, gan personīgi, gan pa t.26425717, gan e-pastu: ziedite.jirgensone@llkc.lv. Pieprasījumā jānorāda saimniecības nosaukums, LAD numurs, pieteicēja vārds un uzvārds, kā arī telefona numurs.
Pieprasījumus atvest iesniegumu veidlapas no LAD Valmierā pieņemšu līdz 28.septembrim!
Būsim aktīvi un pieteiksimies savlaicīgi!
   Jūsu lauku attīstības speciāliste Ziedīte Jirgensone.

Saistībā ar Erozijas pieteikumu iesniegšanu izmaiņas apmeklētāju pieņemšanas laikos:
● Alojas novada domē - 7., 14., 21., 28.septembrī pl.08:30 - 16:30 (nav izmaiņu)
● Braslavas pagasta pārvaldē - 6., 20.septembrī pl.08:30 - 16:30
● Brīvzemnieku pagasta pārvaldē - 13., 27.septembrī pl.08:30 - 16:30
● Staiceles pārvaldē - 10., 23., 24.septembrī pl.08:30 - 16:30. (pārcelts no 9.uz 10.datumu)

● 20.08.2010. Aktualitātes lauksaimniecībā augustā

Lauku Lapa Nr. 65 (.pdf) >>>
• par izmaiņām pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”;
• izveidoto Kredītu fondu;
• neapstrādātās lauks. izmant. zemes apsekošanu;
• PVN iekļaušanu attiecināmajās izmaksās;
• laukaugu ražas prognozēšanu jūlijā;
• mājražošanu kā alternatīvu savai saimn. darbībai;
• piena produktu ražošanu mājas apstākļos.

Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2010.gadā (.doc) >>>● 13. augustā 10:00 Limbažu nov. Umurgas pag. „Strēlniekos”
„Lauku tīkla” SEMINĀRS „Par ražošanas diversifikācijas iespējām”
Augļkopības dažādošanas iespējas Limbažu novada Umurgas pagasta „Strēlniekos”

Programmā:
10.00 - Umurgas pagasta piemājas saimniecības „Strēlnieki” darbības raksturojums.
10.30 - Aveņu, zemeņu audzēšana, agrotehnika, šķirņu izvēle.
12.30 – Kafijas pauze ar debatēm.
13.00 - Augļu koku un ogulāju audzēšana(agrotehnika, šķirnes, problēmas audzēšanā).
14.30 - Auļu un ogu realizācijas iespējas. ES finansējuma piesaiste saimniecības darbībai.
Lektore - Anita Miķelsone, piemājas saimniecības „Strēlnieki” īpašniece.
Pulcēšanās 13.08.2010.plkst 10.00 Umurgas pagasta „Strēlniekos”.
Iepazīsimies ar Anitas Miķelsones zemeņu, aveņu, upeņu, smiltsērkšķu, krūmmelleņu, ābeļu stādījumiem.
Sīkāka informācija pa tālr. 27875479 – Vidzemes LAB lauku attīstības speciāliste Brigita Skujiņa.No 10. līdz 16. augustam piedalies diskusijā „Latvijas nākotne – dzīve laukos vai pilsētās” interneta mājaslapā www.scenariji.lv

     Stratēģiskās Analīzes Komisijas (SAK) un domubiedru veidotā nepolitiskā iniciatīva Scenariji.lv ir pilsoniskas sabiedrības aktivitāti veicinoša tautas domnīca, kas, iesaistot sabiedrību, pieaicinot dažādu jomu ekspertus un izmantojot nopietnu zinātnisku pētījumu bāzi, iezīmēs Latvijas ilgtermiņa nākotnes attīstības scenārijus, kas būs pieejami apspriešanai mums visiem.
     Šo diskusiju rezultātus savā darbā varēs izmantot Valsts prezidents, SAsaziņas līdzekļi un viedokļu veidotāji, tādējādi iezīmējot būtiskākos jautājumus un jautājumu risinājumus, ko mēs - Latvijas sabiedrība pieprasa no politiķiem.

● Lauku un pilsētu mijiedarbība – ko esam gatavi darīt šodien, lai Latvijas lauksaimniecība pastāvētu arī nākotnē?
● Kādi būs Latvijas lauki – apdzīvotas teritorijas ar lielisku infrastruktūru vai industriālie lauki ar lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām un arvien izzūdošām viensētām?
● Kā mainīsies dzīves kvalitāte pilsētās; vai labākas vides meklējumos dosimies uz laukiem?

Scenariji.lv EKSPERTI:
Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs, diskutēs par lauku attīstības iespējām un scenārijiem
Klāvs Sedlenieks, antropologs, ieskicēs patlaban laukos dzīvojošo cilvēku pašsajūtu un nākotnes vīzijas
Viesturs Celmiņš, sociologs, paudīs viedokli par pilsētu attīstību nākotnē
Roberts Ķīlis, Stratēģijas analīzes komisijas priekšsēdētājs, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors

Saziņai izmantojiet: scenariji@scenariji.lv vai Twitter: @scenarijiLV

Lauku Lapa Nr. 62 (.pdf) >>>
•LAD un ZM paziņojumiem un aktuālajiem grozījumiem normatīvajos aktos;
•mājas vīna ražošanu zemnieku saimniecībā;
•augu aizsardzības līdzekļu lietošanu;
•piena pašizmaksu un tās aprēķinu.
Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2010. gada jūnijā.● Par AKCĪZES NODOKĻA aktualitātēm lauksaimniekiem
    
Šā gada 12. maijā valdībā pieņemti MK noteikumi „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, uz kuras kultivē dzērvenes vai mellenes”, kas noteiks kārtību, kādā lauksaimnieki varēs saņemt atbrīvojumu no akcīzes nodokļa no 2010. gada 1. jūlija (līdz 1. jūlijam jāievēro vecā kārtība, kad saņemtie čeki ir jāiesniedz VID).
Šajā adresē: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176027 atradīsiet minēto MK noteikumu projektu, kas tur norādīts stāsies spēkā 2010. gada 1. jūlijā.
     MK noteikumu projektā minēts, ka, lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 2010./2011.saimnieciskajā gadā (tas ir, no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam), lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kuram piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, līdz 2010.gada 5. jūlijam. Tie, kuri līdz norādītajam termiņam iesniegumu neiesniegs, nesaņems atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.
!!! Ņemiet vērā, ka šis ir tikai noteikumu projekts un līdz stāšanās spēkā, tajā var notiks izmaiņas!

● Sākusies pieteikšanās konkursam "Sējējs 2010"

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam „Sējējs 2010”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas arī pašvaldības un lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs sešās grupās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.

Nominācijā „Lauksaimnieciskā ražošana” vērtēs liekākās augkopības un lopkopības saimniecības. Savukārt nosacīti mazākas augkopības, lopkopības un netradicionālās lauksaimniecības saimniecības vērtēs grupā „Saimniekošana laukos”. Tāpat vērtēs dalībniekus arī nominācijās „Ģimene lauku sētā” un „Lauksaimnieku kooperācija”.

Pieteikumi dalībai šajās konkursa grupās jāiesniedz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rajonu lauku attīstības birojos līdz 18. jūnijam.

Konkursa dalībniekus grupās „Lauksaimnieciskā ražošana”, „Saimniekošana laukos”, „Ģimene lauku sētā” un „Lauksaimnieku kooperācija” ZM izveidotas komisijas sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāļu pārstāvjiem šogad vērtēs tikai vienā kārtā.

Tāpat šogad vērtēs dalībniekus nominācijās „Veiksmīgais jaunais zemnieks” un „Rītdienas sējējs – mazpulks”.

Konkursa grupā “Veiksmīgais jaunais zemnieks” pieteikumi jāiesniedz biedrībā „Latvijas Jauno Zemnieku klubs”, Jelgavā, Dobeles ielā 41A līdz 18. jūnijam,

savukārt grupā “Rītdienas sējējs – mazpulks” – biedrībā „Latvijas Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 līdz 2. jūnijam.

Jau ceturto gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai nominācijai izvirza ZM un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. Pretendentus jāpiesaka līdz šā gada 31. jūlijam Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Republikas laukumā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā.

Katrā konkursa grupā noteiks tikai vienu laureātu, kurš saņems sudraba medaļu, diplomu un balvu vai subsīdiju.(šī informācija no www.llkc.lv mājaslapas)
- Konkursa nolikums (.pdf)
- Pieteikuma anketa (.pdf)Par fiktīviem darījumiem lauksaimniecībā
     Pēdējā laikā vairāki Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedri ir saņēmuši piedāvājumu uz īsu laika periodu “pārdot” lopus. Zemes īpašnieki, kam nav lauksaimniecības dzīvnieku vai arī nav pietiekams dzīvnieku skaits, ir izdomājuši jaunu fiktīvu darījumu, ko varētu nosaukt par darījumu “vēlos īrēt lopus” - zemes īpašnieki par noteiktu naudas summu vēlas pirkt dzīvniekus ar savdabīgiem nosacījumiem - dzīvnieki tiek pārdoti tikai formāli, bet faktiski tie paliek saimniecībā un to atrašanās vieta netiek mainīta.
     Acīmredzot vēlme veikt šādus fiktīvus darījumus ir izskaidrojama ar faktu, ka, lai iegūtu tiesības saņemt Eiropas Savienības vai valsts atbalstu, zemes īpašniekam uz konkrētu datumu ir jānodrošina noteikts nosacīto liellopu vienību skaits uz 1 ha. Piemēram, no š.g. 1.jūlija būs spēkā jauna sistēma, lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei par pastāvīgajām pļavām un ganībām vai aramzemē sētajiem ilggadīgajiem zālājiem, šajās platībās būs jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums, lai saņemtu atbrīvojumu.
     LOSP vēlas brīdināt un aicina dzīvnieku īpašniekus neatbalstīt šādus darījumus, jo iespējams, ka sākotnēji šāds darījums var šķist vilinošs, tomēr rezultātā var izrādīties, ka mēs paši lauksaimnieki no šiem darījumiem ciešam.

● Uzmanību - krāpnieki
     Zemkopības ministrijas rīcībā ir nonākusi informācija, ka atsevišķi cilvēki, atsaucoties uz Zemkopības ministrijas 2009.gadā veikto bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošanu, piedāvā par samaksu veikt šādu zālāju apsekošanu arī 2010.gadā.
     Informējam, ka Zemkopības ministrija 2010.gadā nav izsludinājusi iespēju pieteikties zālāju apsekošanai, lai noteiktu to atbilstību bioloģiski vērtīga zālāja kritērijiem, līdz ar to šāda informācija ir uzskatāma par nepatiesu un rīcība - par krāpniecisku.
     Lūdzam par to brīdināt lauksaimniekus!

● Biedrība "Īģes lauku partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Lauku Lapa Nr. 61 (.pdf) >>>

Iznākusi Lauku Lapa Nr. 61. Pirms 5 gadiem aprīlī tika sagatavots pirmais izdevuma „Lauku Lapa” numurs. Kopš tā laika katru mēnesi esam bijuši kopā ar jums, informējot par aktuālāko lauksaimniecībā un lauku attīstībā. Cerot uz turpmāku veiksmīgu sadarbību iznākusi 2010. gada aprīļa mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par
•20 saimniecībām, kas turpinās konkurēt par dalību projektā DEMO FARM;
•izmaiņām valsts un ES atbalsta saņemšanas nosacījumos un savstarpējās atbilstības prasībās 2010. gadā;
•LAD atbildēm uz lauksaimnieku jautājumiem;
•grozījumiem pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”;
•atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai;
•izmaiņām saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanā;
•likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanu ienākumam no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas;
•izmaiņām kases aparātu izmantošanas noteikumos;
•grozījumiem Darba likumā;
•pamatprincipiem, kas jāievēro audzējot vasarāju graudaugus;
•ziemas kviešu papildmēslošanu;
•2010. gada lauksaimniecības skaitīšanu.
Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2010. gada maijā.

13.04.2010. Staiceles Dienas aprūpes centrā Vidzemes Lauku attīstības biroja rīkotais seminārs Par ražošanas diversifikācijas iespējām Ķirbju, tomātu un ārstniecības augu audzēšana saimniecībās – ražošanas dažādošanas iespējas
Programmā:
10:00–12:3
0 Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” darbība un aktivitātes. Viss par ķirbjiem (agrotehnika, kopšana, augu aizsardzība pielietojot bioloģiskos preperātus, šķirņu izvēle, ražas vākšana, uzglabāšana). Istabas ārstniecības augu audzēšana, pielietošana.
13:00–14:30 Lauka tomātu audzēšana – sēklu sagatavošana, agrotehnika, šķirnes, mēslošana.
Lektore: Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” valdes priekšsēdētāja vietniece Sarma Zarčinska.

01.04.2010. Zemkopības ministrija - Atbalsts lauksaimniecības attīstībai 2010.gadā (.pdf)

18.03.2010. Seminārs Straupes pagasta Plācī - "Atjaunojamie energoresursi – Latvijas tautsaimniecības iespējas šodien" - Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos” (malka, šķelda, enerģētiskās kultūras, granulas, biogāze, saules un vēja enerģija, siltumsūkņi) ekonomiskais salīdzinājums un tehnoloģijas draudzīgums videi. Par salmu granulu ražošanu. Latvijas kā ekoloģiskas valsts potenciāls Eiropas Savienībā -  www.ekozeme.lv . Par ekomājas izveidi un vēja un saules enerģijas izmantošanu savā saimniecībā (vēja ģeneratori, granulu degļi, saules baterijas). Par granulu degļu izgatavošanu. Šķeldas ražošanu.

11.02.2010. Vidzemes Lauku attīstības biroja rīkotais seminārs Staiceles dienas centrā
ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku saimniecībām. Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi. Valsts subsīdijas 2010.gadam. izmaiņas nodokļu likumdošanā.

25.02.2010 Tikšanās ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem:
• Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” paredzētais atbalsts (.pdf)
• Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana (.pdf)
• 2010.gada lauksaimniecības skaitīšana (.pdf)
• Atbalsts lauksaimniecības attīstībai 2010.gadā (.pdf)
• Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana) (.pdf)

Lauku Lapa Nr. 60 (.pdf) >>>
Iznākusi marta mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par
•LAD un ZM paziņojumiem un aktuālajiem grozījumiem normatīvajos aktos;
•valsts subsīdijām 2010. gadā;
•LAD atbildēm uz lauksaimnieku jautājumiem;
•LAD projektu administrēšanu un atbalsta pretendentu biežāk pieļautajām kļūdām;
•gaļas produktu ražošanas iespējām mājas apstākļos;
•prasībām kultūraugu mēslošanas plānošanai;
•tehnisko pakalpojumu cenām Latvijā 2009. gadā;
•izmaiņām pārraudzības inventāra pārbaudes un dokumentēšanas kārtībā;
•novadu Valsts Lauku tīkla speciālistiem;
•SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” piedāvātajiem bezmaksas kursiem 2010. gada martā, aprīlī un maijā.
Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2010. gada aprīlī.

09.02.2010. Informatīvais seminārs zemniekiem Alojas dienas centrā
Rīko "Būsi vesels" vet-serviss Alojā un "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija":
Ganāmpulka atražošana, telīšu izaudzēšana, Vaislas buļļu piedāvājums.

01.02.2010. Par platību maksājumu koeficentiem
Lauku atbalsta dienests savā mājaslapā publicējis samazinājuma koeficientu Vienotajam platību maksājumam (VPM) un Papildu valsts tiešajam maksājumam (PVTM) par laukaugu platībām 2009. gadā. Atbalstu likmes par 2009. gadu arī par citiem atbalsta veidiem var apskatīties šeit: www.lad.gov.lv/index.php?d=3703

26.01.2010. No 2011.gada neieviesīs vienoto maksājumu lauksaimniecībā (.doc)

25.01.2010. Noslēgusies pieteikšanās projektā „DEMO FARM” (.doc)

21.01.2010. Seminārs Cēsīs  - 3 prezentācijas:
     Atbalsts piena lopkopībai (.pdf)
     Piens 2010 (.pdf)
     Siera ražošana mājas apstākļos (.pdf)


Lauku Lapa Nr. 59 (.pdf) >>>
Iznākusi februāra mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par
•ZM pieņemto lēmumu neieviest Vienoto maksājumu no 2011. gada;
•aktuālajām izmaiņām atbalsta saņemšanā projektu īstenotājiem;
•aktuālajiem grozījumiem normatīvajos aktos;
•pieteikšanās rezultātiem LLKC, Latvijas Dabas fonda un Igaunijas Dabas fonda kopīgi uzsāktajā projektā DEMO FARM;
•izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2010. gada 1. janvāra;
•gada ienākumu deklarācijas sastādīšanu par 2009. gadu;
•būtiskāko darba aizsardzībā;
•Valsts Lauku tīkla pasākumiem;
•pamatnosacījumiem veiksmīgai bioloģiskajai saimniekošanai;
•SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” piedāvātajiem bezmaksas kursiem 2010. gada februāra beigās.
Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2010. gada martā.

Lauku Lapa Nr. 58 (.pdf) >>>
Vēlot laimīgu un veiksmīgu Jauno 2010. gadu, iznākusi janvāra mēneša „Lauku Lapa", kurā apkopota informācija par:
•jaunākajiem Lauku atbalsta dienesta paziņojumiem un aktuālajiem grozījumiem norm. aktos;
•LAD atbildēm uz lauksaimnieku jautājumiem;
•izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2010. gada 1. janvāra;
•SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" pieredzes apmaiņas braucieniem 2010.g.
Kā parasti „Lauku Lapā" ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2010. gada februārī.

Informatīvā diena - seminārs 2010.g. 11.janvārī Vilzēnos >>>
● Aktualitātes ES projektu piesaistē un atvērtie projekti,
● Iespējamie finansēšanas risinājumi jauniem uzņēmējiem ALTUM, mikrokreditēšana u.tml.,
● Lopu atzīmēšana un uzskaite.

Biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģija 2009.–13.g. (.pdf) >>>Jaunāko un vajadzīgo informāciju varat saņemt šādās mājas lapās:

www.laukutikls.lv - Lauku tīkls (var piereģistrēties, lai saņemtu aktuālos jaunumus, novadu konsultantu koordinātes, labās prakses u.tml.)

www.llkc.lv - Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

www.lad.gov.lv - Lauku atbalsta dienests (ES projekti, subsīdijas u.tml.)

www.pvd.gov.lv - Pārtikas un veterinārais dienests (mājražotāju reģistrēšana, aktuālie jaunumi šai nozarē u.tml)

www.zm.gov.lv - Zemkopības ministrija

www.ldc.gov.lv - Latvijas datu centrs (lopu uzskaite un novērtēšana, atskaišu iesniegšana elektroniski u.tml)

Reportāžas un ziņas:


23.03.2010. „Vīksnas” – piemājas bioloģiskā saimniecība


26.02.2010. Staicelē jau sajūtamas pavasara vēsmas!


29.01.2010. Mežu atjaunošana – iespēja ko izmantojām!


30.12.2009. "Aloja-Starkelsen" – ne tikai cietes ražotājs, bet arī dažādu garšvielu "burvis"


02.12.2009. Piemājas saimniecība "Lielkalni" - tūrisma objektsLauku attīstības speciālistes DARBA PIENĀKUMI:

1.Palīdzēt jebkuram lauku iedzīvotājam (z/s īpašniekiem, mazajiem komersantiem, SIA, pašnodarbinātajiem, biedrībām u.c.) aizpildīt statistikas pārskatus, bloku kartes u.tml.;
2. Sniegt konsultācijas par aktualitātēm ES un citos fondos iegūstamajiem līdzekļiem;
3. Sniegt konsultācijas grāmatvedības atskaišu aizpildīšanā;
4. Rīkot iedzīvotājiem informatīvās dienas vai seminārus par aktuālām tēmām. 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________