ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA ->  Dienas centrs
 

ALOJAS
DIENAS
CENTRS


Rīgas iela 4, Aloja,
Alojas novads, LV–4064

Tālr.: 64024063
Mob.: 26412880
e–pasts: alojadc@inbox.lv

Dienas centra darba laiks:
Darba dienās  10:00-13:00 un 14:00-19:00;
Sestdien, svētdien  brīvdienas.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās: 14:00-19:00.

Spodrības diena - katra mēneša pirmā piektdiena.

Dienas centra darbinieki:

Guna KRŪMIŅA – Dienas centra vadītāja

Tehniskais personāls:
Skaidrīte TINKUSE - sētniece
Guna KRŪMIŅA – apkopēja

Pārskats par darbu 2009.g.

Pārskats par darbu 2008.g.
Pārskats par darbu 2007.g.

     Alojas dienas centrs ir Alojas pilsētas pašvaldības dibināta, sociālā dienesta struktūrvienība, kura sniedz sociālo atbalstu, brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošina ar telpām sabiedriskās organizācijas.
     Dienas centrs ir vieta jeb telpa, kur Alojas bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie var pavadīt savu brīvo laiku draugu lokā vai vadītāja uzraudzībā. Centra mērķis ir radīt iedzīvotājiem iespēju pulcēties vienkopus, kopīgi plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu, gūt viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju.

Dienas centra uzdevumi:
- radīt pulcēšanās vietas Alojas iedzīvotājiem attīstību sekmējošu pasākumu īstenošanai,
- nodrošināt nepieciešamos līdzekļus iedzīvotāju pašiniciatīvas attīstīšanai un īstenošanai,
- sekmēt darbu ar jaunatni, veicot izglītojošu un audzinošu darbību harmoniskas personības veidošanā, ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu,
- veicināt sadarbību ar izglītības un kultūras iestādēm, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām.Pasākumi


19.05.2011. Alojas Dienas centrā pēcpusdiena jauniešiem

25.03.2011.
Alojas Dienas centrā galda spēļu sacensības jauniešiem

01.06.2008.

Alojas dienas centram gada jubileja


17.04.2008.

Nodibināta jauna NVO - biedrība Alojas radošais klubs "Liepale"


10.02.2008.

„Ja grib... ir ko darīt!”


01.11.2007.
"Alojas novada attīstība" biedri un brīvprātīgie iekārtoja biedrības telpu Alojā Rīgas ielā 4


29.06.2007.
Latvijas Sarkanā Krusta Alojas nodaļai sava telpa


01.06.2007.
Alojā atklāts Dienas centrs - te ikviens var pavadīt brīvo laiku

Alojas pilsētas pašvaldības (Sociālā dienesta struktūrvienības)
Dienas centra nolikums
APSTIPRINĀTS Alojas pilsētas domes sēdē 04.2007.

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.Alojas pilsētas Dienas centrs (turpmāk tekstā – CENTRS) ir Alojas pilsētas pašvaldības dibināta struktūrvienība, sociālā dienesta struktūrvienība, kura sniedz sociālo atbalstu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bezmaksas sociālos pakalpojumus un nodrošina ar telpām sabiedriskās organizācijas ar mērķi, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, risināt problēmas un saglabāt viņiem tik ierasto vidi, veidot sociālo atbalsta tīklu.

1.2.CENTRS darbojas Alojas pilsētas ar lauku teritoriju domes sociālā dienesta funkcionālā pakļautībā.
1.3.CENTRA adrese – Rīgas ielā 4, Alojā.
1.4.CENTRS savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, Alojas pilsētas domes lēmumus, centra nolikumu, un iekšējās kārtības noteikumus.
1.5.CENTRU izveido, reorganizē vai likvidē Alojas pilsētas dome.

2.CENTRA uzdevumi

2.1.CENTRA galvenais uzdevums ir veidot sadarbību starp mērķa grupām, bērniem un jauniešiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, bezdarbniekiem, iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātes, iesaistīt interesantus dienas centra aktivitātēs un plānot pasākumus.

2.2.Veikt CENTRA apmeklētāju aptauju:  anketēšanu un intervēšanu, ar mērķi pilnveidot centra darbu.

2.3.Informēt sabiedrību par CENTRA darbību un sniegtajiem pakalpojumiem ar vietējās avīzes un mājas lapas starpniecību.

2.4.Organizēt izglītojošus un izklaides pasākumus CENTRA apmeklētājiem un klientiem.

2.5.Nodrošināt CENTRA apmeklētājus ar iespēju lasīt avīzes un žurnālus.

2.6.Veidot jaunus interešu klubus, organizācijas un organizēt pašpalīdzības  grupas cilvēkiem ar līdzīgām problēmām.

3.CENTRA darba organizācija

3.1.CENTRS ir atvērts:

otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no 1000 - 1800,

trešdienās, piektdienās no 1400 - 2200,

Brīvdienas: pirmdienas, svētdienas.

3.2.CENTRA apmeklētāji ir Alojas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji, t.sk.:

3.2.1.bērni (7-18), bērni no trūcīgām ģimenēm, no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, bērni un jaunieši, kuri neapmeklē skolu, bērni un jaunieši, kuri klaiņo, ubago vai veic citas darbības, kas var novest pie noziedzīgas rīcības un citām sociālām problēmām;

3.2.2.pensionāri;

3.2.3.cilvēki ar invaliditāti;

3.2.4.bezdarbnieki;

3.2.5.iedzīvotāji, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.

3.3.CENTRA struktūru un darbinieku skaitu nosaka pašvaldības dome.

4.CENTRA finansēšanas kārtība

CENTRA finansēšanas avoti:

4.1.Pašvaldības budžeta līdzekļi, saskaņā ar gadskārtējo pašvaldības budžetu.

4.2.Papildu finanšu līdzekļi, ko iestāde var saņemt no fizisko un juridisko personu ziedojumiem un dāvinājuma veidā.

5.CENTRA vadība

5.1.CENTRU vada iestādes vadītājs.

5.2.CENTRA vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Alojas pilsētas ar lauku teritoriju dome, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu.

5.3.CENTRA vadītāja pienākumi:

5.3.1.Izstrādāt CENTRA darbību reglamentējošus dokumentus (CENTRA nolikumu, iekšējos kārtības noteikumus, darbinieka pienākumus) un nodrošināt to izpildi.

5.3.2.Nodrošināt un organizēt CENTRA darbību atbilstoši LR likumiem, normatīvajiem aktiem, nolikumam, pilsētas domes lēmumiem un iekšējās kārtības noteikumiem.

5.3.3.Organizēt CENTRA saimniecisko darbību, atbildēt par finansu un materiālo līdzekļu mērķtiecīgu un racionālu izmantošanu un materiālo vērtību saglabāšanu.

5.3.4. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par klientu.

5.3.5. Paaugstināt savu kvalifikāciju.

5.4.CENTRA vadītāja tiesības:

5.4.1. Iepazīties ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju un dokumentiem, kas nepieciešami pienākumu veikšanai.

5.4.2. Saņemt informāciju no valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, lai palīdzētu klientam atrisināt viņa problēmas.

5.4.3. Pārstāvēt CENTRU citās institūcijās, saņemot pilnvarojumu.

6.Apmeklētāju tiesības un pienākumi

6.1.Apmeklētājam ir tiesības:

6.1.1.Saskaņojot ar CENTRA vadītāju, izmantot CENTRA esošos materiālus, inventāru un tehniskos līdzekļus (datortehniku, televizoru, mūzikas centru).

6.1.2.Atklāti paust savu argumentētu viedokli un palīdzēt ar padomu CENTRA darbības pilnveidošanai.

6.1.3.Ierosināt CENTRA iekšējās kārtības noteikumu izmaiņas un papildinājumus.

6.1.4.Piedalīties CENTRA rīkotajās aktivitātēs – nodarbībās, pasākumos.

6.2.Apmeklētāja pienākumi:

6.2.1.Ievērot CENTRA nolikumu, iekšējos kārtības noteikumus un datoru lietošanas noteikumus.

6.2.2.Piedalīties CENTRA rīkotajos sabiedriskajos un sociālās palīdzības darbos.

6.2.3.Uzturēšanās laikā CENTRĀ, t.sk. nodarbību, kultūras, sporta pasākumu laikā, stingri ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas.

6.2.4.Atbildēt par CENTRAM piederošo telpu un inventāra uzturēšanu kārtībā un to tīrību, par savas darba vietas sakārtošanu pēc nodarbību beigām.

6.2.5.Ievērot sanitāros, personīgās higiēnas un ugunsdrošības noteikumus.

6.2.6.Ar cieņu izturēties pret citiem CENTRA apmeklētājiem, personālu un viesiem.

6.2.7.Atbildēt par CENTRAM piederošo materiālo vērtību, citu apmeklētāju piederošo mantu un inventāra saudzēšanu.

6.2.8.Atlīdzināt tīši nodarītos materiālos zaudējumus.

6.3.Apmeklētājam ir aizliegts:

6.3.1.Bez vajadzības uzturēties kāpņu telpā.

6.3.2.Smēķēt, lietot alkoholu u.c. narkotiskas vielas, kā arī atrasties šo vielu iespaidā.

6.3.3.Atsavināt citiem piederošās mantas.

6.3.4.Spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu (azartspēles).

6.3.5.Lietot necenzētus vārdus.

6.3.6.Piegružot CENTRA telpas un apkārtni.

6.3.7.Skatīties erotiska un vardarbīga rakstura filmas.

6.3.8.Ienest viegli uzliesmojošus un asus priekšmetus.

6.3.9.Fiziski un morāli iespaidot pārējos apmeklētājus.

     Alojas pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs A. Koļesņikovs
     „Dienas centra” vadītāja L. ČečiņaAlojas pilsētas pašvaldības (Sociālā dienesta struktūrvienības)
Dienas centra iekšējās kārtības noteikumi
APSTIPRINĀTS Alojas pilsētas domes sēdē 04.2007.

I. Vispārīgie noteikumi.

1. Noteikumi nosaka Dienas centra apmeklētāju uzvedību un rīcību Dienas centrā un tās rīkotajos pasākumos.

2. Noteikumu ievērošana ir obligāta Dienas centra apmeklētājiem, darbiniekiem un citām personām, kuras ierodas Dienas centrā.

II. Apmeklētāju pienākumi.

3. Ienākot Dienas centrā rūpīgi notīrīt ielas apavus.

4. Ierodoties Dienas centrā piereģistrēties pie dežuranta.

5. Ievērot telpās tīrību un kārtību, piedalīties telpu un, ja nepieciešams arī apkārtnes sakopšanā.

6. Saudzīgi izturēties pret inventāru.

7. Atstājot Dienas centru, apmeklētājiem jāatstāj kārtībā izmantotais inventārs un koplietošanas telpas.

8. Atlīdzināt tīši nodarītos materiālos zaudējumus.

III. Apmeklētāju tiesības.

9. Izmantot Dienas centra piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas.

10. Draudzēties un sadarboties.

11. Izteikt savu viedokli un uzskatus atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām ētikas un morāles normām.

12. Saņemt psihologa, sociālā darbinieka un speciālistu konsultācijas.

IV. Apmeklētājiem ir aizliegts.

13. Smēķēt, lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas.

14. Telpās ienest ieročus, apreibinošas vielas, alkoholiskos dzērienus, kā arī jebkādu stikla taru.

15. Apmeklēt Dienas centru alkoholisko dzērienu un citu apreibinošu vielu reibumā.

16. Fiziski un morāli aizskart citus.

17. Bez vajadzības uzturēties kāpņu telpā.

18. Skatīties erotiska un vardarbīga rakstura filmas.

V. Apmeklētāju atbildība.

19. Par ļaunprātīgu inventāra un telpu bojāšanu ir atbildīgi apmeklētāji (par nepilngadīgiem atbild vecāki) - maksā par nodarītajiem zaudējumiem t.i., labprātīgi atlīdzina nodarītos zaudējumus, jeb atlīdzību piedzen tiesas ceļā.

20. Par atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu apmeklētājam uz laiku, vai vispār, tiek liegts apmeklēt Dienas centru.

VI. Citi noteikumi.

21. Apmeklētājiem centra telpas ir jāatstāj 5 minūtes pirms Dienas centra darba laika beigām.

     Alojas pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs A. Koļesņikovs
     „Dienas centra” vadītāja L. Čečiņa

Alojas dienas centra datoru izmantošanas noteikumi

1. Datoru pakalpojumi pieejami dienas centra darba laikā.

2. Datora lietotājs piereģistrējas reģistrācijas grāmatā, norādot programmu, kuru vēlēsies izmantot un laiku.

3. Datora standarta programmatūras un interneta lietošana ir bez maksas.

4. Datora lietošanas laiks 1 personai ir 20 minūtes. Ja datoru nevēlas izmantot citi apmeklētāji, lietošanas laiku pagarina.

5. Nākošreiz uz datora lietošanu var pierakstīties tikai tad, kad pirmās 20 minūtes pie datora ir pavadītas, piereģistrējoties reģistrācijas grāmatā rindas galā.

6. Ja piereģistrētā persona nokavē savu laiku, tad tiesības izmantot datoru pāriet pie nākošās personas, kas pierakstījusies rindā.

7. Pie datora vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 2 lietotāji.

8. Lietotājiem atļauts saglabāt datnes (failus) cietajā diskā. Dienas centrs neatbild par saglabāto datņu drošību. Gadījumā, ja saglabātās datnes vairs nav vajadzīgas, lietotājam tās ir jādzēš.

9. Strādājot ar teksta redaktoru, lūdzam savlaicīgi veikt datu saglabāšanu.

10. Tehnisku bojājumu gadījumā, kā arī lai veiktu datora programmatūras uzlabojumus, dienas centra vadītājai ir tiesības pārtraukt lietotāja darbu jebkurā brīdī.

11. Beidzot darbu kārtīgi jāaizver programmas, ar kurām tika strādāts.

12. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāju izraisīts bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

LIETOTĀJAM AIZLIEGTS

1. Aiztikt elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.), aizliegts pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datora iekārtu.

2. Aizliegts mainīt datora parametrus, loga izkārtojumu un formu, pamatvirsmu, konfigurāciju un programmatūru.

3. Nedrīkst strādāt virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām rokām, kā arī strādājot lietot pārtikas produktus.

4. Ierakstīt disketē, diskā vai Flash atmiņā atļauts tikai saskaņojot ar dienas centra vadītāju.

5. Nenovietojiet uz galda pārtikas produktus. Pie datora neēdiet un nedzeriet – dzērieni var nejauši izlīt uz datora klaviatūras, ēdiena daļiņas var iekrist klaviatūrā un to sabojāt.

6. Aizliegts apmeklēt neētiska satura interneta adreses, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskā vietā.

7. Aizliegts patvaļīgi bez atļaujas ielādēt un dzēst spēles, programmas un citus failus.

8. Aizliegts atdot citam savu datora izmantošanas laiku.

9. Sakarā ar vīrusa draudiem, lūdzam neatvērt nezināmus e-pasta sūtījumus.

Lietotājs zaudē tiesības 3 mēnešus izmantot dienas centra datorus, ja tiek pārkāpti šie datoru izmantošanas noteikumi.
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________