ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas kultūras nams
 

ALOJAS
KULTŪRAS
NAMS

Jūras iela 13, Aloja,
Alojas novads, LV–4064

tel.: 64031135, 29335600, fakss: 64023925
e-pasts: alojaskulturasnams@inbox.lv

 

Par mumsKontakti   |  Tautas mākslas kolektīvi
Pakalpojumi
  |  Pārskats par darbu 

Alojas kultūras nama sniegto pakalpojumu maksa

Alojas novada domes 2010. gada 17. marta lēmums Nr. 105, protokols Nr. 3.

N.p.k. Pakalpojums Izcenojums bez PVN
1. Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma nekomerciāliem pasākumiem: semināriem, sapulcēm, prezentācijām, bēru mielastiem. 1 Ls /st.
2. Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm. 20 % no pasākuma ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 5 Ls/st.
3. Lielās zāles (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) noma komerciāliem pasākumiem: vieskoncertiem, viesizrādēm bērnu auditorijai. 5 % no pasākuma ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 2 Ls/st.
4. Lielā zāle (ieskaitot foajē, garderobi, labierīcības) privātām vajadzībām 5 Ls /st.
5. Foajē noma tirdzniecībai ar dažādām precēm Ls 5,00
6. Telpu noma valsts iestādēm pakalpojumu sniegšanai Alojas iedzīvotājiem BEZ MAKSAS
7. Pilna skaņu aparatūras komplekta noma 10 Ls /st.

Alojas novada domes 2010. gada 17. marta lēmums Nr. 105, protokols Nr. 3.

NOTEIKUMI

par Alojas novada kultūras namu un tautas namu telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu

Izdoti Saskaņā ar LR Civillikuma 876.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14)punkta b) apakšpunktu un likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.panta 1.daļu,5.pantu

1. Noteikumi attiecināmi uz Alojas novada pašvaldības kultūras/tautas namiem un paredz kārtību, kādā tiek iznomātas to neapdzīvojamas telpas, tālāk tekstā „Telpas”.

2. Telpu nomnieki var būt fiziskas un juridiskas personas.

3. Personas, kuras vēlas nomāt pašvaldības kultūras/tautas namu Telpas, iesniedz iesniegumu novada pašvaldībā.

4. Telpu lietošanas pamats ir nomas līgums, kas noslēgts, pamatojoties uz novada domes lēmumu.

5. Maksa par Telpu nomu tiek noteikta saskaņā ar novada domes sēdē apstiprinātiem izcenojumiem, atkarībā no Telpu izmantošanas mērķiem un izmantošanas veidiem.

6. Par nomas maksas izmaiņām jāpaziņo nomniekam ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.

7. Nomniekam jālieto iznomātā telpa mērķiem, kādiem tā iznomāta, ievērojot citu fizisko un juridisko personu tiesības.

8. Šie noteikumi neattiecas uz Alojas novada domes finansētām iestādēm.

9. Atvieglojumi un atlaides:

9.1. Alojas novada pašvaldības teritorijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām, kurām nav noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nedzīvojamo telpu nomas maksai atlaide ir 90% apmērā no aprēķinātās nomas maksas, kas ir pamatota ar materiālo un nemateriālo ieguldījumu pašvaldības iedzīvotāju labā, un kas ir noteikta savstarpēji noslēgtajā nomas līgumā.

9.2. Alojas novada pašvaldības teritorijā reģistrētām nevalstiskajām organizācijām, kurām ir noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nedzīvojamo telpu noma noteikta bez maksas.

Noteikumiem pievienoti:
Pielikumi - nomas maksas izcenojumi Alojas novada kultūras/tautas namos.


 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________