ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

ALOJA -> Alojas pilsētas bibliotēka
 
ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

ALOJAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTS ar Alojas pilsētas domes
2008. gada 15.oktobra lēmumu Nr.206 (protokols Nr.9 8#)Vispārējie noteikumi

Šie noteikumi nosaka Alojas pilsētas bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība

Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu un norādītu dzīvesvietu.

Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē pēc viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida galvojuma.

Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina savu apņemšanos tos ievērot.

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta bibliotēkas lietotāja karte.

Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo bibliotēkai, uzrādot attiecīgās izmaiņas apstiprinošu dokumentu.Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

Bibliotēkas bezmaksas pamatpakalpojumi ir šādi:

bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk., datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas

lietotāja kartes izsniegšana, iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai un vietas bibliotēkas lasītavā;

lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;

bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1. Pielikumā.

Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Alojas pilsētas dome. Maksas pakalpojumu veidi un to cenas norādītas šo noteikumu 2. Pielikumā.

Maksu par saņemtajiem maksas pakalpojumiem veic pašvaldības kasē, saņemot darījuma apliecinošu dokumentu (kases čeks).

Bibliotēkā saņemtie iespieddarbi lietotājam jānodod līdz noteiktam termiņam.

Iespieddarbu maksimālais lietošanas termiņš ir 1 mēnesis. To iespējams

pagarināt, ja saņemtos iespieddarbus nepieprasa citi lietotāji.

Ja lietotājs termiņu nepagarina, neatsaucas uz bibliotekāra mutiska vai telefoniska atgādinājuma, ir parādnieks bibliotēkā 3 mēnešus un vairāk, turpmākai bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai tiek uz laiku piemēroti ierobežojumi (nesaņemot jaunākos iespieddarbus, saņemot tikai 1 iespieddarbu vienā apmeklējuma reizē).

Lietotājam uz māju izsniegto iespieddarbu lietošanas termiņi ir šādi:

iespieddarbiem, ko izsniedz pieaugušajiem – 2 nedēļas;

iespieddarbiem, ko izsniedz bērniem – 10 dienas;

iepriekšējo numuru žurnāliem, ko izsniedz pieaugušajiem – 1 nedēļa;

iepriekšējo numuru žurnāliem, ko izsniedz bērniem – 5 dienas;

laikrakstiem (izņemot 3 jaunākos), ko izsniedz pieaugušajiem un bērniem - 2 dienas.

Lietotājam vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē uz mājām izsniedzamo iespieddarbu skaits:

pieaugušajiem - līdz 5 iespieddarbiem;

pieaugušajiem un skolēniem (sākot no 7. klases) – līdz 4 žurnāliem;

bērniem (1. – 6. klases skolēniem) 1 grāmata – 1. klasē; 2 grāmatas – 2. klasē; 3 grāmatas – 3.klasē; 4 grāmatas – 4.klasē; līdz 5 grāmatām – sākot no 5.klases;

žurnāls vai 1 laikraksts – 1. - 4.klasēm; 2 žurnāli vai 2 laikraksti – 5. - 6. klasēm;

bibliotēkā tiek noteiktas jauno grāmatu dienas 6 reizes gadā ar iespēju lietotājiem iepazīties ar jaunieguvumiem;

pieaugušajiem jaunākās grāmatas izsniedz līdz 5 eksemplāriem vienā apmeklējuma reizē;

bērniem jaunākās grāmatas izsniedz – 1 eksemplāru vienā apmeklējuma reizē.

Par saņemtajiem iespieddarbiem lietotājs parakstās formulārā. Bērni formulārā parakstās sākot no 5.klases. Saņemot tos no lietotāja atpakaļ, bibliotekārs lietotāja klātbūtnē parakstās par iespieddarbu saņemšanu.

Lietotājs nedrīkst izņemt no bibliotēkas katalogiem un kartotēkām kartītes, bojāt bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus bibliotēkai.

Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus lietotājiem uz māju neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai bibliotēkas lasītavā.Bibliotēkas lietotāja tiesības

Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto bibliotēkas lietotāju pamattiesību ievērošanu:

bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus;

bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumos;

Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt bibliotēkas vadītājam.

Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.

Bibliotēkas lietotāja pienākumi

Ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus.

Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas iespieddarbus un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram.

Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

Saņemtos iespieddarbus un citus dokumentus nodot bibliotēkā norādītajā termiņā.

Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas iespieddarbus lietotājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem iespieddarbiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajām cenām.

Jebkurai personai, kas atrodas bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējoši pārējiem lietotājiem, jāierobežo līdz minimumam.

Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no bibliotēkas telpām.APSTIPRINĀTS ar Alojas pilsētas domes
2008. gada 15.oktobra lēmumu Nr.206 (protokols Nr.9 8#)

1. Pielikums

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Alojas pilsētas bibliotēkā.

Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus bibliotēkā.

Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.

Datora lietotāji reģistrējas datorlietotāju reģistrācijas žurnālā, kur parakstās par šo noteikumu ievērošanu.

Datora lietotājam pastāvīgi jāreģistrējas pie konkrētā datora, ar kuru tas strādā, norādot darba sākšanas un beigšanas laiku.

Lietotāji bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku.

Lai izmantotu bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.

Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi:

neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);

neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;

konstatējot bojājumus vai datora darbības traucējumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt bibliotēkas darbinieku;

nestrādāt ar bojātu aparatūru.

Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie bibliotēkas darbinieka..

Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

Lietotājiem aizliegts:

ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi;

lejupielādēt datorspēles;

apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

Izmantojot personīgos datorus vai datu nesējus (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to bibliotēkas darbinieku.

Izdrukas lietotājs drīkst veikt saskaņojot to ar bibliotēkas darbinieku.

Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.

Lietotāji, kuri neievēro šos noteikumus, var saņemt bibliotēkas vadītāja rakstisku aizliegumu izmantot datorus uz laiku līdz 6 mēnešiem.


Maksas pakalpojumu cenas


 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________