ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads - Brīvzemnieku pagasts
Puikules tautas nams
 


Par mums
Pasākumi
Tautas mākslas kolektīvi
Pakalpojumi
Pārskats par darbu
Puikules tautas nams
Brīvzemnieku pag. pārvalde,
Puikule, Alojas nov., LV-4063

tālr. pagasta pārvaldē: 29164376
fakss: 64031002
e-pasts: kamenes@inbox.lv

Tautas nama vadītāja Maija MARTINOVA, t. 26590156
Ziņas un fotoreportāžas


 

05.11.2011. Sidrabiņa lietiņš lija jeb „Kolorīts” Slovākijā

05.06.2011. „Kolorīts” pieskandināja Kurzemes baznīcas

04.04.2010. Lieldienas Brīvzemnieku pagastā

05.02.2010. Iedzīvotāju sapulce Brīvzemnieku pagastāPar mums

Misija

„Mēs esam Puikules tautas nams, kurš attīsta, izglīto un organizē sabiedrības kultūras dzīvi pagastā. Saglabājot vēstures un kultūras mantojumu, tautas mākslas tradīcijas, radot un piedāvājot mūsdienīgu kultūras produktu un pakalpojumu visa vecuma un sociālo slāņu auditorijai.”

Darbība

Tautas nams koordinē kultūras norišu kalendāru pagastā.
Sadarbojas ar pārējām Alojas novada kultūras iestādēm.
Organizē un vada pašdarbības kolektīvu darbu.
Saglabā kultūras vērtības un nodrošina to popularizēšanu, pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Tautas nama darbinieki

Direktore – Maija MARTINOVA, 1.līmeņa augstākā izglītība kultūras menedžera un svētku režisora specialitātē

Vokālā ansambļa „ Kolorīts” vadītāja - Inguna RIJNIECE, augstākā izglītība - kordiriģents.

Deju kolektīva vadītāja - Sarmīte FREIMANE, maģistra grāds pedagoģijā, vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā.

Dramatiskā kolektīva vadītāja - Digna VIRKSTENE, augstākā izglītība pedagoģijā, kursi teātra režijā.

Pirmsskolas vecuma ansambļa vadītāja - Kristīne FREIMANE, bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā.

Senioru ansambļa vadītāja - Māra MEINARDA, augstākā izglītība pedagoģijā, mūzikas skola.Pasākumi

Puikules tautas nama darba plāns 2010. gadam.

Aprīlis

24.aprīlī 10:00 pie Puikules tautas nama
Lieldienu jampadracis ar olu ripināšanu, meklēšanu, šūpošanos un tikšanos ar nerātno velnēnu.

24.aprīlī 13:00 Ozolmuižā pie stadiona
Lieldienu pasākums- koncerts,olu ripināšana, šūpošanās.

29.aprīlī 19:00 Puikules tautas namā
Vokālā ansambļa "Kolorīts" 20 gadu jubilejas koncerts.

30.aprīlī 22:00 Puikules tautas namā
grupa "Tranzīts".

Maijs

1.maijā 16:00 Puikules tautas namā
Latviešu mākslas filma „Dancis pa trim”.

4.maijā 18:00 Puikules tautas namā
Drāmas kolektīva pirmizrāde A.Banka „Žņaudzavas zelts”.

7.maijā plkst.16:00 Puikules tautas namā
Latviešu mākslas filma „Seržanta Lapiņa atgriešanās”.

08.05. Mātes dienas koncerts

Jūnijs
21.06. Jāņu dienas pasākums Ozolmuižā
23.06. Jāņu dienas pasākums Puikulē

Jūlijs
17.07. „Dziesma Tev un Man”
24.07. Novada vasaras sporta spēles - Ozolmuižā

Augusts
31.08. Pasākums skolas vecuma bērniem. Diskotēka.

Septembris
10.09. Dzejas dienu pasākums

Oktobris
3.10. Skolotāju dienas pasākums

Novembris
11.11. Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis
17.11. Valsts svētku pasākums

Decembris
19.12. Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem
23.12. Ziemassvētku pasākums pensionāriem
31.12. Jaungada balleTautas mākslas kolektīvi

  • Sieviešu vokālais ansamblis ”Kolorīts”- vadītāja Inguna Rijniece
  • Pirmskolas vecuma bērnu ansamblis - vadītāja Kristīne Freimane
  • Senioru vokālais ansamblis - vadītāja Māra Meinarda
  • Drāmas kolektīvs - vadītāja Digna Virkstene
  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Dālderi”- vadītāja Sarmīte Freimane
  • Veselības grupa (maksas) – vadītāja Anita Ķikute

Kolektīvu darba grafiks

Kolektīvs

Vadītāja

Dalībnieku skaits

Mēģinājuma
diena

Laiks

Vieta

Vokālais ansamblis “Kolorīts”

I. Rijniece

9

Otrdiena

18.00-20.00

Puikules skola-mūzikas klase

Drāmas kolektīvs

D. Virkstene

8

Trešdiena

18.00-20.00

Tautas nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs

S. Freimane

16

Piektdiena

19.00-21.00

Ozolmuižas sk. zāle

Pirmskolas vecuma ansamblis

K. Freimane

15

Sestdiena

10.00-12.00

Ozolmuižas sk. zāle

Senioru ansamblis

M. Meinarda

8

Piektdiena

17.00-19.00

Ozolmuižas sk. zāle

Veselības grupa
(maksas)

A. Ķikute

10

Trešdiena

15.30-16.40

Puikules sk. zāle


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dālderi" un vokālais ansamblis "Kolorīts"  pēc Dziesmu svētku gājiena Rīgā


Pirmskolas vecuma bērnu ansamblis - Ziemassvētku pasākumā tautas namā


Vokālais ansamblis "Kolorīts" 2. vokālo ansambļu salidojumā Vaidavā

Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās skatēs 2010. gadā

17. aprīlī - vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dālderi” piedalīsies novadu deju kolektīvu skatē.

27. martā – drāmas kolektīvu skate Limbažos

20. februārī - vokālais ansamblis „Kolorīts” piedalījās novadu ansambļu skatē Pālē, ieguva 1. pakāpes diplomu.

Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās skatēs un festivālos 2009. gadā

Rajona drāmas kolektīvu skatē

Tautas nama dramatiskais kolektīvs veiksmīgi izrādīja lugu „Nekas nav noticis”, saņemot 3. pakāpes atzinības rakstu un novērtējumu „ Veiksmīgākais mūsdienu tēmas atspoguļojums izrādē”. A. Štrauss un Z. Jirgensone saņēma atzinības rakstus par lomu atveidojumu.

Rajona vokālo ansambļu skatē

Vokālais ansamblis “Kolorīts” ieguva – 1. pakāpes diplomu.

Starptautiskā Garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani” Daugavpilī, “Kolorīts” ieguva 2. pakāpes diplomu.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dālderi” rajona skatē ieguva 2. pakāpes diplomu.Pakalpojumi

Puikules tautas nama sniegto pakalpojumu izcenojums
(apstiprināts Alojas novada domes sēdē 17.02.2010. Lēmums Nr. 78, protokols Nr. 2, 15.§)

N.p.k.

Pakalpojums.

Izcenojums ar PVN.

1.

Tautas nama telpu noma nekomerciāliem pasākumiem: sapulcēm, semināriem, prezentācijām.

2 Ls/st.

2.

Telpu noma komerciāliem pasākumiem: koncertiem, izrādēm.

10% no pasākuma ieņēmumiem.

3.

Telpu noma komerciāliem pasākumiem bērniem: koncerti, izrādes.

10% no pasākuma ieņēmumiem.

4.

Telpu noma privātiem pasākumiem.

3 Ls/st.

5.

Telpu noma pagasta iestāžu pasākumiem.

Bez maksas.

6.

Telpu noma pagasta sabiedriskajām organizācijām.

Bez maksas.

7.

Telpu noma tirdzniecībai.

1 Ls/st.


Puikules tautas nama zālePuikules tautas nama Darba pārskats
2009.gads

Darbinieki

2009. gadā Puikules tautas namā strādāja 8 darbinieki, tajā skaitā:
   1 administrācijas darbinieks- direktore;
   6 pulciņu vadītāji;
   3 vokālo ansambļu vadītājas;
   1 deju kolektīva vadītāja;
   1 dramatiskā kolektīva vadītāja;
   1 pirmskolas vecuma bērnu ansambļa vadītāja;
   1 tehniskais darbinieks (kurinātājs);
   1 apkopēja (darbu amatu apvienošanas kārtībā veic direktore).

Speciālistu izglītība

Direktore - augstākā izglītība kultūras menedžera un svētku režisora specialitātē;
Vokālā ansambļa vadītāja -1 augstākā izglītība- kordiriģents, 1 augstākā izglītība pedagoģijā;
Deju kolektīva vadītāja - augstākā izglītība pedagoģijā, vidējā profesionālā izglītība horeogrāfijā;
Dramatiskā kolektīva vadītāja - augstākā izglītība pedagoģijā, kursi teātra režijā;
Skolas vecuma bērnu ansambļa vadītāja - augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā;
Pirmskolas vecuma ansambļa vadītāja - augstākā izglītība mūzikas pedagoģijā;
Senioru ansambļa vadītāja - augstākā izglītība pedagoģijā.

Darbinieku atalgojums

Darbinieki

Kopā
(Ls)

No pašvaldības budžeta

Valsts
mērķdotācijas

direktore

4320

4320

0

speciālisti

6745

5155

1590

Tehniskie darbinieki, ārštata darb.

1760

1760

0

Pavisam

12825

11235

1590

Nozīmīgākie notikumi 2009. gadā

2009. gada rudenī Tautas nama dramatiskais kolektīvs piedalījās Starptautiskā teātru festivālā Limbažos. Kolektīvam bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, vērot kā strādā un kādas izrādes ir Latvijas un ārzemju kolektīviem. Tautas nama drāmas kolektīva apspēlētā tēma „Telefona grāmata” tika ļoti atzinīgi novērtēta.

Vasarā Ozolmuižā notika pagasta sporta svētki. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem sporta svētkos piedalījās ļoti daudz pagasta iedzīvotāju un viesu.

Pagastā tika atzīmēti valsts un tradīciju svētki. Notika koncerti, teātra izrādes.

Ansamblim „Kolorīts” bija vairāki nozīmīgi koncerti - Daugavpilī, Straupes baznīcā – Holandes sievu delegācijai, Rīgā - Latvijas sievu konferencē.

Aktīvu dalību visa gada laikā, organizējot kultūras dzīvi pagastā, sniedza LSK “Naktsvijoles” un pensionāru biedrība “Vecie ozoli”.

Vasarā tautas namā tika veikts remonts - nomainīts jumts, logi, durvis, veikts kosmētiskais remonts telpās.

Piedalīšanās skatēs un festivālos

v Rajona drāmas kolektīvu skatē - Tautas nama dramatiskais kolektīvs veiksmīgi izrādīja lugu „Nekas nav noticis”, saņemot 3. pakāpes atzinības rakstu un novērtējumu „Veiksmīgākais mūsdienu tēmas atspoguļojums izrāde”. A. Štrauss un Z. Jirgensone saņēma atzinības rakstus par lomu atveidojumu.

v Rajona vokālo ansambļu skatē vokālais ansamblis “ Kolorīts” ieguva –1. pakāpes diplomu.

v Starptautiskā Garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani” Daugavpilī, “Kolorīts” ieguva 2.pakāpes diplomu.

v Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dālderi” rajona skatē ieguva 2. pakāpes diplomu.

Finansu līdzekļu piesaiste

LR Kultūras ministrija piešķīra mērķdotācijas tautas mākslas kolektīvu vadītāju algām - Ls 1590.00

Tautas mākslas kolektīvi

N.p.k.

Kol. nosauk.

Dalībn. vecums

Dalībn. skaits. Vadītājs.

Koncertdarbība.

pagastā citur kopā
1. Drāmas kolektīvs Pieaug. 8 D.Virkstene 3 5 8
2. Vokālais ansamblis “Kolorīts” Pieaug. 9 I. Rijniece. 6 5 11
3. Senioru dāmu ansamblis Seniores 6 M. Meinarda 4 3 7
4. Skolas vecuma bērnu ansamblis Skoln. 6 M. Gaugere 1 - 1
5. Deju kolektīvs ” Dālderi” Vid. paaudze 16 S. Freimane. 5 3 8
6. Pirmskolas vecuma ansamblis Pirmsk. bērni 15 K. Freimane 5 - 5
7. Veselības grupa
(maksas)
Pieaug. 10 A. Ķikute - - -
Kopā 70

Mācības, semināri, pieredzes apmaiņa

M. Martinova - 21.01. apmeklēja semināru Cēsīs, 25.02. semināru Limbažos, 26.03. semināru Limbažos, 8.04. konferenci Sēļos, 7.05. kultūras darbinieku tikšanos Alojā, 15.10. kultūras darbinieku tikšanos Pālē

S. Freimane – piedalījās deju kolektīvu vadītāju semināros Limbažos un Rīgā.

D. Virkstene apmeklēja seminārus teātra festivāla laikā no 17.- 20. 09. Limbažos.

Puikules tautas nama darba plāns 2009.gadā.

Janvāris
3.-4. Garīgās mūzikas festivāls Daugavpilī
21.Seminārs Cēsīs
22. LSK” Naktsvijoles” tikšanās
31. Pašdarbnieku vakars

Februāris
7. Ansambļa skate Ainažos
8. Dejotājiem mēģinājums Limbažos.
13. Draudzības koncerts Vaidavā- vokālo ansambļu
13. Senioru ansambļa koncerts Ozolmuižā
21. Mednieku balle
25. LSK „Naktsvijoles” tikšanās
25. Seminārs Limbažos

Marts
6. M. Lūsēnas un viņas audzēkņu koncerts - tautas namā
8. Kultūras darbinieku pasākums Dikļos
14. Teātra apmeklējums Valmierā
15. Dejotājiem draudzības koncerts Bērzainē
20 LSK „Naktsvijoles” tikšanās- mājražotāji
26. Seminārs kultūras darbiniekiem Limbažos
28. Rajona drāmas kolektīvu skate Pociemā
Atpūtas pasākums Vilzēnos

Aprīlis
4. Sadancis- draudzības koncerts dejotājiem Puikulē
8. Seminārs Sēļos
11.Lieldienu pasākums Ozolmuižā
12. Lieldienu pasākums Puikulē
19. Dejotājiem skate Limbažos
23. Kluba „Naktsvijoles” tikšanās ar psiholoģi D. Sliņķi
24. Drāmas kolektīva izrāde Alojā
26. Limbažu teātra izrāde ”Pāris- nepāris”
30. LSK „Naktsvijoles” tikšanās

Maijs
2. Koncerts Limbažos
4. Koku stādīšanas talka Puikules parkā –ES dienu atzīmējot
7. Mātes dienas koncerts Ozolmuižā
8. Grupas „Sandra” balle
10. Mātes dienas koncerts Puikules skolā
16.Drāmas kolektīva izrāde Vilzēnos
28. Drāmas kolektīva izrāde Staicelē

Jūnijs
1.Starptautiskai bērnu dienai veltīts pasākums- koncerts, diskotēka, atrakcijas.
9. Nīderlandes fonda pārstāvju viesošanās Mācību un veselības centrā
19. Jāņu ielīgošanas pasākums Ozolmuižā
21. Jāņu ielīgošanas pasākums Puikulē
22. „Kolorīta ”koncerts Straupes baznīcā – Holandes sievu delegācijai

Jūlijs

Augusts
1.„Dziesma Tev un Man”15.gadu jubilejas koncerts
15. Pagasta sporta svētki. Zaļumballe.
26.Vasaras nometne Ķoņos( sievu klubiem)

Septembris
10. Pensionāru ekskursija
18. Alojā tikšanās
17.-20. Piedalīšanās starptautiskajā teātru festivālā Limbažos
23. Cirka izrāde skolā
25. Dzejas dienu pasākums- „Es tevi sameklēšu dzīvotprieks”
30. LSK „Naktsvijoles” ekskursija uz Alojas netradicionālajām saimniecībām

Oktobris
5. Lielā Kristapa festivāla filmu izrāde- Puikulē
13. Filmu izrāde Ozolmuižā
11. Teātra apmeklējums Rīgā („Vadonis”)
15. Kultūras darbinieku tikšanās Pālē
16.-17. piedalīšanās 7. Baltijas valstu konferencē Kauguros
22. Diabēta dienas pasākums
31. Forums Brīvzemniekos

Novembris
5. koncerta apmeklējums Kauguros
10. Mārtiņdienas tirgus
11. Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Dokumentālās filmas „Svētku anatomija” noskatīšanās
12. Tikšanās ar Valmieras teātra aktrisi R. Devīti
13. Senioru ansambļa koncerts Ozolmuižā
14. Dejotājiem draudzības koncerts Bērzainē
17. Valsts svētku pasākums. Alojas mākslas skolas izstāde
24. Teātra apmeklējums Rīgā (KAILIE BRIEŽI)
27. Latvijas sieviešu klubu konference Rīgā. „Kolorīta” koncerts.

Decembris
10. LSK „Naktsvijoles” tikšanās
12. Diskotēka” SPRIEGUMS”
13. Novada ansambļu koncerts Alojā
16. Novadu kultūras darbinieku tikšanās Puikulē
16.-22. V. Kalniņas rokdarbu izstāde
18. Ziemassavētku ieskaņu koncerts Ozolmuižā
20.-31. A. Tomsones izšūto gleznu izstāde ”Zirgi” ( izstāžu zālē)
20. Pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku pasākums
22. Ziemassvētku pasākums pensionāriem
22. Senioru ansambļa koncerts Dauguļu internātskolas darbinieku vakarā
31. Jaungada disko balle

Puikules tautas nama 2009.g. Darba pārskats


 

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju