ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads - Brīvzemnieku pagasts
Puikules biblotēka
 

2011.gada bibliotēku nedēļas pasākumi Puikules bibliotēkā:
18.04– 21.04 grāmatu izstāde "Daba mostas";
18.04– 21.04 akcija "Uzdāvini labu un jaunu grāmatu bibliotēkai".
19.04–21.04 pirmsskolas grupiņas "Rūķīši" Lieldienām veltīto darbiņu izstāde;
Konkurss sākumskolas vecuma lasītājiem "Cik es esmu veikls!";
Grāmatu jaunieguvumi un periodika
Pakalpojumi
Darba plāns 2010.g.
Darba pārskats
Puikules bibliotēka

Adrese: Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV - 4063

Tālrunis: 64031001

e-pasts: puikules_biblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas DARBA LAIKS
Darba dienās 9 – 17

Bibliotēkas vadītāja – Ilze Tetere


 
Grāmatu jaunieguvumi un periodika

2011.gada 4.ceturksnim ir abonēti šādi periodiskie izdevumi:

Auseklis
Avene
Ieva
Ievas Māja
Ievas Stāsti
Ievas Veselība
Privātā Dzīve
Ilustrētā Pasaules Vēsture
Ilustrētā Zinātne
Dari Pats
Kas Jauns
Patiesā dzīve
Latvijas Avīze + Mājas Viesis
Lauku Avīzes Tematiskā AvīzePakalpojumi

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros:

 • reģistrē un apkalpo lietotājus,
 • izsniedz izdevumus uz mājām, iepazīstina lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 • piedāvā nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiku;
 • izpilda bibliogrāfiskās uzziņas, pieprasījumus;
 • organizē aktuālas un tematiskas izstādes;
 • piedāvā izmantot SBA pakalpojumus;
 • piedāvā elektronisko datubāzi „Letonika”;
 • bezmaksas Interneta pieeja;
 • datorpakalpojumi (rakstīšana, printēšana);
 • kopēšana.

Puikules bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi
Apstiprināti ar Alojas novada domes 2010.gada 17. marta lēmumu Nr.106 (protokols Nr.3, 17,§)

Nr. p. k.

Pakalpojums

Atskaites
vienība

Cena bez PVN

21% PVN

Summa ar PVN

1.

Kopēšana no bibliotēkas materiāliem:

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

 

lapa

lapa

lapa

lapa

 

0.05

0.07

0.07

0.10

 

--

--

--

--

 

0.05

0.07

0.07

0.10

2.

Kopēšana

Formāts A4 no vienas puses

Formāts A4 no abām pusēm

Formāts A3 no vienas puses

Formāts A3 no abām pusēm

 

lapa

lapa

lapa

lapa

 

0.05

0.08

0.08

0.10

 

0.01

0.02

0.02

0.02

 

0.06

0.10

0.10

0.12

3.

Printera izdruka

melnbalta
no bibliotēkas materiāliem

no klienta materiāliem

krāsaina

 

lapa

lapa

lapa

 

0.08

0.08

0.20

 

--

0.02

0.04

 

0.08

0.10

0.24Puikules bibliotēkas darba plāns

Bibliotēkas aktivitātes

 • Piedalīties Alojas novada pasākumos - visu gadu.
 • Organizēt pasākumus pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, pieaugušajiem - visu gadu.
 • Piedalīties rajona bibliotekāru gada noslēguma pasākumā Limbažos – decembris.
 • Piedalīties Limbažu un Alojas novada Grāmatu svētkos Pociemā – aprīlī.

Darbs ar lietotājiem

 • Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana, lietotāju reģistrācija, izsniegto dokumentu reģistrācija.
 • Izglītot lietotājus IT tehnoloģiju izmantošanā
  - apmācīt, kā iegūt informāciju internetā,
  - konsultēt referātu, kursa darbu izstrādāšanā - visu gadu.
 • Apzināt bibliotēkas parādniekus,
 • izsūtīt atgādinājumus par nokavētiem grāmatu atdošanas termiņiem - reizi ceturksnī.
 • Iepazīstināt ar bibliotēku darbu pirmsskolas grupiņas ,,Rūķītis” bērnus un 1. klasi – septembrī.

Pasākumi bibliotēkas popularizēšanā

 • Limbažu rajona laikrakstā ,,Auseklis” un Alojas novada avīzē ,,Alojas Novada Vēstis” atspoguļot bibliotēkas aktivitātes - visu gadu.

Tematiski pasākumi un izstādes

 • Alojas mākslas skolas audzēkņu – Markusa un Ernesta Melbāržu, Baibas Mauriņas darbu izstāde - janvāris,
 • Valentīnas Vītolas gleznu izstāde - februāris, tikšanās ar gleznu autori,
 • „Palasīsim pasaciņu” – pasaku pēcpusdiena pirmsskolas grupiņai „Rūķītis” - aprīlis,
 • Ilzes Kapmales pērlīšu rotu izstāde - marts,
 • Grāmatu svētki Pociemā - aprīlis,
 • zīmējumu izstāde veltīta Lieldienām – aprīlis,
 • domrakstu konkurss skolēniem „Kāda būsi mana vasara?” - maijs,
 • dzejas dienu pasākums Puikulē - septembris,
 • rudens ziedu izstāde - septembris,
 • patriotiskās dzejas lasījums – veltījums valsts svētkiem „Mana Latvija” - novembris,
 • tradicionālais Ziemassvētku pasākums mazajiem lasītājiem - decembris,
 • pagasta iedzīvotāju darināto rokdarbu izstāde - decembris,
 • ievērojamu cilvēku nozīmīgas jubilejas - visu gadu,
 • tematiskas izstādes veltītas gadskārtu svētkiem - visu gadu.

Bibliotēkas darbs ar fondu un katalogu

 1. Jauno grāmatu iegāde - reizi ceturksnī,
 2. Periodikas pasūtīšana - 4 reizes gadā,
 3. Atskaišu iesniegšana Limbažu reģionālajā bibliotēkā - janvāris,
 4. Darbs ar Alisi 4i - visu gadu,
 5. Norakstīt saturā novecojušos iespieddarbus, kā arī liekās dubletes un bojātos iespieddarbus - visu gadu.

Uzziņas, informācijas darbs

 • Turpināt datubāzes „Letonika” abonēšanu - visu gadu,
 • Tematisko mapju veidošana - visu gadu.

Novadpētniecība

 • Turpināt Brīvzemnieku pagasta vēstures izpēti un materiālu apkopošanu par ievērojamākajiem pagasta cilvēkiem - visu gadu.

Tālākizglītība - kvalifikācijas celšana

 • Piedalīties Limbažu reģionālās bibliotēkas rīkotajos semināros un kursos - visu gadu.
 • Iespēju robežās apmeklēt piedāvātos seminārus un kursus bibliotēkas attīstības sakarā - visu gadu.

Finanses, projekti

 • 2011. gada budžeta pieprasījuma izstrāde un iesniegšana novada domē - novembris.

Saimnieciskais darbs

 • Iegādāt 2 datorkrēslus un 2 datorgaldus.

Bibliotēkas vadītāja Ilze Tetere


 
Puikules bibliotēkas gada pārskats par 2009.gadu

1. Bibliotēkas darbības vispārīgais raksturojums

Puikules bibliotēka ir Alojas novada Brīvzemnieku pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

● Bibliotēkas misija ir nodrošināt apmeklētājiem mūsdienīgas iespējas informācijas ieguvei, intelektuālai attīstībai un mūžizglītībai.

● Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt pieeju zināšanām, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvāt mūsdienām atbilstošus informācijas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.

Brīvzemnieku pagasta attīstības stratēģijā nozīmīgu vietu ieņem izglītība un kultūra, nosakot, ka šīs jomas stratēģiskie mērķi ir saglabāt un attīstīt vidi, kas veicinātu cilvēku kulturālo izaugsmi, celtu nacionālo pašapziņu un patriotismu, nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvas un daudzpusīgas izglītības iespējas, kas piesaistītu intelektuālo sabiedrību pagastam. Šo izvirzīto mērķu sasniegšanā būtiska loma ir arī bibliotēkai, kas darbojas kā informatīvais un zināšanu atbalsts gan formālajai izglītībai, gan mūžizglītībai.

Bibliotēka lielu uzmanību pievērš, lai pēc iespējas uzlabotu un sniegtu kvalitatīvākus pakalpojumus saviem apmeklētājiem, bez tradicionālajiem pakalpojumiem – grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, var izmantot elektroniskos informācijas resursus, proti, interneta pakalpojumus, pieeju elektroniskajām datu bāzēm „Letonika” un „NAIS”.

Bibliotēkai ir BIS Alise 4i versija, līdz ar to nākotnē būs iespējama automatizēta lietotāju reģistrācija, kā arī literatūras izsniegšana/saņemšana.

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto skolēni, studenti, pensionāri, bezdarbnieki. 2009.gadā kopējais bibliotēkas lietotāju skaits ir 158, tas ir 14 % no visiem pagasta iedzīvotājiem, tai skaitā bērni līdz 18 gadu vecumam - 56.

Kā bibliotēkas potenciālo klientūru var minēt:

 • vietējās pamatskolas skolēnus,
 • vidusskolēnus,
 • studentus,
 • arodvidusskolas audzēkņus,
 • pensionārus,
 • bezdarbniekus,
 • dažādās sfērās strādājošos,
 • internetbankas un pārējos interneta lietotājus.

2009. gada 25. novembrī Alojas novada dome apstiprināja Puikules bibliotēkas nolikumu pamatojoties uz Alojas novada domes 2009. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Alojas novada pašvaldības nolikums”.

2009. gada 21. janvārī Puikules bibliotēka saņēma LR KM izsniegtu Bibliotēkas akreditācijas apliecību un vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Puikules bibliotēka akreditēta uz pieciem gadiem.

2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

Puikules bibliotēkas mērķis ir sniegt apmeklētājiem pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu. Pats minimums, kuru vajadzētu nodrošināt ir periodikas piedāvājums, jaunākā literatūra un interneta pakalpojumu sniegšana.

Bibliotēkas pakalpojumu attīstības virzieni:

• bibliotekāro procesu automatizācija: ALISE, elektroniskais kopkatalogs u.t.t.,

• Geitsu projekta rezultātā iegūtā datortehnika dos iespēju bibliotēkas apmeklētājiem iegūt arvien plašākas zināšanas un informāciju, arī plašākam apmeklētāju lokam, bibliotēkas popularizēšanai un lietotāju piesaistīšanai liela nozīme ir Alojas novada mājas lapai, laikrakstam „Auseklis” un Alojas novada avīzei „Alojas Novada Vēstis”, kurā regulāri tiek ievietota informācija par aktualitātēm bibliotēkās,

• bērnu lasīšanas veicināšanai lielu ieguldījumu dod projektu konkurss „Bērnu žūrija”, kā arī pārējie pasākumi bibliotēkā kopā ar bērniem.

• pateicoties Geitsu projekta rezultātā iegūtajiem 6 datortehnikas komplektiem, bibliotēkā ir iespēja lietotājiem palīdzēt attīstīt datorlietošanas iemaņas, tās ir ļoti atšķirīgas dažāda vecuma apmeklētājiem, daudz nākas palīdzēt vidējai un vecākai paaudzei, aktuāla ir kļuvusi apmācība internetbankas lietošanā.

Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi

Bibliotēka atrodas 1.stāvā, kur viegli iekļūt vecākiem cilvēkiem, ir uzbrauktuve, lai bibliotēku varētu izmantot arī cilvēki ratiņkrēslos.

Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm, to apstiprina ikgadējā iedzīvotāju anketēšana. Bibliotēka atvērta

• katru dienu no plkst. 9.00-17.00
• sestdienās un svētdienās slēgta.

Bibliotēka sniedz šādus bezmaksas pakalpojumus:

• reģistrē un apkalpo lietotājus,

• izsniedz izdevumus uz mājām, iepazīstina lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

• piedāvā nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiku;

• izpilda bibliogrāfiskās uzziņas, pieprasījumus;

• organizē aktuālas un tematiskas izstādes;

• piedāvā elektronisko datubāzi „Letonika”

• bezmaksas Interneta pieeja;

• datorpakalpojumi (rakstīšana, printēšana, ieraksts disketē).

Bibliotēkas lietotājiem tiek sniegtas uzziņas un konsultācijas tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā, piemēram, konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem, par rajona elektroniskā kopkataloga un datubāzes „Letonika” izmantošanas iespējām, palīdz lietotājam sameklēt informāciju Internetā.

Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana organizēta tā, lai ikviens lietotājs saņemtu vispusīgu informāciju, prastu orientēties bibliotēkā, ir izliktas norādes un uzraksti.

Pēc lietotāju aptaujas rezultātiem var secināt, ka telpu estētiskais un vizuālais noformējums ir labs un lietotājiem ir patīkami uzturēties bibliotēkā.

Maksas pakalpojumu cenrādis Puikules bibliotēkā

Kopēšana

viena A4 lapa

Ls 0.06

Kopēšana

viena A3 lapa

Ls 0.08

Izdruka no krāsu tintes printera

viena melnbalta lapa

Ls 0.06

Izdruka no krāsu tintes printera

viena krāsaina lapa

Ls 0.10

3. Krājuma komplektēšanas politika

Bibliotēkas krājuma papildināšanas galvenais avots ir Brīvzemnieku pagasta padomes budžets. 2009. gadā tas sastāda 954 Ls.

LA un Rietumu bankas labdarības fonda atbalstītajā projektā iegūtie 320 lati tika izlietoti bērnu grāmatu iegādei.

2009. gadā krājums papildinājies ar 284 jaunieguvumiem, no kuriem 172 ir grāmatas, pārējie ir seriālizdevumi. 2010.gada 1.ceturksnim abonēti:

Latvijas avīze
Auseklis
Marta
Ieva
Ievas stāsti
Ievas veselība
Patiesā dzīve
Sīrups
Dari pats
Dārza pasaule
Ilustrētā zinātne
Praktiskais latvietis
LA tematiskā avīze.

No pašvaldības budžeta grāmatu iegādei saņemot samazinātu finansējumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir iegādātas mazāk grāmatas, jo to cenas ir pieaugušas. Ir abonēta prese 2010. gada 1.ceturksnim.

Bibliotēkas krājumu veido:

• grāmatas, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, interneta resursi –bezmaksas datu bāze LETONIKA;

• krājums pamatā komplektēts valsts valodā, kas veidots noteiktas nozares (filozofija, psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves māksla, valodniecība, vēsture ) iepazīšanai un uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai;

• daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu valoda.

Bibliotēkas krājuma, informācijas resursu un informācijas tehnoloģiju attīstības prognoze

Krājuma komplektēšanas mērķis ir :

• nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem krājumu, ņemot vērā lietotāju intereses un pieprasījumus;

• ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, veicināt ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību pagastā. Krājuma glabāšanas un uzturēšanas princips: brīvpieejas materiāliem jābūt labā stāvoklī un mūsdienīgām, jo tas tiks izmantots labāk nekā krājums ar nolietotu un saturā novecojušu literatūru.

Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika saistīta ar:

• bibliotēku tīkla optimizāciju,

• bibliotēku datorizāciju,

• elektroniskā kataloga veidošanu,

• krājuma komplektēšanas un organizēšanas politika, kam pamatā ir bibliotēkas galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu,

• dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību.

Bibliotēkas krājumu veido:

INFORMĀCIJA – uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, statistikas gadagrāmatas.

IZGLĪTĪBA – grāmatas – monogrāfijas, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, interneta resursi, bērnu un jauniešu literatūra latviešu valodā.

KULTŪRA – daiļliteratūra brīvā laika pavadīšanai, akcentējot latviešu oriģinālliteratūras komplektēšanu, pasaules ievērojamo autoru darbi. Kultūrvēsturisku un vēsturisku laikmetu liecības un atmiņas.

Arvien vairāk bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jauniem informācijas nesējiem – brīvpieejas pieeja abonētajām datu bāzēm ( NAIS, Letonika,), DVD filmas pirmskolas vecuma un pamatskolas vecuma bērniem.

Krājuma attīstības prognoze:

• veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu;

• nodrošināt uzziņu fondu – filozofijas, psiholoģijas, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves mākslas, valodniecības, vēstures nozarēs, komplektējot, vārdnīcas – valodu un skaidrojošās, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos izdevumus, kā arī elektroniskos resursus;

• turpināt bērnu un jauniešu literatūras, klasisko un mūsdienu oriģinālo un tulkoto daiļliteratūras komplektēšanu;

• atjaunot krājuma saturisko kvalitāti, tā izmantojamību un lasītību, neatkarīgi no informācijas nesēja.

Prioritātes komplektēšanā:

• uzziņu resursi ( vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži) ,

• literatūra bērniem;

• studiju atbalstam nepieciešamā literatūra ( pedagoģija, ekonomika, tieslietas u.c.);

• mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra.

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:

• kvalitāte;

• lasītāju pieprasījums;

• kritikas vērtējums;

• iesējums;

• ģeogrāfiskais aspekts - priekšroka latviešu literatūrai;

• cena.

Krājuma komplektēšanas avoti:

• pirkumi;

• abonēšana;

• dāvinājumi;

• dalība KKF mērķprogrammās.

Krājuma norakstīšanas iemesli:

• nolietoti iespieddarbi;

• novecojuši pēc satura;

• liekie dubleti;

• profilam neatbilstoši;

• bojāti dažādu iemeslu dēļ;

• nozaudēti;

• dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ;

• nodoti citām bibliotēkām.

Valodu aptvērums:

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Interneta resursi arī angļu valodā minimālā apmērā.

4. Novadpētniecības darbs

Turpinās materiālu vākšana un apkopošana par pagasta vēsturi.

5. Bibliotekārais personāls, tā izglītība

Līdz 2008.gada 1. martam bibliotēkā strādāja viens darbinieks - bibliotēkas vadītāja, kura 2006. gadā beidza Latvijas kultūras koledžas bibliotēkzinātņu un informācijas specialitāti. Bibliotēkas vadītājas kopējais darba stāžs ir 15 gadi.

Ar 2008. gada 1. martu bibliotēkā strādā otra darbiniece. Šāds risinājums bija nepieciešams sakarā ar Melindas &Bila Geitsu projekta realizāciju bibliotēkā. Darba pienākumus abām darbiniecēm nosaka pagasta padomes apstiprināti darba apraksti.

Bibliotēkas darbinieces apmeklē dažādu institūciju rīkotos kursus un seminārus.

Bibliotēkas vadītāja piedalās Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajos semināros un pieredzes apmaiņas braucienos.

 

Darbinieki (amats)

Izglītība
(beigšanas gads)

Profesionālās izglītības pasākumi no 1998. gada

augst. speciālā

augst. cita

studē

vidējā speciālā

vidējā

RG bibliotēkas organizētie kursi

BDTC, LNB u.c. kursi

Sem., konf., pieredzes braucieni, stažēšanās

skaits

st.

skaits

st.

skaits

dienas

Bibliotēkas vadītāja

2006.

-

-

-

-

35

210

21

260

20

42

Bibliotekāre

-

-

-

1990.

-

-

1

16

-

-

Kopējie skaitliskie rādītāji

X

-

-

35

210

22

276

20

42

10. Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā

Finansējums

2007. gads

2008.gads

2009.gads

Kopējā dinamika (+/-)

Kopā

10766

11083

11265

+

Pašvaldības budžets

10518

10919

10575

-

Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)

195

164

-

-

Maksas pakalpojumi

-

-

-

-

Sponsorējumi, ziedojumi

53

-

-

-

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai

Bibliotēka tiek finansēta no Brīvzemnieku pagasta padomes budžeta.

Kopējais bibliotēkas finansējums ir augošs un atbilst Bibliotēku likuma 17.p. un „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīviem”.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” p.2.1. prasībām un 2007. gadā sastādīja

1,23 Ls uz vienu iedzīvotāju un 6,37 Ls uz vienu bibliotēkas lietotāju.

Bibliotēka strādā arī pie papildus līdzekļu piesaistīšanas krājuma komplektēšanai, piedaloties VKKF kultūrprogrammas projektu konkursā „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”, ikgadējos „Grāmatu svētkos” un VKKF kultūras programmā „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu žūrija”.

11. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību

Bibliotēkas uzziņu un informācijas lasītavā notiek regulāras lietotāju apmācības elektronisko informācijas resursu izmantošanā. Bibliotēkas darbinieki konsultē apmeklētājus, palīdz orientēties informācijas avotos.

Par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem tiek sniegta informācija Alojas novada izdevumā „Alojas Novada Vēstis”, Alojas novada mājas lapā un laikrakstā „Auseklis”.

Reizi gadā katram bibliotēkas apmeklētājam ir iespējams saņemt reklāmas lapiņu, kurā ir informācija par bibliotēkas darba laiku, adresi un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

Bibliotēkas sadarbības partneri ir:

• Brīvzemnieku pagasta pārvalde,

• Vilzēnu bibliotēka,

• Limbažu Galvenā bibliotēka,

• Limbažu bērnu bibliotēka,

• Alojas bibliotēka.

Bibliotēka savu lietotāju viedokli par dažādiem pakalpojumiem uzzina rīkojot rakstiskas aptaujas. Par bibliotēkas iepriekšējā gada darbu ieskatu var gūt gada pārskatā, kurš sastāv no statistiskās un teksta daļas, ietver nozīmīgāko informāciju par svarīgākajiem notikumiem aizvadītajā gadā, kā arī foto materiālus un publikācijas par norisēm bibliotēkas darbā.

Kā 2 būtiskākos pasākumus 2009. gadā var minēt „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumu un Latvijas avīzes un Rietumu bankas labdarības fonda atbalstītā projekta „Sprīdis labākai dzīvei” iegūtā finansējuma rezultātā iekārtotais bērnu stūrītis.

Sagatavoja Puikules bibliotēkas vadītāja Ilze Tetere
 

Šī bija 1. Alojas novada Brīvzemnieku pagasta interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________Transports pa latviju un Eiropu! Uz Viļņas lidostu
Uz Kauņas lidostu
Transfēri
Ekskursijas pa Baltiju