ALOJA
 Alojas novads | Aloja | Staicele | Brīvzemnieku pag. | Braslavas pag.

Alojas novads - Braslavas pagasts
Braslavas biblotēka
 
Bibliotēka piedāvā
Bibliotēka abonē
Bibliotēkas atbalstītāji
Darba pārskats
Braslavas bibliotēka
Adrese : „Imantas 4”, p/n Blankaskrogs Braslavas pagasts, Alojas novads, LV-4068

Tālr. 64030432
e-pasts: astraspule@inbox.lv

Bibliotēkas DARBA LAIKS:
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8:30-14:30

Atvaļinājums – septembrī

Bibliotēkas vadītāja – Astra Špūle

23.12.2010. 12:00
Braslavas bibliotēkā
Pasākums "Ziemassvētki nāk".
Visi laipni aicināti!


Braslavas bibliotēka ir Braslavas kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.


Apmeklētājiem bibliotēkā pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu.Bibliotēka piedāvā:

● alfabētisko un sistemātisko kartīšu katalogu – informācija par visu bibliotēkas krājumu,
● datu bāzi Letonika,
● starpbibliotēku abonementu,
● palīdzību informācijas ieguvē,
● palīdzību datora un datu bāzu lietošanā.Braslavas bibliotēka
abonē šādus preses izdevumus:

2010.g. septembris-decembris

 • Copes Lietas,
 • Ievas Veselība,
 • Ievas Virtuve,
 • Latvijas Avīze ar Praktisko Latvieti un Mājas Viesi,
 • Privātā Dzīve.

Bibliotēkā iedzīvotāji var vērsties ar visiem viņus interesējošiem jautājumiem un problēmām, kas skar pašvaldības funkcijas – sniedzu informāciju, pie kā vērsties, vai informēju pārvaldnieku, vai attiecīgo pašvaldības dienestu.Bibliotēkas atbalstītāji, grāmatu un citu iespieddarbu dāvinātāji 2009. un 2010.gadā:

 • Velta Neļķe
 • Aija Centere
 • Ausma Jurka
 • Rita Millere
 • Mihails Rumjancevs
   
 • Lauku Bibliotēku atbalsta biedrība (LBAB)
 • Limbažu rajona padome
 • Valsts Kultūrkapitāla fondsAlojas novada Braslavas bibliotēkas pārskats par darbu 2009. gadā

1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 2009. gadā

Braslavas pagasts, kā jebkurš pagasts šogad piedzīvoja pārmaiņas, tagad reorganizācijas rezultātā esam pievienoti Alojas novadam.

Bibliotēku darbībā lielas pārmaiņas nenotika, joprojām pagastā darbojas 2 publiskās bibliotēkas – Braslavā un Vilzēnos, attālums starp bibliotēkām – 6 km.

Braslavas bibliotēka ir Braslavas pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā un informatīvā apkalpošana, nodrošinot bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Piedalījāmies Grāmatu svētkos Lēdurgā.

2009. gada 25. novembrī Alojas novada dome apstiprināja Braslavas pagasta bibliotēkas nolikumu pamatojoties uz Alojas novada domes 2009. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Alojas novada pašvaldības nolikums”.

2009. gada 21. janvārī Braslavas bibliotēka saņēma LR KM izsniegtu Bibliotēkas akreditācijas apliecību un vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. Bibliotēka akreditēta uz pieciem gadiem

2.Bibliotēku pakalpojumu pieejamība

Braslavas bibliotēka atrodas 1. stāvā ar tādēļ arī veciem cilvēkiem pavisam viegli ir ienākt bibliotēkā, ja nepieciešams arī cilvēki ratiņkrēslos var iebraukt bibliotēkā

Bibliotēka apkalpo lasītājus 3 dienas nedēļā, ja nepieciešams var ar bibliotekāri vienoties par bibliotēkas apmeklējumu citā laikā.

Otrdiena 9.00-16.00

Trešdiena 9.00-16.00

Ceturtdiena 9.00-16.00

Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas. Lietotāji bez maksas izmanto internetu, datu bāzi „Letonika”. Pierakstoties bibliotēkā pirmo reizi, lietotāji tiek iepazīstināti ar bibliotēkas krājumu, tā izvietojumu un bibliotēkas noteikumiem.

Bibliotēkas darbiniece ir zinoša IT tehnoloģijās un, ja nepieciešams, vienmēr palīdz lietotājiem.

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā:

 

2008. gads

2009. gads

Kopējā dinamika (+/-)

Lietotāju skaits

52

43

-

Izsniegums

2289

2384

+

Apmeklējumu skaits

1382

1293

_

Galvenie darba rādītāji salīdzinot ar 2008. gadu

 

2008.g.

2009.g.

Izmaiņas

Lietotāju skaits

52

43

- 9

Lietotāju- bērnu skaits

11

6

- 5

Apmeklētāju skaits

1382

1293

- 89

Apmeklētāju – bērnu skaits

158

126

- 32

Izsniegums

2303

2384

+ 81

T. sk. izsniegums bērniem

153

123

- 30

Daiļliteratūras izsniegums

1203

1401

+ 198

B+ J izsniegums daiļliteratūrā

199

76

-123

Žurnāli

140

185

+ 45

3.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika

Projektus atsevišķi Braslavas bibliotēkā neizstrādāju, bet, kā sadarbības partneris Vilzēnu bibliotēkai, Braslava ir svarīga, jo uz Braslavu vedam jaunieguvumus no KKF un arī „Bērnu žūrijas” eksperti darbojas.

Bibliotēkas krājuma saturs ir apmierinošs, daudzas ilgi nelasītas grāmatas norakstam, lai bibliotēkas fondā paliktu vērtīgas grāmatas.

Grāmatas ar katru gadu paliek dārgākas, tādēļ cenšos atlasīt tās, kuras tiek piedāvātas ar atlaidēm.

Vilzēnu bibliotēka un Braslavas bibliotēka iepērk dažādas grāmatas, kuras pēc tam tiek vestas no vienas uz otru.

Bibliotēka strādā ar mērķi, lai apmeklētājiem būtu iespējams atrast sev nepieciešamo un vajadzīgo informāciju, ja vajadzīgs, sazvanos ar citām rajona bibliotēkām un piegādājam lasītājiem vajadzīgo. Bibliotēkas darbiniekiem ir jāatrod saikne ar katru bibliotēkas lietotāju, jāprot rast risinājumu no situācijas, lai apmeklētājs būtu apmierināts un atkal vēlētos iegriezties bibliotēkā.

Pārskats par krājuma papildināšanu 2009. gadā.

No kurienes saņemtas grāmatas

Eks. skaits

Summa

Pašvaldību budžets

13

30,90

Dāvinājumi, sponsorējumi, BAI

17

99,05

Grāmatu svētki

6

20,00

Kopā

36

149,95

4.Informācijas pakalpojumu attīstība

Braslavas bibliotēkā strādājam ar alfabētisko katalogu. 2009. gada sākam strādāt elektroniskajā katalogā Alise 4i.

Sniegtas 84 dažāda veida uzziņas, t. sk. gan tematiskas, kā arī mutiskās. Starpbibliotēku abonements netika izmantots, jo nav bijis lietotāja pieprasījums, lietotājs nav gatavs maksāt par pakalpojumu.

Darbiniekiem (skaits)

Lietotājiem (skaits)

Pašvērtējums

apmierinošs

neapmierinošs

Datori

1

3

*

 
Printeri

1

1

*

 
Kopēšanas iekārtas

1

1

*

 
Skeneri

1

1

*

 
CD-ROM rakstiekārtas

1

1

*

 
Internets bibliotēkā

+

-

-

+

5. Novadpētniecības darbs

Tiek papildināta mape Braslavas pagasts laikrakstā „Auseklis”. Apkopojam materiālus par Braslavas pagasta personībām, esošām un zudušām mājām.

6. Projektizstrāde

Braslavas bibliotēkā atsevišķi projekti netika izstrādāti, jo sadarbībā ar Vilzēnu bibliotēku jaunās grāmatas tiek piedāvātas arī Braslavas bibliotēkā.

7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums

Braslavas bibliotēkas darbinieki regulāri piedalās Limbažu Galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros, mācībās un pieredzes braucienos.

Braslavas bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Vilzēnu bibliotēku.

Bērni un jaunieši regulāri apmeklē bibliotēku, izmanto datora un interneta iespējas, jo modernās tehnoloģijas viņus interesē, daudzi sagatavo projektus skolai, izmantojot elektroniskās datu bāzes un iespēju darbiņu arī izdrukāt.

Lai veicinātu lasīšanu kopā ar Vilzēnu bibliotēku, piedalāmies projektu konkursā „Bērnu žūrija”, kurā ar lielu aizrautību bērni lasa grāmatas un dod savu novērtējumu, pašvaldība finansiāli atbalsta lasīšanas noslēguma pasākumu ar jaukām dāvaniņām bērniem.

Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām iestādēm, jo neviena iestāde nevar veiksmīgi darboties viena pati. PKS „ Braslava” un DK „ Apsītes” atbalsta mūs, sponsorējot pasākumu izmaksas.

8. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Braslavas bibliotēka atrodas vienā no Braslavas muižas ēkām, apmeklētājiem labi pieejamā vietā un ir palikusi vienīgā kultūras iestāde šajā apdzīvotajā vietā. 2010. gadā bibliotēka tiks saglabāta.

Stāvoklis Piezīmes, komentāri
Bibliotēkas ēkas(vai ēkas, kurā atrodas bibliotēkas telpas) būvniecības gads

~ 1898

 
Telpu kopējā platība (m2)

48

 
Krātuvju telpas(m2)

-

 
Lasītāju apkalpošanas telpas(m2)

48

 
Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā

4

Pietiekošs
Telpu tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs, nepieciešams remonts)

labs

Nepieciešama logu nomaiņa
Kad pēdējo reizi ir veikta rekonstrukcija, kapitālais vai kārtējais kosmētiskais remonts

2006

Plānojas kosmētiskais remonts 2010. gadā
Apgaismojuma atbilstība (labs, apmierinošs, neapmierinošs)

labs

 
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība

apmierinošs

Notiek pakāpeniska mēbeļu maiņa.

9. Bibliotēkas personāls

No 2006. gada bibliotēkā strādā divi darbinieki - bibliotēkas vadītāja un bibliotēkas darbiniece. Sadarbībā ar Limbažu nodarbinātības dienestu tika piesaistīs darbinieks uz 1 gadu (A. Špūle), taču pieaugot darba apjomam Vilzēnu bibliotēkā, Braslavas pagasta padome pieņēma patstāvīgā darbā Astru Špūli par darbinieci uz pusslodzi Braslavas bibliotēkā.

Bibliotēkas vadītājas darba stāžs – 5 gadi, mācos šo darbu, apmeklējot kursus un seminārus, vadītāja atbild par dokumentāciju u.c. organizatoriskiem darbiem, bibliotēkas darbiniece apkalpo lietotājus Braslavā. 2010. gadā tiks apstiprināts Braslavas bibliotēkas vadītājs.

Bibliotēkas vadītāja un darbiniece piedalās Limbažu Galvenās bibliotēkas organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas braucienos un kursos, kurus piedāvā.

10. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

Bibliotēka tiek finansēta no Braslavas pagasta budžeta un atbilst bibliotēkas attīstības vajadzībām un atbilst Bibliotēku likuma 17.p. un „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, taču dažās pozīcijās pieaugot inflācijai, finansējums ir nepietiekošs.

Finansējums

2007 .gads

2008.gads

2009. gads

Kopējā dinamika (+/-)

Kopā

323

215

150

-

Pašvaldības budžets

211

145

32

-

Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.)

20

-

-

-

Sponsorējumi, ziedojumi

92

70

20

-

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai

2007.gads

2008. gads

2009.gads

Vērtējums

Lietotāji

69

52

43

 

Finansējums krājuma komplektēšanai (Ls)

323

215

150

_

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu lietotāju (Ls)

8,28

4,14

3,48

_

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā (Ls)

0,45

0,28

0,21

_

11.Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību

Par pasākumiem sūtam rakstiņus rajona laikrakstam „Auseklis”. Bibliotēkas publicitāte tiek panākta darbojoties projektos, organizējot pasākumus un izstādes.

„Alojas Novada Vēstis ” tiek izdotas reizi mēnesī, tad arī sniedzam informāciju par bibliotēkas darbu un aktivitātēm

Pārskatu sagatavoja Gunta Melece

 -
 

Šī bija 1. Alojas pilsētas interneta lapa 2007.-2011.gadā
Lapas veidotājs Māris Kalējs
tālrunis 29216755, e-pasts marissanne.lv

2007-2011 © Alojas novada dome

Lapa pēdējo reizi labota 2011.gadā!
_____________