Staiceles vidusskola - Dramatiskais kolektīvs "Tuvāk"

STAICELES PAMATSKOLAS
DRAMATISKĀ KOLEKTĪVA “TUVĀK”


P R O G R A M M A

1995. - 2005. m. g.

• IZGLĪTĪBAS IESTĀDE – Staiceles pamatskola.
• PROGRAMMA – dramatiskajam kolektīvam.
• PROGRAMMAS VADĪTĀJS – Antra Rudzīte, augstākā izglītība, Filoloģijas maģistra grāds LU, skolotāja.

• MĒRĶI – 1) skolēnu pašapziņas celšana;
2) skolēnu stājas, runas, ritma izjūtas veidošana;
3)apzināt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās
vērtības;
4) teātra mākslas popularizēšana;
5) prieka sagādāšana skatītājiem;
6) skolēnu apzinīguma un atbildības jūtu izkopšana;
7) skolas un pilsētas pasākumu kuplināšana.

• UZDEVUMI –
1) nodrošināt talantīgo bērnu un jauniešu izaugsmes iespējas kultūrā un mākslā;
2) veidot izpratni par kultūrizglītības nozīmi personības izaugsmē.

• MĒRĶAUDITORIJA – Staiceles pamatskolas 5.– 9.klašu skolēni bez uzņemšanas konkursa (visi, kuri vēlas).

• ĪSTENOŠANAS LAIKS – 10 gadi.

• DARBA FORMAS -
1) skolēniem tiek piedāvātas saistošas darba formas: individuālais darbs (ar vārdu, kustībām, dziedāšanu), grupu darbs (pa tēlu grupām), kolektīvais darbs (ritmikas nodarbības, pantomīma, horeogrāfijas veidošana izrādēm, dziesmu iestudēšana un darbs kultūras nama ierakstu studijā, kopmēģinājumi);
2) žanri – skeči, uzvedumi, kompozīcijas, drāmas, komēdijas, mūzikli;
3) nodarbību vietas – Staiceles pamatskolas latviešu val. kabinets, skolas sporta zāle, pilsētas Jauniešu klubs, pilsētas kultūras nams;
4) Teātra dienu izrāde katru gadu piedalās rajona skolu dramatisko kolektīvu skatē.

• DALĪBNIEKU SKAITS -
1) katru gadu kolektīvā darbojas 20 – 30 audz.;
2) dramatiskajam kolektīvam tiek piesaistīti 1.- 4.kl. skolēni deju grupās.

• NODARBĪBU SKAITS NEDĒĻĀ – 7 mācību stundas, tas ir, 3 – individuālajam, 4 – grupu darbam.

• NODARBĪBAS ILGUMS – 40 minūtes, starpbrīdis – 5 minūtes.

• ĪSTENOŠANAS PLĀNS –

1) septembrī Dzejas dienu pasākums skolā (dzejas kompozīcija);
2) oktobrī rudens Ražas svētku pasākums pilsētas mērogā (folklorizēts uzvedums kultūras namā);
3) 11. novembra pasākums pilsētas mērogā (svinīga literāra kompozīcija);
4) decembrī Ziemassvētku literārs uzvedums skolā vai kultūras namā;
5) martā Teātra dienas Staicelē – lielas formas izrāde 2 dienas pilsētas kultūras namā;
6) aprīlī viesizrādes;
7) represēto piemiņas dienas pasākums pilsētas mērogā 25. martā (3. izrāde Staicelē);
8) maijā Māmiņas dienai veltīta literāra kompozīcija, pilsētas mēroga pasākums;
9) jūnijā Staiceles pilsētas svētkos estrādē fragmenti no izrādēm;
10) jūnijā 9.klases izlaidumā dramatizēts uzvedums, sveicot kolektīva dalībniekus - absolventus.

• PLĀNOTIE REZULTĀTI –

1) dramatiskā kolektīva darbu skatītāji – skolēnu vecāki un vecvecāki, citi staicelieši, bijušie dramatiskā kolektīva dalībnieki, Staiceles pamatskolas audzēkņi, pedagogi, Limbažu, Rīgas un Valmieras rajona skolu kolektīvi, Rīgas Centra rajona latviešu valodas skolotāju kolektīvs, pansionātu un bērnu namu kolektīvi;

2) Teātra dienu 2 – 3 izrādes Staiceles kultūras namā; viesizrādes;

3) kautrīgo un nedrošo kolektīva dalībnieku izaugsme – savu spēju apzināšanās - ķermeņa vijīgums, stāja, balss, dikcija, atraisītība skatītāju priekšā; spējīgo audzēkņu aktieriskās meistarības pilnveide;

4) ziedojumi no izrādēm Staiceles pamatskolai - dažādu projektu īstenošanai, grāmatām, žurnāliem skolas bibliotēkā, arhīva foto, mājturības kabineta (meitenēm) aprīkojumam, transporta izdevumiem viesizrādēm;

5) veiksmīga piedalīšanās rajona un zonas skolu dramatisko kolektīvu skatēs;

6) prasmes – veidot tēlus, emocionāli tos izdzīvot ,
sniegt skatītājiem estētisku pārdzīvojumu, dziedāt,
dejot;

7) zināšanas – par latvju saulgriežiem, par kultūras lomu
cilvēka ētiskajā un estētiskajā izglītībā; valodas
bagātināšana, latviešu un ārzemju literat. iepazīšana;

8) iemaņas – komunikācijas mākslā, aktiera mākslā,
psiholoģijā, saskarsmes kultūras veidošanā, dienas
režīma izveidē ( sava laika plānošana);

9) gūtā radošās darbības pieredze:
• pēc A. Brigaderes “Princese Gundega un karalis Brusubārda” – 1 izrāde Staicelē 1996;
• pēc A. Brigaderes “Sprīdītis” – 1 izrādes Staicelē 1997 un 1 Limbažos – godalgota Vidzemes zonā ;
• pēc Dž. M. Berija “Pīters un Vendija” – 4 izrādes (2 Staicelē, 1 – Limbažos, 1 – Ainažos) 1998 , atzinība rajonā;
• pēc Raiņa “Daugava” 2 izrādes Staicelē 1999;
• pēc K. Skalbes “Kaķīša dzirnaviņas” – 4 izrādes 2000 (3 - Staicelē, 1 – uz Valmieras drāmas teātra Lielās skatuves, arī teksts no Valmieras drāmas teātra repertuāra) šīs izrādes un drāmas kolektīva reklāmas, atsauksmes par darbu bijuša laikrakstos “Diena”, Limbažu raj. “Auseklis”, Valmieras raj. “Liesma”, Latvijas TV programmas “Novada ziņās”, Valmieras TV, piedāvājums izrādīt Rundāles pilī atteikts, jo nākamajā dienā valsts eksāmens 9. klasei; atzinība rajonā;
• pēc M. Materlika “Zilais putns” – 5 muzikālas izrādes 2001 (Staiceles kultūras namā – 3, pa vienai – Limbažos un Rīgā Ķīpsalas izstāžu zālē kā veltījums “Rīgai – 800”), atzinība rajonā, teksts no Dailes teātra repertuāra;
• pēc M. Zīverta “Ak, Minhauzen!” – 8 ( rekords!) muzikālas izrādes 2002 (Staiceles kultūras namā – 4 izrādes, pa vienai Limbažu Jaunrades namā, Limbažu 3. vidusskolā, Lēdurgas kultūras namā, Urgas pansionātā, fragments Staiceles pilsētas svētkos 1. jūnijā estrādē), atzinība rajonā;
• pēc A. de Sent-Ekziperī “Mazais princis” – 4 muzikālas izrādes 2003 Staiceles kultūras namā (viena no tām – UNESCO skolu audzēkņiem un pedagogiem no Ādažiem un Aizputes), teksts no Liepājas drāmas teātra repertuāra);
• pēc A. Brigaderes “Maija un Paija” – 6 muzikālas izrādes 2004 Staiceles kultūras namā (viena no tām – “3x3” nometnes dalībniekiem);
• Pēc L. F. Bauma “Smaragda pilsētas burvis” – 4 izrādes 2005 (3 no tām Staiceles kultūras namā, 1 – Limbažu Jaunrades namā). Teksts no Daugavpils Teātra. Jubilejas (10.) izrāde, tādēļ pēc izrādes 27. martā, tieši Teātra dienā, visu bijušo dramatiskā kolektīva “Tuvāk” dalībnieku salidojums Staiceles pirts kafejnīcā.

• NEPIECIEŠAMIE RESURSI–
1) ir horeogrāfs;
2) ir kostīmu māksliniece;
3) ir scenogrāfs;
4) ir gaismu meistars;
5) ir mūzikas pedagogs;
6) ir skaņu operators;
7) ir grima mākslinieks;
8) ir pilsētas kultūras nams izrādēm;
9) režisorei sadarbība ar Valmieras drāmas teātri, Liepājas drāmas teātri, Dailes teātri, Daugavpils Teātri, Dramaturģijas aģentūru Rīgā;
10) vietējie uzņēmēji un dramatiskā kolektīva audzēkņu
vecāki – sponsori.


Staiceles pamatsk. dramatiskā
kolektīva “Tuvāk” režisore
(sk. Antra Rudzīte)

Staiceles pamatsk. direktors
(Edgars Ozols)
21.04.2005.DRAMATISKĀ KOLEKTĪVA “ TUVĀK”
SPONSORI (10 gadu laikā):


Klauss fon Aderkass
A. Aizbalts un SPF,
A. Apiņš un “Salacas būve”,
M. Arnavs,
Bakmaņu ģimene,
A. Bondars un “Radi AVM”,
T. Brents,
J.Brezinskis,
G. Endziņš un Rozēnu veikals,
Z.Finogējeva,
D. Graviņa,
U. Gustavsons,
J.Hincenbergs,
J. Jaunzems un “Lejasbode”,
S. Kalniņš,
Kruja,
A.Langenfelds,
M. Langenfelde,
L.Lapsiņa,
firma “Lūkini”,
M. Maksimova un Rozēnu viesu nams,
E. Ozola,
I. Pētersons un “Ūķis”,
U. Pūsilds,
E. Rumba,
I. Skuja un “Ciprese”,
E. Smiļģe,
I. Strazdiņa,
A. Strokša un “Stazele”,
Štemeru ģimene,
M. Taube un “Vītolu tirgotava”,
J. Treijs,
A. Veisa,
A. Vidovska un “Miks” u.c.

DRAMATISKĀ KOLEKTĪVA “ TUVĀK”
RADOŠAIS KOLEKTĪVS:


Antra Rudzīte,
Linda Abendrote,
Maija Andersone,
Iveta Apsīte,
Inta Avotiņa,
Inese Baltmane,
Vineta Dance,
Baiba Eglīte,
Zinaīda Finogejeva,
Irēna Graviņa,
Jānis Hincenbergs,
Renāte Ieviņa,
Inta Jurka,
Elita Kalnbērza,
Elmārs Kiviraijuja,
Jevgēnija Laicāne,
Aigars Meisters,
Sarmīte Meņģele,
Daina Mūrniece,
Inga Neimane,
Eugēnija Rudoviča,
Elmārs Rudzītis,
Jānis Rudzītis,
Edvīns Rumba,
Svens Sietiņš,
Arta Skujiņa,
Tamāra Vītola,
Dina Zoldnere.