Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Audzināšana, skolas dome

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE (SP) STAICELES VIDUSSKOLĀ
2011./2012. mācību gadā
PREZIDENTS – MĀRTIŅŠ KAULAČS

Klase Vārds, uzvārds
1. -
2. IEVA REIDE, KLĀVS ĪLE
3. LUĪZE SAVČENKO, ALEKSIS OSKARS STRAUTS
4. KRISTA LEIMANE, ARTURS TALCIS
5. SABĪNE TAMA, ARTURS NAZAROVS
6. LAUMA USTRISOVA, MĀRTIŅŠ OŠIS
7. LĪGA ĀDAMSONE, JĀNIS MASĻEŅIKOVS
8. KRISTĪNE GRĪNBERGA, MAREKS GRĀVĪTIS
9 ANNIJA LĪSMANE, VAIRIS LACBERGS
10. LOLITA ĀDAMSONE, OSKARS LAUCIS
11. LAURA USTRISOVA, MĀRTIŅŠ KAULAČS
12 EVELĪNA PĒCE, ROBERTS SIKSALIETIS

Konsultante – sk. A. Rudzīte


Lejupielādēt lielāku bildi (2988x1876 815Kb) >>>STAICELES VIDUSSKOLAS
Iekšējās kārtības noteikumi
SKOLĒNIEM

1. Katru gadu līdz 1.septembrim skolēniem jāiziet profilaktiski medicīniskā pārbaude pie saviem ģimenes ārstiem un audzinātājs jāinformē par veselības stāvokli; dodoties uz skolu, jāievēro personīgā higiēna

2. Skolā vēlams lietot maiņas apavus.

3. Skolas organizētajos svinīgajos pasākumos un uz eksāmeniem skolēniem jāierodas svētku tērpos (zēniem – uzvalkos).

4. Virsdrēbes jānovieto katrai klasei norādītajos garderobes skapjos, tie jāuztur kārtībā.

5. Mācības skolā notiek 5 dienas nedēļā.

6. Mācību stundas ir obligātas visiem skolēniem; fakultatīvās, interešu izglītības un pulciņu nodarbībās iesaistās saskaņā ar savām interesēm.

7. Stundas sākas plkst.8.00 (vai citā laikā saskaņā ar stundu sarakstu).

8. Stundās jāierodas ar visiem nepieciešamajiem mācību piederumiem, sporta stundā – ar atbilstošu tērpu un apaviem.

9. Skolēni klasē ieiet pēc pirmā zvana.

10. Stundas garums – 40 minūtes, no klases drīkst iziet tikai ar skolotāja atļauju.

11. Mācību stundu laikā skolas gaiteņos esošie skolēniem, kam brīvs, jāuzvedas klusu un kārtīgi, nedrīkst ieslēgt skaņas mobilajiem telefoniem.

12. Starpbrīžu garums ir 10 minūtes, to laikā skolēni sagatavojas darbam sarakstā norādītajos kabinetos.

13. Katrā mācību kabinetā skolēns ir atbildīgs par kārtību savā darba vietā.

14. Kabinetos, sporta zālē, bibliotēkā un koplietošanas telpās jāievēro to iekšējās kārtības noteikumi.

15. Stundu un pasākumu laikā mobilo telefonu skaņa jāizslēdz, tie netiek lietoti.

16. Stundās skolēniem jāveic savs pienākums, netraucējot klasesbiedriem un skolotājam darbā.

17. Skolā jārunā pieklājīgi, nelietojot rupjus, cilvēka cieņu aizskarošus vārdus pret skolasbiedriem un pieaugušajiem.

18. Jāuzvedas kārtīgi, fiziski neiespaidojot, nepazemojot, nepakļaujot otru vardarbībai, nepiesavinoties citam piederošas lietas.

19. Skolas teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, apreibinošas vielas, spēlēt azartspēles.

20. Pēc 4. stundas starpbrīdis 30 minūtes, kad ēd pusdienas, uz ēdamzāli skolēni dodas tā skolotāja pavadībā, kurš vadījis stundu pirms pusdienām.

21. Pirms pusdienām jānomazgā rokas.

22. Skolas ēdnīcā iegādātā pārtika jāapēd ēdamzālē.

23. Jāsaudzē skolas apkārtne, pati ēka, telpas, pie paziņojumu dēļiem izliktais, telpu noformējums, mēbeles, mācību inventārs, bibliotēkas grāmatas.

24. Ja skolēns kavē mācības, tad tajā pašā dienā līdz plkst.10.00 vecākiem jāinformē klases audzinātājs vai Staiceles vidusskolas administrācija par stundu kavēšanas iemesliem pa telefonu 4035330 vai 26349152.

25. Ja skolēns kavē skolu līdz trim dienām, jāatnes vecāku rakstveida paskaidrojums par kavējuma iemeslu; ja vairāk par 3 dienām – ārsta izziņa.

26. Ja skolēnam ir utis vai gnīdas, skolā drīkst ierasties tikai pēc izārstēšanās, atnesot ģimenes ārsta izziņu.

27. Pēc mācību stundām un pasākumiem skolēniem jādodas mājup, bez iemesla neuzturoties skolas telpās.

28. Skolas ārpusstundu pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā plkst. 22.00.

29. Mācību laikā klases vakari, pasākumi, pārgājieni, ekskursijas notiek ar skolas direktora atļauju, skolēniem parakstoties par drošības noteikumu ievērošanu.

30. Skolēniem jāiesaistās apkārtnes un skolas telpu sakopšanā.

31. Skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem jāveic dežuranta pienākumi skolā.

32. Pēc audzinātāja norādījumiem skolēniem jāveic klases dežuranta pienākumi.

33. Par novērotajiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem jāinformē klases audzinātājs, skolas dežurants, skolas vadība vai jebkurš skolas darbinieks.

34. Staiceles vidusskolas dienasgrāmata ir obligāts pamatskolas skolēna dokuments, kam jābūt atbilstoši sakārtotam, lai vecāki vai aizbildnis varētu gūt vajadzīgo informāciju, katras nedēļas beigās to parakstot.

35. Informatīvās sekmju un kavējumu uzskaites lapas skolēni no klašu audzinātājiem saņem oktobrī, novembrī, februārī, martā, aprīlī un maijā, tās tiek ielīmētas dienasgrāmatā, lai varētu parakstīt vecāki vai aizbildnis.

36. Personām, kas nav Staiceles vidusskolas pedagogi, darbinieki, audzēkņi, viņu vecāki, vecvecāki vai aizbildņi, bez skolas direktora vai vietnieka atļaujas skolas telpās atrasties aizliegts.

37. “Staiceles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem” ir saistoši no apstiprināšanas brīža Skolas domē, pēc izlasīšanas tie jāparaksta.

-
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī