Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Mācību darbs

Mācību darbs Staiceles vidusskolā

• Pērkamās grāmatas un darba burtnīcas 2012./2013.m.g. Staiceles vidusskolā >>>

• SKOLNIEKU VECĀKIEM:
“Ja skolēns kavē mācības, tad tajā pašā dienā līdz plkst. 10:00 vecākiem ir jāinformē klases audzinātājs vai Staiceles vidusskolas administrācija par stundu kavēšanas iemesliem pa telefonu 64035330 vai 26349152. Pretējā gadījumā klases audzinātājam ir tiesības informēt par kavējumiem pilsētas Sociālo dienestu, Bāriņtiesu vai Administratīvo komisiju, kuri var saukt vecākus pie administratīvās atbildības.”

Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmas
mācību priekšmetu un stundu plāns Staiceles vidusskolā

2009./2010.m.g. 11.un 12.klasē, 2010./2011.m.g.12.klasē

 

Obligātie un izvēles mācību priekšmeti:

Kopā

11.klase

12.klase

mācību stundu skaits nedēļā

Latviešu valoda un literatūra

10

5

5

Pirmā svešvaloda (angļu)

6

3

3

Otrā svešvaloda (krievu))

6

3

3

Matemātika

8

4

4

Vēsture

4

2

2

Sports

6

3

3

Biznesa ekonomiskie pamati

3

1

2

Ģeogrāfija

2

2

 
Veselības mācība

2

 

2

Psiholoģija

2

 

2

Politika un tiesības

2

2

 
Dabaszinības

6

3

3

Kultūras vēsture

4

2

2

Vizuālā māksla

1

 

1

Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi      
Sports *

5

3

2

Mājsaimniecība*

5

3

2

Stundu skaits kopā

72

36

36

2009./2010.m.g. 10.klasēs;
2010./2011.m.g. 10. un 11.klasēs,
no 2011./2012.m.g. visās klasēs:

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

Latviešu valoda

6

2

2

2

Pirmā svešvaloda (angļu)

9

3

3

3

Otrā svešvaloda (krievu)

9

3

3

3

Matemātika

12

4

4

4

Informātika

5

2

2

1

Sports

9

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

6

2

2

2

Dabaszinības

8

3

3

2

Literatūra

6

2

2

2

Vizuālā māksla

2

1

1

Ekonomika

3

1

2

Ģeogrāfija

4

2

1

1

Kulturoloģija

3

1

2

Politika un tiesības

2

2

Psiholoģija

2

2

Veselības mācība

1

1

Programmēšanas pamati

1

1

Tehniskā grafika

2

2

Mūzika

2

2

Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi
Sports *

8

3

3

2

Mājsaimniecība*

8

3

3

2

SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE

108

36

36

36

*pēc izglītojamā izvēles2008./2009. mācību gadā esam piedalījušies šādās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

Skolēns klase Mācību priekšmetu olimpiāde, konkursi Skolotājs sasniegumi
Zane Kubuliņa 9. vēsture Ilga Ozola 1.vieta rajonā,
3. vieta valstī
Zane Kubuliņa 9. ģeogrāfija Alda Grāvere 1. vieta
Randa Grumsle 9. vizuālās māksla Digna Čuikova 1. vieta
Sabīne Podskočija 7.b mājturības Inese Baltmane 3. vieta
Santa Taube 11. angļu valoda Vizma Lūse  
Rota Priede 11. angļu valoda Vizma Lūse  
Diāna Vuškāne 8. angļu valoda Vizma Lūse  
Zane Kubuliņa 9. latviešu valoda Antra Rudzīte  
Jānis Taulavičus 3. 3. klašu Baiba Eglīte  
Ronalds Līsmanis 3. 3. klašu Baiba Eglīte  
Kārlis Šļaukstiņš 4. 4. klašu Inga Neimane  
Paulis Rumba 4. 4. klašu Inga Neimane  
Anda Prokopoviča 5. vizuālās mākslas Digna Čuikova  
Randa Grumsle 9. Konkursā „Pazīsti savu organismu”. Eugēnija Rudoviča  

Par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu

Daži būtiskākie punkti no Staiceles vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības, kas varētu vairāk interesēt vecākus:

2.4.1. Vērtējumu „ jeb „ieskaitīts” (ja skolēns mācību vielu apguvis labi) un „n/i” jeb „neieskaitīts” (ja skolēna zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu sekmīgu mācīšanos) lieto, lai pedagogi izzinātu, vai skolēni sapratuši un apguvuši mācību saturu, un lai noteiktu skolēnu iegaumēšanas un prasmju līmeni kārtējās vai diagnosticējoša rakstura pārbaudēs: ikdienas klases un mājas darbos. Vērtējums „n/i” norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu mazāk par 60%.

2.4.2. Vērtējumus “ieskaitīts”, „neieskaitīts” un ierakstu „nav vērtējuma” jeb „n/v” pedagogi ņem vērā, izliekot skolēniem semestra atzīmes.

2.4.3. Izglītojamo ikdienas mājas darbus vērtē ar “ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Par lielāka apjoma tematiskajiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā. Ja skolēns nav veicis mājas darbu, skolotājs izliek "n/v".

2.4.4. Semestru noslēgumā sekmju žurnāla atsevišķā mājas darbu vērtējumiem paredzētā lapā skolotājs izliek kopvērtējumu, ko ieraksta ailē pirms mācību priekšmeta vērtējuma. Tas skolēniem var ietekmēt semestra atzīmi vienas balles robežās.

7.6.7. Ja izglītojamais nav veicis pārbaudes darbu noteiktajā termiņā, viņam dod iespēju veikt šo darbu 2 nedēļu laikā kopš notikušās pārbaudes. Attaisnojošu kavējumu gadījumā – divu nedēļu laikā kopš ierašanās skolā, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām. Mācību stundu kavējumi skolēnu neatbrīvo no tematisko un noslēguma pārbaudes darbu pildīšanas un to vērtējumi nav uzlabojami 1. un 2. semestru pēdējā mācību nedēļā.

7.6.8. Izglītojamajam ir tiesības uzlabot nepietiekamo vērtējumu divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām. Atkārtoti veicot pārbaudes darbu, skolēnam izliek vērtējumu – ne augstāku par 4 ballēm. Skolotājs sekmju žurnālā aiz datuma, kad veikts plānotais pārbaudījums, blakus ailē ieraksta skolēnam labojot nopelnīto pozitīvo vērtējumu.

7.7. Izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos, no kuriem skolēns atbrīvots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atbrīvojums no sporta stundām var būt, pamatojoties tikai uz ārsta izsniegtu zīmi.

7.8. Ieraksts “n/v” izmantojams, lai fiksētu, ka skolēns nav ieguvis vērtējumu.

7.9. Izglītojamais iegūst „n/v” ikdienas darbā, ja:

7.9.1. atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;

7.9.2. atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu.

7.10. Ja 1. vai 2. semestrī ir ieraksts „nav vērtējuma”, tad gadā skolēns nevar iegūt sekmīgu vērtējumu. Lai to iegūtu – par visu semestri, kurā nav vērtējuma, jākārto ieskaite.

7.11. Izglītojamais iegūst „n/v” gadā, ja abos semestros ir ieraksts "nav vērtējuma", ja nav izmantojis skolotāja piedāvātās konsultācijas vai atbildējis norādītajā papildus laikā.

7.12. Izglītojamā semestra vērtējumu mācību priekšmetos izliek, ņemot vērā visus šajā semestrī saņemtos vērtējumus. Semestra vērtējumu var izlikt, ja skolēns veicis 75% no paredzētajiem pārbaudes darbiem, kas vērtējami ballēs.

7.19. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas: skolēna dienasgrāmata; pārbaudes darbi; sekmju lapas; darbu mapes; vecāku sapulces; individuālās konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju.

A.Grāvere, direktora vietniece mācību darbā


Vidusskolā apgūst sporta programmu

Staiceles vidusskolā sporta programmu apgūst pavisam deviņpadsmit 10. un 11. klases jaunieši: Mareks Bašens, Dāvis Mickevičs, Jānis Sāns, Santa Taube, Jānis Valaņins, Dārta Vilne, Sabīne Pēce, Jānis Balsis, Jānis Ivanovs, Dzintars Krumholcs, Kristaps Krūze, Juris Masļeņikovs, Uģis Miezis, Vjačeslavs Mitņičuks, Reinis Persidskis, Mārtiņš Strokšs, Jānis Vanags, Dāvis Veipāns, Diāna Volde.

Sporta programmas ietvaros vidusskolēni apgūst futbola tehnikas pamatus, individuālo, grupas un komandas taktiku, futbola spēles noteikumus un praktisko tiesāšanu; iepazīstas ar Latvijas futbola vēsturi, nozīmīgākajiem futbola pasākumiem, proti, Eiropas un Pasaules čempionātiem. Jauniešiem jāprot organizēt, vadīt, noskaidrot uzvarētājus dažādās sporta aktivitātēs. Iespēju robežās viņi apmeklē Latvijas nacionālās izlases spēles. Prognožu spēles veidā viņiem jāizspēlē Eiropas čempionāts futbolā.

Ar vidusskolēniem strādā skolotājs Aigars Ragainis, sporta mācību grāmatu autors, treneris. Pēc viņa iniciatīvas un Latvijas Futbola federācijas atbalstu Staiceles vidusskolas sporta programmas audzēkņiem ir tādas pašas treniņu formas, kā Latvijas izlases spēlētājiem.

Juris Krastiņš, Staiceles vidusskolas direktors


2007./2008. mācību gadā esam piedalījušies šādās
Limbažu rajona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:

N.p.k.

Olimpiāde

Skolēns

Klase

Skolotājs, kurš sagatavoja olimpiādei

Sasniegumi

1.

mājturība

Kristiāna Arnava
Diāna Vuškāne

9.
7.

Inese Baltmane

 

2.

matemātika

Alvis Apiņš
Mikus Šļaukstiņš

6.b
6.a

Jevgēnija Laicāne 3. vieta

3.

latviešu valoda un literatūra

Zane Kubuliņa

8.

Antra Rudzīte

 

4.

krievu valoda

Kaspars Ribaks

9.

Valentīna Andrejeva

 

5.

ģeogrāfija

Reinis Graviņš

7.

Alda Grāvere

2. vieta, izvirzīts novada olimpiādei

5.

3. klašu Pauls Rumba
Kārlis Šļaukstiņš

3.
3.

Inga Neimsane

 
  4. klašu Līga Andersone

4.

Glorija Vizule

 

6.

angļu valoda Zane Kubuliņa

8.

Vizma Lūse

 

7.

fizika Randa Grumsle
Mikus Meikulis
Elvis Meisters

8.

Jevgēnija Laicāne

 
2006./2007. mācību gadā esam piedalījušies šādās
rajona mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos:

N.p.k.

Olimpiāde

Skolēns

Klase

Skolotājs, kurš sagatavoja olimpiādei

Sasniegumi

1.

bioloģija

Linda Štelce

Inese Meistere

9.b

9.b

Eugēnija Rudoviča

atzinība

atzinība

2.

matemātika

Mārtiņš Taulavičus
Gatis Meikulis
Toms Arnavs

9.a
9.a
9.a

Vija Brente

 

3.

vēsture

Linda Štelce
Inese Meistere

9.b
9.b

Ilga Ozola

atzinība

4.

fizika

Māris Ozols
Gatis Meikulis
Inese Meistere

9.a
9.a
9.b

Jevgeņija Laicāne

 

5.

latviešu valoda un literatūra Inese Meistere

9.b

Antra Rudzīte

2. vieta, izvirzīta uz novada olimpiādi

6.

vizuālā māksla

Sabīne Pēce
Annija Pēce
Diāna Vuškāne
Inese Meistere

9.a
6.kl.
6.kl.
9.b

Ingūna Mestere

 
7. 3. klašu kombinētā Līga Andersone
Marta Graviņa

3.kl.
3.kl.

Glorija Vizule

 
8.

konkursā par Latvijas vēsturi

konkursā par Limbažu raj. vēsturi

Māris Ozols

Inese Meistere
Linda Štelce

 

9.b

9.b

Ilga Ozola

1. kārtā – 1. vieta,

2. kārtā – 2. vieta

9. angļu valodas pēcpusdiena ”Dziedāsim angliski”! Santa Taube
Linda Lūce
Ieva Romanovska

9.a
9.a
9.a

Vizma Lūse  
10. Rajona konkurss 9.-12.kl. skolēniem „Pazīsti savu organismu!” Linda Štelce
Māris Ozols

9.b
9.b

Eugēnija Rudoviča  Līdzdalība projektos


• Baltijas jūras projekta sadaļā „Krasta vērošana” UNESCO asociēto skolu sastāvā;
• UNICEF akcijās;
• Veselību veicinošo skolu projektā.Lai iestātos 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

• vecāku iesniegums;
• medicīniskā karte 026/u, potēšanas karte 0633/ u, medicīniskā izziņa 086/u;
• dzimšanas apliecības vai pases kopija;
• apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija.

Dokumentu pieņemšana jūnijā.

Piedāvājam šādas mācību programmas:

• pirmskolai – pirmskolas izglītības programmu, kods 00 011111;
• pamatskolai – vispārējo pamatizglītības programmu, kods 21011111
• vidusskolai – vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu izglītības programmu, kods 31014011 9 (sports un mājsaimniecība).IESAKĀM IZLASĪT!

5. klasei
1. K. Skalbe “Pasakas”.
2. Latviešu tautas pasakas un mīklas.
3. Sērijas “Pasaules bērni” pasakas.
4. “Circenis pelnos” un “Brīnumzemes pasakas”.
5. R. Blaumanis “Velniņi”.
6. H. K. Andersens “Pasakas”.
7. Brāļu Grimmu, S. Lagerlefas un J. Širmaņa pasakas.
8. Friča Bārdas un O. Vācieša dzeja bērniem.
9. J. Jaunsudrabiņš “Baltā grāmata”.
10. Tuve Jansone “Neredzamais bērns”.
11. V. Plūdonis “Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas”.
12. Valdis “Staburaga bērni”.
13. J. Poruks “Kauja pie Knipskas”, dzeja.
14. A. Brigadere “Sprīdītis”, “Dievs. Daba. Darbs.”
15. Sudraba Edžus “Dullais Dauka”, “Laimzemes skola”.
16. Ē. Kestners “Punktiņa un Antons”, “Divas Lotiņas”.
17. O. Preislers “Mazā raganiņa”.
18. A. Milns “Vinnijs Pūks”.
19. J. Kalniņš “Sudraba karote”.
20. Žilinskaite “Robots un taurenīte”.
21. A. Lingrēna “Brālītis un Karlsons”.
22. Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra.

6. klasei
1. Latviešu tautas dziesmas, pasakas, sakāmvārdi un parunas.
2. S. Viese “Randenes vasara”, “Pasaules dziesma”.
3. J. Raiņa, Aspazijas un V. Plūdoņa dzeja bērniem.
4. A. Brigadere “Maija un Paija”.
5. V. Belševica “Zem zilās debesu bļodas”.
6. A. Sakse “Pasakas par ziediem”.
7. M. Kaudzīte, J. Rainis “Aforismi”; “Kamenes”.
8. P. Sila un citu tautu fabulas, latviešu fabulas.
9. A. Upītis “Sūnu Ciema zēni”, “Pa Lauča pēdām”.
10. Viks “Sarežģītais zvirbulēns”, “Džungļu nakts varavīksne”.
11. O. Vailda pasakas.
12. F. Zaltens “Bembijs”.
13. Birgers “Minhauzens”.
14. Dz. Rinkule – Zemzare “Cik maksā prieks?”.
15. L. Kerols “Alise brīnumzemē”.
16. Dž. Darels “Mana ģimene un citi zvēri”.
17. V. Belševica “Bille”.
18. A. Osmane “3 : 0 mūsu labā”.
19. A. Neiburga “Stāsts par Tilli un suņuvīru”.
20. Svifts “Gulivera ceļojumi”.
21. A. Lindgrēna “Pepija Garzeķe”.
22. Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra.

7. klasei
1. Latviešu tautasdziesmas par darbu, pasakas un anekdotes.
2. E. Veidenbauma dzeja.
3. Dzejoļu kopa par dzimteni.
4. I. Ziedoņa pasakas.
5. S. Kaldupes pasakas.
6. M. Ķempe “Miniatūras”.
7. R. Blaumanis “Nāves ēnā”, “Stāsti un noveles”.
8. J. Rainis “Zelta Zirgs”, “Krauklītis”, “Dzeja jaunatnei”.
9. A. Lingrēna “Brāļi Lauvassirdis”, “Ronja – laupītāja meita”.
10. V. Belševica “Bille dzīvo tālāk”, “Billes skaistā jaunība”.
11. H. Malo “Bez Ģimenes”.
12. Dž. Berijs “Pīters un Vendija”.
13. J. Klīdzējs “Cilvēka bērns “.
14. A. Sent - Ekzpezī “Mazais princis”.
15. G. Repšes stāsti.
16. A. H. Tammsāre “ Miniatūras”.
17. Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra.

8. klasei
1. Latviešu tautasdziesmas par cilvēka mūža ritumu, sakāmvārdi un parunas.
3. “Vēsturiskās teikas”, “Izcelšanās teikas”.
4. A. Čaks “Mūžības skartie”, dzeja, A. Čaks un Padegs “Rīga”.
5. I. Ziedonis “Epifānijas”, dzeja.
18. R. Blaumanis “Tālavas taurētājs”.
6. M. Tvens “Toma Sojera piezdīvojumi”.
7. E. Hemingvejs “Sirmgalvis un jūra”.
8. A. Puriņš “Zilā jumprava”.
9. Vebstere “Garkājtētiņš”.
10. R. Ezera “Cilvēkam vajag suni”.
11. D Defo “Robinsons Krūzo”.
12. Kūns “Sengrieķu mīti un varoņteikas”.
13. M. Ende “Momo”.
14. K. Elsberga, V. Belševicas dzeja.
15. Sērijas “Ievērojamu cilvēku dzīve” viena grāmata.
16. J. Kalniņš “Kalna Kaibēni”.
17. A. Brigadere “Skarbos vējos”.
18. V. Plūdonis ”Atraitnes dēls”.
19. J. Jaunsudrabiņš “Piemini Latviju!”.
20. Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra.

9. klasei
1. V. Vīķe – Freiberga “Dzintara kalnā”.
2. E. Olupe “Latviešu gadskārtas ieražas”.
3. Eposi: “Iliāda”, ”Odiseja”, “Kalevala”, “Kalevipoegs”.
4. A. Pumpurs “Lāčplēsis”.
5. I. Indrāne “Basām kājām”.
6. R. Ezera “Zvaigžņu lietus”.
7. J. Mauliņš “Mīlestības infraskaņas”.
8. M. Birze “Dienasgrāmata”.
9. “Literatūras vēsture”.
10. “Literatūras kritika”.
11. M. Kvite “Miniatūras”.
12. R. Blaumanis “Stāsti un noveles”.
13. M. Birze “Viens ābols”, “Superstārs un Karalienes Mērijas”.
14. M. Ķempe “Dzintara spogulis”.
15. I. Ziedonis “Literārās pasakas”, “Kurzemīte” 1. daļa, „Tutepatās”.
16. R. Blaumaņa, G. Priedes vai Anšlava Eglīša viena luga.
17. Z. Mauriņa “Uzdrīkstēšanās”, “Dzintargraudi”, esejas.
18. E. Po “Nodevīgā sirds”.
19. J. Ezeriņa noveles.
20. S. Kaldupes, K. Skalbes, A. Sakses pasakas.
21. Dzeja: M. Misiņa, M. Zālīte, J. Ziemeļnieks, J. Grots, E. Virza, J. Peters, jaunākā dzeja.
22. Ē. Ādamsons “Sava ceļa gājējs”.
23. A. Grīns “Nameja gredzens”.
24. Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra.

10.klasei
1. Ingas Ābeles, G. Repšes, L. Stumbres darbs.
2. Dzeja: F. Bārda, Aspazija, A. Čaks, O. Vācietis, I. Ziedonis, G. Godiņš, K. Elsbergs, Eduards Aivars, Jo.
3. G. Berelis “Klusums un vārds”.
4. Aristotelis “Poētika”.
5. Latviešu mīti, mitoloģijas enciklopēdija.
6. Žurnāli “Karogs”, “Kentaurs”, laikraksts “Kultūras Forums”.
7. Grāmatas no sērijas “Rakstnieki par literatūru”.
8. N. Ikstenas stāsti, pasakas.
9. M. Zālīte “Eža kažociņš”, dzeja, lugas.
10. I. Ziedonis “Epifānijas”.
11. M. Zīverts “Kamerlugas”.
12. J. Klīdzējs „Dāvātās dvēseles”.
13. Šekspīrs “Hamlets”, „Karalis Līrs”, „Romeo un Džuljeta”, soneti.
14. Antīkā literatūra: Sapfo, Sofokls, Longs.
15. Viduslaiku literatūra: Bedjē, Dante “Dievišķā komēdija”, Bokačo “Dekamerons”.
16. M. de Servantess “Dons Kihots”.
17. M. Bulgakovs „Meistars un Margarita”.
18. Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra.

11. klasei
1. M. Kūle, I. Šuvajevs, V. Vīķe-Freiberga par literatūru.
2. L. Breikša, J. Petera, A. Rancānes, K. Vērdiņa dzeja.
3. Moljērs “Skopulis”.
4. Gēte “Jaunā Vertera ciešanas”.
5. V. Šillers “Vilhelms Tells”.
6. J. V. Gēte „Fausts”.
7. G. Merķelis “Latvieši”.
8. J. Poruks “Pērļu zvejnieks”, dzeja.
9. Ausekļa, A. Pumpura, J. Alunāna, E. Veidenbauma dzeja.
10. R., M. Kaudzītes “Mērnieku laiki”.
11. Apsīšu Jēkaba stāsti.
12. A. Niedra “Līduma dūmos”.
13. A. Deglavs “Rīga”.
14. R. Blaumanis “Indrāni”.
15. A. Grīns “Dvēseļu putenis”.
16. Jaunākā latviešu dramaturģija un lirika.
17. Jaunākā latviešu un cittautu proza.
18. Žurnāli “Karogs”, “Kentaurs”, laikraksts “Kultūras Forums”.

12. klasei
1. M. Gūtmane „Trimda – trimdas situācija – trimdas literatūra”.
2. G. Berelis par literatūru.
3. Z. Mauriņas esejas.
4. Dzeja: Viktors Eglītis, O. Vācietis, I. Ziedonis, U. Bērziņš, V. Strēlerte, V. Belševica, K. Elsbergs, G. Godiņš, M. Zālīte, A. Aizpuriete.
5. Rainis „Uguns un nakts”, „Jāzeps un viņa brāļi”, „Ave, Sol!”, „Daugava”.
6. R. Dobrovenskis „Rainis un viņa brāļi”.
7. E. Virza „Straumēni”, dzeja.
8. A. Brigaderes proza.
9. A. Eglītis „Dievs, Tava zeme deg”.
10. Viens prozas darbs pēc izvēles: G. Janovskis, A. Eglītis, A. Bels, R. Ezera, M. Zariņš
11. L. Stumbre „Līst”.
12. N. Ikstena „Dzīves svinēšana”.
13. I. Ābeles proza.
14. G. Priede „Zilā”.
15. M. Zīverts „Pēdējā laiva”.
16. M. Māterlinks „Zilais putns”.
17. A. Čehovs „Trīs māsas”.
18. H. Ibsens „Pērs Gints”.
19. Trīs darbi pēc izvēles: F. Kafka, V. Vitmens, Dž. Džoiss, G. Apolinērs, B. Brehts, Dž Orvels, M. Prusts, R. M. Rilke, Ž. P. Sartrs, A. Kamī. 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī