Staiceles vidusskola - Jauno literātu kolektīvs "Kalliope"

Fotoreportāžas:

24.01.2007. "Kalliope" literārie lasījumi

31.03.2006. Jauno literātu kolektīva “Kalliope” radošo darbu krājuma atvēršanas svētki: ”Kur dzejas lode, tur arī mode”

• Izdevums TEV Nr.1 (.pdf 4.8Mb) >>>
• Izdevums TEV Nr.3 (.pdf 4.2Mb) >>>skolotāja Antra Rudzīte - jauno literātu kolektīva “Kalliope” vadītāja

STAICELES PAMATSKOLAS
JAUNO LITERĀTU KOLEKTĪVA
“ KALLIOPE”


P R O G R A M M A

2005./2006. un 2006./2007. m. g.

• IZGLĪTĪBAS IESTĀDE – Staiceles pamatskola.

• PROGRAMMA – jauno literātu kolektīvam.

• PROGRAMMAS VADĪTĀJS – Antra Rudzīte, augstākā izglītība, Filoloģijas maģistra grāds LU, skolotāja.

• MĒRĶI – 1) audzēkņu leksikas, valodas izjūtas bagātināšana;
2) nacionālās un valstiskās identitātes ētisko vērtību apzināšanās ar
literatūras un folkloras palīdzību;
3) mūsu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma novērtēšana;
4) literārās darbības veicināšana audzēkņos, tās popularizēšana skolā
un pilsētā;
5) skolēnu pašapziņas celšana;
6) skolas kolektīva dzīves dokumentēšana;
7) uzstāšanās mākas veidošana audzēkņos;
8) skolas un pilsētas pasākumu kuplināšana.

• UZDEVUMI –
1) nodrošināt talantīgo bērnu un jauniešu izaugsmes iespējas dzimtās valodas apguvē, kultūrā un mākslā;
2) veidot izpratni par kultūrizglītības nozīmi personības izaugsmē.

• MĒRĶAUDITORIJA – Staiceles pamatskolas 4. – 9. klašu skolēni.

• ĪSTENOŠANAS LAIKS – 2 gadi.

• DARBA FORMAS -
1) skolēniem tiek piedāvātas saistošas darba formas: individuālais darbs (dienasgrāmatas rakstīšana, interviju veidošana, daiļdarbu radīšana); grupu un kolektīvais darbs (literāru pasākumu veidošana, literāro ekskursiju organizēšana, skolas avīzes izdošana, kolektīva dalībnieku radošo darbu krājuma izveide);
2) nodarbību vietas – Staiceles pamatskolas latviešu val. kabinets, pilsētas kultūras nams, skolas un pilsētas bibliotēka;
3) kolektīvs sadarbosies ar jaunajiem literātiem Latvijā un mūsu valstī populāriem vai mazāk zināmiem rakstniekiem, dzejniekiem, publicistiem.

• DALĪBNIEKU SKAITS – 20 audzēkņi.

• NODARBĪBU SKAITS NEDĒĻĀ – 7 mācību stundas, tas ir, 4 – individuāli ar skolēniem, 3 – grupu darbam.

• NODARBĪBAS ILGUMS – 40 minūtes, starpbrīdis – 5 minūtes.

• ĪSTENOŠANAS PLĀNS –
1) septembrī Dzejas dienu sarīkošana skolā;
2) septembrī literārās ekskursijas organizēšana;
3) oktobrī avīzes izdošana;
4) oktobrī rudens Ražas svētku pasākuma, veltīta folklorai un K. Baronam, veidošana;
5) novembrī piedalīšanās Lāčplēša dienas pasākumā pilsētas mērogā;
6) novembrī literārās ekskursijas organizēšana;
7) decembrī avīzes izdošana;
8) decembrī Adventes laika pasākuma veidošana;
9) janvārī literārie lasījumi;
10) februārī dzejnieka Klāva Elsberga piemiņas pasākuma organizēšana;
11) februārī avīzes izdošana;
12) martā literārās ekskursijas organizēšana;
13) martā piedalīšanās represēto piemiņas pasākumā;
14) aprīlī avīzes izdošana;
15) aprīlī literārie lasījumi par godu Putnu dienām un savas radošās darbības (gada garumā) rezumējums;
16) maijā iesaistīšanās Mātes dienas pasākumā;
17) maijā literārās ekskursijas organizēšana.

• PLĀNOTIE REZULTĀTI –
1) jauno literātu kolektīva “Kalliope” (grieķu mitoloģijā tā ir episkās poēzijas un zinību mūza jeb dieviete ar rakstu rulli un rakstāmkociņu rokās) darbu klausītāji, lasītāji un vērtētāji – skolas kolektīvs, skolēnu vecāki un vecvecāki, citi staicelieši, viesi;
2) literārajās ekskursijās iespēja doties 50 interesentiem no skolas kolektīva;
3) mācību gada laikā jaunie literāti izdod 4 avīzes;
4) literārajos lasījumos pilsētas mērogā piedalās arī citu skolu radošie audzēkņi un uzaicināti Latvijā pazīstamie autori;
5) kolektīva dalībnieku jaunrades izaugsmes iespējas;
6) audzēkņu radošo darbu krājuma izveidošanas svētki Putnu dienās (jo stārķis ir mūsu pilsētas simbols);
7) prasmes – atklāt savas domas mutiski, rakstiski, uzstāties, sniegt klausītājiem un lasītājiem emocionālu pārdzīvojumu;
8) zināšanas – latviešu literatūras vēsturē, teorijā, kultūrvēsturē,
leksikoloģijā, sienas avīžu veidošanā;
9) iemaņas – komunikācijas un oratora mākslā, aktiera mākslā, psiholoģijā, saskarsmes kultūras veidošanā, dienas režīma izveidē ( sava laika plānošana);
10) gūtā radošās darbības pieredze:
*) no 1986. gada līdz 2005. gadam Staiceles pamatskolā skolotājas A. Rudzītes vadībā darbojies literatūras pulciņš, dramatiskais kolektīvs “Tuvāk”, kurā regulāri pilnveidota skolēnu radošā aktivitāte;
*) 2004. gada Dzejas dienās izveidots Staiceles pamatskola skolēnu radošo darbu krājums;
*) audzēkņu vidū ir jaunie literāti, kuru darbi 2005. gadā iekļauti Limbažu rajona skolēnu izdotajā krājumā, veltītā K. Skalbem;
*) skolā ir audzēkņi, kurus ļoti interesē literatūra, kuri paši raksta; raksta arī skolotāja (publicistiku “Auseklī”, mācību metodiskos līdzekļus.

Antra Rudzīte
K A L L I O P E           A I C I N A
SKOLĒNI, VECĀKI UN PEDAGOGI,

RAKSTIET!

 

PĀRDOMAS
DZEJOĻI

PASAKAS
STĀSTI
APRAKSTI

VĒSTULES
TĒLOJUMI