Staiceles vidusskola - Interešu izglītība - Ētikas projekts

Antra Rudzīte, Staiceles skolas latviešu valodas, literatūras skolotāja

ĒTIKAS PROJEKTS STAICELES PAMATSKOLĀ

   Limbažu rajona Staiceles pamatskolā tūkstošgades miju vēlējāmies atcerēties ar ko interesantu, tādēļ šī raksta autore 1999./2000. mācību gada sākumā ierosināja skolā organizēt divgadīgu projektu, kurā būtu ikmēneša tikšanās ar Latvijā un varbūt arī pasaulē zināmām personībām. Projektam tika dots ētikas nosaukums, jo šī zinība, mūsuprāt, ietver sevī visu, kas saistās ar skolēnu emocionālo, intelektuālo un voluntāro audzināšanu.
   “Tevi gaida, ja tu izstaro mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labestību, uzticību, maigumu un savaldību. Dzīvot nozīmē nemitīgi mācīties un pilnīgoties, apgūstot dzīves sniegto pieredzi. Pirmā svarīgākā mācība – mēs saņemam pretī to, ko dodam. Ko sēsi, to pļausi.”
   Šie vārdi (no skolēna grāmatas ētikā “Dvēselē un pasaulē”, izd. apgādā “Zvaigzne ABC” 1998, 10.lpp.) likti projekta pamatā un izsaka tā būtību, bet katrs gads bija ar citu tautasdziesmu moto :

1999./2000. māc.g. – “Dod, Dieviņ(i), kalnā kāpt, Ne no kalna lejiņā!”
2000./2001. māc.g. – “Uzvelk baltu zēģelīti, Iet laiviņa mirdzēdama.”

   Ētika projekta mērķi bija :
• reizi mēnesī divu gadu garumā iepazīstināt skolēnus klātienē ar Latvijā spilgtām personībām, bagātinot audzēkņu redzesloku;
• celt skolēnu pašapziņu, ko dod jauna, interesanta un vērtīga iepazīšanās;
• pilnīgot skolēnu prasmi sev interesējošu jautājumu uzdošanā personībām, dialogu veidošanā, ieklausīšanās mākā;
• rosināt skolēnos iztēli, fantāziju, ielūkoties sevī, savās interesēs, nodarbēs, dzīvesveidā;
• veidot audzēkņos optimismu, dzīves vērtību veidošanu un apzināšanos, iespēju uzdrīkstēties ;
• padarīt dzīvi skolā daudzkrāsaināku;
• iesaistīt skolas dzīvē arī Staiceles sabiedrību;
• popularizēt Staiceles interesantākās vietas un radošos cilvēkus, viņu nodarbes;
• padarīt skolu par kultūras centru pilsētā.

   Ētikas projektā iesaistījās ne tikai viss 250 cilvēku lielais pamatskolas audzēkņu kolektīvs, bet arī 26 skolas pedagogi un skolēnu vecāki ( arī kā projekta sponsori), citi staicelieši, jo katrreiz viesiem tika parādīta pilsētas modernā domes ēka un kultūras nams, Lībiešu muzejs, Staiceles tautas daiļamata meistaru veikums, Staiceles baznīca un vietējā gleznotāja Kārļa Keres darbi, pati sakoptā un vienmēr skaistā pilsēta.
   Ikmēneša tikšanā bija trīs grupās.
   Vispirms plkst. 10.:00 viesis 40 minūtes (viena mācību stunda) bija kopā ar pirmo četru klašu audzēkņiem, viņu pedagogiem, vecākiem, kuri bija ieradušies mazās skolas 3.b klasē – telpā, kuru skolotāja Sarmīte Meņģele vienmēr atvēlēja projekta 1.daļai. Protams, mazie bija daudzu interesantu jautājumu uzdevēji un dažādu pateicību sagatavotāji. Piemēram, sk. S. Meņģeles audzēkņi katram viesim allaž dāvināja pašu veidotu zīmējumu vai domrakstu albumu. Tad viesi apmēram pusotru stundu audzēkņu pavadīti iepazina Staiceli.
   Otrā grupa bija 5.-9. klašu audzēkņi, ar kuriem sarunas un jautājumu - atbilžu laiks parasti bija pusotras stundas garumā. Tad sekoja skolas iepazīšana un visbeidzot saruna ar pedagogiem ne tikai par uzaicināto personību, bet arī par Latvijas un pasaules aktualitātēm.

   Lūk, mūsu ētikas projekta kalendārais plāns 1999./2000. mācību gadam!

• 15. septembris – rakstnieks VIKS;
• 11. oktobris – literatūrzinātnieks ROMĀNS PUSSARS;
• 15. novembris – atjaunotās Latvijas 1. Prezidents GUNTIS ULMANIS;
• 5. decembris – rakstniece un tulkotāja DAGNIJA DREIKA – MATULE;
• 10. janvāris – mācītājs JURIS RUBENIS;
• 7. februāris – Staiceles pilsētas domes un Limbažu rajona padomes priekšsēdētājs JĀNIS BAKMANIS;
• 18. - 31. marts – rakstnieks KĀRLIS SKALBE – Staiceles pamatskolas dramatiskā kolektīva “Tuvāk” trīs muzikālas izrādes pilsētas kultūras namā ( staiceliešiem un Limbažu rajona skolu audzēkņiem, citiem interesentiem ) pēc K. Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnaviņas”, ceturtā izrāde – Valmieras Drāmas teātrī;
• 11. aprīlis – astronoms un astrologs no Rīgas JURIS KAULIŅŠ;
• 15. maijs - dzejnieks, K.Elsberga brālis (pie skolas atklāts K.Elsberga piemiņas akmens) – JĀNIS RAMBA;

   Lūk, ētikas nodarbību kalendārais plāns 2000./2001. mācību gadam!

• 11. septembris – rakstnieka F. Bārdas brāļameita BIRUTA BĀRDA un “Rumbiņu” muzeja vadītāja AIJA ĒCENIECE;
• 30.oktobris – Latvijas Dabas muzeja 4 darbinieki ar lekcijām;
• 14. novembris – Latvijas Republikas Prezidente VAIRA VĪĶE- FREIBERGA;
• 20. decembrī – Staiceles - Rozēnu luterāņu draudzes mācītājs JĀNIS ŠMITS;
• 29. janvāris – gleznotāja DŽEMMA SKULME;
• 26. februāris – Staiceles doktorāta ģimenes ārste VAIRA ŠTEMERE;
• 5. marts – Latvijas radio ģenerāldirektors DZINTRIS KOLĀTS;
• 23. aprīlī – lektori par narkotiku kaitīgumu;
• 25. maijs – akadēmiķis JĀNIS STRADIŅŠ.

   Katra personība ienesa skolā savu radošās enerģijas starojumu, ar kuru tika bagātināts ikviens klausītājs, liels vai mazs.
   Personību atstātie vēlējumi, ieraksti Staiceles pamatskolas viesu grāmatā.
   Viks : ” Vislielākā Amerika ir nevis aiz Atlantijas okeāna, bet pašā cilvēkā. Cik pulka ļaužu aiziet aiz zvaigznēm, tā arī neizcēlušies Jaunās Pasaules krastā, kas atrodas viņos pašos!”
   R. Pussars : “Aizbraucu no Staiceles ar gandarījumu, ka novada skolas bērni saprot un atzīst Kronvalda Ata mācību : “Tikai tas, kurš savu Tēvu zemi pazīst, var to patiesi mīlēt.” Mūsu Latvija nav domājama bez tautas dziesmas. Tāpēc arī tās ir jāpazīst, lai paturētu savu latvietību.”
   G. Ulmanis : “Jūs patiesi esat lieliska daļa no mūsu lepnās, strādīgās latviešu cilts.”
   J. Rubenis : “Lai Jūsu darbā klātesoša Zvaigzne, kas palīdz sasniegt gudru un piepildītu dzīvi katram skolniekam!”
   J. Bakmanis : “ Domāsim lielas un labas domas!”
   B. Bārda : “Laime ir gudrības kalnos
Augstāko virsotni gūt,
Sirdi atdot un saņemt,
Laime ir cilvēkam būt.” ( P. Bārda )
   J. Ramba : “Kultūra elpo dziļi un mierīgi Staicelē, tāds iespaids man radies, pastāvīgi te viesodamies.”
   V. Vīķe – Freiberga : “Staicelei un staiceliešiem novēlu domām un iecerēm augstu lidojumu!”
   Dz. Kolāts : “Visu var paspēt un sasniegt! Vajag īsti gribēt.”
   Protams, ka vislielāko satraukumu un sajūsmu izjutām, ciemos gaidot Latvijas Republikas Prezidenti V. Vīķi – Freibergu. Jau no brīža, kad saņēmām piekrišanu ciemoties mūsu skolā, sākām gatavoties: piestrādājām pie skolas noformējuma, domājām par nozīmīgās dienas protokolu, katra atbildību par pasākuma ļoti veiksmīgu izdošanos, par Prezidentes lomu mūsu valsts dzīvē, par viņu kā zinātnieci utt. Kad klāt bija tikšanās diena, spīdēja saule, visa Staicele bija svētku noskaņā un pacilātībā, skolēniem šī tikšanās bija vienreizējs pārdzīvojums, uz visu mūžu atmiņā paliekoši mirkļi, ar Prezidenti kopīgi foto, autogrāfi. Daudzie miesassargi, prese, drošības dienests, protokola vadītāja, kancelejas darbinieki – kopskaitā 15, viss mums bija kā brīnišķīgs šovs! Cik mīļas un vienkāršas veidojās sarunas starp mums un Prezidenti! Viņas vēlējums bija - lai dzīvē nepazustu, jāprot uzdrīkstēties (viņa priecājās par mūsu uzdrošināšanos ielūgt ciemos), jācenšas būt dzīvespriecīgam un labam cilvēkam! Prezidente uzdāvināja skolai savu grāmatu “Dzintara kalnā” un Rīgas Pils foto skaistā rāmītī. Cik labi, ka mūsu pirmais cilvēks valstī ir tik vienkāršs un saprotošs!
Protams, ka jebkura personība ir suģestējoša, piemēram, literatūrzinātnieks R. Pussars ar tautasdziesmu vērtību izsijāšanu, mācītājs J. Rubenis ar savu skatījumu uz dzīvi un Dievu, un savu grāmatu “Dīvainā karaļvalsts”, par kuru viņš pastāstīja pedagogiem, jo skolēnus un citus staiceliešus viņš uzrunāja Staiceles dievnamā Jaungada Dievkalpojumā.
   Vienreizēji šarmanta bija gleznotāja Dž. Skulme, viņa pēc kopīgās sarunas ar audzēkņiem novadīja radošo darbnīcu, kurā tie skolēni, kam interesē zīmēšana un kas mācās Mākslas skolā, varēja uzzināt speciālista atziņas par gleznošanas mākslu.
   Ļoti artistisks bija Latvijas radio ģenerāldirektors, kurš mudināja skolēnus padomāt par savām interesēm, lai ko dzīvē sasniegtu, galvenais ir gribēt un apzināties savas vēlmes.
Latvijas Dabas muzeja 4 lektori pievērsa skolēnu uzmanību dzīvajai dabai ap mums, pastāstīja un ar uzskates un video materiāliem ļāva izjust gan senatnes noslēpumus dabā, gan šodienas norises.

   Ētikas projekts Staiceles pamatskolā noslēdzās ar akadēmiķa J. Stradiņa viesošanos. Viņš bija kopā ar zinātnieku G. Eniņu, lai skolēniem pastāstītu par dabas brīnumiem, cilvēka iekļaušanos dabā.