Ceturtdiena, 2024. gada 23. maijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

 STAICELES VIDUSSKOLA - Vajadzīgi direktori Vidusskolai / Mūzikas un mākslas skolai

VAJADZĪGS DIREKTORS VIDUSSKOLAI

Staiceles pilsētas dome izsludina konkursu uz
Staiceles vidusskolas direktora amatu

   Prasības pretendentam:
- augstākā pedagoģiskā izglītība
- vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze
- prasme strādāt ar datoru
- svešvalodu zināšanas

   Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), Staiceles vidusskolas ar profesionālo ievirzi mājturībā un sportā ilgtermiņa attīstības vīziju iesniegt līdz 2006.gada 12.aprīlim plkst.14:00 Staiceles pilsētas domē, Lielā ielā 7, Staicelē.
   Pretendentu uzklausīšana 2006.gada 13.aprīlī plkst.14:00 Staiceles pilsētas domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē Sociālā dienesta telpās Parka ielā 2, Staicelē.
   Papildus informācija par konkursu – Staiceles pilsētas domes mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012 vai pa tālruni 4023034.
VAJADZĪGS DIREKTORS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI

   Ar š. g. 24.marta domes lēmumu nodibināta Staiceles mūzikas un mākslas skola.
Lūdzam pieteikties uz Staiceles mūzikas un mākslas skolas direktora amatu.

   Nepieciešamā kvalifikācija:
• augstākā izglītība mākslas nozarē
• trīs gadu pedagoģiskā darba stāžs
Pieteikumus un CV iesniegt
Staiceles pilsētas domē līdz š.g. 12.aprīlim.

A P S T I P R I N U :
Staiceles pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Bakmanis
2006.gada 28.martā

KONKURSA NOLIKUMS
uz vakanto Staiceles vidusskolas direktora amatu

I. Vispārīgā informācija.

1. Konkursu organizē Staiceles pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 7, Staicele, Limbažu raj., LV-4043, reģistrācijas Nr.90000060155.

2. Konkursa mērķis – noskaidrot piemērotāko kandidatūru Staiceles vidusskolas direktora amatam.

3. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

4. Piedāvājumi iesniedzami Staiceles pilsētas domē, Lielā ielā 7, Staicelē, līdz 2006.gada 12.aprīlim plkst.14:00

5. Pretendentu izvērtēšana notiks 2006.gada 13.aprīlī plkst.14:00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē Staiceles Sociālā dienesta telpās Parka ielā 2, Staicelē.

6. Piedāvājumi iesniedzami - personīgi. Piedāvājumi tiek reģistrēti, numurēti un izskatīti, ņemot vērā to iesniegšanas datumu un laiku.

II. Informācija par konkursa priekšmetu.

7. Konkursa priekšmets:
Vakance uz Staiceles vidusskolas direktora vietu.
Iestādes nosaukums Staiceles vidusskola
Amata nosaukums Staiceles vidusskolas direktors
Kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 1229 10
Pakļautība Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs

8. Amata pienākumi.
Noteikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem.

9. Jāuzņemas atbildība par: Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo un tiesību aktu, kā arī darba līguma nosacījumu ievērošanu un izpildi izglītības iestādē.

10. Pienākumu veikšanai nepieciešamo zināšanu apjoms:
Augstākā pedagoģiskā izglītība, vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze, prasme strādāt ar datoru, svešvalodu zināšanas.
Periodiska zināšanu papildināšana, prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas, racionālas darba organizācijas pārzināšana.

11. Veicamā darba patstāvības pakāpe.
Savas amata kompetences robežās patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt to realizāciju.

12. Darbību reglamentējošie normatīvie akti.
Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie un tiesību akti, kas attiecināmi uz izglītības iestādes darbu.

13. Sadarbība.
Darbu izpilda patstāvīgi. Darba izpildē uztur patstāvīgus kontaktus ar visiem Staiceles vidusskolas darbiniekiem, skolēniem un Staiceles pilsētas domes darbiniekiem.

14. Darba raksturs.
Darbs prasa psihoemocionālo noturību un savaldību, korektu attieksmi pret kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem.

III. Konkursā iesniedzamie materiāli.

15. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- pieteikuma vēstule;
- izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
- Staiceles vidusskolas ar profesionālo ievirzi mājturībā un sportā ilgtermiņa attīstības vīzija

16. Pretendents var iesniegt arī citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus.

IV. Piedāvājumu izskatīšanas kārtība.

17. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiek izskatīti sekojošā kārtībā:
17.1. Pretendentus izvērtē Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
17.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja uzaicina pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz Staiceles vidusskolas direktora amata vietu. Komitejas sēdē notiek pārrunas ar pretendentu par viņa izglītību, kvalifikāciju, tālākizglītību, darba pieredzi, Staiceles vidusskolas ilgtermiņa attīstības vīziju u.c., kas ļauj izvērtēt pretendenta atbilstību Staiceles vidusskolas direktora amatam.
17.3. Pēc pretendentu uzklausīšanas Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja pieņem vienu no šādiem atzinumiem:
- par konkrētā pretendenta izvirzīšanu Staiceles pilsētas domei iecelšanai amatā par Staiceles vidusskolas direktoru;
- par visu pretendentu iesniegto piedāvājumu noraidīšanu un atkārtota konkursa izsludināšanu.
17.4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas izvirzīto pretendentu ieceļ amatā par Staiceles vidusskolas direktoru ar Staiceles pilsētas domes lēmumu likumdošanā noteiktā kārtībā.

18. Vērtēšanas kritēriji:
- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
- Staiceles vidusskolas ilgtermiņa attīstības vīzija.

19. Ja Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja nevar izšķirties starp vairākiem pretendentiem, tad priekšrocības ieņemt amatu dodamas pretendentam, kuram ir:
- iepriekšēja darba pieredze izglītības iestādes vadītāja amatā;
- vismaz divu svešvalodu prasme;
- iemaņas darbā ar datoru;
- pozitīva atsauksme no iepriekšējās darbavietas.

20. Konkurss tiek uzskatīts par notikušu arī tad, ja tajā ir saņemts tikai viena pretendenta piedāvājums.

21. Par konkursa rezultātiem pretendentiem tiek paziņots rakstveidā pēc domes lēmuma pieņemšanas.

22. Konkursa uzvarētāja apliecinošos dokumentus, Domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes izvērtējuma protokola kopiju, Staiceles pilsētas domes lēmumu, kā arī atzinumu no Limbažu rajona Izglītības pārvaldes nosūta saskaņošanai uz LR Izglītības un Zinātnes ministriju.

Staiceles pilsētas domes izpilddirektors: Jānis Bērziņš
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī