Pirmdiena, 2022. gada 8. augusts  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  


STAICELES RADOŠO SIEVIEŠU KLUBS “STAZELE”

Adrese: Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Telefons: 26432932
E – pasts: stazele@inbox.lv
Vadītāja: Anita Strokša
26.04.2009. NVO forums Stokholmā


04.12.2008. Projektu konkursa “Pilnveidojot sevi, dot citiem” noslēguma pasākums


07.04.2008. Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!” ir īstenojies


27.02.2008. Bezdarbnieku apmācību cikla „Sāksim darboties!” noslēgums


18.02.2008. Grāmatvedības kursi - bezdarbnieku apmācību cikls "Sāksim darboties!"


27.12.2007. Noslēdzas lietvedības kursi bezdarbniekiem


30.11.2007. SRSK "Stazele" īstenotie un ES atbalstītie projekta "Bezdarbnieku apmācību cikla Sāksim darboties!" floristikas kursi


02.11.2007. Apgūstam prasmes piesaistīt Eiropas fondu naudu - Projektu rakstīšanas kursi


27.09.2007. Projekts: Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!” - Angļu valoda

18.08.2007. Mācies harmonizēt savu enerģiju

20.06.2007. Floristikas kursi iesākas Jāņu noskaņā

15.06.2007. Bezdarbnieku apmācību cikls "Sāksim darboties!" - datorkursi
VĒSTURE

   Staiceles radošo sieviešu klubs “Stazele” tika izveidota 2002. gada 2. februārī. Oficiāli kā sabiedriskā organizācija tika noreģistrēta 2002. gada 19. aprīlī. Organizācija nodibinājās sanākot kopā 27 Staiceles sievietēm, kuras grib izglītoties, radoši darboties sava novada attīstībā, ieguldīt savas zināšanas vietējās sabiedrības problēmu risināšanā.


Foto no kluba dibināšanas sapulces

MĒRĶIS

   Celt lauku sieviešu pašapziņu, mazināt sociālo spriedzi, atbalstīt un stiprināt sieviešu sabiedrisko aktivitāti.

UZDEVUMI

1. Veicināt lauku sieviešu pašizglītošanos, sekmēt bērnu un jauniešu netradicionālās izglītības formu attīstību.
2. Atbalstīt dažāda veida lauku sieviešu uzņēmējdarbību.
3. Veicināt sabiedrības integrāciju, demokrātiju.
4. Uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli.
5. Sekmēt veselības aprūpes attīstību.
6. Veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes.
7. Piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā.
8. Attīstīt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām.

METODES

   Savas organizācijas pilnvērtīgai darbībai darbs tiek organizēts 3 komandās - vienā – sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība, otrā – sociālā, trešā - izglītības, kultūras.

1. Mērķu sasniegšanai organizācija iesaista šajā darbā dažādu profesiju pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu, sniedz konsultācijas, informējot un izglītojot
2. Klubs organizē dažāda veida apmācības kursus, seminārus, ārvalstu pieredzes braucienus.
3. Uztur sakarus ar dažādiem valsts un pašvaldību dienestiem, kā arī kontaktus ar citām iestādēm, organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
4. Veic labdarības pasākumu organizēšanu.
5. Veido un piedalās dažādos projektos.
6. Veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu.

AKTIVITĀTES

• Gūstot finansiālu atbalstu no Phare Access 2000 programmas Staicelē tika izveidots bērnu izglītības, informācijas un interešu centrs „Spārni”, kurš ir domāts nelabvēlīgo ģimeņu bērnu integrācijai sabiedrībā, pārējo bērnu vidū. Projekta laikā sāka reālu darbu ar šiem bērniem. Ieinteresēja viņus darboties šajā centrā. Mācīja komunicēties savstarpēji, ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem, ar sabiedrību. Caur izklaidi tika radīta viņos vēlme izglītoties, lika saprast, ka viņi tiek gaidīti un viņu spējas novērtētas.

• Kopā ar Svētdienas skolu tika iesniegts projekta pieteikums Limbažu rajona padomes un Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu konkursam par kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanas lomu jauniešu garīgajā attīstībā. Projekta rezultātā, darbojoties ar svētdienas skolas bērniem tika apkopota Staiceles evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsture un izdota bukletā.

• Ar Latvijas Kultūras fonda atbalstu sākās projekts “ Trūcīgo ģimeņu bērnu kultūrizglītības ilgtermiņa nometne “Rūķu nams”, kuras pamatā bija iemācīt bērniem darboties tautas lietišķās mākslas jomā, apgūt pirmās iemaņas aušanā, keramikā un floristikā.

• 2004. gadā Latvijas vides aizsardzības fonds ir atbalstījis projektu “ Vidrūpes un ekonomiskās attīstības kompromiss Staiceles pašvaldībā”, kura ilgtermiņa mērķis ir informēt un aktivizēt vietējo sabiedrību, veicināt ilgtspējīgu lauku nodarbinātības dažādošanu un jaunu darba vietu izveidi, saglabājot Salacas ielejas dabas parka ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību.

• 2004. gadā gūts atbalsts ES Phare grantu programmas “Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana” iesniegtajā projektā, kura rezultātā Staicelē tiks izveidots daudzbērnu ģimenes atbalsta centrs “3 Plus”. Centra mērķis ir uzlabot daudzbērnu ģimenēm dzīves kvalitāti, atbalstīt šo ģimeņu reintegrāciju pilsoniskas sabiedrības attīstības procesos, kuras ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ pārejas periodā pakļautas atstumtības riskam. Centra darbība orientēta uz aktivitātēm, kuras tiek organizētas gan ģimeņu vecākiem, gan kopā ar ģimenēm. . 2006. gadā aktivitāšu prioritāte būs kopīgi ģimeņu vakarēšanas pasākumi.

• 2005. gadā gūts finansiāls atbalsts Limbažu rajona padomes projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” Projekta rezultātā izvests mācību cikls „Daba nacionālā simbolikā”. Projekts, kura ietvaros 3. – 4.- to klašu bērni ar atraktīvām metodēm apguva zināšanas par Latvijas dabas simboliku.


Kluba projektos piedāvātās aktivitātes gan pašām kluba biedrēm, gan bērniem. 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī