Sestdiena, 2024. gada 15. jūnijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

STAICELES LEPNUMS

Konkurss "Labākie pašvaldības iedzīvotāji"

2008. gada laureāti:

Jevgēnija Laicāne, skolotāja – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un skolēnu sasniegumiem fizikas un matemātikas olimpiādēs;

Inga Konrāde, Staiceles vidusskolas skolotāja – par piedalīšanos sporta pasākumos un aktīvu sporta dzīves organizēšanu bērniem Līvānciemā;

Randa Grumsle, 9. klases skolniece – par apzinīgu mācību darbu un radošu aktivitāti skolas un pilsētas kultūras dzīvē;

Reinis Graviņš, 8.klases skolnieks – par nopietnu un apzinīgu mācību darbu un sabiedrisko aktivitāti skolā, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs;

Imants Ģederts, Staiceles vidusskolas saimniecības pārzinis – par lielu atbildību un godaprātu, veicot saimniecības pārziņa pienākumus skolā;

Dzidra Roce, ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un pilsētas kultūras dzīves veidošanā;

Kārlis Kere, mākslinieks – par mūža ieguldījumu pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā;

Indra Jaunzeme, Muzeja Pivālind direktore – par apzinīgu darbu pildot darba pienākumus un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Ieva Drone, domes literārā redaktore – par radošu pieeju informatīvā izdevuma „Kastanis” izdošanā un informācijas sniegšanu interneta mājaslapā;

Inta Jurka, skolotāja – Staiceles himnas „Dziesma Staicelei” autore;

Andrejs Krūmiņš, Futbola centra „Staicele” strādnieks – par pašaizliedzīgu darbu futbola laukumu iekārtošanā un sakopšanā;

Ārija Korpa, lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” vadītāja – par ilggadēju darbu lauku sieviešu klubiņa vadīšanā;

Nellija Kalniņa, pensionētā skolotāja – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā;

Rasma Upmane, SIA Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” valdes locekle – par mūža ieguldījumu slimnīcas attīstībā un vietējās vides sakopšanā;

Jānis Treijs, makšķernieku biedrības „Ūdensroze” un pensionāru biedrības „Staiceles seniori” valdes priekšsēdētājs – par ieguldīto darbu biedrību izveidošanā un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē;

Leonīds Veide, SIA Staiceles komunālais uzņēmums sētnieks – par 12 gadu garumā apzinīgi veiktu darbu pilsētas sakopšanā.

2007. gada laureāti:

Dina Čipote (3.kl. skolniece) - par apzinīgu mācību darbu, aktīvu līdzdalību Staiceles vidusskolas sabiedriskajā dzīvē un pilsētas kultūras pasākumos;

Edgars Tenisons (9. klases skolnieks) – par aktīvu līdzdalību skolas sporta un pilsētas kultūras dzīvē, apzinīgu mācību darbu;

Inga Neimane (Staiceles vidusskolas skolotāja) - par latvisko tradīciju izkopšanu skolēnos, par aktīvu un radošu līdzdalību skolas un pilsētas kultūras pasākumos;

Jautrīte Pelēkā (Staiceles vidusskolas skolotāja) - par radošu pieeju skolēnu audzināšanas darbam un skolas ārpusstundu dzīves organizēšanu;

Sandra Bērziņa (Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” vadītāja) – par ieguldījumu Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” attīstībā;

Nauris Kollis (SIA „Staiceles Komunālais Uzņēmums” strādnieks) - par apzinīgu darbu pilsētas sakopšanā;

Jānis Bērziņš (bijušais domes izpilddirektors) - par ļoti apzinīgu attieksmi pret darbu un ieguldījumu pilsētas attīstībā;

Ļena Vinogradova (Sociālās palīdzības dienesta vadītāja) - par apzinīgu attieksmi pret darbu un atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Aina Berga (Staiceles domes deputāte) - par radošu un veiksmīgu darbu kultūras dzīves veidošanā mūsu pilsētā;

Dzidra Roce (ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja) - par ieguldījumu ansambļa „Dziesmu draugi” vadīšanā un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā.

GADA CILVĒKS

   Staiceles pilsētas dome sākot ar 2000.gadu, ik gadu 29.decembrī „Gadumijas pasākumā”, piešķir titulu Staiceles „Gada cilvēks” un šo personu vārdus, kuru devums pilsētas attīstībā, tās tēla spodrināšanā attiecīgajā periodā ir bijis ievērības cienīgs un nozīmīgs, ieraksta Staiceles pilsētas Goda grāmatā:

2005.gads

1. GINTS HANSONS- par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
2. MĀRIS JAUNZEMS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
3. JĀNIS JAUNZEMS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
4. MĀRCIS SAVINOVS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
5. MĀRIS SAVINOVS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
6. JĀNIS PELĒKAIS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
7. UĢIS VASIĻJEVS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
8. KALVIS GRĀVERS - par izcīnīto 1. vietu Valsts 3.līgas futbola čempionātā (7:7)
9. ALBERTS KRŪMIŅŠ - par ieguldījumu finanšu līdzekļu piesaistīšanā pašvaldībai (bērnudārza un mākslas austuves remontam).
10. MĀRA CERIŅA - par ieguldījumu finanšu līdzekļu piesaistīšanā pašvaldībai (sporta laukumu labiekārtošanai).

2004.gads

1. ULDIS PŪSILDS – par radīto iespēju Staiceles jauniem futbolistiem un treneriem apmeklēt treniņnometni Holandē.
2. ILONA TRĒZIŅA - par radīto iespēju Staiceles jauniem futbolistiem un treneriem apmeklēt treniņnometni Holandē.
3. JAN SLOMP - par radīto iespēju Staiceles jauniem futbolistiem un treneriem apmeklēt treniņnometni Holandē.
4. GRE SLOMP - par radīto iespēju Staiceles jauniem futbolistiem un treneriem apmeklēt treniņnometni Holandē.
5. ANITA STROKŠA – par pašaizliedzīgu darbu, iegūstot pilsētu bibliotēku grupā titulu „Labākā Limbažu rajona bibliotēka” .
6. JĀNIS NERIPS – par nesavtību zemes iznomāšanā bērnu rotaļu laukuma izveidošanai.

2003.gads

1. LINDA RAITUMA – par ieguldījumu finanšu līdzekļu piesaistīšanā pilsētas projektu realizēšanai.
2. ĒRIKS ŠKAPARS - par lielu ieguldījumu finanšu līdzekļu piesaistīšanā pašvaldības projektu realizēšanai.
3. ANITA STROKŠA – par PHARE ACCESS 2000 programmas projekta „Izglītības, informācijas un interešu centra „Spārni” izveide” realizēšanu.
4. MĀRA MAKSIMOVA – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu Rozēnos.

2002.gads

1. ANITA STROKŠA – par veiksmīgu bibliotēkas datorizācijas projekta realizēšanu, Sabiedriskās organizācijas „Stazele” nodibināšanu, dažādu projektu izstrādi un realizēšanu.
2. ĀRIJA BAKMANE- par sarīkojuma deju pulciņu izveidošanu un aktīvu darbību.
3. MAIGA BERGINA – par apzinīgu sētnieka darba pienākumu veikšanu.
4. AUSMA NUĶE – par atsaucību un aktīvu piedalīšanos rīkotajās talkās pilsētas teritorijā.
5. INTA JURKA – par ļoti veiksmīgu vokālā ansambļa „Pagrabs” darbību 2002.gadā.
6. RASMA UPMANE – par mūža ieguldījumu slimnīcā „Vīķi” attīstībā un pašvaldības teritorijā lielākā darba kolektīva vadīšanu.
7. SANDRIS KALNIŅŠ – ar veiksmīgu uzņēmējdarbību un pilsētas sabiedriskās dzīves atbalstīšanu.
8. MĀRIS LAZDIŅŠ – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un plānveidīgu savas zemnieku „Lauciņi” attīstību un paplašināšanu.
9. ATIS EGLĪTIS – par nesavtīgu darbu pilsētas sporta, kultūras un citu pasākumu realizēšanā.

2001.gads

1. ANDREJS HANSONS- par ilggadēju atbalstu Staiceles pilsētas sporta un kultūras dzīvē.
2. ANDREJS KRŪMIŅŠ – par pašaizliedzīgu darbu Staiceles stadionu labiekārtošanā.
3. KĀRLIS KERE – par mūža ieguldījumu Staiceles pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā.
4. GUNTIS LAPIŅŠ – par atbalstu Staiceles pamatskolas un internāta celtniecībā.
5. JAUTRĪTE PELĒKĀ – par radošu darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem.
6. ARVĪDS AMANDUSS KATLAPS - par mūža ieguldījumu Staiceles pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā.
7. ANTRA RUDZĪTE - par radošu pieeju skolēnu interešu pilnveidošanā un audzināšanā.

2000.gads

1. ĀRIJA BAKMANE – par I starptautiskā saksofonistu konkursa „Spožā nots” organizēšanu.
2. INTA JURKA - par plaši izvērstu un radošu darbu mākslinieciskajā pašdarbībā.
3. ĀRIJA KORPA - par sieviešu klubiņa „Saulgrieze” dibināšanu un organizēšanu.
4. INGA KONRĀDE- par aktīvu pilsētas sporta dzīves organizēšanu.
5. DZIDRA ROCE – par ilggadīgu un radošu mūža ieguldījumu Staiceles pašdarbības veicināšanā.
6. SPĪDOLA LIELMANE - par projekta „Ziemeļu stīga” izstrādāšanu un uzsākšanu.
7. ANTRA RUDZĪTE - par divgadīgu Ētikas projekta Staiceles pamatskolā vadīšanu
8. GUNTIS LANDSMANIS - par pašaizliedzīgu darbu pilsētas futbola laukumu iekārtošanā.
9. DZINTARS TOMSONS - par Staiceles pilsētas popularizēšanu rajonā , Latvijā, pasaulē un kā divkārtējam Latvijas čempionam komandu vērtējumā un šī gada Latvijas absolūtajam čempionam.
10. JURIS ARUMS - par Staiceles pamatskolas rekonstrukcijas un investīciju projekta izstrādāšanu.


Konkurss „Par sakoptākajām sētām„

2006.gada laureāti

   Ik gadu 18.novembrī tiek godināti to daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki, uzņēmumu un organizāciju vadītāji, individuālo māju īpašnieki , kuri atzīti par labākajiem pilsētas konkursā „Par sakoptākajām sētām”

1. Daudzdzīvoļu māju grupā:

1.VIETA netiek piešķirta;
Atzinības raksti:
Lielā iela 29 – mājas vecākā A. Rudzīte;
Dzirnavu 5 – mājas īpašniece Dz. Viņķele

2. Uzņēmumi un organizācijas:

1.VIETA - Darba terapijas un veselības centrs Vīķi

3. Individuālās mājas pilsētā

1. VIETAS: Kastaņas – J.Bakmaņa ģimene; Skolas iela 2 - A.Rozītes ģimene
Atzinības raksti: Dzirnavu 7- S. Grāveres ģimene; Liepu 7 - Kovisāru ģimene

4. Individuālās mājas un lauku sētas pilsētas lauku teritorijā:

1.VIETA - Silarāji– E.Ozola ģim.

Kā atzinību par ieguldīto darbu vides sakoptībā, konkursa laureāti un skaistāko sētu īpašnieki (viens ģimenes loceklis) saņems iespēju piedalīties EKSKURSIJĀ:

A. Rozītes ģim., Skolas 2; E. Ozola ģim., Silarāji; I. Jēkabsones ģim., Skolas 5; G. Kovisāra ģim., Liepu 7; S. Grāveres ģim., Dzirnavu 7; J. Andersona ģim., Planču 1.; A. Berga ģim., Krasta 1; V. Kīnes ģim., Dārza 5; V. Krujas ģim., Āpškalni; Virša ģim., Zemturi; Ā.Korpa, Ķekari; C.Antone, Krasta 6; Dz.Viņķele, Dirnavu 5; L.Ungaite, Avotu 2; L.Leinasare, Salacas 3; A.Rudzīte (mājas vec.), Lielā iela 29; I.Ustrisova (mājas vec.), Cepļu 1; Kaļiņins (mājas vec.), Cepļu 3; A.Nuķe (mājas vec.), Cepļu 5


2005.gada laureāti

   Ik gadu 18.novembrī tiek godināti to daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki, uzņēmumu un organizāciju vadītāji, individuālo māju īpašnieki , kuri atzīti par labākajiem pilsētas konkursā „Par sakoptākajām sētām”

1.Daudzdzīvoļu māju grupā:
1.vieta - Cepļu iela 1
Atzinības raksti – Cepļu iela 2, „Ūciemi”

2.Uzņēmumi un organizācijas:
1.vieta - SIA „Brīze”- Rozēnu viesu nams.
Atzinības raksti – Darba terapijas un veselības centrs „Vīķi”, BOV SIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”3.nodaļa „Vīķi”

3. Individuālās mājas pilsētā
1.vieta – Jūras iela 8,
Atzinības raksti – Nākotnes iela 8, Skolas iela 2


Konkurss „Labākie pašvaldības iedzīvotāji „

   Pamatojoties uz Staiceles pilsētas domes Konkursa nolikumu par Staiceles pašvaldības labāko iedzīvotāju apbalvošanu un iestāžu vadītāju un direktoru ieteikumiem, ik gadu 18.novembrī tiek piešķirtas naudas balvas un izsniegti Atzinības raksti tiem pašvaldības iedzīvotājiem, kuru devums ir ticis novērtēts.

2006. gada laureāti:

Annija Līsmane (4.kl. skolniece) - par apzinīgu mācību darbu, dalību rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta pasākumos, aktīvu dalību Staiceles vidusskolas sabiedriskajā dzīvē;

Linda Štelce (9.b klases skolniece) - par apzinīgu mācību darbu, godalgoto vietu rajona bioloģijas olimpiādē, aktīvu līdzdalību Staiceles vidusskolas un pilsētas sabiedriskajā dzīvē;

Daina Mūrniece (Staiceles vidusskolas skolotāja) - par pašaizliedzību latviskās identitātes veidošanā skolēnos vadot Staiceles vidusskolas folkloras grupu, par dalību pilsētas un republikas pasākumos;

Inese Baltmane (Staiceles vidusskolas skolotāja) - par profesionālu un radošu pedagoģisko darbu, mērķtiecību mājturības kabineta labiekārtošanā, draudzīgas un darbīgas vides radīšanu Staiceles vidusskolā;

Imants Dalka (VJFC Staicele treneris) - par labiem sportistu sasniegumiem un atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Rudīte Virse (pastniece) - par apzinīgu darbu pildot darba pienākumus un atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Edvīns Ustrisovs (SIA Staiceles Komunālais Uzņēmums attīrīšanas iekārtas operators) - par apzinīgu attieksmi pret darbu;

Daira Mangulsone (Staiceles pilsētas domes kancelejas vadītāja) - par apzinīgu attieksmi pret darbu un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Anita Strokša (Staiceles bibliotēkas vadītāja) - par apzinīgu attieksmi pret darbu, ieguldījumu bibliotēkas attīstībā un atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā;

Jāņa Jaunzema ģimene - par nopietnu topošo personību audzināšanas darbu ģimenē, skolas un pilsētas sabiedriskās dzīves atbalstīšanu.

Kopā ar treneri Imantu Dalku, pateicības par sportiskajiem sasniegumiem saņēma arī VJFC Staicele audzēkņi, Latvijas Jaunatnes sacensībās Ādas bumba 2006 B grupas uzvarētāji: Artūrs Bērziņš, Viktors Petrivs, Mārtiņš Strokšs, Toms Smiļģis, Mārtiņš Taulavičus, Kalvis Kovisārs, Dagnis Rīmanis, Artūrs Petrivs, Verners Apiņš, Edgars Tenisons, Māris Vītols, Alvis Vītols, Krišjānis Seinass, Ingus Talcis, Kristaps Taulavičus, Audris Bērziņš, Miks Meikulis, Mārtiņš Sāns, Elvis Arnavs.


2005.gada laureāti:

1. SABĪNE PODSKOČIJA ( 4.b.klases skolniece) - par aktīvu un radošu darbu klases un skolas dzīves veidošanā.
2. INESE MEISTERE ( 8.b. klases skolniece) - par aktīvu un radošu darbu klases un skolas dzīves veidošanā.
3. SARMĪTE MENĢELE (skolotāja) – par mūža ieguldījumu pedagoģijā.
4. ANTRA RUDZĪTE ( skolotāja) – par aktīvu un radošu un talantīgu darbu jauniešu personības veidošanā.
5. INA SKUJA ( SIA „Ciprese” valdes locekle) – par atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā.
6. SANDRIS KALNIŅŠ (SIA „MARKO K „direktors ) – par atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā.
7. ĀRIJA BAKMANE ( LNIIC „Krustpunkti” vadītāja) – par radošu un profesionālu darbu LNIIC „Krustpunkti”.
8. ILGA ŠMITE ( domes sekretāre) – par apzinīgu attieksmi pret darbu un atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā.
9. IRĒNA GRAVIŅA (LNIIC „Krustpunkti” pulciņa vadītāja) – par aktīvu un aktīvu darbu LNIIC „Krustpunkti”.
10. AUSMA NUĶE ( pensionāre) – par atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā.


 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī