Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs  LAT
  
 Staicele.lv (2007-2012) | Aloja.lv (2007-2011)                                ENG
  

Alojas novada Sociālais dienests >>>
 
Sociālais dienests un Dienas aprūpes centrs

Parka iela 2
tel. 64035402, 64035404

Sociālā darbiniece Staicelē Ļena Vinogradova.
mob.t. 26331197
Zini savas tiesības!
Pašvaldību sniegtā sociālā palīdzība (pdf)

 

Sociālā darbiniece Staicelē - Ļena VINOGRADOVA - t. 64035402, 64035404, mob. 26331197.
Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās: 8 - 12,
Staiceles Dienas aprūpes centrā, Parka ielā 2

Sociālās dienesta vadītāja - Inga BRENTE-MIEZE
- t. 64031220, mob. 29476711
Pirmdienās: 9 – 12,
Alojā, Jūras ielā 13, novada domes telpāsSaistošie noteikumi Nr.4 - Par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alojas novadā 17.02.2010. Lēmums Nr. 53, protokols Nr. 2, 6.§

Saistošie noteikumi Nr.2 Par vienreizējiem pabalstiem Alojas novadā (.doc) - 20.01.2010. lēm. nr.5, protokols Nr. 1, 5.§ 

Saistošie noteikumi Nr. 19 par sociālās palīdzības pabalstiem Alojas novadā (.doc)  - 29.12.2009. lēm. nr.311, prot. Nr. 12, 2.§).

Alojas novada Sociālā dienesta NOLIKUMS (.doc)

17.09.2008. Saistošie noteikumi Nr. 12 Grozījumi  Saist. not. Nr. 3 "Par Staiceles pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem" (.doc)

19.02.2008. Saistošie noteikumi Nr.4 "Pabalsti mazaizsargāto personu grupām" (.doc)

19.02.2008. Saistošie noteikumi Nr. 3 Par Staiceles pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem (.doc)


 
PAKALPOJUMU VEIDI 
 
MĀJĀS APRŪPE 
   Sociālais dienests organizē un sniedz praktisku pakalpojumu kompleksu mājās vientuļām personām, kuras pašas nevar sevi aprūpēt. Aprūpi mājās finansē no Staiceles pilsētas domes līdzekļiem. Lai mājas aprūpi piešķirtu, jāiesniedz dokumenti: 
• pieprasītāja (klienta) un izpildītāja (aprūpētāja) iesniegumi; 
• pases kopija (abu pušu); 
• ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un slēdziens par mājas aprūpes nepieciešamību; 
• DEĀK izziņas noraksts invalīdiem. 
 
Zupas virtuves pakalpojumi  
• Darba dienās iespējams izmantot Dienas centra virtuves pakalpojumus. 
 
IESPĒJA IZNOMĀT TEHNISKOS PALIDZLIDZEKLUS (kruķi, spieķi, ratiņkrēslu, staiguli, tualetes krēslu u.c.) Jāiesniedz dokumenti: 
• Pieprasītāja iesniegums; 
• pases kopija; 
• ģimenes ārsta izziņa. 
 
TRANSPORTA IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA SKOLĒNIEM 
   Lauku apvidū dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestāžu (l.-9.kl.) skolēni saņem lOO% kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ. 
   Lauku apvidū dzīvojošie vispārējās izglītības iestāžu (klātienes 10.-12.kl.) skolēni saņem kompensāciju 50% apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem uz mācību iestādi gada laikā. 
 
DIENAS APRŪPES CENTRA PAKALPOJUMI: 
• dušas izmantošana - Ls 0.63; 
• veļas mazgāšana - Ls 1.00.

Trūcīgām ģimenēm (personām): 
• dušas izmantošana - Ls 0.32; 
• veļas mazgāšana – Ls 0.51. 

PABALSTU VEIDI 

1. Staiceles pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti (Saistošie noteikumi Nr. 3)

- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 
- vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
- pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
- pabalsts bērnu izglītībai un audzināšanai;
- pabalsts bāreņiem;
- pabalsts audžuģimenēm;
- ”Pārtikas pakas” piešķiršana. 

Lai saņemtu pabalstu: 
• jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums par palīdzības nepieciešamību; 
• jāizpilda iztikas deklarācija; 
• bezdarbniekiem jāiesniedz Izziņa no Valsts nodarbinātības aģentūras; 
• strādājošajiem jāiesniedz izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā. 
 

2. Staiceles pilsētas pašvaldības pabalsti mazaizsargāto personu grupām (Saistošie noteikumi Nr. 4)

     - pabalsts personām sasniedzot 80, 85, 90, 95, 100 gadu jubileju;

     - pabalsts audzēkņiem, kuri mācās pamata, vidējās, sporta vai profesionālās izglītības 
      iestādēs, pēc mācību iestāžu vadītāja ieteikuma par labiem sasniegumiem mācībās;

     - Ziemassvētku pabalsts. 

 
 
Iedzīvotājus sociālajos jautājumos pieņem sociālā darbiniece Ļena Vinogradova katru darba dienu no plkst. 8.00-12.00.

Sociālās komitejas sēdes notiek katra mēneša otrajā nedēļā.

Sociālā dienesta tālrunis - 64035402.
 

Sākums - jaunumi
PILSĒTA
 Noderīga info
 Vēsture, ģeogrāfija
 Simbolika
 Staiceles lepnums
 Iedzīvotāji
 Organizācijas
 Lauksaimniecība
 Uzņēmumi
PAŠVALDĪBA
 Pārvalde, kontakti
 Deputāti, komitejas
 Sēdes, lēmumi
 Projekti
 Publiskie iepirkumi
 Sociālais dienests
 DTRC Vīķi
 Dienas aprūpes c.
 Bāriņtiesa
 Dzimtsarakstu nod.
 Komunālais uzņ.
TŪRISMS
 Tūrisma info, TIC
  - Tūrisma objekti
  -
Maršruti
 Naktsmītnes
 Kempings
 Ēdināšana
 Makšķerniekiem
 Autobusu saraksts
KULTŪRA
 Pasākumi
 - Tradicionālie pasāk.
 Reportāžas
 Kultūras nams
 Bibliotēka
  - ESIP
 Muzejs Pivālind
 TLM Studija Staicele
 Staiceles baznīca
IZGLĪTĪBA
 Vidusskola
 - Pirmskolas izglītība
 Mūzikas-mākslas sk.
 IIC Krustpunkti
 VJFC Staicele
SPORTS
 Sports Staicelē
PRESE
 Alojas novada vēstis
 Kastanis 1999-2009Lapu veido
Māris KALĒJS
t. 29216755
marissanne.lv


SANNE


 


 

Staiceles pilsētas pārvalde
Lielā 7, Staicele, Alojas novads, LV-4043
Tālr.: 64023030, fakss: 64023036, e-pasts: staiceles.dome@staicele.lv

Šī ir vēsturiskā, pirmā Staiceles pilsētas pašvaldības interneta lapa staicele.lv no 2007. līdz 2012.gadam!
Informācija pēdējoreiz labota 2012.gada decembrī