www.staicelesnovads.lv/2007_2012 - Sēdes, lēmumi

APSTIPRINĀTS
ar Staiceles pilsētas domes 21.06.2006.
lēmumu Nr.182 (protokols Nr.9, 29§

Limbažu rajona
Staiceles pilsētas domes
gada publiskais pārskats
par 2005.gadu

Saturs

1. Vadības ziņojums 3
1.1. Ziņas par pašvaldību 3
1.2. Pašvaldības budžeta analīze 3
1.3. Nākotnes perspektīvas 6
2. Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu 7
2.1. Pamatbudžeta rādītāji 7
2.2. Speciālā budžeta rādītāji 8
3. BILANCE 9
4. Finanšu pārskata pielikums 12
5. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos 19
5.1. Līdzdalība sadarbības projektos 19
5.2. Līdzdalība iestādēs un uzņēmumos 20
6. Teritorijas plānojuma izstrāde un investīcijas infrastruktūras attīstībā 21
7. Staiceles pilsētas domes 18.01.2006. lēmums Nr.1 (protokols Nr.1, 1§) par pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 2005.gadā 22
8. Zvērināta revidenta ziņojums Staiceles pilsētas domei 23
 

1. Vadības ziņojums

1.1. Ziņas par pašvaldību

Staiceles pilsētas un tās lauku teritorija atrodas Limbažu rajona ZA un robežojas ar Igaunijas Republiku, kā arī Ainažu, Salacgrīvas un Alojas pilsētu lauku teritorijām.

Lauku teritorijā atrodas apdzīvotas vietas Vīķi un Rozēni. Attālums no pilsētas centra līdz Rīgai 130 km, Valmierai 62 km, Limbažiem 45 km un Ainažiem 30 km.

Teritorija aizņem 262.22 km2, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 18%, meži 59%. Pašvaldībā kopumā ir 950 īpašumu, kurus apsaimnieko 732 īpašnieki. Īpašumu skaits, sadalot esošos īpašumus, trijos gados ir palielinājies par 57 vienībām, kas norāda uz nelielu īpašumu tirgu.

Pašvaldībā 2005.gada nogalē dzīvo 1982 iedzīvotāju, no tiem 1192 pilsētā un 790 laukos. Iedzīvotāju skaitam vēl arvien ir tendence samazināties. Pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas iedzīvotāju skaits ir mazāks par diviem tūkstošiem. Šajā gadā tas ir sarucis par 26 cilvēkiem. Gada beigās Staicelē ir 103 pirmskolas vecuma bērni, 412 skolēni, studenti, 548 pensionāri, invalīdi, 832 strādājošie un 87 bezdarbnieki, gadījuma darbu strādnieki. Pašvaldībā darbojas 69 zemnieku saimniecības un 32 uzņēmumi vai to filiāles.

 

1.2. Pašvaldības budžeta analīze

Pašvaldības 2005.gada plāns pamatbudžetam un speciālam budžetam tika apstiprināts pilsētas domes sēdē 2005.gada 16.februārī Noteikumi Nr.1 „Par budžetu 2005.gadam” un Noteikumi Nr.2 „Par speciālo budžetu 2005.gadam”. Pēdējie budžeta grozījumi apstiprināti 2006.gada 29.decembrī Noteikumi Nr.10 „Par pamatbudžetu 2005.gadam”.

Pamatbudžeta rādītāji

1.tabula

Ek klasif. kods Rādītāji 2004.gads 2005.gads 2006.g. plāns
1 2 3 4 5
  NAUDAS ATLIKUMS PERIODA SĀKUMĀ 213651 101157 85563
  IEŅĒMUMI KOPĀ 490100 511139 486367
  Nodokļu ieņēmumi 161715 190723 209377
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 125522 157678 179165
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 31588 28839 26711
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 4571 4206 3501
4.3.0.0. Zemes nodokļa parāda maksājumi 34 - -
1 2 3 4 5
  Nenodokļu ieņēmumi 48000 38027 10137
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 10644 25115 6421
10.0.0.0. Sodi un sankcijas 2021 1556 500
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14135 4875 3216
12.3.0.0. Ārvalstu finanšu palīdzība - 6396 -
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas 21200 85 -
  Saņemtie maksājumi 280385 282389 266853
18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 4594 3900 3000
18.1.2.3. Pārējie norēķini 14849 28363 7435
18.2.2.0. Mērķdotācijas 181845 157389 136672
18.2.4.0. Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām - 7260 5972
18.3.0.0. Maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 79097 85477 113774
  AIZDEVUMI - 25035 -
  IZDEVUMI KOPĀ 589994 535168 525530
01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 52880 70432 80846
03.000 Sabiedriskā kartība un drošība 120 120 3687
04.000 Izglītība 385393 252481 236947
06.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 20268 21183 30938
07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 49087 75062 60636
08.000 Brīvais laiks, sports un kultūra 34718 61726 65435
13.000 Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 6416 11412 15615
14.180 Pašvaldības parādu procentu nomaksa 29507 26608 17288
14.321 Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 8862 10192 14000
14.322 Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2623 5952 138
14.500 Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās 120 - -
  AIZDEVUMA ATMAKSA 12600 16600 24400
  NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS PERIODA BEIGĀS 101157 85563 22000

Budžeta ieņēmumu daļa pret plānoto gada sākumā ir pieaugusi par 104933 latiem, kur lielāko summu 50000 latu sastāda Valsts investīcijas no budžeta grozījumiem un rajona piešķirtie līdzekļi no dzelzceļa sliežu pārdošanas 17235 lati.

Gandrīz puse no budžeta 47,2% vai 252481 lats tika atvēlēti izglītības iestāžu darba nodrošināšanai un attīstībai. No 2003.gada pašvaldībā ir 3 izglītības iestādes – Staiceles pamatskola, kura gada nogalē ieguva vidusskolas statusu, Vidzemes Jaunatnes Futbola centrs (VJFC) „Staicele” un Lībiešu novada interešu izglītības centrs (LNIIC) „Krustpunkti”. 2005./2006. mācību gadu Staiceles pamatskolā uzsāka 226 skolēni. Šis gads skolai ir nozīmīgs ar to, ka pēc 22 gadiem, pateicoties atvēlētām mācību telpām internātā, skolēni atsāka mācības vienā maiņā. Uz mācību telpām VJFC no vecās bērnudārza ēkas pārcēlās arī 5 un 6 gadīgo bērnu klases. 1.klase uzsāka mācības no jauna atremontētā klasē, kuru izveidoja apvienojot divas mazākas telpas. Lai nodrošinātu siltā ūdens padevi vasaras periodā, katlu mājā tika uzstādīts jauns 100 kw katls karstā ūdens sagatavošanai. 2005.gadā Valsts budžetā netika atvēlēti līdzekļi Valsts investīciju projektam „Staiceles skola – Vidzemes novada futbola skola” darbu turpināšanai, līdz ar to skolas remontam tika izlietoti tikai 8198 lati. Septembra mēnesī no Valsts budžeta grozījumiem tika saņemti 20000 lati bērnu dārza telpu remontam, kas līdz gada beigām tika apgūti un 2006.gada sākumā atvēra bērnu dārza 3-4 gadīgo grupiņu.

2005.gadā turpinājās VJFC „Staicele” mācību – treniņu bāzes attīstība. Internāta iekārtojumam un futbola laukumu sakārtošanai izlietoti 9897 lati. Gada nogalē tika veikti sagatavošanas darbi jaunu futbola laukumu ierīkošanai Salacas kreisā krastā. Šajā vasarā VJFC sporta nometnes uzņēma 23 grupas un par telpu un laukumu īri ieņēma 15299 latus. Pirmo reizi Staicelē notika starptautiski futbola turnīri, kas liecina par Staiceles futbola saimniecības augstu novērtējumu Latvijas Futbola federācijā. VJFC „Staicele” futbola spēli apgūst 121 zēns un 32 meitenes. 2005.gadā staicelieši Latvijas un reģionālos čempionātos piedalījās ar 8 zēnu un 3 meiteņu komandām. Latvijas Jaunatnes klubu reitingā VJFC „Staicele” 91 dalībnieki konkurencē ieņem 18.vietu.

LNIIC „Krustpunkti” ar 2005.gada 1.septembri atsāka mācības 15 dažādos interešu izglītības pulciņos. Pavisam pulciņos nodarbojas 281 Staiceles bērns no 3 līdz 18 gadu vecumam. LNIIC nav pašiem savu telpu nodarbībām, tās notiek kultūras namā, Dienas aprūpes centrā un Jauniešu klubā. Šogad LNIIC tika atvēlētas ēkas Lielā ielā 19 un 29A, kurās 2006.gadā varēs izvest nodarbības jaunie audēji un keramikas pulciņa audzēkņi. Gada nogalē šo ēku sakārtošanai tika izlietoti 21997 lati. 1997 lati no pašvaldības budžeta un 20000 latu no Valsts investīcijām.

Sociālai nodrošināšanai šajā gadā izlietoti 21183 lati. Dažāda veida sociālie pabalsti piešķirti 130 personām par 2942 latiem. Mājas aprūpe tiek sniegta 17 vientuļiem pensionāriem.

Dienas aprūpes centrā zupas virtuves pakalpojumus ik dienas saņem 9 iedzīvotāji, dušas ik mēnesi izmanto 40 un veļas mazgāšanas pakalpojumus 85 iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un pensionāri, darbojas lietoto apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu apmaiņas punkts. Centra zālē notiek izstādes, semināri, piemiņas dienu pasākumi pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām. Zāli izmanto pašdarbības kolektīvi un sabiedriskas organizācijas. Dienas aprūpes centra darbībai gadā izlietoti 6248 lati.

Kultūras dzīves norisēm 2005.gadā budžetā iedalīja 61726 latus. 42% no šīs summas izlietojis kultūras nama kolektīvs, kas 2005.gadā sarīkoja 14 pasākumus pašvaldības iedzīvotājiem. Plašākie no tiem „Staiceles vimba”, rajona skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un Jaungada balle. Šogad par 3738 latiem tika atjaunota grīda estrādei.

Muzejā „Pivälind” aktīvā sezona ilgst no marta līdz novembrim. Katru mēnesi tiek rīkoti tematiski pasākumi. Martā sākas ar pasākumu pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem un beidzas ar Bazāru novembra mēnesī. Šajā gadā muzejs uzsācis aktīvu sadarbību ar Līvu savienību „Livod Īt”. Staicelē ir nodibināta Līvu savienības Staiceles grupa „Pivälind” ar 26 dalībniekiem. Vasarā Staiceles skolēni piedalījās lībiešu bērnu un jauniešu radošā vasaras nometnē un uzsāka lībiešu valodas apguvi. Tagad Staicelē ik mēnesi notiek lībiešu valodas kursi, kuros aktīvi mācās 10 skolēni.

Pašvaldība šajā gadā bibliotēkas paplašināšanai iedalīja 5990 latus. Kopā ar bibliotēkas vadītājas projektiem iegūtiem 6544 latiem bibliotēka ieguva jaunu lasītavu un konferenču zāli, kā arī aprīkojumu telpām. Bibliotēkā krājumā ir 17922 grāmatas. No jauna gada laikā iegādātas 826 grāmatas. Lasītājiem ir pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Gada laikā ir rīkotas 25 izstādes un literatūras skates, organizēti 5 literāri pasākumi, rīkoti 4 valodu kursi un spēlētas 2 monoizrādes.

Šajā gadā turpinājās darbs pie pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes. Ir notikusi 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana un 2006.gada aprīļa mēnesī darbs ir jāpabeidz. Līgumi ir noslēgti par 14324 latiem un darbi ir izpildīti par 10653 latiem.

Šogad piedalījāmies sakoptības konkursā „Sējējs – 2005”, kur ieguvām atzinības balvu un rajona rīkotajā skatē „Videi un cilvēkiem draudzīgākais pagasts, pilsēta”, kurā kļuvām par laureātiem.

Speciālā budžeta rādītāji

2.tabula

Rādītāji 2004.gada 2005.gads 2006.g. plāns
NAUDAS ATLIKUMS PERIODA SĀKUMĀ 28994 13629 12074
IEŅĒMUMI KOPĀ 38308 44642 50000
Privatizācijas fonda līdzekļi 22 - -
Dabas resursu nodoklis 47 421 -
Autoceļu fonda līdzekļi 38239 44221 50000
IZDEVUMI KOPĀ 53673 46197 58800
Dabas resursu nodoklis - 135 800
Autoceļu fonda līdzekļi 53673 46062 58000
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS PERIODA BEIGĀS 13629 12074 3274

Šajā gadā ceļu uzturēšanai tika izlietoti 46062 lati. 19768 lati bija atvēlēti ielu un ceļu seguma atjaunošanai. Ielu un ceļu uzturēšana prasīja 9502 latus. No jauna izbūvēja ielu apgaismojumu pilsētas centrā. līgums noslēgts par 7718 latiem. Par 2527 latiem ieklāja bruģa segumu trotuāram Lielā ielā. 2005.gadā novērtēti ceļi un ielas.

1.3. Nākotnes perspektīvas

2006.gadā Staiceles vidusskolā uzsāks mācības 10.klasē. Dienas aprūpes centrā pirmos pacientus pieņems zobārsts. Jaunas papildus telpas Lielā ielā 12 novadpētniecības ekspozīcijai iegūs muzejs „Pivälind”. Šajā gadā tiks pabeigts pašvaldības teritorijas plānojums. Cepļu ielā tiks atjaunots ielas segums. Pilsētas ielās izvietos jaunas norādes.

Domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis
 

2. Informācija par budžeta līdzekļu izlietojumu

2.1. Pamatbudžeta rādītāji

Ek klasif. kods Rādītāji 2004.gads 2005.gads 2006.g. plāns
  NAUDAS ATLIKUMS PERIODA SĀKUMĀ 213651 101157 85563
  IEŅĒMUMI KOPĀ 490100 511139 486367
  Nodokļu ieņēmumi 161715 190723 209377
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 125522 157678 179165
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 31588 28839 26711
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 4571 4206 3501
4.3.0.0. Zemes nodokļa parāda maksājumi 34 - -
  Nenodokļu ieņēmumi 48000 38027 10137
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 10644 25115 6421
10.0.0.0. Sodi un sankcijas 2021 1556 500
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14135 4875 3216
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas 21200 85 -
  Saņemtie maksājumi 280385 282389 266853
18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 4594 3900 3000
18.1.2.3. Pārējie norēķini 14849 28363 7435
18.2.2.0. Mērķdotācijas 181845 157389 136672
18.2.4.0. Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām - 7260 5972
18.3.0.0. Maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 79097 85477 113774
  AIZDEVUMI - 25035 -
  IZDEVUMI KOPĀ 589994 535168 525530
01.000 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 52880 70432 80846
03.000 Sabiedriskā kartība un drošība 120 120 3687
04.000 Izglītība 385393 252481 236947
06.000 Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana 20268 21183 30938
07.000 Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība 49087 75062 60636
08.000 Brīvais laiks, sports un kultūra 34718 61726 65435
13.000 Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 6416 11412 15615
14.180 Pašvaldības parādu procentu nomaksa 29507 26608 17288
14.321 Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 8862 10192 14000
14.322 Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 2623 5952 138
14.500 Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās 120 - -
  AIZDEVUMA ATMAKSA 12600 16600 24400
  NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS PERIODA BEIGĀS 101157 85563 22000

2.2. Speciālā budžeta rādītāji

Rādītāji 2004.g. 2005.g. 2006.g. plāns
NAUDAS ATLIKUMS PERIODA SĀKUMĀ 28994 13629 12074
IEŅĒMUMI KOPĀ 38308 44642 50000
Privatizācijas fonda līdzekļi 22 - -
Dabas resursu nodoklis 47 421 -
Autoceļu fonda līdzekļi 38239 44221 50000
IZDEVUMI KOPĀ 53673 46197 58800
Dabas resursu nodoklis - 135 800
Autoceļu fonda līdzekļi 53673 46062 58000
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS PERIODA BEIGĀS 13629 12074 3274

 

1.pielikums
Reģistrēts Centrālajā statistikas pārvaldē Ministru kabineta
2003.gada 22.oktobra vēstule Nr.01/2-6-20 2005 .gada 21.jūnija
UPDK kods 0620812 noteikumiem Nr.446
Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta pirmā un otrā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus Veidlapa Nr.1
BILANCE
Budžeta iestādes nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.
Adrese
Ministrijas, centrālās iestādes, pašvaldības nosaukums Staicele ar lauku teritoriju
Tālrunis, fakss, e-pasts


3. BILANCE


uz 2005.gada 31.decembri

Iesniegšanas datums:_________________________

AKTĪVS Piezī-

mes Nr.

Rindas kods Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu
1 2 3 4 5
I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
1. Nemateriālie ieguldījumi - kopā (020+030+040+050) 1. 010 265 843
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas 3. 030 265 843
2. Pamatlīdzekļi - kopā (070+080+090+100+110) 6. 060 4 203 621 1 089 770
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 7. 070 3 768 225 747 967
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 8. 080 30 991 32 261
3. Pārējie pamatlīdzekļi 9. 090 60 189 46 010
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 10. 100 344 216 263 532
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā (130+140+150+160+170+180) 12. 120 82 822 83 072
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 13. 130 73 321 73 321
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 17. 170 9 501 9 751
I iedaļas kopsumma (010+060+120+190) 20. 200 4 286 708 1 173 685
II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
1. Krājumi - kopā (220+230+240+250+260+270) 21. 210 36 569 28 101
1. Izejvielas un materiāli 22. 220 4 369 4 401
6. Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventārs 27. 270 32 200 23 700
3. Norēķini par prasībām (debitoriem) 29. 290 9 995 9 949
4. Nākamo periodu izdevumi 30. 300 1 200 459
6. Naudas līdzekļi - kopā (330+340+350+360+370+380+390+400) 32. 320 97 637 114 786
1. Kase 33. 330 587 849
2. Pamatbudžeta konti 34. 340 84 976 100 308
3. Speciālā budžeta konti 35. 350 12 074 13 629
II iedaļas kopsumma (210+280+290+300+310+320) 41. 410 145 401 153 295
Bilance (200+410) 42. 420 4 432 109 1 326 980

 

PASĪVS Piezī-mes Nr. Rindas kods Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu
1 2 3 4 5
I PAŠU KAPITĀLS
1. Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls), ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (440+450+460) 43. 430 326 202 329 346
budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds 44. 440 11 324 12 903
valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls) 45. 450 314 878 316 443
3. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts (490+500+510+520) 48. 480 318 917 239 021
pamatbudžeta 49. 490 267 832 172 184
speciālā budžeta 50. 500 18 204 33 978
ziedojumu un dāvinājumu 51. 510 32 881 32 859
4. Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts (540+550+560+570) 53. 530 3 097 613 79 896
pamatbudžeta 54. 540 3 105 323 128 529
speciālā budžeta 55. 550 -7 710 -15 774
ziedojumu un dāvinājumu 56. 560 0 -32 859
I iedaļas kopsumma (430+470+480+530) 58. 580 3 742 732 648 263
II KREDITORI
1. Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 59. 590 673 135 664 700
3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 61. 610 16 090 14 017
6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus) 64. 640 55 0
7. Norēķini par nodokļiem 65. 650 97 0
II iedaļas kopsumma (590+600+610+620+630+640+650+660) 67. 670 689 377 678 717
Bilance (580+670) 68. 680 4 432 109 1 326 980
IZZIŅA :
ZEMBILANCES KONTI Piezī-mes Nr. Rindas kods Uz pārskata perioda beigām Uz pārskata gada sākumu
1 2 3 4 5
Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi 71. 710 1 423 1 423
Nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem 75. 750 45 630 0
Pārējie zembilances konti 76. 760 6 500 0
Iestādes vadītājs ________________________________ (Jānis Bakmanis)
Galvenais grāmatvedis _______________________________ (Ginta Kalniņa)

 

4. Finanšu pārskata pielikums

Nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi – datorprogrammas par 265 Ls bilancē atspoguļotas atlikušajā vērtībā.

Pamatlīdzekļi

Bilancē visi pamatlīdzekļi atspoguļoti to atlikušajā vērtībā. Nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes.

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

  Zeme

Ceļi

Meži

Ēkas
un
būves

Pamatlī-dzekļu
izveidoš.
un nepab. celtniecība

Iekārtas
un mašīnas

Pārējie
pamatlī-
dzekļi

 

Kopā

Sākotnējā vērtība uz 01.01.2005. 180928

0

32662 623588 263532 50976 66408 1218094
iegāde un ņemšana uzskaitē 2005. gadā  

2170560

0 885700 80684 8699 19917 3165560
izņemšana no darbības 2005. gadā -4714

 

0

0 0 0 0 -549 -5263
Sākotnējā vērtība uz31.12.2005. 176214

 

2170560

32662 1509288 344216 59675 85776 4378391
Nolietojums uz01.01.2005. 0

 

0

0 89211 0 18715 20398 128324
aprēķināts 2005. gadā 0

0

0 31288 0 9969 5189 46446
izslēgts 2005. gadā 0 0 0 0 0 0 0 0
Nolietojums uz31.12.2005. 0

0

0 120499 0 28684 25587 174770
Atlikusī vērtība uz 31.12.2005. 176214

 

2170560

32662 1388789 351343 30991 60189 4203621

Bilancē iekļauta zeme 595,8563 ha platībā ar vērtību 176214 Ls no kuras Zemesgrāmatā ir reģistrēti 117,38 ha 24282 Ls vērtībā, bet lietojumā atrodas 478.4763 ha ar vērtību 151932 Ls 2005.gadā novērtēti un uzskaitīti bilancē ceļi un ielas kopsummā 3056260 Ls. Vērtēšanu veica VAS’’Ceļu inženieri’’

Par pašvaldības īpašumā un lietojumā esošām zemēm un ceļiem veikta salīdzināšana ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Limbažu biroju pēc stāvokļa uz 31.12.2005.

Salīdzināšanas rezultātā konstatētas nelielas atšķirības starp pašvaldības un VZD datiem, jo platību izmaiņas radušās daļēji objektus uzmērot dabā. 2005.gadā veikta kadastra kartes aktualizācija un topoloģisko kļūdu labošana, saskaņā ar ko precizētas platības. Zemju vērtība samazinājusies kadastrāli novērtējot.

2005. gadā bez atlīdzības saņemtas grāmatas par 507 Ls Staiceles pamatskolā un Staiceles bibliotēkā grāmatas par 1752 Ls, mēbeļu komplekts, videoprojektors, portatīvais dators par 2727 Ls.

No bilances izslēgtas zeme 4714 Ls vērtībā.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā:

  SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”
Bilances vērtība uz 31.12.2004. 73321
vērtības palielināšanās vai samazināšanās  
Bilances vērtība uz 31.12.2005. 73321

SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 73321 daļas par kopējo vērtību 73321 Ls.

Pārējie ieguldījumi:

 

ZAAO,
SIA

Salacas ieleja,
SIA

Kopā

Bilances vērtība uz 31.12.2004. 9501 250 9751
vērtības palielināšanās vai samazināšanās   -250 -250
Bilances vērtība uz 31.12.2005. 9501 0 9501

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” – ZAAO, pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 9501 daļas (kapitāla daļu apliecība Nr. 18-5/1105) par kopējo vērtību 9501 Ls.

Staiceles pilsētas domei piederošā SIA “Salacas ieleja” pamatkapitāla 1 daļa (kapitāla daļu apliecība Nr. 5) par kopējo vērtību 250 Ls tiek dzēsta, sakarā ar juridiskā statusa maiņu.

Krājumi

Krājumu uzskaite tiek kārtota pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes. Visi materiāli tiek norakstīti ar aktiem.

Materiālu atlikumi

Nosaukums Atlikums uz 01.01.2005. Atlikums uz 31.12.2005.
Saimniecības materiāli, kancelejas piederumi 719 1024
Kurināmais 2754 1881
Degviela 1 36
Pārējie materiāli 927 1428
Inventārs vērtībā līdz 50 Ls par 1 vienību 18693 25185
Veļa, gultas piederumi 5007 7015
Kopā 28101 36569

Norēķini par prasībām (debitoriem)

Prasības saturs Atlikums uz
01.01.2005
Atlikums uz
31.12.2005
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 6792 6032
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 51 86
Nomas maksa 487 129
Īres maksa 7 5
Maksa par apkuri 92 211
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no VK sadales 2520 3532
Kopā 9949 9995

Uz 31.12.2005. iegrāmatotais zemes un nekustamā īpašuma nodokļa parāds 6119 Ls apmērā salīdzināts ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas programmas analītisko uzskaiti.

2005.gadā piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides represētiem zemes īpašniekiem 123 Ls apmērā likumā noteiktajā kārtībā.

Uzskaitē joprojām atrodas daļa nekustamā īpašuma nodokļa parādu no deviņdesmitajiem gadiem, jo aktīvi tiek strādāts ar nemaksātājiem, pastāvīgi atgādinot zemes lietotājiem un īpašniekiem par viņu pienākumiem, šaubīgākie parādi nodoti piedziņai Tiesas izpildītāju kantoriem. Pagaidām nav pamata uzskatīt šos parādus par bezcerīgiem, jo nodokļa parādi pakāpeniski tiek samaksāti labprātīgi vai piedzīti bezstrīdus ceļā.

Norēķinos ar Valsts kasi atspoguļota iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa par 2005. gadu, kas pēc sadales saņemta 2006. gada janvārī.

Nākamo periodu izmaksas

 

Atlikums uz 01.01.2005.

Atlikums uz 31.12.2005.

Prese

459

1117

IIS Alises moduļa tehniskā apkalpošana

0

83

Kopā

459

1200

Naudas līdzekļi

Naudas līdzekļi LVL tiek glabāti norēķinu kontos VK Limbažu Norēķinu centrā un pašvaldības kasē:

 

Atlikums uz 01.01.2005.

Atlikums uz 31.12.2005.

Pamatbudžeta konts

100308

84976

Speciālā budžeta konts

13629

12074

Kase

849

587

Kopā

114786

97637

Naudas līdzekļu atlikumi salīdzināti ar VK Limbažu Norēķinu centra naudas atlikumiem. Dati sakrīt.

Pamatlīdzekļu fonds

Pamatlīdzekļu fonds sastāv no pamatlīdzekļu atlikušās vērtības 11324 Ls apmērā, kas iegādāti līdz 2001. gada 1. janvārim:

Nosaukums

Atlik. uz 01.01.2004.

Nolieto-jums

Izslēgts

Atlik. uz 31.12.2004.

Dzīvojamās ēkas

3218

-301

 

2917

Nedzīvojamās ēkas

9666

-1259

 

8407

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

19

-19

 

0

Kopā

12903

-1579

 

11324

Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls

Nosaukums

Atlik. uz 01.01.2005.

Saņemts

Izslēgts

Atlik. uz 31.12.2005.

Zeme

180928

0

-4714

176214

Meži

32662

0

0

32662

Bibliotēku fonds

18680

3748

-549

21879

Pārējie pamatlīdzekļi

1101

0

0

1101

Ilgtermiņa ieguldījumi

83072

0

-250

82822

Antīkie un citi mākslas priek

0

200

0

200

Kopā

316443

3748

-5513

314878

Budžeta izpildes rezultāts

Nosaukums

2004. gada izpildes rezultāts
(Ls)

2005. gada izpildes rezultāts
(Ls)

Pamatbudžets

95648

3105323

Speciālais budžets

-15774

-7710

Ziedojumu un dāvinājumu budžets

22

0

Kopā

79896

3097613

Norēķini par aizņēmumiem

Aizņēmuma parāds uz 01.01.2005.

664700

Aizņēmuma parāds uz 31.12.2005.

673135

Pašvaldībai ir kredītsaistības ar Valsts kasi kopš 1997. gada, kad tika saņemts aizdevums pilsētas domes ēkas celtniecībai. Arī 1998. gadā ņemti vairāki aizdevumi gan celtniecībai, gan ielu remontam. Diemžēl sakarā ar to, ka atbalstu neguva HES celtniecība uz Salacas upes, pašvaldība nesaņēma cerēto investoru atbalstu, tāpēc 2001. gadā sākās finansiālas grūtības, jo aizdevumu slogs bija pārāk liels, veidojās ievērojami kreditoru parādi.

Tāpēc 2001. gada maija domes sēdē pieņēma lēmumu lūgt Finanšu ministrijai uzsākt finanšu stabilizācijas procesu Staiceles pilsētas domē.

06. jūnijā ar finanšu ministra G.Bērziņa rīkojumu Nr. 486, šis process tika uzsākts.

Finanšu stabilizācijas procesa ietvaros visi iepriekšējie (4) Valsts kases aizdevumi tika apvienoti vienā līgumā (P-85/2001), nosakot vienotu procentu likmi un par 10 gadiem pagarinot atmaksas termiņu.

Neskatoties uz to, pašvaldības finansiālās situācijas atrisināšanai vēl bija nepieciešams finanšu stabilizācijas aizdevums 107500 Ls apmērā (līgums FS-2/2001).

Situācijai normalizējoties, Valsts kase uzskatīja par iespējamu 2002. un 2003. gadā palielināt finanšu stabilizācijas aizdevuma apjomu, lai varētu pabeigt uzsākto objektu celtniecību (pamatskolas internāts, kultūras nama katlu māja) .

2005.gadā finanšu stabilizācijas aizdevumu apjoms palielinās par 25035 Ls (līgums FS-9/2005), Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta ’’Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā’’ realizācijai

Uz pārskata perioda beigām pašvaldībai ir šādi aizdevumi no FM Valsts kases:

Līguma Nr.

Līguma dat.

Aizdevuma summa

Atmaksāts līdz 31.12.2004.

Saņemts pārskata gadā

Atmaksāts pārskata gadā

Atlikums uz 31.12.2005.

Atmaksas datums

P-85/2001 29.08.2001.

300000

9000

 

5000

286000

30.09.2018.
FS-2/2001 29.08.2001.

107500

6000

 

4000

97500

30.09.2018.
FS-7/2002 09.07.2002.

40000

3200

 

1600

35200

20.09.2018.
FS-5/2003 30.07.2003.

40000

2600

 

2000

35400

20.12.2017.
FS-11/2003 11.12.2003.

200000

2000

 

4000

194000

20.09.2018.
FS-9/20005 01.11.2005

0

0

25035

0

25035

20.12.20014
   

687500

22800

25035

16600

673135

 

Pārskata gadā aizdevumu pamatsummu un procentu maksai izlietots 12.2% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem (bez mērķa dotācijām).

Īstermiņa un ilgtermiņa kreditoru saistības

Nosaukums

Parāds uz
01.01.2005.

Saturs

Parāds uz 31.12.2005.

Alojas veselības aprūpes centrs SIA   Aprūpes pakalpojumi

137

Emblēmu Paklāju Serviss A/S   Maināmo paklāju īre

12

SIA „ZAAO”

20

Atkritumu izvešana

38

‘’Flora’’ I/u   Ziedi

11

SIA „Vienmēr tīrs”   Maināmo paklāju īre

9

Līvs Ilgonis   Apkures katla apkalpošana

397

LU Matemātikas un informātikas institūts   Mājas lapas apkalpošana

3

Vidzemes Energoceltnieks SIA   Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi

6174

FM Valsts kase

9800

Aizdevuma %

6450

SIA IT Alise

444

Datortehnikas apkalpošana

83

Limbažu rajona padome

71

Projektoru noma  
SIA „Marko K”

155

Trenažieru zāles apmekl.

211

SIA „Tehauto”

49

Autotransporta remonts  
Bērnu nams „Umurga”

246

Bērnu uztur maksa  
SIA „Rēzija”

26

Deratizācijas pakalpojumi  
SIA „Lattelekom”

70

Telekomunikāciju pakalpojumi

161

SIA „Gotika Auto”

393

Degviela

576

SIA „LMT”

81

Sakaru pakalpojumi

181

VAS „Latvenergo”

959

Elektroenerģija

1134

Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra

82

Atlīdzība autoriem

10

SIA „Baltijas bioenerģijas siltums”

1091

Kokskaidu granulas
VAS „Limbažu 19.CP”

530

Ielu attīrīšana no sniega

503

Kopā

14017

x

16090

Īstermiņa kreditoru saistībās nav nokavēto maksājumu.

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem

Nosaukums

Atlikums uz
01.01.2005

Atlikums uz
31.12.2005

Norēķini par darba algu

0

55

Kopā

0

55

Norēķini par nodokļiem

Nosaukums

Atlikums uz
01.01.2005

Atlikums uz
31.12.2005

Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli

0

18

Norēķini par obligātajām sociālajām apdrošināšanas iemaksām

0

26

Norēķini par pievienotās vērtības nodokli

0

53

Kopā

0

97

Zembilance

Zembilances rindā norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi, uzskaitīti bezcerīgie nekustamā īpašuma (zemes) nodokļa parādi 1069 Ls , S.Vlača kredīta galvojuma parāds 354 Ls, muzeja eksponāti 130 gabali

Zembilances rindā pārējie zembilances konti uzskaitīta 2004.gada decembra mēnesī saņemtā Valsts mērķdotācija teritorijas plānojumu izstrādei 6500 Ls. Staiceles pilsētas domei pēdējais pārskats par finansējuma izlietojumu jāiesniedz līdz 2006.gada maijam.

Zembilances rindā nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem uzskaitīta projekta ‘’Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā’’ maksājamā summa 45630 Ls apmērā.

Operatīvā informācija par pašvaldības uzņēmuma finansiālo stāvokli

Pašvaldības uzņēmuma SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” pamatkapitāls sastāda 73321 Ls. Uzņēmums 2005. gadā strādāja ar zaudējumiem - 8459 Ls.

Uz bilances sastādīšanas brīdi pašvaldībai nav nekādu neatspoguļotu papildus saistību un izsniegtu galvojumu.

Pēc bilances sastādīšanas datuma nav notikuši nekādi būtiski notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt bilances stāvokli.

Galvenā grāmatvede: (Ginta Kalniņa)

 

5. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos

5.1. Līdzdalība sadarbības projektos

Projekta nosaukums

Iesniedzējinstitūcija

Fonds, uz kuri iesniegts

Staiceles skola – Vidzemes novada futbola internātskola

Staiceles pilsētas dome

VIP

Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā

Staiceles pilsētas dome

ES struktūrfonds

Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām

Staiceles pilsētas bibliotēka

Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma

Europe Direct informācijas punkta „Mēs Eiropā” izveide

Staiceles pilsētas dome

Staiceles pilsētas bibliotēka

Sabiedrības integrācijas fonds

Bērnu žūrija: Lasīšanas veicināšanas programma

Staiceles bibliotēka

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Lībiešu vietvārdu liecības Staicelē: apzināšana, saglabāšana un iekļaušana mūsdienu kultūras un tūrisma apritē. Staiceles Lībiešu muzejs „Pivälind” Limbažu rajona padome

5.2. Līdzdalība iestādēs un uzņēmumos

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā:

 

Staiceles
komunālais uzņēmums,
SIA

ZAAO,
SIA

Salacas
ieleja,
SIA

Kopā

Bilances vērtība uz 31.12.2004.

73321

9501

250

83072

vērtības palielināšanās vai samazināšanās        
Bilances vērtība uz 31.12.2005.

73321

9501

-

82822

SIA “Staiceles komunālais uzņēmums” pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 73321 daļas par kopējo vērtību Ls 73321,-.

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijā” – ZAAO, pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir 9501 daļas (kapitāla daļu apliecība Nr. 18-5/1105) par kopējo vērtību Ls 9501,-.

SIA “Salacas ieleja” pašvaldībai piederošā pamatkapitāla 1 daļa (kapitāla daļu apliecība Nr. 5) par kopējo vērtību Ls 250,- tiek dzēsta, sakarā ar juridiskā statusa maiņu.
 

6. Teritorijas plānojuma izstrāde un investīcijas infrastruktūras attīstībā

2005.gadā turpinājās darbs pie Staiceles pilsētas un lauku teritorijas plānojuma izstrādes. 4.februārī tika noslēgts līgums ar SIA „GIS Projekts” par teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam izstrādi. Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms notika no 2005.gada 26.aprīļa līdz 26.maijam, bet teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai nodeva no 2005.gada 13.decembra līdz 2006.gada 25.janvārim. 2005.gadā teritorijas plāna izstrādei izlietoja 10596,74 latus, no tiem 6500 lati ir valsts mērķdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei.

2005.gada 4.augustā, noslēdzot līgumu ar Vides ministriju un CFLA par Nacionālās programmas projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, uzsāka projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā” ieviešanu. Šajā gadā tika realizēts projekta 1.posms, izbūvēta asenizācijas ūdeņu pieņemšanas vieta notekūdens attīrīšanas ietaisēs. Kopējais izlietotais priekšfinansējums 2005.gadā 28901,86 lati.

2005.gadā valsts budžetā netika atvēlēti līdzekļi Valsts investīciju projektam „Staiceles skola – Vidzemes novada futbola internātskola” darbu turpināšanai, tomēr gada nogalē no valsts budžeta iedalīja Ls 40000 pirmskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijai un Lībiešu novada bērnu izglītības interešu centra „Krustpunkti” ēku rekonstrukcijai, un Ls 10000 sporta un atpūtas kompleksa celtniecībai. Par šiem līdzekļiem 2005.gadā tika veikti rekonstrukcijas darbi un 2006.gadā atklāja bērnudārza 3-4 gadīgo grupiņu un LNIIC „Krustpunkti” austuvi un keramikas cepli, kā arī veica sagatavošanas darbus sporta un atpūtas kompleksam.