Staicele - Saistošie noteikumi

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU
SALACAS UPES POSMĀ STAICELES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ (POSMS SALACA III)

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis Nolikums attiecas uz Salacas upes posmu, kas ietilpst Limbažu rajona Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorija (turpmāk - posms Salaca III). Posms Salaca III ietilpst arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.

1.2. Salacas upe, saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I un III pielikumu, ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

1.3. Licencētā makšķerēšana posmā Salaca III tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus. Licencētās makšķerēšanas pamatmērķis ir sniegt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, ka arī ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

1.4. Licencēto makšķerēšanu, saskaņā ar Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju domes doto pilnvarojumu, posmā Salaca III organizē biedrība "Lielsalaca" (Zaļā iela 5, Ainaži, Limbažu rajons, LV-4035, reg.nr. 40008102180, tālrunis 29187920).

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

2.1. Jebkura veida licence posmā Salaca III dod tiesības makšķerēt Salacas upes posmā, kas sākas no robežzīmes Ainažu pilsētai ar lauku teritoriju ar Staiceles pilsētu ar lauku teritoriju un turpinās augšup pret straumi līdz robežzīmei Staiceles pilsētai ar lauku teritoriju ar Ramatas pagastu un Skaņkalnes pagastu.

2.2. Posmā Salaca III makšķerēšana atļauta atbilstoši MK 2006.gada 10.janvāra noteikumu Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi" prasībām ar šādām atkāpēm:

2.2.1. taimiņu (arī lašu) makšķerēšanas sezona ir no 1.janvāra līdz 15.maijam;

2.2.2. no 1. janvāra līdz 31.maijam tiek noteiktas šādas zivju saudzēšanas dienas:

2.2.2.1. visu zivju sugu saudzēšanas diena - katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegts makšķerēt un atrasties upē vai tās tiešā tuvumā ar makšķerēšanas rīkiem;

2.2.2.2. vimbu saudzēšanas papildus diena - katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad aizliegta vimbu makšķerēšana.

2.2.3. visu veidu licences derīgas tikai diennakts gaišajā laikā (no saullēkta līdz saulrietam);

2.2.4. no 1.septembra līdz 31.maijam nav atļauts makšķerēt no laivas, ka ari iebrienot upē;

2.2.5. taimiņu un lašu makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā, izmantojot tikai vienu makšķerēšanas rīku, kas aprīkots ar vienu jebkura veida āķi un lietojot tikai mākslīgu ēsmu;

2.2.6. aizliegta spiningošana un no l. septembra līdz 31.maijam, izņemot taimiņu un lašu makšķerēšanu no 1.janvāra līdz 15.maijam;

2.2.7. aizliegts izmantot gafu noķerto zivju uztveršanai;

2.2.8. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu;

2.2.9. aizliegts izmantot ūdas;

2.2.10. taimiņa makšķerēšanas vienas dienas viena licence dod tiesības paturēt savā lomā vienu taimiņu vai lasi;

2.2.11. MK 2006.gada 10.janvāra noteikumu Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi" apakšpunktos 17.1. līdz 17.6. neuzskaitīto zivju sugu kopējais loma svars nedrīkst būt lielāks par 5 kg uz vienu licenci dienā.

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības.

3.1. Posms Salaca III atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, un tā individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos paredzētie ierobežojumi ir saistoši visiem licencētās makšķerēšanas dalībniekiem.

4. Licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm.

Licences veids Licenču skaits Maksa par vienu licenci, t.sk. PVN 18%

4.1. Taimiņu makšķerēšanas vienas dienas licences

Gadā kopā 100 licences (dienā ne vairāk kā 25 licences)

10 Ls

4.2. Gada licence

125 licences

29,50 Ls

4.3. Vienas dienas licence

Gadā kopā 1500 licences (ne vairāk kā 75 licences dienā)

2,95 Ls

4.4. Gada bezmaksas licence

100 licences

Bezmaksas

4.5. Licences izmantošanas nosacījumi:

4.5.1. Personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, vecākām par 65 gadiem, ka arī invalidiem atļauts makšķerēt, ja var uzradīt licenci un personu apliecinošu dokumentu vai invaliditātes apliecību;

4.5.2. Pārējām personām ir jābūt klāt licencei un makšķerēšanas kartei;

4.5.3. Šī Nolikuma 4.2., 4.3. un 4.4.punktos minēto licenču īpašniekiem nav atļauts lomā paturēt taimiņu vai lasi.

5. Bezmaksas makšķerēšanas licenču izsniegšanas kartība.

5.1. Gada bezmaksas licences izsniedz saskaņā ar pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātam personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums bezmaksas licences piešķiršanai. Bezmaksas makšķerēšanas licences ir tiesīgi saņemt MK 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kartība" 23. un 24.punktā minētās personas.

5.2. Lai saņemtu bezmaksas licenci šī Nolikuma 5.1.1.-5.1.5.punktos minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums pašvaldībā ar pamatojumu bezmaksas licences saņemšanai.

5.3. Saskaņā ar pašvaldības lēmumu piešķirtās bezmaksas licences izsniedz biedrība "Lielsalaca" (Zaļā iela 5, Ainaži).

5.4. Pēc šī Nolikuma 4.punktā bezmaksas licenču kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kartībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.

6. Makšķerēšanas licences saturs, noformējums un realizācijas kartība.

6.1. Licenču saturs:

6.1.1. licences veids;

6.1.2. kārtas numurs;

6.1.3. cena;

6.1.4. derīguma datums vai termiņš, kuru ieraksta licences realizētājs;

6.1.5. makšķerēšanas zona;

6.1.6. ziņas par makšķerēšanas organizētāju;

6.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts;

6.1.8. izsniegšanas datums;

6.1.9. vienas dienas licencē papildus tiek ietverta arī loma uzskaites tabula, bet gada licencēm tā tiek pievienota kā atsevišķa lapa (lapas).

6.2. Visām licencēm jābūt noformētām un uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.

6.3. Licences saņemšanai makšķernieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un visu licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods, adrese) licenču saņemšanas vietās kopējās datu bāzes veidošanai par licencēto makšķerēšanu posmā Salaca III.

6.4. Visu veidu licences, izņemot bezmaksas licences, realizē sekojošās vietās:

6.4.1. viesnīcā "Helmi", Ainažos, Kr. Valdemāra ielā 51, tel. 64024230, visu diennakti;

6.4.2. i/u "Mežbirža" Staicele, Lielā ielā 38, tel. 29187425, visu diennakti;

6.4.3. viesnīcā "Brīze", Salacgrīvā, Valmieras iela 7, tel. 64071717, visu diennakti.

6.5. Katra licencētās makšķerēšanas dalībnieka obligāts pienākums ir iepazīties ar šī Nolikuma prasībām. Par iepazīšanos ar Nolikumu dalībnieks parakstās uz licences pasakņa, kurš paliek pie licences realizētāja vai izsniedzēja.

6.6. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.

7. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums.

7.1. No licenču realizācijas iegūtās summas 40 % biedrība "Lielsalaca" katru gada ceturksni ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda ieņēmumu veidošanai.

7.2. 60 % līdzekļu no pārdotajām licencēm paliek biedrības "Lielsalaca" rīcībā, lai tos izmantotu zivju resursu aizsardzībai, makšķerēšanas kontrolei, licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tūrisma attīstībai, ka arī saskaņojot ar Latvijas Zivju resursu aģentūru zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu atjaunošanai.

7.3. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu ir atbildīga biedrība "Lielsalaca".

8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība.

8.1. Taimiņu makšķerēšanas vienreizējās vienas dienas licenču īpašniekiem makšķerēšanas dienā pēc makšķerēšanas pabeigšanas ir jāveic sekojošas darbības:

8.1.1. izmantotā licence ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu jāatdod un iegūtais loms jāreģistrē kādā no Nolikuma 6.4. punkta minētajām licenču realizācijas vietām;

8.1.2. licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvis vai licences realizētājs licenču realizācijas vietā pēc zivs nosvēršanas un nomērīšanas izsniedz apliecinājumu, ka tajā minētā zivs ir oficiāli reģistrēta un iegūta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

8.1.3. zivs reģistrēšanas laikā licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvis vai licences realizētājs licenču realizācijas vietā obligāti paņem zvīņu paraugus un pievieno tos attiecīgajai licencei zivs vecuma noteikšanai, ko tālāk veic Latvijas Zivju resursu aģentūra.

8.2. Pēc pārējo veidu licenču derīguma termiņa beigām licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu ir jāatgriež licenču realizācijas vietā vai licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvim septiņu dienu laika pēc licences termiņa beigām. Ja makšķernieks izmantoto licenci izsūta licencētās makšķerēšanas organizētājam pa pastu ierakstītā vēstulē uz šī Nolikuma 1.4.punktā norādīto adresi, tad par atgriešanas dienu tiek uzskatīts pasta zīmogs;

8.3. Licences neatgriešanas vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā, licences neatgriezējs vai noteikumu pārkāpējs nevar iegādāties vai saņemt jebkura veida licences posmā Salaca III tekošajā un nākošajā gadā.

9. Makšķerēšanas sacensības.

9.1. Posmā Salaca III kalendārā gada laikā var tikt rīkotas ne vairāk kā 5 makšķerēšanas sacensības:

9.1.1. Divas taimiņu (lašu) spiningošanas sacensības pavasara sezonā;

9.1.2. Vienas citu zivju (izņemot taimiņu (lašu)) makšķerēšanas sacensības pavasara sezonā;

9.1.3. Vienas sacensības makšķerēšana ar pludiņmakšķeri vasaras - rudens sezonā;

9.1.4. Vienas makšķerēšanas sacensības bērniem vasaras - rudens sezonā.

9.2. Makšķerēšanas sacensības notiek atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajam licenču skaitam un cenām, ka arī ievērojot citas šajā Nolikumā noteiktās prasības. Taimiņu (lašu) spiningošanas sacensību dienā vienas dienas licences netiek pārdotas personām, kuras nav attiecīgo sacensību dalībnieki.

9.3. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību Nolikumi tiek saskaņoti atbilstoši spēkā esošajiem Makšķerēšanas noteikumiem, kā arī tos papildus saskaņo ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, ja tas nav sacensību organizētājs.

10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi.

10.1. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:

10.1.1. sadarbība ar Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju domi sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas kartību laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Limbažu rajona laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu licencētās makšķerēšanas posmā Salaca III;

10.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī Nolikuma 5.3 un 6.punktiem;

10.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;

10.1.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši šī Nolikuma 7.punktam;

10.1.5. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma 8.punktā noteiktai kartībai;

10.1.6. iepazīstināt makšķernieku ar šo Nolikumu;

10.1.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts zivsaimniecības pārvaldē informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī Nolikuma 7.2.punktā paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

10.1.8. līdz kartējam ceturksnim sekojošā mēneša 10.datumam iesniegt Valsts Zivsaimniecības pārvaldē pārskatu par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu;

10.1.9. līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt valsts aģentūrai "Latvijas Zivju resursu aģentūra" makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai;

10.1.10. sagatavot makšķerēšanas vietas un izīrēt laivas;

10.1.11. veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" rakstiskām rekomendācijām.

10.2. Biedrība "Lielsalaca" sniedz šādus pakalpojumus:

10.2.1. organizē licencēto makšķerēšanu;

10.2.2. organizē makšķerēšanas sacensības posmā Salaca III;

10.2.3. sniedz ar Salacas upi saistītus tūrisma pakalpojumus.

11. Licencētās makšķerēšana un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole.

11.1. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju pilnvarotas personas, kā arī kontrolē var piedalīties valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, licencētās makšķerēšanas organizētājs.

11.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts zivsaimniecības pārvalde, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība.

11.3. Licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības likumos noteiktajā kartībā.

12. Nolikuma darbības termiņš.

12.1. Nolikums stājas spēkā ar attiecīgā paziņojuma par Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju domes saistošo noteikumu par licencēto makšķerēšanu posmā Salaca III stāšanos spēkā publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tā darbības beigu termiņš ir 2010.gada 31.decembris.

12.2. Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju dome licencētās makšķerēšanas saistošo noteikumu darbību pirms termiņa var pārtraukt ne agrāk kā ar nākamo licencētās makšķerēšanas gadu vai sezonu šādos gadījumos:

12.2.1. ja pēc vides aizsardzības institūcijas atzinuma vai pamatojoties uz zinātniskām rekomendācijām nepieciešami zivju resursu aizsardzības pasākumi un Valsts zivsaimniecības pārvalde un Vides ministrija par to pieņem savstarpēji saskaņotu lēmumu, pēc kura konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas Nolikuma turpmākā darbība ir neiespējama;

12.2.2. ja licencētās makšķerēšanas organizētājs nenodrošina MK 2006.gada 10.janvara noteikumos Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi" vai licencētās makšķerēšanas Nolikumā minēto prasību izpildi. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs atmaksā pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas pārtraukšanu;

12.2.3. ja pašvaldības ar licencētās makšķerēšanas organizētāju noslēgtajā līgumā par licencētās makšķerēšanas organizēšanu ir paredzēti iemesli, kuru dēļ posmā Salaca II ir pārtraucama licencētā makšķerēšana, un licencētās makšķerēšanas organizētājs par to iepriekš informē attiecīgo pašvaldību, kā arī šo noteikumu 11.2.punkta minētās institūcijas.

13. Pielikumi.

13.1. Licenču paraugi (Pielikumi Nr.1A-1D);

















13.2. Lomu uzskaites tabula (Pielikums Nr.2);

13.3. Posma Salaca III shēma ar licencētās makšķerēšanas vietas un zonu norādi (Pielikums Nr.3);

13.4. Saskaņojumu lapa.