Staicele - Reportāžas - Vidusskola - 2010.-2011. mācību gads

24.05.2011.
2010./2011. mācību gads Staiceles vidusskolā

Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš, un mūžīgs ceļš zem kājām – savu himnu svinīgi skandē Staiceles vidusskolas kolektīvs, mācību gadu uzsākot un noslēdzot. Kāds bijis izglītības, audzināšanas un sporta aktivitāšu ceļš, rezumēja skolas direktors Juris Krastiņš un vietnieki: mācību jomā Alda Grāvere, audzināšanas jomā Antra Rudzīte, ārpusstundu darbā Linda Abendrote.


Staiceles vidusskolas 12.klase ar audzinātāju Edgaru Ozolu

Cienījamie vecāki, vecvecāki, aizbildņi – gan Staicelē, gan citur Latvijā! Priecājamies, ka jūsu bērni izvēlējušies izglītību iegūt mūsu vidusskolā un šeit jūtas, viņuprāt, ļoti labi. Tātad kopdarbs šajā mācību gadā bijis veiksmīgs: audzēkņi bagātinājuši savas personības, inteliģenci un sportisko formu, radoši un mērķtiecīgi strādājuši pedagogi, iesaistot skolēnus visdažādākajās aktivitātēs, nopietni – metodiskās komisijas un to vadītāji: Inga Neimane (sākumskolas), Antra Rudzīte (klašu audzinātāju), Sandra Strauta (zinātņu un tehnoloģiju), Vizma Tiltiņa (sporta), Vizma Lūse (valodu), Laura Priekule (mākslas). Tā realizējam pašu galveno skolas mērķi, nodrošinot mūsdienīgu un prasībām atbilstošu mācību, audzināšanas programmu.

Būtiska bijusi mūsu skolotāju piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos, semināros, pieredzes apmaiņā, studijās augstskolā un ESF projektā Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 2. un 3. aktivitātē, nopietni aprakstot savu pašvērtējumu, labās prakses piemērus, apliecinot veikumu ikdienas darbā un savu audzēkņu sasniegumus, iegūstot konkurētspēju un papildus izglītību.
Orientēšanās diena Staiceles vidusskolā

Orientēšanās dienas Latvijas skolās fotogalerija >>>

Paldies mūsu audzēkņiem, kas ar ļoti labiem rezultātiem apliecinājuši sevi mācību priekšmetu novadu olimpiādēs, konkursos, sporta aktivitātēs, sacensībās, piemēram, Alojas novada sporta spēlēs, pavasara krosā, skolu jautrības stafetēs, Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu sacensībās vieglatlētikā, futbolā, kurā 4. – 9. klašu un 10. – 12. klašu zēnu komandām – 1.vietas.

Futbola specializācijas programma piesaista ap 20 Latvijas pašvaldību skolēnus (tai skaitā no Latgales), tāpēc nozīmīgs mums VJFC un personīgi direktora Egona Branta devums jauno futbolistu sagatavošanā, atbalstīšanā, LFF izpilddirektora Jāņa Bakmaņa rūpes par mūsdienīgas, sadzīvei, treniņiem un spēlēm izcilas vides veidošanā, izaugsmes iespēju piedāvāšanā.

Nākamajā mācību gadā Staiceles vidusskolā padziļināti varēs apgūt arī fizikas, ķīmijas, bioloģijas mācību kursus, lai ar konkurētspējīgu izglītību startētu ne tikai LSPA, bet jebkurā augstākajā mācību iestādē. Tomēr karjeras iespējas ar nopietnu darbu un gribasspēku jāizcīna katram audzēknim pašam.

Kad Zinību dienā sveicām 20 pirmklasniekus, sapratām, ka viņi kolektīvā būs īpaši atraktīvi, bet 14 desmitklasnieki ļoti enerģiski un kopā ar 9.a, 9.b – 12. klašu jauniešiem skolā veido patiešām savdabīgu kultūras dzīvi, uzstājoties Dzejas dienās, literārajos lasījumos, Dziedošajos talantos, valsts jubilejas un atceres pasākumos, Žetonu vakarā, absolventu Pēdējā zvana svētkos, saulgriežu noskaņu radīšanā.

Kopā esam strādājuši ar Staiceles TIC vadītāju Inesi Timermani, muzeja vadītāju Indru Jaunzemi. Veiksmīga ir sadarbība ar Alojas novada Domi un priekšsēdētāju Daci Vilni, Staiceles pilsētas pārvaldi un vadītāju Ausmu Plūmi, pilsētas kultūras nama direktoru Daināru Konrādu, bibliotēkas vadītāju Anitu Strokšu. Enerģijas pilni, gūstot laureāta titulus, un ar prieku mūsu audzēkņi darbojušies dažādos mākslas jomas un praktisko darbu projektos pat valsts mērogā.


Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš un direktora vietniece Antra Rudzīte

Protams, veiksmēm un skaistiem pasākumiem līdzās gājušas arī ikdienas problēmas un ļoti skumjas pārdomas. Skolas „sporta zāle” (audzēkņu un pedagogu izmisums!) cik ilgi būs jāsarkst, tajā viesus ievedot, cik ilgi šajā graustā mums būs jādzīvo? Un kādēļ joprojām maršrutā Ainaži – Staicele nav sakārtots jautājums par autobusu pieturām, lai bērniem lietū, puteņos un aukstā vējā nebūtu jāstāv zem klajas debess? Kādēļ daļa vecāku bezspēcīgi un vienaldzīgi noraugās savu bērnu likteņos (nav noteikta dienas režīma, vienotu prasību, ieinteresētības)?

Bet prieks par labām ģimenēm, kurās aug brīnišķīgi, pieklājīgi, centīgi, optimisma un pozitīvas enerģijas pilni, čakli un motivēti, godprātīgi, gudri un erudīti, pat talantīgi bērni! Viņi allaž veido interesantu mūsu kopīgo ikdienu un svētkus!

Paldies par sadarbību Vecāku padomes priekšsēdētājam Indulim Graviņam! Skolēnu pašpārvalde cītīgi darbojās prezidenta Edgara Tenisona (12. kl.) vadībā. Paldies lieliem un maziem uzņēmējiem, visiem labvēļiem, individuālajiem sponsoriem, kas nesavtīgi atbalstījuši mūsu audzēkņu izaugsmi!

Lai veiksmīgs eksāmenu laiks 9. un 12. klašu skolēniem! Rokasspiedienu rituāls 31. maijā mums vienmēr ieskandē brīvdienas. Lai bērniem tās skaistas! Lai budžeta vietas mūsu nākamajiem studentiem! Lai ražens šis laiks visām skolēnu ģimenēm!

Juris Krastiņš,
Staiceles vidusskolas direktors

Foto - Inga Konrāde