Staicele - Reportāžas - Vidusskola - LSPA prezentācija

05.05.2010.
Spēkojas Staiceles vidusskolas LSPA budžeta vietu pretendenti

Klāt pavasaris, kas skolās ir valsts pārbaužu, ieskaišu un eksāmenu laiks. Staiceles vidusskolā jau otro gadu maija sākumā notiek arī īpaša audzināšanas stunda tikai vidusskolēniem, kad ar interesi piedalāmies un ieklausāmies mūsu divpadsmitajos, kas nolēmuši izmantot skolas direktora Jura Krastiņa sagādāto iespēju – pretendēt uz 2 budžeta vietām Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.

Interesentiem pēc Staiceles vidusskolā izstrādātiem kritērijiem rakstveidā bija jāsniedz savas personības vērtējums: sekmes, sabiedriskā aktivitāte, interešu izglītība, sasniegumi sportā, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, piedalīšanās projektos un eseja „Kādēļ vēlos studēt LSPA?”.

Divi mūsu 12. klases puiši šogad izlēmuši piedalīties Staiceles vidusskolas konkursā par budžeta vietām Sporta akadēmijā: JUSTS GŪTMANIS un MAREKS BAŠENS. 5. maijā viņi stājās vidusskolēnu un uzaicināto viesu priekšā, lai prezentētu savu mērķi, apliecinātu savu kandidatūru skolas rekomendācijai studijām Sporta akadēmijā par valsts budžeta līdzekļiem un pārliecinātu gan skolas direktoru, gan VJFC direktoru Egonu Brantu un pilsētas pārvaldes vadītāju Ausmu Plūmi par saviem sasniegumiem.

Prezentācijas pasākumu vadīja direktora vietniece Antra Rudzīte, sākumā dodot vārdu uzrunai skolas direktoram Jurim Krastiņam, kurš mudināja skolēnus nopietni domāt par savu karjeru. A. Rudzīte iepazīstināja visus klātesošs ar LSPA uzņemšanas noteikumiem, prasībām un piedāvātajām iespējām, tad viņa nolasīja fragmentus no katra pretendenta esejām un deva vārdu abiem jauniešiem.

Pretendentu stāstījumi bija interesanti, Mareks izskatījās vairāk nobijies, Justs bija pārliecinošs un prezentācijai sagatavojis daudzus ne tikai sportisko sasniegumu apliecinošus dokumentus, piemēram, Starptautiskās futbola nometnes Anglijā dalībnieka apliecību, bet arī Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas Saksofona klases absolvēšanas apliecību. Abi jaunieši nopietni runāja par savām iecerēm, nebaidījās kritikas, droši aizstāvēja savus viedokļus un atbildēja uz klātesošo jautājumiem, pat samērā āķīgiem, ieklausījās aizrādījumos, vēl darāmajos darbos un, protams, skaistos novēlējumos.

Pēc pretendentu noklausīšanās sekoja klātesošo aizklāts balsojums par vienu no labākajiem. Vislielākais punktu skaits bija Justam, bet Marekam vēl visas iespējas līdz Pēdējā zvana svētkiem, kad mūsu skolas direktors nosauks pretendentu uzvārdus. Bet kopīgais novēlējums 12. klases audzēkņiem – iestāties kādā no augstākajām mācību iestādēm, lai piepildītu savus klusākos sapņus un ieceres. Novēlu Justam un Marekam veiksmi eksāmenos!

Kristīne Ābele, 10. kl. Skolēnu pašpārvalde

Prezentācija fotomirkļos


Justs Gūtmanis, direktora vietniece Antra Rudzīte, Mareks Bašens, Ausma Plūme, Egons Brants un vidusskolēni – gaidot prezentācijas sākumu.


Prezentācijā piedalās 10. – 12. klašu jaunieši, tik nopietni visi ieklausās skolas direktora J. Krastiņa uzrunā, kas veltīta karjeras izglītībai.


Skolas direktors vidusskolēnus aicina mācīties un veidot savu personību, lai varētu studēt par valsts budžeta līdzekļiem jebkurā Latvijas augstskolā.


Direktora vietniece Antra Rudzīte nolasa izrakstu no LSPA uzņemšanas noteikumiem 2010./2011. akadēmiskajā studiju gadā.


LSPA pretendenti Justs un Mareks (12. klase) brīdi pirms savas uzstāšanās.


Klātesošajiem A. Rudzīte nolasa fragmentus no Justa rakstītās esejas „Kādēļ vēlos studēt LSPA?”. Uz tāfeles jautājumi, ko prezentācijā abi jaunieši izmanto par sava stāstījuma plānu.


Skolas direktors J. Krastiņš nopietni ieklausās Justa atbildēs uz jautājumiem.


„Kā tu, Just, kad būsi skolotājs, sporta stundā tiksi galā ar šitik lieliem palaidņiem?” grib zināt direktors.


„Labi, labi, lai tā būtu, ka visi vienmēr tevi kā skolotāju stundās klausīs...” Justa atbilde apmierina J. Krastiņu.


Justs prezentācijai bija sagatavojis papildus daudz interesantu sava talanta apliecinošu dokumentu, piemēram – Starptautiskās futbola nometnes Anglijā dalībnieka apliecību.


Savus sasniegumus sportā un interešu izglītībā prezentē Mareks.


Mareks uzklausa klātesošo ieteikumus savai izaugsmei.


„Un kā tev, Marek, veicas ar interešu izglītību brīvajā laikā un iesaistīšanos dažādos projektos?” grib zināt skolas direktors.


Kopbilde atmiņai no LSPA pretendentu 2. prezentācijas Staiceles vidusskolā: J. Krastiņš, M. Bašens, Vizma Tiltiņa (sporta skolotāja), J. Gūtmanis, E. Brants, A. Plūme.


Kad abi puiši savus sasniegumus publiski apliecinājuši, prezentācijas vadītāja A. Rudzīte saskaita klātesošo balsojuma rezultātus.


Evija un Laila (11. klase) steidz savu kandidātu balsošanai uzrakstīt uz lapiņas, bet Alvis, Ilmārs (11.kl.) un citi savu viedokli jau izteikuši.


„Tagad galvenais sekmīgi pabeigt vidusskolas pēdējo mācību semestri (sporā nepieciešamais vērtējums iestājai LSPA – 9 vai 10 balles), pēc iespējas labāk nokārtot valsts ieskaites un eksāmenus (tajos drīkst būt tikai A – E līmeņi), un prezentācija, šķiet, veiksmīgi pabeigta,” pārliecināti Mareks un Justs.


Abus LSPA pretendentus ar veiksmīgu prezentāciju apsveic Ausma Plūme un no sirds novēl iegūt Staiceles vidusskolai paredzētās budžeta vietas.


„Laimīgi jums, jaunieši, iegūt augstāko izglītību un atgriezties Staicelē kā augsti profesionāliem speciālistiem!” novēl A. Plūme.


A. Rudzīte paziņo aptaujas rezultātus: visvairāk klātesošo balsis par savu piemērotību studijām LSPA šajā prezentācijā ieguvis Justs Gūtmanis no Mazsalacas.


Audris Bērziņš, Verners Apiņš un Matīss Lapsiņš (11. klase): „Tik interesanti klausīties citos! Gribat zināt, kurš no mums nākamgad varētu būt LSPA budžeta vietas pretendents no Staiceles vidusskolas? Pirmkārt – Verners!”


A. Plūme un E. Brants pirmoreiz piedalās Staiceles vidusskolas LSPA budžeta vietu pretendentu prezentācijā un apmierināti ar šo audzināšanas stundu.

Foto – Alda Grāvere