Staicele - Reportāžas - Alojas novada iedzīvotāju forums

31.10.2009.
Noslēdzies Iedzīvotāju foruma otrais posms

Iedzīvotāju forums – šādu aktivitāti mūsu novadā līdz šim zināja tikai Alojā, kur forumu jau trīs gadus organizēja biedrība Alojas novada attīstība. Kāpēc - stāsta biedrības valdes locekle un šīs idejas iedibinātāja Ineta Laizāne: „Piedaloties iedzīvotāju sapulcēs, kas Alojā notika katru gadu – bija sajūta, ka iedzīvotāji runā vienā valodā, pašvaldības darbinieki – otrā, sapratne un dialogs neveidojas, kaut gan doma un mērķis abām pusēm ir viens. Dialogs var veidoties tad, ja ļoti labi viens otru pazīstam un esam līdzvērtīgi, tādēļ, organizējot forumus, biedrības mērķis bija tuvāka iepazīšana – lai iedzīvotāji saprastu, kāds ir lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā, ierobežojumi un iespējas, kā arī, lai pašvaldības darbinieki zinātu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Trīs Alojā notikušie forumi parādīja, ka varam runāt vienā valodā un sasniegt mērķus.”

Šogad biedrība Alojas novada attīstība aicināja talkā visa novada nevalstiskās organizācijas, lai kopīgi organizētu Iedzīvotāju forumu ne vairs tikai viena pilsētā, bet visā novadā. „Mūsu dzīve kļuvusi citāda un neierastāka kā līdz šim, jo 4 mazās pašvaldības apvienotas vienā lielā, un atkal pazudis dialogs – novada vadībai grūtāk saprast, kas vajadzīgs cilvēkiem, kaimiņu pašvaldības viņiem nav tik zināmas, bet lēmumi jāpieņem par visiem. Lai novada vadības pieņemtie lēmumi būtu iedzīvotājiem labvēlīgi, aicinām uz dialogu visu 4 bijušo pašvaldību iedzīvotājus ar vienu mūsu kopējo vadību brīdī, kad tiks veidots novada 2010. gada budžets, noteiktas tā prioritātes,” – skaidro foruma galvenā organizatore Ineta Laizāne.

Iedzīvotāju forums sastāv no 4 posmiem:

 1. Anketu aizpildīšana;
 2. Aktīvāko iedzīvotāju kopīga pulcēšanās, lai dalītos ar savām idejām, spriestu, kas visvairāk vajadzīgs, nezinot par likumdošanu un budžeta iespējām; šajā sarunā visiem dalībniekiem ir iedzīvotāju statuss;
 3. Darba grupu sanāksmes, kurās piedalīsies iedzīvotāji, speciālisti, iestāžu vadītāji un deputāti; šajās debatēs satiksies iedzīvotāju un speciālistu viedoklis, te iedzīvotāju vēlmes saņems atbildi, vai ir reāli izdarāmas;
 4. Noslēguma konference, kurā darba grupas prezentēs sasniegtos rezultātus.

Šobrīd noslēgušies foruma divi posmi.

Anketas novadā kopumā aizpildīja 112 cilvēki: Alojā – 43, Staicelē – 18, Braslavā – 16, Brīvzemniekos -35.

31. oktobrī foruma otrajā posmā katrā no bijušajām pašvaldībām kopā sanāca aktīvākie iedzīvotāji, lai diskutētu par 6 dzīves jomām, kas skar ikvienu no mums: pārvalde; izglītība; kultūra; transports un apgāde, apsaimniekošana; drošība; veselība un sociālā palīdzība.

45 minūšu garumā, izmantojot anketās minēto, katra grupa izvirzīja 3-5 risināmas problēmas konkrētā jomā. Pēc tam diskusiju dalībnieki balsojot atzīmēja aktuālākās un ieteica to risinājumus.


Foruma dalībnieki reģistrējas.


Anda Timermane (no kreisās) un Ineta Laizāne uzrunā foruma dalībniekus.


Pēc darba grupās, foruma dalībnieki balso par aktuālākajām tēmām, kurām jāmeklē risinājumi.

Izglītība

 • 1.Aktivizēt pedagogu iesaistīšanos skolas un pilsētas kultūras un sabiedriskajā dzīvē.(8)

 • 2. Izglītību noteikt kā novada prioritāti. (5)

 • 2.Sakārtot (vai uzcelt) skolas sporta zāli. ( 3)

Kultūra

 • 1.Atjaunot pašdarbības kolektīvus kultūras namā, dibinot štata vietas un maksājot algu katram kolektīva vadītājam. (7)

 • 2.Kopīgus kultūras pasākumus starp novada pārvaldēm, un finansēt tos no novada budžeta. (7)

 • 3.Diskotēkas rīkot jauniešu klubā Čempiņš nevis kultūras namā. (4)

Veselība

 • 1. Ģimenes ārstes pieejamību pēc darba laika (dzīvoklis ārstam Staicelē, transports, informācija par ārsta kontaktiem). (8)

 • 2. Doktorāta telpas 1.stāvā. (3)

Sociālā palīdzība

 • 1.Pieejamu informāciju par palīdzības veidiem no pārvaldes. Sabiedrības un sociālo darbinieku iesaistīšana to cilvēku noskaidrošanai, kam nepieciešama palīdzība, bet paši nelūdz. (6)

 • 2. Informatīvas tikšanās ar sociālo darbinieku par izmaiņām likumdošanā.

 • 3.Organizēt akcijas, atbalstot grūtībās nonākušos.

Drošība

 • 1.Uzstādīt ātrumu ierobežojošas zīmes Staicelē (uz Ainažu – Matīšu šosejas pirms skolas un aiz veikala Miks, pie Rozēnu veikala u.c. vietās). (8)

 • 2.Rīkot Staiceles iedzīvotāju (vecāku) reidus vakaros pilsētā, izstrādāt noteikumus.(6)

 • 3.Lielāku ceļu policijas uzraudzību automašīnu kustībai nedēļas nogalēs. (5)

Pārvalde

 • 1.Organizēt līdzekļu vākšanu deputātu mācībām konfliktu risināšanā un komandas veidošanā.(13)

 • 2.Nodrošināt taisnīgu budžeta sadali starp Aloju un Staiceli. (7)

Transports

 • 1.Veikt ceļu remontus Lielā ielā, pie degvielas bāzes.
 • 2.Ierobežot smagā transporta kustību ceļa posmā pie kapiem.

Apsaimniekošana, apgāde

 • 1.Kontrolēt komunālo dzīvokļu iedzīvotāju atbilstību īres līgumiem.(6)

 • 2.Ūdens cenas atbilstību sliktajai kvalitātei. (9)

 • 3.Organizēt centralizētu lapu savākšanu rudenī.(3)


Staicelē foruma otro pusi vēroja biedrības Alojas novada attīstība valdes priekšsēdētājs, deputāts Māris Možvillo. Pēc foruma oficiālās daļas viņš atbildēja uz staiceliešu jautājumiem kā deputāts.

Ieva Drone
Materiāls tapis sadarbībā ar biedrības Alojas novada attīstība
valdes locekli Inetu Laizāni un foruma organizatoriem

Par iedzīvotāju foruma 2.posma norisi citur Alojas novadā lasiet šeit >>>