Staicele - Reportāžas - Alojas novada domes 2. sēde

29.07.2009.
Alojas novada domes otrā sēde 2009. gada 29. jūlijā

Alojas novada kārtējā domes sēde notika Alojas kultūras namā klātesot visiem 15 deputātiem. Klausītāju rindās vairāk bijušo pilsētu un pagastu domju darbinieki.

Domes sēdes darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Alojas novada pašvaldības NOLIKUMS” apstiprināšanu.
2. Par Alojas novada pagastu un pilsētu pārvalžu kā budžeta iestāžu izveidošanu.
3. Par Alojas novada pagastu un pilsētu pārvalžu pārvaldnieku iecelšanu amatā.
4. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Alojas novada pašvaldības 2009. gada budžets” apstiprināšana.
5. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu.
6. Par Alojas novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšanu.
7. Par alojas novada izglītības iestāžu tīkla optimizāciju.
8. par grozījumiem alojas novada izglītības iestāžu nolikumos.
9. Par pilnvarojumu veikt izglītības un kultūras iestāžu pārreģistrāciju.
10. Par automašīnas VAZ 2105 (valsts numurs BD 9443) atsavināšanas izsoles nolikuma un izsoles komisijas apstiprināšanu.
11. Par izmaiņām amatos Alojas novada vispārizglītojošās iestādēs.

Jau novada pirmajā domes sēdē tika izveidotas 5 patstāvīgās komitejas, no kurām katrā darbosies 5 deputāti (katram deputātam jāpiedalās vismaz vienas komitejas darbā, bet ne vairāk kā divu komiteju darbā). Līdz šai domes sēdei bija izvēlēti komiteju priekšsēdētāji.

Finanšu komiteja:

 • Dace Vilne - komitejas priekšsēdētāja

 • Jānis Bakmanis

 • Sandra Fiļipova

 • Modris Minalto

 • Valdis Možvillo

Attīstības komiteja:

 • Jānis Bakmanis - komitejas priekšsēdētājs

 • Modris Minalto

 • Māris Možvillo

 • Anita Strokša

 • Dace Vilne

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:

 • Tālivaldis Brents - komitejas priekšsēdētājs

 • Valdis Bārda

 • Inese Bite

 • Inga Mauriņa-Kaļva

 • Anita Strokša

Kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komiteja:

 • Dainis Kreišmanis - komitejas priekšsēdētājs

 • Jānis Bērziņš

 • Tālivaldis Brents

 • Valdis Možvillo

 • Ilga Šmite

Sociālo jautājumu komiteja:

 • Māris Možvillo - komitejas priekšsēdētājs

 • Jānis Bērziņš

 • Sandra Fiļipova

 • Broņislavs Lapkovskis

 • Inga Mauriņa-Kaļva

Domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Alojas novadā 4 pārvaldes:

 • Alojas pilsētas pārvaldi,

 • Staiceles pilsētas pārvaldi,

 • Braslavas pagasta pārvaldi,

 • Brīvzemnieku pagasta pārvaldi.

Pēc tam tika uzklausīti pretendenti pārvaldnieku amatiem.

Alojas pilsētas pārvaldnieka pienākumus kopā ar novada izpilddirektora pienākumiem pildīs Gundars Karlsons.

Staiceles pilsētas pārvaldnieka amatam tika izvirzīti divi kandidāti – Agris Rubenis un Gatis Endziņš. Ar balsu vairākumu tika ievēlēts Agris Rubenis.

Ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums Braslavas un Brīvzemnieku pārvaldēs iecelt vienu pārvaldnieku. Šim amatam bija trīs kandidāti – Broņislavs Lapkovskis, Mārtiņš Andersons un Arvīds Bērziņš. Broņislavs Lapkovskis savu kandidatūru atsauca, ar balsu vairākumu tika ievēlēts Arvīds Bērziņš.

No likuma „Par pašvaldībām” 7. nodaļas „Pašvaldības administrācija”

69.1 pants. Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, kurās neatrodas pašvaldības administratīvais centrs, pašvaldības dome izveido pagasta vai pilsētas pārvaldi.
Pagasta vai pilsētas pārvalde:
1) nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
2) pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
3) nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
4) pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
5) reģistrē civilstāvokļa aktus, atjauno un groza civilstāvokļa aktu reģistru un atkārtoti izsniedz laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības likumā "Par civilstāvokļa aktiem" noteiktajā kārtībā;
6) nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem.
Pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākas pagasta vai pilsētas pārvaldes. Ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra atļauju attiecīgās pašvaldības novada pilsētā un novada pagastā vai divos novada pagastos izveido kopīgu pagasta vai pilsētas pārvaldi.
(17.02.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.07.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

69.2 pants. Pagasta vai pilsētas pārvaldi vada pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs (turpmāk — pārvaldes vadītājs). Pārvaldes vadītāja padotību nosaka pašvaldības nolikums.
Pārvaldes vadītājs:
1) atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts pašvaldības nolikumā, pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus;
2) atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;
3) iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;
4) noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu;
5) veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus.
Pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības domes deputāts.
(17.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Ieva Drone


Alojas novada domes deputāti:
1.rindā no kreisās – Jānis Bakmanis, Dace Vilne, Ilga Šmite, Anita Strokša, Sandra Fiļipova, Inese Bite.
2.rindā no kreisās – Māris Možvillo, Tālivaldis Brents, Modris Minalto, Jānis Bērziņš.
3.rindā no kreisās – Dainis Kreišmanis, Inga Mauriņa-Kaļva, Valdis Možvillo, Broņislavs Lapkovskis, Valdis Bārda.