Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

29.05.2009.
Urrrāāā, mācību gads beidzies!

Nekad vairs nebūs tā kā bija... Liekas, ka M. Zālītes dzejas rinda ataino pašreizējo Latvijas situāciju ekonomikā, sociālajā sfērā un arī izglītībā. Kaut gan nākotnes perspektīvas joprojām ir visai neskaidras cilvēku dzīvi skarošās jomās (ieskaitot novadu izveidošanu un no tā izrietošo izglītības iestāžu reorganizēšanu), mācību gadu noslēdzot, gribas atcerēties spilgtākos brīžus skolas dzīvē.

Gadu no gada mūsu skolā mācās audzēkņi, kuru vārdi ierindojas rajona vai valsts labāko skaitā –godalgotie mācību olimpiāžu dalībnieki. Šogad rajona Olimpiāžu svētkos, kas notika Salacgrīvā, dalībnieku skaitu kuplināja 3 mūsu skolas audzēknes: Zane Kubuliņa (9.kl.) – 1.vietas ieguvēja gan rajona vēstures (sk. I. Ozola), gan ģeogrāfijas (sk. A. Grāvere) olimpiādēs un godalgotā 3. vieta Latvijas valsts olimpiādē vēsturē. Vēstures skolotāja I. Ozola saņēma Izglītības ministrijas Atzinības rakstu; Randa Grumsle (9.kl.) – 1.vieta rajonā vizuālās mākslas olimpiādē (sk. D. Čuikova); Sabīne Podskočija (7.b) – rajona 3. vietas ieguvēja mājturības olimpiādē (sk. I. Baltmane). Pateicoties skolotājas Ineses Baltmanes uzņēmībai, Sabīne piedalījās arī valsts atklātajā mājturības olimpiādē.

Skolas direktors J. Krastiņš izteica pateicību meitenēm, uzdāvinādams biļetes 2 minūšu lidojumam vēja tunelī Aerodium Siguldas atrakciju parkā. Lai gan nosaucu tikai uzvarētājus, veiksmīgi piedalījāmies arī citās rajona olimpiādēs.

Skolēna vārds, uzvārds Klase Mācību priekšmets, konkursi Skolotājs
Santa Taube

11.

angļu valoda Vizma Lūse
Rota Priede

11.

angļu valoda Vizma Lūse
Diāna Vuškāne

8.

angļu valoda Vizma Lūse
Zane Kubuliņa

9.

latviešu valoda Antra Rudzīte
Jānis Taulavičus

3.

3. klašu Baiba Eglīte
Ronalds Līsmanis

3.

3. klašu Baiba Eglīte
Kārlis Šļaukstiņš

4.

4. klašu Inga Neimane
Anda Prokopoviča

5.

vizuālās mākslas Digna Čuikova
Randa Grumsle

9.

konkurss Pazīsti savu organismu! Eugēnija Rudoviča


Rajona mācību olimpiāžu uzvarētāju svētku dalībnieki no Staiceles vidusskolas – 1. rindā no kreisās: Digna Čuikova un Alda Grāvere; 2.rindā no kreisās: Zane Kubuliņa, Randa Grumsle, Juris Krastiņš, Sabīne Podskočija, Ilga Ozola.

Vienmēr esmu apbrīnojusi savu kolēģu spēju būt daudzpusīgiem, radošiem ne tikai tiešajā mācību un audzināšanas darbā, bet meklējot krāsas, kas ikdienu padara interesantāku, bagātāku, daudzšķautnaināku. Skolotāja Baltmane burtiski ievilka savos maģiskajos filcēšanas darbos ne tikai skolas audzēkņus (pat zēnus), bet arī pieaugušos (pat no kaimiņu skolām). Process grūts, bet rezultāts fantastisks! Vēl Inese ar saviem oriģinālajiem projektiem, piemēram, veltītiem Latvijas 90. gadadienai un sadarbībai ar Vīķu bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu Atver savu sirdi! nokļuva ne tikai laikrakstu „Auseklis” un „Diena” slejās, bet ikvienam lika aizdomāties par savu un līdzcilvēku dzīvi. Paldies!

Skolas direktors uzdāvināja biļeti 3 minūšu lidojumam arī sporta skolotājai Ingai Konrādei, kas visa mācību gada garumā realizēja ieceri par spartakiādi. Tāpat vidusskolas kolektīvam interesantākie mirkļi saistās ar Tūrisma dienu un aerobikas konkursu Dejo kā zvaigzne!, kurā savijās klašu saliedētība, skolēnu radošā izdoma un īsts dejotprieks.

Ar zvaigznēm asociējas arī skolotājas Intas Jurkas izlolotais konkurss Zvaigžņu lietus. Garš ceļš un neatlaidīgs darbs ieguldīts no dalībnieku atlases līdz skatuvei, kad baudījām brīnišķīgu jauno zvaigžņu koncertu. Skolas pasākumu režiju un vadīšanu (Dzejas dienas, Lāčplēša diena, Ziemassvētki), uzņēmās literātu pulciņa vadītāja Lana Berga, viņas vadībā turpināja iznākt skolas avīze ”Tev”, redaktore – 12. klase skolniece A.Timermane, viņa skolas avīžu konkursā ieguva 1. vietu rajonā.

Ikdienā nemanāma, bet tūlīt izjūtam trūkumu, ja viņas nav – Iveta Apsīte, skolas bibliotekāre. Kopēšana, filmu demonstrēšana, žurnālu, grāmatu izsniegšana, datorlietotāju grafika regulēšana – tā ir viņas ikdiena, bet Iveta bibliotēkā organizē arī jaukus literāri tematiskos pasākumus, izstādes (Ciemos pie pasaciņas, A. Lindgrēnes, M. Stārastes jubilejām veltītas pēcpusdienas, rotaļlietu izstādes). Ik gadus kopā ar skolēniem viņa piedalās rajona Grāmatu svētkos. Mūsu skolas bibliotēka ir mājīgs patvērums, kad jāgaida autobuss, vieta, kur starpbrīžos jūtams aktīva rosība, jo jāpaspēj izlasīt, nokopēt, atrast vēlamo.

9. klašu dabaszinību ieskaitē pērn bija jautājums: „Kas jūsu apkārtnē organizē atkritumu apsaimniekošanu?” Viena no kuriozajām atbildēm bija – skolotāja Rudzīte un komunālie. Antras enerģija un ātrums joprojām nav mazinājies, gan 2 reizes gadā organizējot staiceliešu izmētāto atkritumu savākšanas talkas, gan audzināšanas stundām uzaicinot dažādu profesiju cilvēkus. Skolēni ar interesi klausās gan karavīros, gan biteniekos. Direktora vietnieces Antras Rudzītes ziņā ir viss ar audzināšanas jomu saistītais vidusskolā, karjeras izglītība, projektu nedēļas norise, sadarbība ar Vecāku padomi, kuru vada Indulis Graviņš, Klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadīšana. Vecāki regulāri pārbauda skolēnu mācību grāmatas, dežūrē pasākumos. Arī Skolēnu pašpārvaldes darbu pagājušajā gadā kūrēja A. Rudzīte, šogad viņi jau paši piedalās un organizē pasākumus visam rajonam. Mūsu skolas skolēnu pašpārvaldi drosmīgi un mērķtiecīgi vada Dārta Vilne (11.kl.) un Edgars Tenisons (10. kl.). Pilsētas bibliotēkas vadītājas Anitas Strokšas aicināti, vidusskolēni piedalās konkursos, tikšanās pasākumos. A.Rudzītei šogad ir 12. klases jaunieši, kas pašlaik cītīgi kārto valsts pārbaudījumus, viņi februārī skolai uzdāvināja žetonu, bet 20. jūnijā mums būs Staiceles vēsturē pirmais vidusskolas absolventu izlaidums.

Ne jau tikai skolēni prot vadīt rajona mēroga pasākumus. Skolotāja Valentīna Andrejeva rajona krievu valodas skolotājiem novadīja atklāto stundu viņu mācību semināra laikā Staicelē. Viens no iemesliem bija svaigi izremontētais kabinets, kurā no griestiem līdz pat grīdai viss gluži jauns. Bet skolas materiālās bāzes uzlabošanā milzīgu darbu paveicis skolas direktors Juris Krastiņš. Nav vairs kauns ienākt skolā: mūs laipni jaunajā stikla sargbūdā sagaida dežurante Katrīņa Antoņuka, ir plaša skolēnu garderobe, matemātikas kabinets 2. stāvā, beidzot ir atsevišķa tualete personālam, abos stāvos novērošanas kameras, kas redz ienākam gan svešos, gan piefiksē savējo nedarbus. Daudzās klasēs jauni soli, krēsli, ar jauniem datoriem nokomplektēts informātikas kabinets. Direktoram ir vēl daudz ieceru, oriģinālu ideju, kā uzlabot vidusskolas ārējo izskatu un pilnveidot tās garīgo tēlu.

Novēlu saviem kolēģiem nepagurt, neizsīkt, darot tiešo darbu arī turpmāk, lai veicas gan fotografējot skolotājai Jevgēnijai Laicānei un viņas vadītajam foto pulciņam, gan sportojot, trenējot, spēlējot teātri, dziedot, aužot, audzinot bērnus un mazbērnus, mācoties augstskolās – visur kur klāt ir sirds un prāts! Apsveicu arī vecākus ar mācību gada noslēgumu!

A.Grāvere, direktora vietniece izglītības jomā

29. maijā Staiceles vidusskolas skolēni devās vasaras brīvdienās


Skolas direktors Juris Krastiņš ar tikko nolaisto vidusskolas karogu saka paldies skolēnu vecākiem par kopīgi straujos ritmos pavadīto mācību gadu, atstājot bērnu audzināšanu un izglītošanu turpmākos trīs mēnešus tikai vecāku ziņā.


Pēc skolas direktora ierosinājuma, pirms došanās mājup, skolēni ar rokas spiedienu atsveicinājās no skolas pedagogu un darbinieku kolektīva. Skanēja vēlējumi vasarā labi atpūsties, nosauļoties, mācību grāmatas neaiztikt, lai 1. septembrī ar šokolādes brūnām un smaidīgām sejām varētu satikties jaunam mācību gadam.


Visas sejas rotāja smaids...


Paldies kolēģiem par kopīgo darbu!

Fotomirkļus fiksēja Ieva Drone