Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

06.05.2009.
LSPA budžeta vietas Staiceles vidusskolēniem

     Šajā mācību gadā pirmo reizi Staiceles vidusskolā ir pilns komplekts – 10., 11., 12. klase, tādēļ aktuāls jautājums, ko mūsu 17 absolventiem (11 puišiem un 6 meitenēm) savā dzīvē darīt tālāk, kur strādāt vai studēt. Viena no iespējām, ko skolas direktors Juris Krastiņš Staiceles vidusskolas 12. klases jauniešiem sagādājis sadarbībā ar LSPA, ir 2 budžeta vietas šajā augstskolā – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Vidusskolā ir izstrādāti kritēriji, pēc kuriem pretendenti uz budžeta vietām tiek vērtēti trīs vidusskolas gadus: sekmes un kavējumi, sabiedriskā aktivitāte, piedalīšanās projektos, iesaistīšanās Staiceles Mākslas un mūzikas skolā un „Krustpunkti” pulciņos, sasniegumi sportā un citās jomās, skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošana. Pretendentiem jāraksta arī eseja „Kādēļ vēlos studēt LSPA?”, jāsaņem sporta un specializācijas (futbols) skolotāju rekomendācija, pedagogu un klasesbiedru ieteikums. Viens no viņiem ieteikumu saņēma 6.maijā, kad audzināšanas stundas laikā jauniešiem bija savu mērķu prezentācija.

     Četri mūsu 12. klases audzēkņi šogad izlēmuši piedalīties Staiceles vidusskolas konkursā par budžeta vietām Sporta akadēmijā: Rota Priede (liepupiete), Jānis Vanags (vecpiebaldzēns) un Mārtiņš Strokšs, Vjačeslavs Mitņičuks (staicelieši). Viņiem vajadzēja stāties auditorijas priekšā, lai prezentētu savu mērķi, apliecinātu savu kandidatūru skolas rekomendācijai studijām Sporta akadēmijā par valsts līdzekļiem. Klausītāju pulkā – skolas direktors, vietnieki, 10. – 12. klašu jaunieši, viņu audzinātāji Inese Baltmane, Valentīna Andrejeva, Antra Rudzīte, uzaicinājām pilsētas domes deputātu Jāni Bakmani un ieradās arī citi interesenti. Pasākumu vadīja 12. klases audzinātāja, iesākumā nolasot fragmentus no katra pretendenta esejām, tad dodot vārdu jauniešiem.

     Lai gan man ir daudz interešu, tomēr jūtu, ka šobrīd prioritāte ir futbols, jo tā ir spēle, kurā varu gūt, manuprāt, visdažādākās emocijas, kas palīdz arī citās dzīves jomās. (Rota)

     Es vēlos studēt LSPA tādēļ, ka savu nākotni vēlos saistīt ar sportu. Studēšana LSPA būtu lieliska iespēja savu sapni realizēt, ja jau man šeit, Staicelē, šāda iespēja ir dota. Pēc studiju beigšanas vēlos strādāt ar bērniem. (Jānis)

     Savu izglītību pēc pamatskolas turpināju Staiceles vidusskolā tikai tāpēc, lai dzīvi tālāk saistītu ar futbolu, startētu LSPA. 1) Manas dzīves jēga jau no 2.kl. ir futbols un viss, kas ar to saistīts. 2) Vēlos apgūt LSPA piedāvāto iespēju kļūt par sporta skolotāju, futbola treneri. 3) Vēlos atgriezties Staicelē, lai varētu dot savu ieguldījumu jauno futbolistu audzināšanā, kā to dara mans treneris Imants Dalka, turpinātu VJFC futbola tradīcijas, veicinātu futbola attīstību Vidzemē. (Mārtiņš)

     Pretendentu stāstījumi bija pārdomāti, interesanti un pārliecinoši. Jaunieši nopietni runāja par saviem sasniegumiem, veikumiem un iecerēm, droši aizstāvēja savus viedokļus un centās atbildēt uz visiem klātesošo jautājumiem, pat samērā āķīgiem. Jānis Bakmanis īpaši priecājās par jauniešu izaugsmi trīs vidusskolas gados Staicelē, viņu mērķtiecību, sportiskajiem sasniegumiem un sevis pilnveidošanu par spilgtām personībām, iesaistoties dažādās ārpusstundu aktivitātēs mūsu pilsētā: „Visi šie jaunieši, kas šodien uzstājas ar savas nākotnes redzējumu, ir pelnījuši Staiceles vidusskolas ieteikumu LSPA, žēl, ka mūsu vidusskolai ir tikai 2 budžeta vietas!”

     Pēc pretendentu noklausīšanās sekoja klātesošo aizklāts balsojums, lai skolas direktoram būtu vieglāk izvēlēties kandidatūras. Cik smaga izvēle, jo visi tik līdzvērtīgi! Punktu skaits bija samērā līdzīgs, tomēr visvairāk – Mārtiņam. Bet kopīgais novēlējums 12. klases audzēkņiem: noteikti savā dzīvē iestāties kādā no augstākajām mācību iestādēm, lai piepildītu savus klusos sapņus un ieceres.

Antra Rudzīte,
Staiceles vsk. 12.kl. audzinātāja


LSPA budžeta vietu pretendentu noklausīšanās pasākumu vada 12.klases audzinātāja A. Rudzīte, piedalās skolas direktors J. Krastiņš, deputāts J. Bakmanis.


Lūk, 12.klases pretendenti uz 2 budžeta vietām LSPA: Jānis Vanags, Rota Priede, Mārtiņš Strokšs. Līdzās sēž mācību pārzine A. Grāvere


Par sevi stāsta un uz jautājumiem atbild Rota Priede.


Rotas prezentācija.


LSPA budžeta vietu pretendentos ieklausās 10. - 12. klašu jaunieši.


Ieinteresēto klausītāju vidū - 11.kl. audzinātāja V. Andrejeva.


Klausītāju pulkā 10.kl. audzinātāja I. Baltmane (trešā no kreisās).


Īpaši sajūsmināts par atbildēm ir politikas skolotājs J. Bakmanis.


Nopietna klausīšanās.


Par savām iecerēm LSPA stāsta Mārtiņš Strokšs.


Uz jautājumiem atbild Jānis Vanags.


Visi trīs nopietnie budžeta vietu kandidāti, atbildot uz dažādiem jautājumiem.


Vidusskolēni domā, apspriežas, bet Matīss no 10.kl. jau izvēlējies pārliecinošāko kandidātu un ieraksta viņa uzvārdu balsojuma lapiņā.


Tiek paziņoti balsojuma rezultāti: Mārtiņš ieguvis vislielāko klātesošo atbalstu LSPA budžeta vietai.

Jevgenijas Laicānes foto