Staicele - Reportāžas - Līvu savienības konference Mazirbē

25.04.2009.
Staicelieši Līvu savienības konferencē


2009.gada 25. aprīlī Līvu savienības Staiceles grupas delegācija 16 cilvēku sastāvā apmeklēja gadskārtējo Līvu savienības konferenci, kura notika Līvu Tautas namā Mazirbē.


Konferencē pavisam piedalījās 111 delegāti.

Konference iesākās ar kopīgi dziedāto Līvu savienības himnu.


Pirmais ar ziņojumu par iepriekšējo atskaites periodu uzstājās Līvu savienības vecākais Aldis Ermanbriks. Turpinājumā uzstājās visi nodaļu vadītāji vai to pārstāvji.

Ventspils nodaļas vadītāja pastāstīja par veiktajiem darbiem un uzsvēra, ka aktīvi visos pasākumos līdzdarbojas visi grupas 73 biedri.


Līvu savienības Rīgas grupā aktīvi darbojas gan jaunieši, gan vecākie biedri. No visiem 80 biedriem lībiešu valodā brīvi sarunājas 20, pateicoties lībiešu valodas skolotājām Ērikai, Zojai un Dagmārai (attēlā).

Dundagas grupā darbojas 18 dalībnieki. Viņu pārstāvis ziņojumā uzsvēra, ka lībieši ir, bija un būs! Mazirbes grupā darbojas 57 biedri, Kolkas grupā 59 biedri.


Mūsu - Staiceles grupas atskaites ziņojumu sagatavoja vadītāja Indra Jaunzeme, bet veselības stāvokļa dēļ viņa konferencē nepiedalījās, tāpēc ar ziņojumu uzstājās Digna Čuikova.

Ar ziņojumu par Līvu savienības finansiālo darbību 2008. gadā uzstājās revidente Priede.

Viens no galvenajiem konferences uzdevumiem bija jaunā Līvu savienības vecākā vēlēšanas.


Tika izvirzīti 2 kandidāti - Brigita Zakare un Jānis Mednis (attēlā). Viņi klātesošos iepazīstināja ar savu darbības programmu.


Pēc skaļām debatēm ar 76 balsīm par Līvu savienības vecāko ievēlēja Brigitu Zakari.

Par nesavtīgu darbu Līvu savienībā Aldim Ermanbrikam tika piešķirts Goda lībieša tituls.

Tālāk sekoja aktīvas debates par aktuāliem jautājumiem.


Par iespēju piedalīties konferencē staicelieši saka lielu paldies Līvu savienībai un tās pārstāvei Lilitai Kalnājai, pie kuras ciemojās pirms došanās mājup, un Eiropas Stārķu pilsētu organizācijai un tās prezidentam Jānim Bakmanim.

Inese Timermane,
Līvu savienības biedre,

Annijas Līsmanes foto