Staicele - Reportāžas - Staiceles pašvaldības projekti

09.04.2009.

Par Staiceles pašvaldības iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektiem

     Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju ielu un ceļu stāvoklis ir kritisks, un pašvaldības rīcībā nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai veiktu ceļu rekonstrukcijas darbus. Tādējādi tika meklēta iespēja caur projektu konkursiem piesaistīt līdzekļus ceļu un ielu vismaz daļējai sakārtošanai. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma mērķis bija atbalstīt investīcijas publiskās kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos, tādēļ Staiceles pašvaldība sagatavoja projekta pieteikumu „Staiceles pašvaldības ceļu rekonstrukcija” ar mērķi uzlabot Staiceles ar lauku teritoriju pašvaldības ceļu kompleksa infrastruktūru vai vienkārši - remontēt ielas un ceļus. Staiceles pašvaldības kopējais ceļu garums ir 74,129 km. Šajā projektā plānots veikt Lielās ielas un Planču ielas posma rekonstrukciju – izveidot ietves, izvietot ceļa zīmes un apzīmējumus, ierīkot gājēju pāreju un apgaismojumu, izbūvēt papildus ietvi, kura no braucamās daļas tiks atdalīta ar esošajiem kokiem, tādējādi samazinot iespēju bērniem izskriet uz braucamās daļas. Pilsētas centrā, starp kultūras namu un kafejnīcu „Kāre”, paredzēts ierīkot stāvlaukumu un to labiekārtot, kā arī apgaismot autobusu pieturvietas paviljonu. Vīķos ir paredzēts rekonstruēt ceļu Vīķi – Indiņi. Kopējā projekta izmaksu summa ir 155 880 Ls, no tiem pašvaldības līdzfinansējums – Ls 9 080. Projektu paredzēts uzsākt 2009. gada maijā un pabeigt līdz augusta mēnesim.

     Muzeja akreditācija pavēra iespējas startēt projektu konkursos, lai piesaistītu finanses turpmākai muzeja attīstībai. Muzeja direktore Indra Jaunzeme vēlējās sagatavot jaunu ekspozīciju par ugunsdzēsēju vēsturi Staicelē - muzejā ir ļoti daudz materiālu, un Staiceles vēsturē ugunsdzēsējiem ir liela loma, varētu izdoties interesantas lietas, bet pašvaldībai atkal nav finanšu, lai atbalstītu ieceri. Tika meklētas iespējas izmantot projektu konkursus. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tika atbalstīts projekts muzeja krājuma un ekspozīcijas paplašināšanai. Projektā piešķirtā summa vēl tiek precizēta, maija mēnesī tiks noslēgts līgums ar sadarbības partneriem un uzsākta projekta realizācija. Projekta ietvaros paredzēti līdzekļi ne tikai ekspozīcijas izveidei, bet arī ierīkot ieeju muzejā cilvēkiem ar kustību traucējumiem un iegādāties mūsdienīgu aprīkojumu.

     Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā tika iesniegts projekts par futbola sienas izveidi Staicelē. Projektu konkursa rezultāti vēl nav zināmi. Ja projekts saņems atbalstu, rezultātā tiks iekārtots aktīvās atpūtas laukums, kuru ir iecerējuši Staiceles jaunieši veselīgam dzīvesveidam un lietderīgai brīvā laika izmantošanai.

     Staiceles pašvaldībā tika sagatavots projekta pieteikums „Par Rīgas pilsētas un Limbažu rajona sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanai”. Rīgas dome paredzēja rīkot dažādus kultūras pasākumus arī ārpus Rīgas, Latvijas mazpilsētās. Staicele ar Lielo ielu kā valsts nozīmes kultūras pieminekli, kas ir saglabājis savu sākotnējo 19. gadsimta izskatu, daudzajām izcilajām akmens skulptūrām, Tautas lietišķās mākslas studiju, lībiešu muzeju un citām atšķirīgām lietām spēj īstenot mērķi: atšķirīgais mazpilsētu vidū. Konkursa rezultāti taps zināmi septembrī.

     Staicelē un tās tuvākajā apkārtnē ir nozīmīgi kultūrvides un dabas resursi, kas ļauj attīstīt tūrismu, bet, lai tūrisma attīstība nenoritētu haotiski, tika izstrādāta Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju tūrisma attīstības un mārketinga stratēģija. Šis dokuments paredzēts gan tūrisma darbiniekiem, gan uzņēmējiem un ir pieejams pilsētas domē un TIC.

     Bērnu, ģimenes un sabiedrības lietu ministrija ir izsludinājusi projektu konkursus:

- Lībiešu jaunrades nometņu organizēšana;
- Atbalsts biedrību un nodibinājumu pasākumiem starpkultūru dialoga veicināšanai, etniskās identitātes saglabāšanai.

     Staicele, kā katru gadu, piedalīsies projektu konkursā ar cerību, saņemt atbalstu lībiešu „Svētā putna svētkiem – Pivālind”.

Digna Čuikova,
Attīstības un projektu daļas vadītāja