Staicele - Reportāžas - Īģes lauku partnerība

24.03.2009.

Biedrības „Īģes lauku partnerība” kopsapulce

24. martā Puikules Sabiedriskajā centrā notika biedrības „Īģes lauku partnerība” biedru kopsapulce, kurā dzirdējām atskaites ziņojumu, revidenta ziņojumu, iepazināmies ar izstrādāto un Lauku atbalsta dienestā iesniegto biedrības teritorijas attīstības stratēģiju laika posmam no 2009. līdz 2013. gadam. Kopsapulces otrajā daļā ar savu pieredzi dalījās biedrību „Brasla” un „Cēsu rajona lauku partnerība” pārstāvji.

Atskaites ziņojumā „Īģes lauku partnerības” valdes priekšsēdētājs Almants Štelcs pastāstīja par biedrības izveidošanos – tajā pašlaik ir 29 biedri, tai skaitā 4 pašvaldības, 8 nevalstiskās organizācijas, 5 zemnieku saimniecības un 12 privātpersonas. Biedrības biedri ir apmeklējuši ar Leader+ programmu saistītās mācību konferences. Pašlaik tiek gaidīts iesniegtās stratēģijas apstiprinājums, lai pēc tam varētu izsludināt pieteikšanos vietējiem projektiem. Biedrība izstrādās un iesniegs stratēģiju arī Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem.

Lauku Leader+ projektu vērtēšanas komisija ir ievēlēta šādā sastāvā: Māris Možvillo, Anita Strokša, Anita Gūtmane un Sarmīte Braslava.

Eiropas Zivsaimniecības fonda projektu vērtēšanas komisija ievēlēta šādā sastāvā: Māris Kreišmanis, Jānis Treijs, Gunta Melece un Dana Melnbārde.

Biedrības stratēģijas finanšu vadītāja LAP un RP pasākumu īstenošanai ir Ziedīte Jirgensone, administratīvā vadītāja – Guna Krūmiņa. Par biedrības revidenti uz gadu tika ievēlēta Inese Timermane.


Par biedrības stratēģiju, kas izstrādāta Limbažu Konsultāciju birojā, plašāk stāstīja sapulces vadītāja Ziedīte Jirgensone, minot biedrības aptvertās teritorijas stiprās un vājās puses, draudus un iespējas.

Partnerības vietējās teritorijas attīstības prioritātes ir šādas:

1) cilvēkresursu kvalitātes un attīstības uzlabošana (izglītot un informēt sabiedrību teritorijas attīstībai, sociālo pakalpojumu izveide, uzlabošana un saglabāšana un pieejamības nodrošināšana);

2) augstas kvalitātes dzīves vides izveidošana un saglabāšana (attīstīt infrastruktūru ilgtspējīgai iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, dabas un kultūrvēstures resursu sakopšana, saglabāšana un pieejamības veicināšana);

3) konkurētspējīgas tautsaimniecības veicināšana (uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšana, tūrisma pakalpojumu attīstība).

Projektos paredzētā maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – Ls 14000, maksimālā atbalsta intensitāte: biedrībām – 90%, pašvaldībām – 75%, komersantiem un fiziskām personām – 50%. Projektu konkursus izsludinās „Īģes lauku partnerība”, pirmais, iespējams būs jau šī gada otrajā pusē. Pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu, konkursi tiks izsludināti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Limbažu rajona laikrakstā “Auseklis”. Projektus varēs iesniegt visi, arī tie, kas nav iestājušies biedrībā „Īģes lauku partnerība”.


Par biedrības „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” darbu stāstīja valdes priekšsēdētāja Līga Magone. Biedrība Valmieras, Limbažu un Cēsu rajonu teritorijās darbojas kopš 2006. gada. Iepriekšējā plānošanas periodā Leader programmā apgūti 57 tūkstoši latu – sakārtotas vairākas telpas, iegādāts nepieciešamais inventārs, izveidota Dziesmu svētku promenāde Dikļos, organizēti vairāki pasākumi ar vietējo pašdarbnieku un amatnieku piedalīšanos u. c.


Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” aptver gandrīz visu Cēsu rajonu, arī darbojas kopš 2006. gada. Administratīvais vadītājs Māris Cīrulis pastāstīja par realizētajiem projektiem, par biedrības izstrādāto un iesniegto stratēģiju, par pieredzes apmaiņas braucieniem.

Ar pieredzējušākajiem kolēģiem tika pārrunāti jautājumi par 10% līdzfinansējumu, kas nepieciešams biedrībām projektu īstenošanai, par attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām projektos, par rēķinu atmaksas kārtību, par biedrības publicitāti masu medijos.


Noslēgumā mazas dāvaniņas un sarunas pie kafijas tases. Māris Cīrulis tikko uzdāvinātajā krājkasē ielika pirmo ziedojumu.

Ieva Drone

P.S.
30. martā biedrības valdes priekšsēdētājs Almants Štelcs paziņoja priecīgu vēsti - ir apstiprināta „Īģes lauku partnerības” stratēģija par Ls 100 631,24
(šo naudas summu varēs apgūt projektos)!