Staicele - Reportāžas - Skolēnu dome

22.11.2008.

Limbažu rajona Skolēnu dome Staiceles vidusskolā

Sestdien, 22. novembrī, pie mums viesojās pārstāvji no rajona Skolēnu domes un Bērnu tiesības aizsardzības inspektore Ņina Luščenoka.


Kad ciemiņi sagaidīti, laiks viņus pienācīgi uzņemt. Dienas plāns bija ļoti saspringts. Pulksten 10 mēs, Staiceles vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, sākām ar savas skolas prezentāciju, to vadīja mūsu Skolēnu pašpārvaldes prezidents Edgars Tenisons (10.kl.) un viņa vietniece Dārta Vilne (11.kl.).


Prezentācijas noslēgumā ar savām iecerēm un idejām dalījās skolas direktors Juris Krastiņš novēlot: „Īstenojiet savus sapņus un idejas, jo viss nāk ar laiku un par ideālistu nepiedzimst neviens, atliekt tikai aktīvi darboties un tiekties uz savu mērķi!”


Pēc tam rajona Skolēnu domes prezidente Laima Romberga iepazīstināja staiceliešus ar sagatavoto prezentāciju par jauniešu aktivitātēm „Zaļais Mezgls”, liekot arī mums aizdomāties par sasāpējušo pilsētu un skolu problēmām.


Pēc pusdienām izrādījām skolu un devāmies uz latviešu valodas kabinetu, lai kopīgi ar viesiem tur notiktu Staiceles vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes kārtējā atklātā sēdē. Apspriedām problēmas ar atstarotāju izmantošanu, par tuvākajiem pasākumiem decembrī un aktivitātēm, protams, apmainījāmies ar viedokļiem: kā tiek veidoti pasākumi citur rajonā un motivēti jaunieši piedalīties dažādās aktivitātēs Limbažu skolās.

Ap pulksten 12.00 viesiem izrādījām skolas internātu un pēc tam devāmies nelielā ekskursijā pa Staiceli. Apciemojām Tūrisma un informācijas centru, apskatījām Novadpētniecības muzeju un bibliotēku.


Viesu laiks bija ierobežots, bet paspējām arī paviesoties pie mūsu pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Bakmaņa.

Par spīti drūmajam un aukstajam laikam jutāmies omulīgi, jo jauni cilvēki sagādā jaunas emocijas un iespaidus, kā arī dalās ar mums savā pieredzē, kas tikai priecē.

Nobeidzot gribētos teikt lielu paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās un pavadīja kopā ar mums šīs patīkamās un lietderīgās stundas, kā arī vislielākais paldies limbažniekiem par patīkamo apciemojumu un sarūpētajām dāvanām. Prieks, ka mūsu Skolēnu pašpārvaldē iesaistās arvien vairāk jauniešu un viņiem patiesi interesē viss, kas notiek visapkārt. Tikai kopā mēs varam vairāk! Lai mums veiksmīgs mācību semestra noslēgums un jaunas idejas Jaunajā gadā!

Anda Timermane,
Staiceles vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes dalībniece, 12.kl.

A. Timermanes un Ņ. Luščenokas foto

„Jauniešu sapnis vai realitāte Staicelē!”

Turpinot savas aktivitātes, Limbažu rajona Skolēnu dome 22. novembrī apmeklēja Staiceles vidusskolu ar mērķi - iepazīties ar Staiceles vidusskolas Skolēnu domes (SD) aktivitātēm, Staiceles pilsētas bērnu un jauniešu iespējām brīvā laika pavadīšanā un jauniešu līdzdalību Staiceles jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā. Rajona aktīvisti brauca uz Staiceli, lai reklamētu savu darbību, iepazīstinātu Staiceles pilsētas jauniešus ar iespējām piesaistīt finansējumu projektos savu sapņu īstenošanai.

Iepazīšanās ar Staiceli sākas Staiceles vidusskolā, kur mūs laipni sagaidīja vidusskolas Skolēnu domes aktīvisti Dārtas Vilnes un Edgara Tenisona vadībā. Jaunieši mūs iepazīstināja ar skolas administrāciju, skolas direktoru Juri Krastiņu un direktora vietnieci audzināšanas darbā Antru Rudzīti. Viņi mūs sagaidīja un kopā ar jauniešiem, kuri pulcējās skolas bibliotēkā, iepazīstināja ar skolas dzīvi, tās tradīcijām, aktivitātēm. Skolas administrācija bija ļoti pretimnākoša un ieinteresēta reklamēt, tas ir, informēt mūs par SD aktivitātēm. Pēc skolas direktora stāstītā, Skolēnu domes līderu loma ir ļoti svarīga, piemēram, skolas budžeta izstrādē, skolas attīstības un aktivitāšu plānošanā un to īstenošanā. Priecājāmies to dzirdēt, bijām gandarīti par Staiceles vidusskolas administrācijas atbalstu skolēnu pašpārvaldes darbībai. Mums bija iespēja iepazīties ar šīs skolas skolēnu pašpārvalžu darbu. Jāteic, ka šeit jūtama laba sadarbība ar skolas direktoru. Ierodoties skolā, mums bija noorganizēta tikšanā ar Staiceles vidusskolas direktoru. Bija prieks klausīties, cik viņš atvērts jaunām idejām. Oficiālās tikšanās laikā arī mēs prezentējam Limbažu rajona Skolēnu domes darbību un savu realizēto projektu „Zaļais mezgls” (prezentējām rādot skolēniem gan izveidotās filmas projekta ietvaros, gan prezentācijas materiālus). Par piemiņu no Limbažu rajona Skolēnu domes aktīvistiem: Laimas Rombergas, Mārtiņa Aizpurieta, Ievas Pastvas, Alekša Ozoliņa un LRSD koordinatores Ņinas Luščenokas staiceliešiem atstājām projekta ietvaros izstrādāto bukletu (par visam projekta aktivitātēm) un Jaunatnes Starptautiskās programmas aģentūras informatīvo materiālu, reklamējot jauniešu iespēju iesaistīties projektu izstrādē.

Vēlāk apmeklējām jaunbūvi, no skolas administrācijas uzzinājām, ka skolā trūkst telpas, lai iekārtotu dažādus kabinetus, piemēram, Skolēnu domes darba kabinetu. Apmeklējām mājturības stundu norisei nesen uzbūvēto, moderno jaunbūvi. Apmeklējuma laikā 7. klasei notika stunda, mēs varējām pajautāt skolēnu viedokli par jaunajām telpām. Visi bija ļoti apmierināti par gaišajām, siltajām un skaistajām telpām. Protams, kāds no skolēniem izteicās, ka varētu būt vairāk jaunu darba rīku, lai varētu veiksmīgāk darboties stundās, bet, kā visi atzinām – uzreiz visu nevar, jo arī instrumentiem, ja tos vēlas iegādāties kvalitatīvus, nepieciešams prāvs finansējums.

Iepazīstoties ar skolas kopmītnēm, bijām pārsteigti, jo kopmītņu vestibilā ieraudzījām tik daudz apbalvojumu – kausus u. c. Kā informēja jaunieši – tā ir tikai daļa no skolēnu iegūtajiem apbalvojumiem sportā. Jā, varam teikt, ka šeit top nākošie Olimpiskie čempioni! Un prieks, ka topošajiem čempioniem Staiceles pilsētas dome, uzceļot šīs kopmītnes, nodrošinājusi ļoti labus sadzīves apstākļus.

Bijām sajūsmināti par tikšanās labo organizāciju.

Iepazināmies arī ar pilsētu, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām un apmeklējām Staiceles pilsētas kultūras un tūrisma centru. Iegriezāmies Staiceles skaistajā tūrisma centrā un novadpētniecības muzejā, kā arī, mūsuprāt, visskaistākajā Limbažu rajona bibliotēkā un dienas centrā jauniešiem. Mēs nezinājām, ka Staiceles bibliotēkā ir Limbažu rajonā vienīgais Eiropas atbalsta – informācijas centrs „Mēs – Eiropā”, šī bibliotēka noteikti ir viena no labākajām bibliotēkām valstī.

Vizītes darba kārtībā ietilpa arī tikšanās ar Staiceles pilsētas domes priekšsēdētāju – Jāni Bakmani. Sarunai ar pilsētas mēru mēs nopietni gatavojamies, bet kad satikāmies ar J. Bakmaņa kungu, bijām ļoti pārsteigti, un pat trūka vārdu un jautājumu, jo viņš bija ļoti labi informēts par bērnu un jauniešu aktivitātēm pilsētā un skolā, jutām patiesu interesi par jauniešu dzīvi skolā, pilsētā un rajonā. J. Bakmanis vēlējas noskaidrot mūsu vizītes mērķi un bija gandarīts, ka rajona skolēni interesējas par bērnu un jauniešu dzīvi attālākas pilsētās un pagastos no rajona centra. Jānis Bakmanis mūs iepazīstināja ar Staiceles jauniešu un pilsētas domes nākotnes plāniem, ar ikdienas domes darbu, kura pamatā ir cieša sadarbība ar jaunatni. Tikko pie Staiceles pilsētas domes tika izveidota Jauniešu dome, kuras vadību uzticēja jauniešiem - aktīvistiem Dārtai Vilnei un Edgaram Tenisonam. Uz mūsu jautājumu, - kurš vadīs jauniešu darbu, J.Bakmanis atbildēja – jauniešiem pašiem jāorganizē savs darbs, jāmācās pašiem plānot un īstenot savas ieceres, no kļūdām nav jābaidās, tikai tā var kaut ko sasniegt. Protams, atbalsts un palīdzība tiks sniegta, bet svarīgi, lai jauniešiem pašiem ir vēlme darboties. J.Bakmanis, turpinot sarunu, informēja, ka Jauniešu domei jau izraudzītas skaistas telpas interešu izglītības centrā, kā arī jauniešu aktivitāšu organizēšanai ir atrasts pilsētā kāds pagrabiņš, kurā pašreiz notiek remonts. Kā atzīmēja J.Bakmanis, svarīgākajos jautājumos, kas skars bērnu un jauniešu intereses, pilsētas dome plāno pieaicināt arī pašus jauniešus, lai paši pauž savu viedokli, apliecina savu vēlmi darboties un līdzdarboties savu sapņu īstenošanā. Izejot no J.Bakmaņa kabineta, mēs visi domājām vienu domu – „vai tas bija sapnis vai īstenība?!”. Vairāki jaunieši – teica, „tas ir sapnis!!!” Visi mēs viennozīmīgi atzīmējām - šim kungam no tiesas interesē kā jauniešiem un sabiedrībai uzlabot dzīvi Staicelē! Protams, mēs apbrīnojām mūsu vienaudžus – staiceliešus, jo katram no mums gribētos tik atsaucīgu pašvaldību un tik ieinteresētu pašvaldības vadītāju. Mēs bijām priecīgi, ka apciemojām Staiceli, ieguvām ļoti daudz!

Ieva Pastva,
Limbažu rajona Skolēnu domes kultorgs,
Limbažu 2.vidusskolas,11.klases skolniece

Raksts publicēts saīsināts.