Staicele - Kastanis - Staiceles vidusskola

12.11.2008.

Par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu

Skolēnu rudens brīvdienās pedagogi apmeklēja kursus un seminārus savos mācību priekšmetos Limbažos, Rīgā, Valmierā. Lai atsvaidzinātu un precizētu zināšanas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, bijām uzaicinājuši no IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra lektoru Kasparu Špūli. Viņš bija sagatavojis teorētiski – praktisku nodarbību, tajā dzirdētais gan apstiprināja jau pedagogiem zināmo, gan kliedēja šaubas un sniedza pilnīgāku izpratni par skolēnu vērtēšanas svarīgākajiem principiem.

Kolēģi ļoti atzinīgi novērtēja šajā lekcijā dzirdēto, veicām arī dažas izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā, kas saistošas visiem Staiceles vidusskolas pedagogiem un mūsu skolēniem.

Lūk, materiāls no K.Špūles lekcijas, kas pierāda, ka vērtēšana nav tikai skolotāja iegriba, bet vesela mācību procesa sistēma.

Tālāk daži būtiskākie punkti no Staiceles vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības, kas varētu vairāk interesēt vecākus.

2.4.1. Vērtējumu „ jeb „ieskaitīts” (ja skolēns mācību vielu apguvis labi) un „n/i” jeb „neieskaitīts” (ja skolēna zināšanas nav pietiekamas, lai turpinātu sekmīgu mācīšanos) lieto, lai pedagogi izzinātu, vai skolēni sapratuši un apguvuši mācību saturu, un lai noteiktu skolēnu iegaumēšanas un prasmju līmeni kārtējās vai diagnosticējoša rakstura pārbaudēs: ikdienas klases un mājas darbos. Vērtējums „n/i” norāda, ka skolēns apguvis mācību vielu mazāk par 60%.

2.4.2. Vērtējumus “ieskaitīts”, „neieskaitīts” un ierakstu „nav vērtējuma” jeb „n/v” pedagogi ņem vērā, izliekot skolēniem semestra atzīmes.

2.4.3. Izglītojamo ikdienas mājas darbus vērtē ar “ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Par lielāka apjoma tematiskajiem mājas darbiem skolotājs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā. Ja skolēns nav veicis mājas darbu, skolotājs izliek "n/v".

2.4.4. Semestru noslēgumā sekmju žurnāla atsevišķā mājas darbu vērtējumiem paredzētā lapā skolotājs izliek kopvērtējumu, ko ieraksta ailē pirms mācību priekšmeta vērtējuma. Tas skolēniem var ietekmēt semestra atzīmi vienas balles robežās.

7.6.7. Ja izglītojamais nav veicis pārbaudes darbu noteiktajā termiņā, viņam dod iespēju veikt šo darbu 2 nedēļu laikā kopš notikušās pārbaudes. Attaisnojošu kavējumu gadījumā – divu nedēļu laikā kopš ierašanās skolā, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām. Mācību stundu kavējumi skolēnu neatbrīvo no tematisko un noslēguma pārbaudes darbu pildīšanas un to vērtējumi nav uzlabojami 1. un 2. semestru pēdējā mācību nedēļā.

7.6.8. Izglītojamajam ir tiesības uzlabot nepietiekamo vērtējumu divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba, bet ne vēlāk kā līdz semestra beigām. Atkārtoti veicot pārbaudes darbu, skolēnam izliek vērtējumu – ne augstāku par 4 ballēm. Skolotājs sekmju žurnālā aiz datuma, kad veikts plānotais pārbaudījums, blakus ailē ieraksta skolēnam labojot nopelnīto pozitīvo vērtējumu.

7.7. Izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos, no kuriem skolēns atbrīvots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atbrīvojums no sporta stundām var būt, pamatojoties tikai uz ārsta izsniegtu zīmi.

7.8. Ieraksts “n/v” izmantojams, lai fiksētu, ka skolēns nav ieguvis vērtējumu.

7.9. Izglītojamais iegūst „n/v” ikdienas darbā, ja:

7.9.1. atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu;

7.9.2. atrodas mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu.

7.10. Ja 1. vai 2. semestrī ir ieraksts „nav vērtējuma”, tad gadā skolēns nevar iegūt sekmīgu vērtējumu. Lai to iegūtu – par visu semestri, kurā nav vērtējuma, jākārto ieskaite.

7.11. Izglītojamais iegūst „n/v” gadā, ja abos semestros ir ieraksts "nav vērtējuma", ja nav izmantojis skolotāja piedāvātās konsultācijas vai atbildējis norādītajā papildus laikā.

7.12. Izglītojamā semestra vērtējumu mācību priekšmetos izliek, ņemot vērā visus šajā semestrī saņemtos vērtējumus. Semestra vērtējumu var izlikt, ja skolēns veicis 75% no paredzētajiem pārbaudes darbiem, kas vērtējami ballēs.

7.19. Skolotāju un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas formas: skolēna dienasgrāmata; pārbaudes darbi; sekmju lapas; darbu mapes; vecāku sapulces; individuālās konsultācijas ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju.

A.Grāvere, direktora vietniece mācību darbā