Staicele - Reportāžas - Seminārs Staiceles bibliotēkā

18.08.2008.

Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas laukos

15. augustā pilsētas bibliotēkā notika seminārs par Eiropas Savienības (ES) fondu naudu apguves iespējām laukos. Staicele (Limbažu rajons) ietilpst Rīgas plānošanas reģionā, tādēļ lektori - Andra Rosicka un Ģirts Kindzulis, ir Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra vecākie speciālisti.

Seminārā piedalījās: Staiceles pilsētas domes darbinieki, nevalstisko organizāciju vadītāji un pārstāvji, uzņēmēji un citi interesenti, un šoreiz arī kaimiņi – nevalstisko organizāciju „Naktsvijoles” un „Liepale” pārstāves.

Tā kā tuvojas brīdis (plānots novembrī), kad LEADER pasākumu ietvaros varēs iesniegt nodibināto partnerību Stratēģijas, kurās atspoguļotas kopīgās teritorijas vajadzības, intereses un paredzēta LEADER piešķirtā finansējuma koncentrēšana, sarunas iesākās tieši par stratēģiju izstrādes procesu.


Ģirts Kindzulis, Kandavas partnerības priekšsēdētāja vietnieks, stāstīja arī par partnerības pieredzi iepriekšējā LEADER programmas darbības periodā, kas bija īpaši noderīga mūsu partnerībai „Īģe”, kura tika dibināta 2008. gada 2. aprīlī. Pēc biedrības reģistrēšanas un Statūtu apstiprināšanas iestājās klusuma periods, taču tagad pienācis brīdis pašiem rakstīt Stratēģiju.

Kad biedrības Stratēģija tiks izskatīta un apstiprināta Lauku atbalsta dienestā (plānots līdz nākamā gada pavasarim), varēs sākties projektu rakstīšana, un jaunajā periodā (2007. – 2013.g.) projektus varēs iesniegt ne tikai biedrības un nodibinājumi, bet arī pašvaldības un pat fiziskas personas. Šajā periodā būs iespējas saņemt LEADER veida atbalstu no diviem fondiem - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF).


Pēc kafijas pauzes, semināra otrajā daļā, Andra Rosicka stāstīja par investīciju piesaistes iespējām uzņēmējiem, par iespējamo atbalstu uzņēmumu attīstībai, par ES struktūrfondu atvērtām aktivitātēm un tām, kuras plānojas atvērt tuvākajos mēnešos un varētu būt saistošas mūsu uzņēmējiem – „Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmās teritorijās”, „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai” un „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”.

Pēc semināra interesenti jau ar konkrētākiem jautājumiem griezās pie speciālistiem.

Semināru finansiāli atbalstīja Eiropas Komisijas Informācijas punkts Europe Direct Staicelē.

Sagatavoja Ieva Drone