Staicele - Reportāžas - Biedrība Īģe

02.04.2008.

Nodibināta biedrība „Īģes lauku partnerība”

LEADER ir viena no četrām Eiropas Savienības struktūrfondu finansētām iniciatīvām, kas ir izstrādāta, lai palīdzētu lauku iedzīvotājiem apzināties sava vietējā reģiona ilgtermiņa potenciālu. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Iepriekšējā LEADER programmas darbības periodā Latvijā (2004. – 2006. gads) Staiceles un tuvākās apkārtnes teritorija palika kā baltais plankums, nauda uz šejieni „neatnāca”, jo nebija iedzīvotāju aktivitātes un tai sekojošās darbības. Šajā periodā (2007. – 2013. gads) alojieši uzņēmās iniciatīvu un aicināja kopā 4 pašvaldības, kas šobrīd iezīmētas Alojas novadā – Aloju, Brīvzemniekus, Braslavu un Staiceli, lai dibinātu biedrību, izstrādātu stratēģiju un ļautu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, lauksaimniekiem un uzņēmējiem iegūt finansiālu atbalstu labu ideju īstenošanai. Tieši šāda četru pašvaldību savienība būtu ļoti izdevīga, jo atbilst LEADER programmas prasībām – teritorijā ir vairāk kā 5000 iedzīvotāju, no kuriem vairāk kā puse (51%) dzīvo laukos.


Ar biedrības dibināšanu saistīto organizatorisko darbu uzņēmās Astra Minalto, Alojas lauku konsultante.

22. februārī uz tikšanos Brīvzemnieku pagasta Sabiedriskajā centrā Puikulē visas ieinteresētās puses ieradās ar skaistām domām par biedrības dibināšanu un prieku par teritorijas jaunām attīstības iespējām, ar ziediem, šampanieti un gardākajām kūkām, taču ... mājās brauca diezgan sašutuši – biedrību neizdevās nodibināt.


No jauna visu četru pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, zemnieki un uzņēmēji tikās 2. aprīlī Vilzēnu tautas namā. Šoreiz nebija tik daudz ziedu un kūku, taču lielo šampanieti dzērām, jo biedrība „Īģes lauku partnerība” tika nodibināta (saīsinātais nosaukums Biedrība „Īģe”). Biedrības nosaukumā tika izvēlēts Īģes vārds, jo upe tek cauri visām četrām pašvaldībām.

Biedrība par savu mērķi izvirzīja veicināt Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu, līdzsvarotu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu; sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos iepriekšminēto pašvaldību teritorijās veicinot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu aktīvu sadarbību.


Biedrības dibināšanas sapulcē, kuru vadīja Ligita Jenča, piedalījās 27 cilvēki, tika apstiprināti biedrības statūti. Sapulce pieņēma lēmumus par biedru iestāšanās maksu un biedru gada maksu. Biedrības valde vienbalsīgi tika ievēlēta 12 cilvēku sastāvā – no katras pašvaldības 3 cilvēki (pašvaldības pārstāvis, nevalstisko organizāciju pārstāvis, uzņēmēju pārstāvis) – Dace Vilne, Māris Možvillo un Armands Neļķe no Alojas, Digna Čuikova, Anita Strokša un Almants Štelcs no Staiceles, Broņislavs Lapkovskis, Evija Fiļipova un Gunta Melece no Braslavas pagasta, Maija Martinova, Ziedīte Jirgensone un Sarmīte Braslava no Brīvzemnieku pagasta. Par revidenti tika ievēlēta Ligita Jenča, Braslavas pagasta biedrības „Vilzene” vadītāja.


Sapulcē vērtīgus padomus deva Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja padomniece, šīs biedrības krustmāte.


Kad biedrības pilnsapulce darbu beidza, valde par priekšsēdētāju ievēlēja staicelieti Almantu Štelcu, z/s „Jaunminkiņi” īpašnieku. Viņam kopā ar Astru Minalto tika uzticēts biedrību reģistrēt Uzņēmumu reģistrā un apstiprināt statūtus.


„Lai veicas ar lielajiem darbiem!” – pirmais tosts tika uzticēts Almantam Štelcam.

Sniedze Sproģe, vēlot veiksmi jaunajai biedrībai, aicināja domāt par interesantām tradīcijām. Viņasprāt, šādas biedrības cilvēkus pievelk un vieno, jo te ir projekti, darbošanās, kopīgi pasākumi. Kā pirmo varētu plānot iepazīšanos ar Īģes upi. Tā sākas Braslavas pagastā, bet kur?

Sagatavoja Ieva Drone