Staicele - Reportāžas - Makšķernieki

29.03.2008.

Arī Staicelē sākusies makšķerēšanas sezona

2008. gada 29. martā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju makšķernieku biedrības „Ūdensroze” valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs aicināja makšķerniekus uz biedrības pilnsapulci, lai atskaitītos par pagājušā gadā paveikto un informētu par 2008. gada makšķerēšanas sezonu.

Par 2007. gadā paveikto Jānis Treijs stāstīja: „Pagājušajā gadā pārdotas: taimiņa makšķerēšanas vienreizējās vienas dienas licences – 4; pavasara un vasaras – rudens sezonas licences – 36; pavasara un vasaras – rudens sezonas vienreizējās vienas dienas licences – 648. Gada bezmaksas licences saņēma jaunieši vecumā līdz 16 gadiem, represētie, invalīdi, pensionāri, kas vecāki par 65 gadiem, upes krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, personas par sadarbību licenču organizēšanā un izsniegšanā – kopā 82 licences no 100.

Makšķernieku biedrības ieņēmumi 2007. gadā bija: Ls 205 - biedru maksas, Ls 350 - par notirgotajām licencēm, Ls 500 – Limbažu rajona padomes piešķirtā nauda projekta „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” īstenošanai. Šobrīd atlikums biedrības kasē ir Ls 171,03, bankas kontā – Ls 350.

Pagājušajā gadā pirmo reizi ķērāmies pie Salacas krastu tīrīšanas. Liels paldies visiem, kas piedalījās – Andrejam Zeiļukam, Nikolajam Graviņam, Atim Voldem, Indulim Graviņam, Ziedonim Jēkabsonam, Kārlim Kļaviņam, Udo Gustavsonam, Andrejam Krūmiņam, Herbertam Timermanim, Jānim Treijam, Staņislavam Vizulim, Fēliksam Taulavičum, Arvīdam Krogzemam, Jānim Bisniekam un Broņislavam Šūmanim. Mēs savācām 30 maisus, pēc tam saņēmām uzslavu, ka Staicele tīrāka palikusi. Tiem, kas šogad saņems bezmaksas licences kā upes krastam piegulošo zemju īpašnieki, iedošu vienu melno maisu, lai varētu izlikt savā teritorijā. Kad sāksies aktīvāka makšķerēšana, organizēsim talku un saliksim maisus centrā.”

Makšķernieku biedrības valdē ir trīs cilvēki – priekšsēdētājs Jānis Treijs, Andrejs Krūmiņš un Ziedonis Jēkabsons. Lai dažādu kopīgo jautājumu risināšanā izskanētu pēc iespējas vairāku biedru viedokļi un valdei būtu vieglāk pieņemt labāko lēmumu, Jānis Treijs ierosināja apstiprināt makšķernieku biedrības padomi 6 cilvēku sastāvā – Herberts Timermanis, Atis Volde, Antis Bergs, Indulis Graviņš, Andrejs Zeiļuks un Kārlis Kļaviņš. Sapulce šo priekšlikumu vienbalsīgi pieņēma.

Par 2008. gada makšķerēšanas sezonu.

Jānis Treijs: „Kas lēni nāk, tas labi nāk. Daudzi man pārmeta pagājušajā gadā, kāpēc rudenī nevar ilgāk makšķerēt (sezona beidzās 30. novembrī). Birokrātijas dēļ to nevarēja tik ātri izmainīt. Taču tagad varēs makšķerēt līdz 31. decembrim. Jaunais Nolikums par licencēto makšķerēšanu Staiceles pašvaldības administratīvajā teritorijā apstiprināts uz 3 gadiem. Tas nozīmē, ka jaunās licences varēs saņemt ātrāk un nākošajā gadā jau februārī varēs makšķerēt. Uzskatu, ka tas ir labs panākums.”

Kas būtu jāievēro?

- Pirms iet pie upes makšķerēt, jāiepazīstas ar diviem dokumentiem - MK 2006. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 31 "Makšķerēšanas noteikumi" un „NOLIKUMS par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajā teritorijā (posms Salaca III)” – publicēts Staiceles informatīvajā izdevumā „Kastanis” Nr. 91. un Staiceles interneta mājas lapā – www.staicelesnovads.lv/2007_2012 .

- Makšķerēšanas laikā pie upes līdzi jābūt šādiem dokumentiem – bezmaksas licencei un personu apliecinošam dokumentam vai maksas licencei un makšķerēšanas sezonas vai gada kartei (to var iegādāties jebkurā pasta nodaļā – Ls 2 vai Ls 5 un makšķernieku veikalos).

- Maksas licences Staicelē var iegādāties visu diennakti veikalā „Mežbiržas” , Lielā ielā 38, mob. 29187425. (Taimiņu makšķerēšanas vienas dienas licence – Ls 10, gada licence – Ls 29, vienas dienas licence – Ls 2,95.)

- Loms nedrīkst pārsniegt 5 kg. Līdz 31. maijam jāievēro noteiktās zivju saudzēšanas dienas - pirmdienās Salacā makšķerēt nedrīkst, izņemot valstī noteiktās svētku dienas, otrdienās aizliegts makšķerēt vimbas, izņemot valstī noteiktās svētku dienas.

- Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Valmieras kontroles sektora vecākais inspektors Māris Kreišmanis lūdz makšķerniekus pievērst uzmanību sodiem par likumu pārkāpumiem. Tie pēdējā laikā kļuvuši ļoti bargi. Vairāk par to var izlasīt 18. marta Limbažu rajona laikrakstā „Auseklis” rakstā „Svētdien sākas līdaku liegums”.

- Licences ar aizpildītām lomu tabulām (katra zivju suga jāieraksta atsevišķā ailē) jāatgriež tajā vietā, kur iegādātas 7 dienu laikā pēc licences termiņa beigām.

Pēc Jāņa Treija priekšlikuma sapulce pieņēma lēmumu - lūgt Staiceles pilsētas domei piešķirt pašvaldības pilnvarotās personas statusu makšķernieku biedrības valdes un padomes locekļiem, kuriem būtu tiesības pārbaudīt vai iegādātās makšķerēšanas licences.

Sapulces dalībnieki pieņēma lēmumu organizēt 7. jūnijā spiningošanas sacensības un jauniešu makšķerēšanas sacensības.

Jānis Treijs lūdza makšķernieku biedrības biedriem atnest interesantas, ar makšķerēšanu saistītas fotogrāfijas, lai varētu izveidot stendu Tūrisma informācijas centra telpās, kur ir biedrības mājvieta.

Staiceles makšķernieku biedrības „Ūdensroze” 20. martā iesniedza projektu Limbažu rajona padomes un Hipotēku bankas izsludinātajā mazo projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!”. Projekts „Aktīva atpūta sakoptā vidē – cilvēka garīgās un fiziskās enerģijas avots” ir atbalstīts, tā īstenošanai piešķirti Ls 650. Projekta realizācijā tiks ieguldīts biedrības līdzfinansējums – Ls 330. Projekta autors un vadītājs – Antis Bergs. Projekta gaitā no aprīļa līdz novembrim plānots talku veidā sakopt Salacas krastus pilsētas teritorijā 3 km garumā, iekārtot tūristu – laivotāju apmešanās vietās Staicelē pie fabrikas gaisa tilta un pie veikala „Mežbiržas”, labiekārtot makšķerēšanas vietu pie bijušās papīrfabrikas, organizēt makšķerēšanas sacensības „Staiceles Vimba 2008” - maijā un „Labākais spiningotājs”- jūnijā, organizēt kārtības noteikumu ievērošanas pārbaudes reidus upmalā.


Sapulces noslēgumā prieku par makšķerēšanas sezonas sākšanos vairoja arī muzikanti - Ziedonis Pelēkais un Antis Bergs.


Jānis Treijs izsniedza bezmaksas licences.

Sagatavoja Ieva Drone