Staicele - Reportāžas - Leader+

18.01.2008.

Leader+ aktivitātes Alojas novadā un Staicelē18. janvārī Staiceles pilsētas bibliotēkā pulcējās 4 pašvaldību – Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku un Staiceles pārstāvji un sprieda par kopīgas biedrības veidošanu, lai ņemtu dalību LEADER+ programmā.

Laika posmā no 2008. – 2013. gadam Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) šīs programmas īstenošanai Latvijā piešķir 32,5 miljonus EUR, bet Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) – 37,8 miljonus EUR. Lai šo naudu apgūtu, pašvaldībām, pagastiem un mazpilsētām jāapvienojas teritorijās, kur iedzīvotāju skaits ir robežās no 5 līdz 65 tūkstoši. Četrās iepriekš minētajās pašvaldībās, kas veido arī Alojas novadu, iedzīvotāju skaits ir apmēram 6,5 tūkstoši.

Nākošais solis ir partnerības (biedrības) dibināšana, kurā kā biedri ietilpst visas 4 pašvaldības, teritorijā esošās nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, zemnieku saimniecības, valsts iestādes, kā arī privātpersonas. Partnerība veido vietējo rīcības grupu (2007. gada nogalē vietējās rīcības grupas izveidotas 82% Latvijas lauku teritorijas), kas izstrādā savas teritorijas attīstības stratēģiju. Partnerības izstrādātā vietējās attīstības stratēģija balstīta uz iedzīvotāju vajadzībām, nosaka vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopēja vienošanās.

Kad stratēģija tiek apstiprināta Lauku atbalsta dienestā (LAD), var sākties otrais posms – projektu rakstīšana. Pašvaldība, uzņēmēji, zemnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji var iesniegt savus projektus, kurus vispirms izskatīs vietējā rīcības grupa, lems par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un virzīs tālāk izskatīšanai LAD. Ja Lauku atbalsta dienestā projekts tiks apstiprināts, projekta rakstītājs saņems finansiālo atbalstu šādā apjomā: pašvaldība – līdz 75%, uzņēmēji, zemnieku saimniecības un atzītās lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības – līdz 50%, nevalstiskās organizācijas – līdz 90%. Maksimālais atbalsta apjoms 20 000 EUR (vai projekta apjoms).

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) sniegs atbalstu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai (uzņēmumu radīšanai un attīstībai; tūrisma aktivitāšu veicināšanai; lauku mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai; pamatpakalpojumiem ekonomikai un iedzīvotājiem), starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai.

Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) sniegs atbalstu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai (pašvaldību, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība; ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība; ekonomiskās darbības rekonstruēšana, pārorientācija un darbību dažādošana; dabas un rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana), starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai.

LEADER+ dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt vietējās attīstības prioritātes, kas nav pretrunā ar vietējiem plānošanas dokumentiem; iesaistīties lēmumu pieņemšanā; piesaistīt resursus vietējo jautājumu risināšanai; meklēt jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām; veicina sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.

Alojas novada partnerības (biedrības) dibināšana notiks 2008. gada 22. februārī Brīvzemnieku Dienas centra zālē plkst. 14.00. Katrai pašvaldībai, nevalstiskajai organizācijai, uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām jāpieņem savā lēmējinstitūcijā lēmums par iestāšanos biedrībā, jāpilnvaro viens organizācijas pārstāvis, jādomā par priekšlikumiem biedrības nosaukumam, simbolikai, statūtiem, lielākie virzieni attīstības stratēģijai. Tādēļ arī mums, staiceliešiem, jānāk kopā 6. februārī pilsētas bibliotēkā plkst. 13.00, lai vienotos par kopēju darbību Alojas novada partnerībā.

Plašāka informācija www.zm.gov.lv , pie lauku attīstības speciālistes Lijas Lapsiņas, bibliotēkas vadītājas Anitas Strokšas.

Sagatavoja Ieva Drone