Staicele - Reportāžas - Pirotehnika

21.12.2007.

Ar pirotehniku rīkojies uzmanīgi un atbildīgiTuvojas gada nobeigums, kad visvairāk tiek izmantoti pirotehniskie izstrādājumi, un palielinās ar pirotehniskajiem izstrādājumiem saistīto negadījumu skaits. Pārsvarā šos negadījumus izraisa to nepareiza pielietošana, kad netiek ievēroti attiecīgā izstrādājuma lietošanas norādījumi. Tāpēc, lai nesabojātu svētku noskaņu sev un citiem, atgādinām, ka ir dažādi normatīvie akti, kas nosaka pirotehnisko izstrādājumu iegādes un izmantošanas noteikumus, kā arī atbildību par to pārkāpšanu.

Ieroču aprites likuma 19. pants nosaka personu vecumu, no kāda drīkst iegādāties pirotehniskos līdzekļus. Fiziskas personas no 16 gadu vecuma drīkst iegādāties un izmantot 1. un 2. klases pirotehniskos izstrādājumus, bet, sasniedzot 18 gadu vecumu, - arī 3. klases pirotehniskos izstrādājumus.

Savukārt pirotehnisko izstrādājumu izmantošana ir reglamentēta Ministru kabineta 2003.gada 23. septembra noteikumos Nr. 538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi" no 424. līdz 437. punktam:

424. Pirotehniskos izstrādājumus izmanto saskaņā ar to lietošanas instrukciju.

425. Fiziskā persona var izmantot 1., 2. vai 3. klases pirotehniskos izstrādājumus, kurus tai ir tiesības iegādāties, sasniedzot Ieroču aprites likumā noteikto vecumu.

426. 4.klases pirotehniskos izstrādājumus var izmantot komersanti, kas reģistrējušies Valsts darba inspekcijā pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

427. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas (demonstrēšanas) vietu un laiku ir tiesīga ierobežot attiecīgā pašvaldība, izdodot saistošus noteikumus.

428. Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

428.1. telpās — 2., 3. un 4. klases pirotehniskos izstrādājumus (izņemot pirotehniskos izstrādājumus, kas īpaši paredzēti izmantošanai telpās un ir atbilstoši klasificēti, piemēram, izmantošanai uz skatuves paredzētie pirotehniskie izstrādājumi);

428.2. ugunsbīstamos un sprādzienbīstamos objektos un to teritorijā, degvielas cisternu, gāzes balonu un citu viegli uzliesmojošu vai ugunsbīstamu vielu un materiālu tuvumā;

428.3. bīstamu un kaitīgu vielu un to ražošanas ēku un objektu tuvumā;

428.4. zooloģiskajos dārzos;

428.5. citās vietās, kurās pirotehnisko izstrādājumu izmantošana var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību vai mantu vai nodarīt kaitējumu videi.

429. 2., 3. un 4. klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

429.1. zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koka zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas);

429.2. tuvāk par drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, šosejām, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem, kādu norādījis ražotājs vai noteikusi Valsts policijas Ekspertīžu pārvalde, klasificējot pirotehniskos izstrādājumus vai mainot ražotāja norādīto attālumu, kā arī attālumu, kādu atbilstoši šo noteikumu 431. punktam aprēķinājis komersants, kas sniedz pirotehniskos pakalpojumus;

429.3. tuneļos un uz ielām;

429.4. tuvāk par 100 metriem no Saeimas un Ministru kabineta ēkas un ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības teritorijas;

429.5. tuvāk par 300 metriem no objektiem, kuriem ir kultūrvēsturiska nozīme, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām, rezervātiem;

429.6. daudzdzīvokļu māju pagalmos — aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus, kuri nav kontrolējami vai kuriem nav noteikts lidojuma virziens (raķetes, pirotehniku, kas pirms aizlidošanas griežas virpuļveidā).

430. Šo noteikumu 429.punktā minētie aizliegumi neattiecas uz licencētajiem komersantiem, kas sniedz pirotehniskos pakalpojumus šo noteikumu 7.6.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

431. Drošu attālumu no pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas vietas līdz skatītājiem, ēkām un citiem objektiem aprēķina atkarībā no izmantojamo pirotehnisko izstrādājumu klases, kalibra un citiem tehniskajiem raksturojumiem. Ja nepieciešams, palielina maksimālo dzirksteļu izplatīšanās attālumu. Bīstamo zonu ierobežo.

432. Pirms pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas persona nodrošina, lai bīstamajā zonā neatrastos cilvēki, dzīvnieki, transports, personu manta, ugunsbīstami un sprādzienbīstami priekšmeti. Pirotehniskos izstrādājumus novieto uz cieta, stabila un ugunsdroša pamata.

433. Ne agrāk par 20 minūtēm pēc pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas persona rūpīgi pārbauda tā izmantošanas vietu un savāc pirotehniskos izstrādājumus, kas nav iedarbojušies vai iedarbojušies daļēji, pirotehnisko lādiņu elementus un izmantoto pirotehnisko izstrādājumu iepakojumu.

434. Bīstamajā zonā nedrīkst atrasties nepiederošas personas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies.

435. Stipra vēja laikā bīstamo zonu palielina. Ja vēja ātrums pārsniedz deviņus metrus sekundē, izmantot pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts.

436. Fiziskās un juridiskās personas pirotehniskos izstrādājumus pārvadā šo noteikumu 7.3.3.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, kā arī glabā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

437. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā par drošību atbild persona, kas organizē pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu un tos izmanto (juridiskās personas vadītājs vai atbildīgā persona).

Atbildība par šo normatīvo aktu pārkāpumiem paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta 5. daļā, kur noteikts, ka par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu, var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 150 latiem. Bet, ja pirotehnisko priekšmetu lieto persona, kura vēl nav sasniegusi likumā paredzēto vecumu, tiek sodīti vecāki – par bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu, kas paredz brīdinājumu vai naudassodu līdz 50 latiem.

Kā arī vēršam uzmanību, ja plānojat pirotehniskos izstrādājumus pielietot laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, tad tas ir obligāti jāsaskaņo ar Staiceles pilsētas domi (Staiceles pilsētas domes 1999.gada 24. novembra saistošo noteikumi Nr. 2 „Staiceles pilsētas sabiedriskās kārtības, teritoriju un namu uzturēšanas un sanitārās tīrības nodrošināšanas noteikumi” punkts 1.6), izņemot Jaungada nakti. Par šo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu Ls 10 apmērā.

Svētku priekšvakarā iesakām katram pārdomāt savu rīcību. Gadījumos, kad redzami rupji pirotehnisko līdzekļu noteikumu pārkāpumi, kā arī sabiedriskā miera traucējumi, lūdzam par to informēt Staiceles pašvaldības policistu.

Nesabojāsim svētku noskaņojumu sev un apkārtējiem.

Informāciju sagatavoja Daira Mangulsone, Staiceles pilsētas domes juriste
un Modris Lilenblats, pašvaldības policists